Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 14.8 trang 36 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 11

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 10 tháng 10 2019 lúc 13:51:23

Lý thuyết

Câu hỏi

Một ampe kế được mắc nối tiếp với bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat (AgN03) và số chi của nó là 0,90 A. Số chỉ này có đúng không, nếu dòng điện chạy qua bình điện phân trong khoảng thời gian 5,0 phút đã giải phóng 316 mg bạc tới bám vào catôt của bình này. Đương lượng điện hoá của bạc (Ag) là 1,118 mg/C.

Hướng dẫn giải

Theo định luật I của Fa-ra-đây về điện phân, khối lượng bạc tới bám vào catôt tính bằng:

m = kIt

Từ đó suy ra dòng điện chạy qua bình điện phân phải có cường độ :

\(I = {m \over {kt}} = {{{{316.10}^{ - 3}}} \over {{{1,118.10}^{ - 3}}.5.60}} = 0,942A\)

 là chưa đúng và kết quả đo của ampe kế có sai số tỉ đối bằng : 

\({{\Delta I} \over I} = {{\left| {I - I'} \right|} \over I} = {{0,942 - 0,900} \over {0,942}} \approx 4,5\% \)

Update: 10 tháng 10 2019 lúc 13:51:23

Các câu hỏi cùng bài học