Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 12. Viất bài tập làm văn số 3: Văn biểu cảm làm tại lớp

223b33b30b440f94dc22c88e2d2af480
Gửi bởi: hoangkyanh0109 22 tháng 7 2017 lúc 15:50:16 | Được cập nhật: hôm kia lúc 11:11:14 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 400 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Ti 58:ế Ti 58:ếNh xétậĐ: nghĩ ng bà emề ườ ủM bài văn tiêu bi uộ Bài 1:Bài 2:Bài 2:* đi mƯ ể­Các bài văn có ch ng tr c. Văn phong trong sáng, ượ ướgiàu hình nh. Trình bày th n.ả ậ*Nh đi m:ượ ể­Cách dùng ng còn ch t. ph bi phân chia đo ạtrong ph thân bài. Điểm9,5 Lời phê Văn phong trôi ch y, sáng rõ, ch c.ả ạ­ Trình bày th nẩ Trong cu ng, ai ai cũng lên vòng tay yêu th ng, đùm gia đình và ươ ủđó cũng chính là th gian mà chúng ta vui nh phúc nh t. Bây gi th gian thì ờv qua còn chúng ta thì trôi theo dòng ch th gian mà lên. Còn nh ớngày bé, ng đã cho tôi hi vong, cho tôi luy ng vàng nh hôm nay, ườ ưngoài tôi thì đó chính là bà ngoai kính yêu mà tôi th bi và ng ng .ẹ ưỡ Bà ngo tôi năm nay đã 65 tu i. da bà đã đi vì ng gió và cũng do ướ ựv bà đi ông. Ông tôi li ng năm tr c. mình bà tôi ườ ướ ộch ng ch nh tu già, ch ng ch cô đn trong ngôi nhà nh bé. ỏNh ng bà không bao gi ngã vì bà vì bà là con ng nh Bà tuy đã già ườ ẽnh ng tóc bà ch Riêng mái tóc bà thôi cũng làm tôi ng nhiên: mái tóc bà ạv t, cách nhiên, mái tóc dài xu ng đn ng qu n. vì ph búi ượ ượ ảtóc sau gáy trông nó có ng n, gàng n. Ánh bà tôi có gì đó ẻnh ch đng bên trong bu thăm th m. Ch có bà bu vì con cái đã đi ồl gia đình mà cũng có bá quá chăng?ậ Ti pế Bà là con ng nhân u. Khi có chú cún con nào hay chú mèo con nào lác ườ ịho th ng, bà th ng đem vào nhà chăm sóc va coi nó nh co ng i. Bà ươ ườ ườcũng th ng quan tâm đn ng xung, có vi gì có ng giúp là bà ườ ườ ườ ạđn ngay ngày hay đêm, sáng hay i. Bà là con ng đm đang mà ườ ấyêu thiên nhiên. Nh ng món ăn bà ngon tuy i. Ngon nh là món cá kho ốv ngh Nh ng món ăn dân dã nh ng vô cùng sâu c. Tôi nói bà yêu thiên nhiên ấvì bà là ng có tâm thiên nhiên yêu thích. Bà th ng tr ng nh ng lo ườ ườ ạcây nh cây đn nh ng cây thanh cao nh ng hoa ng.ộ Đi tôi, bà nh là kho tàng truy tích thu nh Bà thu nhi truy ổtích hay nh Cám, a,…và nh ng bài hát, câu nói hay nh là Cái đánh ếch cái đp, Tiên văn,… và bà đó làm bài cho con cháu đi ờsau. Bà là ng nh đn n, bà luôn xuôi ng c. Còn tr bà ph ch ườ ượ ạh kh i. Nh ng bu chi ng t, tôi vào nhà bà, đc bà cho nghe ườ ượ ểnh ng câu chuy chi tranh, lo c, nh ng cu qu phá quân Pháp, ủMĩ đi Vi Nam. hòa bình bây gi chính là do nh ng ng chi sĩ cũng nh ườ ưBác đã mang cho chúng ta. ạTi pế Tôi yêu bà m. Yêu bà cái chi ti nh đn lòng bà. Trong cu đi xuôi ờng bà, có nh ng cái mà tôi mà tôi ch ng bi t, ch ng tr qua cũng nh ượ ưch ng nghĩ là tôi có th làm đc nh bà. Qua bà, tôi nh đi vào ượ ộph ng tr khác, bay ng gi ch th tiên cho đn khi chìm vào gi ng mang ươ ủtheo câu chuy tích bà Ôm bà nh bên th áp. “Bà i! Bà là cây ầyêu th ng ph không bà? bên nh bà con th bà th áp, th vui Bà i, ươ ơbà mãi là đi ng ch con có th nâng cánh Bà nh ng ướ ườ ẹng ch là con”. Tôi yêu bà! Bà th bao dung, bà soi sáng cho tôi trên ườ ậb đng thành công và bà không bao gi đi xa ph không bà? Nh ng con quá ướ ườ ưtham lam ph không Con không nên nghĩ cho con nhi quá! Bà i, bà ph ra đi, ảph không bà? Đó là qui lu nhiên nh ng con nghĩ bà ng th lâu, th lâu ểlà đi ng, là ng và là con. Bà !ể ươ END Điểm9,5 Lời phê Văn phong sáng rõ, ch c.ạ là ng lo cho tôi ng ti ng li ng tí, anh là ng luôn nh ng nh tôi thì ườ ườ ườ ịbà chính là ng th ng yêu tôi c. Và tôi cũng yêu bà tôi nhi m.ườ ươ Bà tuôi tu cao nh ng còn tr Bà có đôi đen láy đc. Nh ng ữl tôi nhìn vào đôi y, ng nh tôi nh đc bà và chút ườ ượ ủbu thăm th m. Anh bà dành cho nh chúng tôi đi trìu và bao dung. khóe đã có nhi chân chim. Đôi gò má cao cao, hóp i, đen và ốđm tr ng. Bà có mái tóc dài ch ng đã ng màu mây. Và đôi tay rám ng ắn ng, y, ng ng bà vô cùng áp.ắ ươ ươ ấTi pế quê, tôi nh đc bà. ượ ủBao gi đây, tô icũng th bình an và thanh ấth n. th tôi bà tôi đi ửm đi ngh cho kh e. Tôi đi nh, ạdáng th ng bên bà đã còng nh ng sao tôi ưv có giác bà đang che ch tôi nh ưth tôi là đa bé con ngày nào. ứM quê là nh th ếCái giác làm sao tôi ấquên đc… Vào nh ng bu mùa đông, lúc nh ượ ạth qua khi bàn tay tôi run lên vì bu giá, tôi ốl nh đn nh ng mùa đông năm nào…Nh ng bu ốmùa đông năm y, bà tôi th khuya đan áo cho tôi, ứđan áo cho mùa đông nh da th y. Làm sao tôi ấquên đc, làm sao tôi quên đc hình nh nh bà bên ượ ượ ường đèn heo đan cái áo cho đa cháu xa quê. Và ứnh ng lúc nh y, tôi ch mu ôm hôn bà và th th Bà ỉi! Bà đi ng đi!ơ ủTi pế Bà tôi th ng tôi nhi m, bây gi và mãi mãi sau này cũng y. Và tôi cũng bao ươ ầnh đc tình th ng bà sau quê ch Bà th ăn cho tôi, tr ượ ươ ảchi u, buông màn, ém góc cho tôi vào bu i. Nhi lúc tôi th bà tôi quá ảnên mu bà ngh tay lát, còn công vi tôi làm. Bà im hi u, ườ ậb o:”So bà Ba thì bà còn xuân chán !” bà làm tôi nh lòng nh ng ườ ưtôi lo. i, tôi và nh ng đa em th ng ng tr hè nghe bà chuy n. ườ ướ ệGi ng nói bà tr nh ti ng chuông chùa chi đa chúng tôi đn bao ếb kì di cu đi. y, gi ng nói tôi mãi không quên.ờ ườ Đã tháng i, tôi không quê, không bi bà tôi ra sao, bà có kh không? Ởđây, ôi nh đn bà, nh đn ng bà thân yêu tôi. Mái tóc bà bây gi đã c, ườ ạl ng bà bây gi đã còng, tôi ngày bà đã xa tôi. Lúc đó, tôi bu xi ao, tôi ếs không đc bà chăm sóc, không đc bà yêu th ng và che ch Còn bây gi tôi ượ ượ ươ ờs ng th gi bà vui lòng và mong sao bà đi tôi. Bà i! Con th ng ươbà nhi m! Bà có bi không!ề ếEND