Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bai 12 Trang tri nha o bang cay canh va hoa

969ad47569bb67f2d25d9840a2e8d473
Gửi bởi: Nguyễn Trần Bích Châu 22 tháng 1 2017 lúc 21:20:40 | Được cập nhật: 8 giờ trước (16:09:13) Kiểu file: DOC | Lượt xem: 798 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TUAÀN 15Tieát: 29 Baøi 13: I. MUÏC TIEÂU1. Kieán thöùc:- Naém vöõng duïng cuï vaø vaät lieäu caám hoa.- Bieát ñöôïc caùc nguyeân taéc cô baûn caém hoa vaø quy trình thöïc hieän caém hoa.2. Kyõ naêng:Coù kyû naêng vaän duïng vaøo vieäc caém hoa trang trí nhaø ôû.3. Thaùi ñoä:Giaùo duïc cho HS yù thöùc caån thaän, chính xaùc vaø coù khieáu thaåm mó trong caám hoa.II. CHUAÅN BÒ- GV: SGK, tranh veà nguyeân taéc caém hoa, bình caém.- HS: SGK, chuaån bò baøi tröôùc.III. ỘI DUNG HỌC TẬP- Nguyên tắc cắm hoa .IV. CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 1. OÅn ñònh ch kiểm diện Kieåm tra só soá lôùp. 2. Kieåm tra miệng (5p) Haõy keå soá loaïi hoa thoâng duïng? Coùtheå trang trí ôû vò trí naøo trong ngoâi nhaø? (5ñ) Em thích trang trí nhaø mình baèng hoagì? Vì sao? (5ñ) Hoa töôi, khoâ, giaû.- Caùc vò trí trang trí: tuû, keä, baøn laøm vieäc…- HS suy nghó traû lôøi. 3. Ti ến trình bài học Giôùi thieäu baøi: Döïa vaøo baøi tröôùc giôùi thieäu, vaäy caám hoa nhö theá naøo? Ta vaøo…HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ TROØ NOÄI DUNG Hoaït ñoäng Tìm hieåu vaät lieäu vaø duïngcuï caém hoa:- HS quan saùt hình 2.19/52sgk. .Haõy neâu soá bình caém hoa maø em bieát?- Nhöõng loaïi bình ñoù ñöôïc laøm töø nhöõngnguyeân lieäu gì?HS: goám, söù, nhöïa… .Giôùi thieäu theâm: Voû chai, ly coác duøng ñeåcaém hoa.? Ngoaøi bình caém hoa coøn coù caùc duïng naøonöõa?HS: Suy nghó traû lôøi, baïn khaùc nhaän xeùt. .Em haõy keå teân nhöõng duïng cuï caém hoataïi gia ñình?HS: traû lôøi. I. DUÏNG CUÏ VAØ VAÄT LIEÄU CAÉM HOA :1. Duïng cu caém hoa :a/ Bình caém:- Bình thaáp.- Bình cao.b/ Caùc duïng cuï khaùc:- Duïng cuï caét: dao, keùo, kìm.- Duïng cuï ñeå giöõ hoa töôi: muùt, xoáp, baønchoâng,…CAÉM HOA TRANG TRÍ .Ñeå coù moät bình hoa ñeïp, ngoaøi duïng cuïta coøn coù gì?? Haõy keå teân caùc loaïi hoa duøng trong trangtrí?? Haõy keå teân caùc loaïi caønh duøng trong trangtrí?? Haõy keå teân caùc loaïi laù duøng trong trang trí?HS: traû lôøi. Choát yù: neân choïn hoa töôi ñeïp nhaát laømcaønh chính, choïn caønh, laù xen keû ñeå taêngtheâm veû töôi maùt cuûa bình hoa?? Em haõy keå soá loaïi hoa, laù, caønh ñöôïctrang trí ôû nhaø? Neâu theâm: Ngoaøi hoa ngöôøi ta coù theåduøng theâm soá loaïi quaû ñeå keát hôïp vôùi hoa,laù duøng trong trang trí.* Hoaït ñoäng Tìm hieåu caùc nguyeân taéccô baûn caém hoa: Muoán caém hoa ñeïp caàn tuaân theo nhöõngnguyeân taéc naøo?HS traû lôøi, baïn khaùc nhaän xeùt. HS quan saùt hình 2.20sgk/54.? Haõy nhaän xeùt veà bình vaø hoa? HS quan saùt hình 2.21/54sgk.? Haõy nhaän xeùt veà kích thöôùc giöõa caønh hoavaø bình caém?HS traû lôøi, baïn khaùc nhaän xeùt.T 1,5 (D+h)T 2/3 tT 2/3 TT: Chieàu daøi ngaén hôn caønh chính maø noùñuùng beân caïnh. Löu yù: Caønh nuï laø caønh daøi Caønh nôû laø caønh ngaén Cho HS quan saùt hình 2.22/55sgk.? Haõy nhaän xeùt veà caùch ñaët bình hoa vaøo caùcvò trí ñaõ phuø hôïp chöa? Giaûi thích?HS: suy nghó traû lôøi. Nhaän xeùt, choát yù. 2. Vaät lieäu caém hoa :a/ Caùc loaïi hoa: Raát ña daïng vaø phong phuù.b/ Caùc loaïi caønh Caønh töôi, khoâ nhö: caønhtruùc, caønh mai…c/ Caùc loaïi laù: Goàm: laù thoâng, laù cau caûnh, laùtraàu baø,…II. NGUYEÂN TAÉC CAÉM HOA :1. Choïn hoa vaø bình caém phuø hôïp veà hìnhdaùng vaø maøu saéc:2. Söï caân ñoái veà kích thöôùc giöõa caønh hoavaø bình caém :- Xaùc ñònh chieàu daøi caùc caønh chính.T 1,5 (D+h)T 2/3 tT 2/3 TT: caønh phuï.3. Söï phuø hôïp giöõa bình hoa vaø vò trí caàntrang trí:Sgk/55. 4. ổng Kết : Haõy keå teân soá duïng cuï vaø vaät lieäu caém hoa? Trình baøy nguyeân taéc cô baûn caém hoùa? HS traû lôøi sgk/52,53,54 5. Höôùng daãn hoïc ập :• Đối với bài học tiết này:- Hoïc kyõ nguyeân taéc caém hoa.• Đối với bài học tiết sau: Chuaån bò phaàn coøn laïi.• Söu taàm soá loaïi hoa.V. PH LỤC Không cóV. RUÙT KINH NGHIEÄM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.