Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 11. Từ đồng âm

db94a8c1d5422251ee5e359f68de8a40
Gửi bởi: hoangkyanh0109 22 tháng 7 2017 lúc 15:41:37 | Được cập nhật: 19 tháng 4 lúc 21:57:39 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 547 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

I. Phân biệt thành ph chính ầv thành phơ ph câu: tên các thành phể câu đã ?1. Các thành ph câu đã Tr ng ng ch ng ng ,…ạ ữ2. Tìm các thành ph câu.ầTìm các thành ph câu ví sau:ầ ụ…“ Ch ng bao lâu, tôi đã tr thành chàng dẳ thanh niên ng tráng”.ườ(Trích Mèn Phiêu Ký­ Tô Hoài) ưa. Ví ụb. Nh xét: ậ// TNCN VNI. Phân bi ệ thành ph chính ầv thành ph ph câu:1. Các thành ph câu đã Tr ng ng ch ng ng ữđnh ng ng …ị ữ2. Tìm các thành ph câu.a. Ví ụb. Nh xét: Hãy th các thành ượ ượ ỏph câu rút ra nh xét ?ầ ậTN CN VNTôi đã tr thành chàng thanh niênộ CN VNc ng tráng.ườCh ng bao lâuẳCh ng bao lâuẳ, đã tr thành chàng dở ếđã tr thành chàng dở TN VN thanh niên ng tráng.ườthanh niên ng tráng.ườ Ch ng bao lâuẳCh ng bao lâuẳ, tôitôi TN CN //Ch ng bao lâu,ẳtôi đã tr thành tở chàng thanh niên ng tráng.ế ườ Trong tr ng trên tr ng ườ ườ ợnào em có th hi đc nghĩa?ể ượ (Hi đc)ể ượ(Không hi đc)ể ượ(Không hi đc)ể ượ Thành ph nào có th đc? ượThành ph nào không th đc?ầ ượ­ Ch ng ng không ữth đc ­> thành ph ượ ầchính.­ Tr ng ng có th đc ượ­> thành ph ph .ầ ụI. Phân bi ệ thành ph chính ầv thành ph ph câu: em hi nh thư nào thành ph chính và thành ph ph câu ?1. Các thành ph câu đã Tr ng ng ch ng ng ữđnh ng ng …ị ữ2. Tìm các thành ph câu.a. Ví ụb. Nh xét: ậ­ Thành ph chính: bu ộcó trong câu câu co ât hoan ch nh va di đt ạđc tr n.ượ e­ Thành ph ph Không ắbu có trong câu.ộ ặ3. Bài c.oI. Phân bi ệ thành ph chính thành ph ph câu:u ngị có th kể nh ng nào ng phía tr ươc ?­ phó ch quan ih th gian:đã,s ,đang,s p…ệ ắ1. Đc đi m.ă ểII. ngị :…“ Ch ng bao lâu, tôi đã tr thành chàng dẳ TN CN VN thanh niên ng tráng”.ườ(Trích Mèn Phiêu Ký­ Tô Hoài) ng th ng tị ườ rả lời nhưng câu hỏi nào ?­ Trả lời câu hỏi àm gì? Làm sao? Như thế nào?.. .I. Phân bi ệ thành ph chính thành ph ph câu:u­ phó ch quan ih th gian.ệ ờ1. Đc đi m.ă ểII. ngị :­ Trả lời câu hỏi làm gì? Làm sao? Như thế nào?.. .2 Cấu tạo Vị ngư là tư hay cum tư ?­ Thường là động từ, cụm động từ tính từ- cụm tính từ, danh từ- cụm danh từ­ Một câu có thể có một hoặc nhiều vị ngữ. Nếu vị ngư là tư thì tư đó thuộc tư loại nào Nếu vị ngư là cum tư thì đó là cum tư loại nào Mỗi câu có thể có mấy vị ngư a. bu chi u, tôi ề ra đng hang nh ưm khio xem hoang hôn xu ngô Tô Hoai b. Ch Năm Căn sát bên sông, ào, ồđông vui, pâ Đoàn Gi iỏ c. Cây tre là ng thân ng nông dân ườ ườVi Namệ (…). Tre, a, trúc, mai, giúp ng ườtrăm nghìn công vi khác nhauệ Thép iớ )VN (c đng ưtinh )ưVN (c danh )u (c danh )u ưa. ngị ữb. ngị ữc. ngị ữ3. Bài c:o (Ghi nh SGK/93)ớ VN VN VN 2VN VN (c đng )u ư(c đng )u ưVNVN1. Bài 1. Đt ba câu theo ba yêu sau:ậ ầa) câu có ng tr câu ả Làm gì? vi em ốho em làm đc.ặ ượb) câu có ng tr câu ả Nh th nào?ư hình dáng ho ả ặtính tình đáng yêu trong em.ủ ớc) câu có ng tr câu ả Là gì? gi thi nhân ậtrong truy em đc các trong p.ệ ớ(Th lu phút)ả ậIV. Luy p:ệ ậa) Hôm qua, tôi đã chép bài cho ng ươ ịmố CN VNb) Nam luôn vui ng iẻ ườ CN VNc) Mènế là chàng có lòng tr ngế CN VNCho cac :ừ Thanh ph chi nh, thanh ph ph hoan ạch nh, thanh ph bu c. Hay đi vao ch tr ng thi ch ề ợtrong câu sau:……………… .……….c câu la nh ng …………….…………Ph ảco co ………………………...…… va di đt đc tr ượ ov n. Thanh ph không bu ph co đc la ả ượ o……………………………….. Thanh ph chi nhầ thanh ph bu cầ ộc hoan ch nhâ ithanh ph phầ ụD DÒẶ* BÀI C: đc.ầ ượ­ Các thành ph chính câu.ầ ủ­ Phân bi thành ph chính thành ph ph câu.ệ ủ­ Đc đi m, các thành ph ng .ặ ữ* BÀI CẮ :­ Chu ti ti theo: “Thành ph ch ng ”ẩ