Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 10 trang 62 SGK Vật lí 8

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 21 tháng 5 2019 lúc 13:55

Lý thuyết

Câu hỏi

Tác dụng của áp lực phụ thuộc những yếu tố nào ? Công thức tính áp suất. Đơn vị áp suất.

Hướng dẫn giải

- Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào hai yếu tố: độ lớn của áp lực và diện tích bị ép.

- Công thức tính áp suất : \(p = {F \over S}\)  

trong đó: p là áp suất, F là áp lực tác dụng lên mặt bị ép có diện tích là S.

- Đơn vị áp suất paxcan (Pa) : 1 Pa = 1 N/m2

Update: 21 tháng 5 2019 lúc 13:55

Các câu hỏi cùng bài học