Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 10. Ôn tập truyện kí Việt Nam

b29575f37b758959c90a35d7f0902162
Gửi bởi: hoangkyanh0109 24 tháng 7 2017 lúc 22:20 | Được cập nhật: 23 tháng 2 lúc 19:26 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 318 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Ng÷ v¨n 8: tiÕt 38 bµi 10«n tËp truyÖn kÝ viÖt nam T«i ®i häcNg êi îc mÖnh danh lµ nhµ v¨n cña phô n÷ vµ nhi ®ång?Nguyªn HångBøc tranh nµy minh häa cho ®o¹n trÝch nµo? Trong lßng mÑ” T¸c phÈm bµng b¹c chÊt th¬ viÕt n¨m 1941 ?Nhµ v¨n nµo îc NguyÔn Tu©n nhËn xÐt lµ: xui ng êi n«ng d©n næi lo¹n ?Ng« TÊt TèT¸c gi¶ cã t¸c phÈm trïng tªn víi tªn nh©n vËt?Nam CaoNh©n vËt nµo chän c¸i chÕt nh mét sù tù gi¶i tho¸t m×nh?L·o H¹cTiÕt 38: «n tËp truyÖn kÝ viÖt nam Thèng kª nh÷ng v¨n b¶n truyÖn kÝ ViÖt Nam ®· häc líp 8:1. Thèng kªTªnv¨n b¶n t¸c gi¶ ThÓ lo¹i Ph ¬ng thøc biÓu ®¹t Néi dung chñ yÕu §Æc s¾c nghÖ thuËt Th¶o luËn nhãmH giế ờ123TiÕt 38: «n tËp truyÖn kÝ viÖt nam Thèng kª nh÷ng v¨n b¶n truyÖn kÝ ViÖt Nam ®· häc líp 8: 1. Thèng kªTªnv¨n b¶n t¸c gi¶ ThÓ lo¹i Ph ¬ng thøc biÓu ®¹t Néi dung chñ yÕu §Æc s¾c nghÖ thuËt T«i ®i häc (1941) ThanhTÞnh(1911-1988) TruyÖn ng¾n Tù sù xen miªu t¶ vµ biÓu c¶m Nh÷ng kØ niÖm trong s¸ng cña tuæi häc trß trong buæi tùu tr êng ®Çu tiªn DiÔn t¶ b»ng dßng c¶m nghÜ víi nh÷ng rung ®éng thiÕt tha, ngßi bót giµu chÊt th¬.KÕt qu¶ th¶o luËnTiÕt 38: «n tËp truyÖn kÝ viÖt nam Thèng kª nh÷ng v¨n b¶n truyÖn kÝ ViÖt Nam 1. Thèng kªTªnv¨n b¶n t¸c gi¶ ThÓ lo¹i Ph ¬ng thøc biÓu ®¹t Néi dung chñ yÕu §Æc s¾c nghÖ thuËt Tronglßng mÑ( Nh÷ngngµy th¬Êu 1940)NguyªnHång(1918-1982) Håi ký(TrÝch) Tù sù (xen tr÷ t×nh) Nçi cay ®¾ng, tñi cùc khi må c«i cha vµ ph¶i sèng xa mÑ cña chó bÐ Hång.- ThÓ hiÖn t×nh yªu th ¬ng vµ nh÷ng kh¸t khao ch¸y báng cña nhµ v¨n ®èi víi ng êi mÑ bÊt h¹nh. NghÖ thuËt x©y dùng t×nh huèng truyÖn rÊt ®Æc s¾c, ®iÓn h×nh.- NghÖ thuËt miªu t¶ t©m lÝ nh©n vËt rÊt Ên îng vµ giµu søc gîi c¶m.- Lêi v¨n ch©n thùc. KÕt qu¶ th¶o luËnTiÕt 38: «n tËp truyÖn kÝ viÖt nam Thèng kª nh÷ng v¨n b¶n truyÖn kÝ ViÖt Nam 1.Thèng kªTªnv¨n b¶n t¸c gi¶ ThÓ lo¹i Ph ¬ng thøc biÓu ®¹t Néi dung chñ yÕu §Æc s¾c nghÖ thuËt Tøc ícvì bê T¾t®Ìn 1939)Ng« TÊt Tè(1893 1954) TiÓuthuyÕt(TrÝch) Tù sù V¹ch trÇn bé mÆt tµn c¸c bÊt nh©n cña chÕ ®é thùc d©n nöa phong kiÕn, tè c¸o chÝnh s¸ch thuÕ kho¸ v« nh©n ®¹o- Ca ngîi phÈm chÊt cao quý vµ søc m¹nh quËt khëi, tiÒm n¨ng m¹nh mÏ cña chÞ DËu, còng lµ cña ng êi phô n÷ ViÖt Nam tr íc CM Ngßi bót hiÖn thùc khoÎ kho¾n, giµu tinh thÇn l¹c quan. X©y dùng t×nh huèng truyÖn bÊt ngê cã cao trµo vµ gi¶i ph¸p hîp lý. X©y dùng, miªu t¶ nh©n vËt chñ yÕu qua ng«n ng÷ vµ hµnh ®éng trong thÕ ¬ng ph¶n víi c¸c nh©n vËt kh¸c. KÕt qu¶ th¶o luËnTiÕt 38: «n tËp truyÖn kÝ viÖt nam Thèng kª nh÷ng v¨n b¶n truyÖn kÝ ViÖt Nam ®· häc líp 8:1.Thèng kªTªnv¨n b¶n t¸c gi¶ ThÓ lo¹i Ph ¬ng thøc biÓu ®¹t Néi dung chñ yÕu §Æc s¾c nghÖ thuËt L·o H¹c L·o H¹c 1943) Nam Cao(1915 –1951) TruyÖnng¾n(TrÝch) Tù sù (xen tr÷ t×nh) Sè phËn ®au th ¬ng vµ phÈm chÊt cao quý cña ng êi n«ng d©n cïng khæ trong XHVN tr íc CM T8- Th¸i ®é tr©n träng cña t¸c gi¶ ®èi víi hä Tµi n¨ng kh¾c ho¹ nh©n vËt rÊt cô thÓ, sèng ®éng, ®Æc biÖt lµ miªu t¶ vµ ph©n tÝch diÔn biÕn t©m lý cña nh©n vËt C¸ch kÓ chuyÖn míi mÎ, linh ho¹t, kÓ vµ miªu t¶ ng êi ch©n thùc ®Ëm ®µ chÊt n«ng th«n: triÕt lý nh ng gi¶n dÞ, tù nhiªn. KÕt qu¶ th¶o luËnTiÕt 38: «n tËp truyÖn kÝ viÖt nam1. Thèng kª 2. So s¸nh sù gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a c¸c v¨n b¶n truyÖn kÝ2. So s¸nh* Gi¸ trÞ ëng §Òu cã lèi viÕt ch©n thùc, gÇn gòi ®êi sèng, rÊt sinh ®éng (bót ph¸p hiÖn thùc)- Chan chøa tinh thÇn nh©n ®¹o: yªu th ¬ng tr©n träng nh÷ng t×nh c¶m, phÈm chÊt ®Ñp ®Ï, cao quý cña con ng êi, tè c¸o nh÷ng g× tµn ¸c, xÊu xa (gi¸ trÞ nh©n ®¹o) a, Gièng nhau* VÒ thÓ lo¹i: V¨n b¶n tù sù, lµ truyÖn kÝ hiÖn ®¹i* Thêi gian ra ®êi Tr íc c¸ch m¹ng, trong giai ®o¹n 1930 1945* §Ò tµi, chñ ®Ò §Òu viÕt vÒ con ng êi vµ ®êi sèng x· héi ¬ng thêi ®Òu ®i s©u miªu t¶ sè phËn nh÷ng con ng êi cùc khæ, bÞ vïi dËpa, Gièng nhauT×m ®iÓm gièng nhau:. VÒ thÓ lo¹i?•Thêi gian ra ®êi?•§Ò tµi, chñ ®Ò?•Gi¸ trÞ ëng ?TiÕt 38: «n tËp truyÖn kÝ viÖt nam1. Thèng kª 2. So s¸nh sù gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a c¸c v¨n b¶n truyÖn kÝ2. So s¸nha, Gièng nhau b. Kh¸c nhau b, Kh¸c nhau Tªn t¸c phÈm t¸c gi¶ Ph ¬ng thøc biÓu®¹t §Ò tµi,chñ ®Òcô thÓ Néi dung chñ yÕu§Æc s¾c nghÖ thuËt Trong lßng mÑ (Nguyªn Hång) Tøc íc vì bê(Ng« TÊt Tè) L·o H¹c(Nam Cao)b. Kh¸c nhau Trong lßng mÑ (Nguyªn Hång) Tøc íc vì bê(Ng« TÊt Tè) L·o H¹c(Nam Cao)Håi ký tù sù tr÷ t×nh) TiÓu thuyÕt (tù sù) TruyÖn ng¾n (tù sù xen tr÷ t×nh) T×nh c¶nh khèn khæ cña ®øa trÎ må c«i Ng êi n«ng d©n cïng khæ bÞ dån nÐn, ¸p bøc ®· vïng lªn ¤ng l·o n«ng d©n ®au khæ tù tö ®Ó gi¶i tho¸t m×nh.Nçi ®au xãt tñi cùc cña chó bÐ må c«i vµ t×nh yªu th ¬ng mÑ cña chó bÐ Phª ph¸n chÕ ®é tµn ¸c,bÊt nh©n vµ ca ngîi vήÑp t©m hån, søc sèngtiÒm tµng cña ng êiphô n÷ n«ng th«n Sè phËn bi th¶mcña ng êi n«ng d©ncïng khæ vµ phÈmchÊt cao ®Ñp Lêi v¨n ch©n thùc,t×nh huèng truyÖn ®Æc s¾c, miªu t¶ t©m lý nh©n vËt rÊt Ên îng. Kh¾c ho¹ nh©n vËt vµ miªu t¶ hiÖn thùc mét c¸ch sinh®éng, ch©n thùc Nh©n vËt cã chiÒu s©ut©m lÝ, c¸ch kÓ chuyÖntù nhiªn, linh ho¹t, võach©n thùc võa ®Ëm chÊttr÷ t×nh vµ triÕt lý. ThÓ lo¹i Ph ¬ng thøc biÓu ®¹t §Ò tµi, chñ ®Òcô thÓNéi dung chñ yÕu§Æc s¾c nghÖ thuËt Tªn t¸c phÈm t¸c gi¶