Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 10. Đồng chí (1)

dfeb4ee0aab375d9f280bff1b7368105
Gửi bởi: hoangkyanh0109 1 tháng 8 2017 lúc 7:10 | Được cập nhật: 26 tháng 2 lúc 5:56 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 288 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Ng÷ V¨n 9Gi¸o viªn: TrÇn §¨ng Canh- THCS Quang ThiÖn 1. T¸c gi¶:2. T¸c phÈm:+ S¸ng t¸c ®Çu n¨m 1948, in trong tËp §Çu sóng tr¨ng treo”+ Bµi th¬ më ra mét khuynh íng míi viÕt vÒ anh bé ®éi: c¶m høng th¬ viÕt vÒ chÊt thùc cña ®êi sèng ng êi lÝnh, khai th¸c vÒ c¸i ®Ñp cña chÊt th¬ trong c¸i b×nh dÞ, b×nh th êng, kh«ng nhÊn m¹nh c¸i phi th êng. ChÝnh H÷u (1926-2007) ¤ng t©m sù: T«i bÞ èm, sèt rÐt ¸c tÝnh nh ng kh«ng cã thuèc men g× c¶. §¬n vÞ vÉn hµnh qu©n vµ ®Ó l¹i mét ®ång chÝ ch¨m sãc t«i. Kh«ng cã ®ång chÝ ®ã, cã lÏ t«i ®· bá m¹ng. Sù ©n cÇn cña ®ång chÝ ®ã khiÕn t«i nhí ®Õn nh÷ng lÇn ®au èm îc mÑ, îc chÞ ch¨m sãc. §Êy lµ nh÷ng gîi ®Çu tiªn cña bµi th¬ “§ång chÝ”+ Th¬ «ng kh«ng nhiÒu nh ng cã nh÷ng bµi ®Æc s¾c, c¶m xóc dån nÐn, ng«n ng÷ vµ h×nh ¶nh chän läc, hµm sóc. §ång chÝ ChÝnh H÷u)Quª ¬ng anh íc mÆn, ®ång chuaLµng t«i nghÌo ®Êt cµy lªn sái ®¸.Anh víi t«i ®«i ng êi xa l¹,Tù ph ¬ng trêi ch¼ng hÑn quen nhau,Sóng bªn sóng, ®Çu s¸t bªn ®Çu,§ªm rÐt chung ch¨n thµnh ®«i tri kØ.§ång chÝ!Ruéng ¬ng anh ®Ó b¹n th©n cµyGian nhµ kh«ng, mÆc kÖ giã lung layGiÕng íc gèc ®a nhí ng êi ra lÝnh.Anh víi t«i biÕt tõng c¬n ín l¹nhSèt run ng êi vÇng trÊn ít må h«i.¸ anh r¸ch vaiQuÇn t«i cã vµi m¶nh v¸MiÖng êi buèt gi¸Ch©n kh«ng giµyTh ¬ng nhau tay n¾m lÊy bµn tay.§ªm nay rõng hoang ¬ng muèi§øng c¹nh bªn nhau chê giÆc tíi§Çu sóng tr¨ng treo. Anh víi t«i ®«i ng êi xa l¹,Tù ph ¬ng trêi ch¼ng hÑn quen nhau, Quª ¬ng anh íc mÆn, ®ång chuaLµng t«i nghÌo ®Êt cµy lªn sái ®¸.Sóng bªn sóng, ®Çu s¸t bªn ®Çu, §ªm rÐt chung ch¨n thµnh ®«i tri kØ.§ång chÝ! Anh víi t«i ®«i ng êi xa l¹,Tù ph ¬ng trêi ch¼ng hÑn quen nhau, Quª ¬ng anh íc mÆn, ®ång chuaLµng t«i nghÌo ®Êt cµy lªn sái ®¸.Sóng bªn sóng, ®Çu s¸t bªn ®Çu, §ªm rÐt chung ch¨n thµnh ®«i tri kØ.§ång chÝ! Anh víi t«i ®«i ng êi xa l¹,Tù ph ¬ng trêi ch¼ng hÑn quen nhau, Quª ¬ng anh íc mÆn, ®ång chuaLµng t«i nghÌo ®Êt cµy lªn sái ®¸.Sóng bªn sóng, ®Çu s¸t bªn ®Çu, §ªm rÐt chung ch¨n thµnh ®«i tri kØ.§ång chÝ! §ªm rÐt chung ch¨n thµnh ®«i tri kØ. Quª ¬ng anh íc mÆn, ®ång chuaLµng t«i nghÌo ®Êt cµy lªn sái ®¸.Anh víi t«i ®«i ng êi xa l¹,Tù ph ¬ng trêi ch¼ng hÑn quen nhau,Sóng bªn sóng, ®Çu s¸t bªn ®Çu,§ång chÝ !Th¶o luËn: C©u th¬ “§ång chÝ!” cã g× ®Æc biÖt? nghÜa cña c©u th¬ Êy? Nguån gèc xuÊt th©n tõ n«ng d©n, nh÷ng miÒn quª nghÌo.+ Chung nhiÖm vô chiÕn ®Êu, chung môc ®Ých lÝ ëng cao ®Ñp.+ T×nh ®ång chÝ n¶y në bÒn chÆt trong sù chan hoµ, chia sÎ gian lao §ång chÝ BiÓu hiÖn Ruéng ¬ng anh ®Ó b¹n th©n cµyGian nhµ kh«ng, mÆc kÖ giã lung layGiÕng íc gèc ®a nhí ng êi ra lÝnh.Anh víi t«i biÕt tõng c¬n ín l¹nhSèt run ng êi vÇng tr¸n ít må h«i.¸ anh r¸ch vaiQuÇn t«i cã vµi m¶nh v¸MiÖng êi buèt gi¸Ch©n kh«ng giµyTh ¬ng nhau tay n¾m lÊy bµn tay.