Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1 trang 7 SGK Hình học 11

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 14 tháng 5 2019 lúc 14:18

Lý thuyết

Câu hỏi

Chứng minh rằng: \(M'\) = \(T_{\vec{v}}\)(M) \(⇔ M =  T_{\vec{-v}}(M')\)

Hướng dẫn giải

\(M'\) = \(T_{\vec{v}}\)\( (M)\) ⇔ \(\overrightarrow{MM'}\) = \(\overrightarrow{v}\) 

⇔\(\overrightarrow{M'M}\) =\(\vec{-v} ⇔ M = T_{\vec{-v}} (M')\)

Update: 14 tháng 5 2019 lúc 14:18

Các câu hỏi cùng bài học