Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1 trang 108 SGK Công Nghệ 6

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 2 tháng 5 2019 lúc 10:51

Lý thuyết

Câu hỏi

Em hãy nêu những yếu tố cần thiết để tổ chức một bữa ăn hợp lý ?

Hướng dẫn giải

- Khả năng và điều kiện tài chính
- Đầy đủ các chất dinh dưỡng
- Nhu cầu của các thành viên trong gia đình (hoặc người tham gia bữa ăn)
- Có sự thay đổi các món ăn.

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 10:51

Các câu hỏi cùng bài học