Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1 (SGK trang 30)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số:

a) \(y=\dfrac{x}{2-x}\)                                    

b) \(y=\dfrac{-x+7}{x+1}\)  

c) \(y=\dfrac{2x-5}{5x-2}\)                                  

d) \(y=\dfrac{7}{x}-1\)  

Hướng dẫn giải

a) Vì ( hoặc ) nên đường thẳng x = 2 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

( hoặc ) nên đường thẳng y = -1 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

b) Tiệm cận đứng : x = -1 ; tiệm cận ngang : y = -1.

c) Tiệm cận đứng : ; tiệm cận ngang :

d) Tiệm cận đứng : x = 0 ; tiệm cận ngang : y = -1.

Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:56

Các câu hỏi cùng bài học