Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1 (SGK trang 138)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Thực hiện các phép chia sau :

a) \(\dfrac{2+i}{3-2i}\)

b) \(\dfrac{1+i\sqrt{2}}{2+i\sqrt{3}}\)

c) \(\dfrac{5i}{2-3i}\)

d) \(\dfrac{5-2i}{i}\)

Hướng dẫn giải

a) .

b)

c)

d) = (5 - 2i)(-i) = -2 - 5iUpdate: 14 tháng 5 2019 lúc 15:15

Các câu hỏi cùng bài học