Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1. Read and listen to the story. Then fill the gaps.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 8 tháng 5 2019 lúc 15:16

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

Đọc và nghe câu chuyện. Sau đó điền vào chỗ trống.

She works in a school. Cô ấy làm việc ở trường học.
He plays in a band. Cậu ấy chơi trong một ban nhạc.
Well, she's taller than me and my dad!
Oh, cô ấy cao hơn tôi và ba tôi!
Really? What do people do on Labor Day?
Thật không? Người to làm gì vào ngày Lễ Lao động?
They go to the beach! Họ đi đến bãi biển!

Bài nghe:
Chit: What do you do, Mary?
Mary: I'm a student in New York.
Mimi: What do your parents do?
Mary: My mother is a cook. She works in a school.
Mimi: And what about your dad?
Mary: He's a musician. He plays in a band.
Mimi: What are they like?
Mary: My mum is very tall.
Mimi: Ready? A tall mouse?
Mary: Well, she's taller than me and my dad!
Mary: Today is Labor Day in America.
Mimi: Really? What do people do on Labor Day?
Mary: They go to the beach!

Update: 8 tháng 5 2019 lúc 15:16

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm