Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1. Nick and his father are talking about Tom -anks, a Hollywood film star. Listen to their conversation and correct the following statements.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 22 tháng 5 2019 lúc 14:54

Lý thuyết

Câu hỏi

(Nick và ba anh ta đang nói về Tom Hanks, một ngôi sao phim Hollywood. Nghe đoạn đối thoại của họ và sửa những câu sau.)

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

1. Tom Hanks is Nick’s father’s favourite film star.

2. Tom Hanks isn’t a handsome actor.

3.  Tom Hanks has won two Oscars.

Tạm dịch:

1. Tom Hanks là ngôi sao điện ảnh mà ba của Nick yêu thích.

2. Tom Hanks là diễn viên không đẹp trai.

3.  Tom Hanks đã giành được hai giải Oscar.

Audio script:

Nick: Who is your favourite film star, Dad?

Dad: Tom Hanks, of course.

Nick: Tom Hanks? Who is he?

Dad: He is one of the most famous and richest actors in Hollywood.

Nick: Really? Has he won any awards?

Dad: Yes, he has won the Oscar for Best Actor twice

Nick: Two Oscars? Amazing! He must bẹ very handsome!

Dad: No, he isn’t, he isn’t an atttractive actor, compared to other actors in Hollywood. However, most critics say that he is one of the best actors. Nick: What kind of roles does he often play?

Dad: He often plays serious roles such as a soldier in Saving Private Ryan, or a lawyer who has AIDS in Philadelphia. He also appears in many other entertaining films such as Bachelor Party, The Man With One Red Shoe, etc.

Nick: Can you recommend one of his best films?

Dad: Of course, You’ve Got Mail. It’s one of the biggest comedies of the 1990s.

Dịch Script:

Nick: Ai là ngôi sao điện ảnh yêu thích của bạn, bố?

Bố: Tom Hanks, tất nhiên rồi.

Nick: Tom Hanks? Anh ta là ai?

Bố: Anh ấy là một trong những diễn viên nổi tiếng và giàu nhất ở Hollywood.

Nick: Thật sao? Anh ấy đã giành được giải thưởng nào chưa?

Bố: Vâng, anh ấy đã giành giải Oscar cho Nam diễn viên xuất sắc nhất hai lần về

Nick: Hai giải Oscar? Kinh ngạc! Anh ta phải rất đẹp trai!

Bố: Không, anh ấy không phải, anh ấy không phải là diễn viên hấp dẫn, so với các diễn viên khác ở Hollywood. Tuy nhiên, hầu hết các nhà phê bình nói rằng ông là một trong những diễn viên tốt nhất.

Nick: Anh ấy thường đóng vai trò gì?

Bố: Anh thường đóng vai trò nghiêm trọng như một người lính trong Saving Private Ryan, hoặc một luật sư AIDS ở Philadelphia. Anh cũng xuất hiện trong nhiều bộ phim giải trí khác như Bachelor Party, The Man With One Red Shoe, v.v.

Nick: Bố có thể giới thiệu một trong những bộ phim hay nhất của anh ấy không?

Dad: Tất nhiên, Con xem Got Mail. Đó là một trong những phim hài lớn nhất của thập niên 1990.

Update: 22 tháng 5 2019 lúc 14:54

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm