Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1. Match the words to their meanings.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 5 2019 lúc 15:47

Lý thuyết

Câu hỏi

(Nối những từ theo nghĩa của chúng)

Hướng dẫn giải

1 - c. to preserve = to keep a tradition alive 

2 - e. to worship = to show respect and love for something or someone 

3 - a. performance = a show 

4 - b. a ritual = an act of special meaning that you do in the same way each I time 

5 - d. to commemorate = to remember and celebrate something or someozst 

Tạm dịch:

1. giữ cho một truyền thống sống mãi

2. thể hiện sự kính trọng và tình yêu cho điều gì hoặc ai đó

3. một màn trình diễn

4. một hành động có ý nghĩa đặc biệt mà bạn làm cùng một cách trong mỗi lúc

5. nhớ và tổ chức cái gì hoặc ai đó

Update: 24 tháng 5 2019 lúc 15:47

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm