Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 15:25

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

a)   Is your school big?

Yes, it is.

b)   Is your classroom big?

No, it isn't. It's small.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

a) Trường của bạn lớn phải không? Vâng, đúng rồi.

b) Lớp học của bạn lớn phải không? Không, không lớn. Nó nhỏ.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 15:25

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm