Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 4 tháng 5 2019 lúc 8:51

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

a)   This is my house. Đây là nhà của mình.

Wow! It's big! Ồ! Nó lớn quá!

b)  There's a garden over there. Come and see it. 

Có một khu vườn ở đây. Đến và nhìn xem.

It's very nice! Nó rất đẹp!

Update: 4 tháng 5 2019 lúc 8:51

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm