Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 15:46

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

a)   These are my books.

Are they?

Yes, they are.

b)   Those are my pencils.

Are they?

Yes, they are.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

a) Đây là những quyển sách của tôi.

Thật vậy à?

Vâng, đúng.

b) Đó là những cây bút chì của tôi.

Thật vậy à?

Vâng, đúng.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 15:46

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm