Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 13:47

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

a)   This is Mai.

Hello, Mai.

b) Mai, this is my friend Mary.

Hello, Mary. Nice to meet you.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

a) Đây là Mai.

Xin chào, Mai.

b)  Mai, đây là Mary bạn của tôi.

 Xin chào, Mary. Rất vui được gặp bạn.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 13:47

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm