Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1: Listen and repeat. (Nghe và lặp lại).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 15:53

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

r                  ruler Those are rulers.

th               these These are pens.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

Đó là những cây thước.

Đây là những viết máy.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 15:53

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm