Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1. Complete the sentences using the cues provided.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 30 tháng 5 2019 lúc 16:50

Lý thuyết

Câu hỏi

(Hoàn thành câu và sử dụng từ gợi ý.)

Hướng dẫn giải

1. body language

2. multimedia

3. face-to-face

4. cultural differences

5. telepathy

6. netequitte

Tạm dịch:

1. Sử dụng ngôn ngữ cơ thể là một cách có hiệu quả cho giao tiếp miễn là bạn hiểu nó!

2. Công nghệ đa phương tiện làm cho giao tiếp ngày nay thật thú vị với không chỉ văn bản cũng như âm thanh, video và đồ họa.

3. Nhiều người thích làm việc trực tiếp (trực diện) hơn là trực tuyến.

4. Phá hỏng giao tiếp có thể xảy ra do sự khác nhau về văn hóa.

5. Trong tương lai chúng ta sẽ không cần học những ngôn ngữ khác nhau 35 giao tiếp nếu chúng ta sử dụng thần giao cách cảm.

6. Mọi người cần học phép lịch sự trong giao tiếp trên mạng khi chúng ta giao tiếp trực tuyến.

Update: 30 tháng 5 2019 lúc 16:50

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm