Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1. Choose the phrases that match the pictures below. Write them in the spaces provided.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 21 tháng 5 2019 lúc 14:59

Lý thuyết

Câu hỏi

(Chọn những cụm từ rồi nối với bức hình bên dưới cho phù hợp. Viết chúng vào khoảng trống dưới mỗi bức tranh.)

Hướng dẫn giải

1.   disabled people 

2.   elderly people 

3.   homeless people 

4.   sick children 

5.   people in a flooded area 

Tạm dịch:

1.   người khuyết tật

2.   người già

3.   người vô gia cư

4.   trẻ em bị bệnh

5.   người ở một khu vực lũ lụt

Update: 21 tháng 5 2019 lúc 14:59

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm