Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1. Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ (1)

ee9f29952e7a1c895706b903f77b8191
Gửi bởi: hoangkyanh0109 24 tháng 7 2017 lúc 15:43:08 | Được cập nhật: hôm kia lúc 22:01:13 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 412 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

khái quát nghĩa ừC khái quát nghĩa ừngữngữI. I. ng nghĩa ng, ng nghĩa p:ừ ẹT ng nghĩa ng, ng nghĩa p:ừ ẹ11. Xét ví Xét ví dụdụ:: Đng tộ ậĐng tộ ậThú Chim CáThúThúVoi uươChimChimSáo Tu húCÁCÁCá rô Cá thu2)Nh xét:ậ2)Nh xét:ậII.Ghi nhớII.Ghi nhớ Nghĩa ng có th ng (Khái quát ơ­ Nghĩa ng có th ng (Khái quát ơh n) ho (ít khái quát n) nghĩa ừh n) ho (ít khái quát n) nghĩa ừng khác:ững khác:ữ­ ộ­ ột ng ữt ng ữđc coi là ượđc coi là ượcó nghĩa ng ộcó nghĩa ng ộkhi ph vi ạkhi ph vi ạnghĩa ng đóủ ữnghĩa ng đóủ bao hàm bao hàm ph vi nghĩa ph vi nghĩa ủm ừm ừng khácững khácữ­ ộ­ ột ng ữt ng ữđc coi là ượđc coi là ượcó nghĩa ẹcó nghĩa ẹkhi ph vi ạkhi ph vi ạnghĩa ng đó ữnghĩa ng đó ữđc bao hàm ượđc bao hàm ượtrong ph vi ạtrong ph vi ạnghĩa ủnghĩa ủm ừm ừng khácững khácữ­ ng có nghĩa ng đi ng này, đng ồ­ ng có nghĩa ng đi ng này, đng ồth có nghĩa đi ng khácờ ữth có nghĩa đi ng khácờ ữIII.Luy p:ệ ậIII.Luy p:ệ ậBài 1:L th hi khái quát ừng trong khóm ng sau đâyữ ữNhóm 1­2:Y ph c, qu n, áo, ầqu đùi, qu dài,ầ áo dài, miơ Nhóm 3­4:Vũ khí, súng, bom, súng tr ng, đi bác,ườ ạBom ba càng, bom biBài 2: Tìm ng có nghĩa ng so nghĩa ủBài 2: Tìm ng có nghĩa ng so nghĩa ủcác ng nhóm sau đây:ừ ỗcác ng nhóm sau đây:ừ a) xăng, a, (khí) ga, ma dút, i, than.ầ ủa) xăng, a, (khí) ga, ma dút, i, than.ầ Ch đtấ ốb) a, âm nh c, văn c, điêu kh cộ ắ Ngh thu tệ ậc) canh, nem, rau xào, th lu c, tôm rang, cá ránị ộ Th ănứd) li c, ng m, nhòm, ngóế ắ Nhìne) đm, đá, th i, ch, tátấ ị ĐánhBài 3: Tìm các ng có nghĩa đc bao hàm ượBài 3: Tìm các ng có nghĩa đc bao hàm ượtrong ph vi nghĩa sau đây:ạ ừtrong ph vi nghĩa sau đây:ạ ừa) Xe cộb) Kim lo iạc) Hoa quảd) Mang