Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

78 câu hỏi trắc nghiệm cực trị hàm số môn Toán - Có đáp án

9a1415ab28e9b82a805065ab51b5727d
Gửi bởi: đề thi thử 17 tháng 4 2017 lúc 20:33 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 23:52 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 1707 | Lượt Download: 98 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THPTQG 2017Môn TOÁNThời gian làm bài: 90 phútHọ và tên học sinh: ...................................................................................Số báo danh: .............................................................................................THI THỬ MÔN TOÁN PHẦN CỰC TRỊ HÀM SỐ(Mà ĐỀ 106)Câu 1. Hàm số 22 2y mx x= đạt cực tiểu tại 1x= khi bằng:A. 1m= B. 1m= C. 2m= D. 2m= Câu 2. Cho hàm số 21 72 14 2y x= Khẳng định nào sau đây đúng? A. Hàm số không có cực trịB. Hàm số chỉ có cực tiểu và không có cực đạiC. Hàm số có cực đại và cực tiểuD. Hàm số có cực tiểu và cực đạiCâu 3. Cho hàm số 24 7y x= đạt cực tiểu tại CTx Kết luận nào sau đây đúng?A. 13CTx= B. 3CTx= C. 13CTx= D. 1CTx Câu 4. Hàm số: 33 3y mx m= có hai điểm cực trị thì:A. 0m= B. 0m< C. 0m> D. 0m¹ Câu 5. Gọi ,x là hai điểm cực trị hàm số ()3 33 1y mx m= Tìm để2 21 27x x+ A. 0m= B. 92m= C. 13m= D. 2m= Câu 6. Tất cả các điểm cực đại của hàm số cosy x= là:A. ()2x kpp= ΢ B. ()2x kp p= ΢ C. ()2x kp= ΢ D. ()x kp= ΢ Câu 7. Hàm số ()3 23 2y mx x= đạt cực tiểu tại 2x= khi bằng:Doc24.vnA. 1m B. 1m C. 1m D. 2m Câu 8. Hàm số 33 2y x= đạt cực trị tạiA. 1; 0CD CTx x= B. 1; 0CD CTx x= C. 0; 1CD CTx x= D. 0; 1CD CTx x= Câu 9. Hàm số 22 1y x= có ba điểm cực trị là ba đỉnh của một tam giác vuông cân thìm bằng:A. 2m= B. 1m C. 1m= D. 1m= Câu 10. Hàm số ()()3 22 2y x= có cực đại và cực tiểu khi thỏa:A. () 1m -¥ B. 51,4mæ öÎ -ç ÷è C. ()5, ,4mæ öÎ -¥ +¥ç ÷è D. () 1,m +¥ Câu 11. Hàm số 23 1y mx m= cực đại và cực tiểu đối xứng nhau qua đường thẳng: 74 0d y+ thì bằng:A. 1m B. 2m= C. 1m= D. 2m Câu 12. Phát biểu nào sau đây đúng:1. Hàm số ()y x= đạt cực đại tại 0x khi và chỉ khi đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm qua 0x 2. Hàm số ()y x= đạt cực trị tại 0xkhi và chỉ khi 0x là nghiệm của đạo hàm3. Nếu ()0' 0f x= và ()0" 0f x= thì 0x không phải là cực trị của hàm số ()y x= đã cho4. Nếu ()0' 0f x= và ()0" 0f x> thì hàm số đạt cực đại tại 0x A. 1, 3, B. C. 1, 2, D. tất cả đều đúngCâu 13. Cho hàm số ()()3 22 2y x= Nếu gọi ,x lần lượt là hoành độ các điểm cực trị của hàm số thì giá trị 1x x- là:A. 1a+ B. 1a- C. D. Câu 14. Cho hàm số 24 3y mx x= Tìm để hàm số đã cho có điểm cực trị ,x thỏa mãn 24x x= Chọn đáp án đúng nhất?Doc24.vnA. 92m= B. 32m= C. 0m= D. 12m= Câu 15. Hàm số ()33y x= đạt cực tiểu tại 0x khi bằng: A. 2m= B. 1m= C. 2m D. 1m Câu 16. Hàm số: ()4 22 3y x= có đúng cực trị thì bằng:A. 12m> B. 12m³ C. 12m D. 12m Câu 17. Hàm số 23 3y mx mx= có cực trị tại điểm 1x= Khi đó hàm số đạt cực trị tại điểm khác có hoành độ làA. 14 B. 13 C. 13- D. đáp số khácCâu 18. Giá trị cực đại của hàm số 212 13y x= làA. 13 B. 1- C. D. Câu 19. Hàm số ()3 2113 2my x= đạt cực đại tại 1x khiA. 2m B. 2m C. 2m D. 2m Câu 20. Hàm số ()4 22 1y m= có điểm cực trị tạo thành đỉnh của một tam giác vuông khi:A. 2m B. 1m C. 3m D. 0m Câu 21. Điểm cực đại của đồ thị hàm số 23 6y x= A. 00x= B. 3x C. 1x D. 2x =Câu 22. Hàm số 24y x= có mấy điểm cực tiểu?A. B. C. D. 1Câu 23. Cho hàm số 23 4y x= có hai cực trị là và Khi đó diện tích tam giác OAB là:A. B. C. D. 2Doc24.vnCâu 24. Hàm số sin siny x= đạt cực đại tại điểm 3xp khi bằng:A. B. -6 C. D. -5Câu 25. Điểm cực đại của hàm số ()33 2f x= là:A. ()1; 4- B. () 1; C. ()1; 0- D. () 1; Câu 26. Cho hàm số 21 12 2y x= Khi đó :A. Hàm số đạt cực đại tại điểm 0x giá trị cực đại của hàm số là ()102y= B. Hàm số đạt cực đại tại điểm 1x= giá trị cực đại của hàm số là ()1 1y± =C. Hàm số đạt cực đại tại điểm 1x= giá trị cực đại của hàm số là ()1 1y± D. Hàm số đạt cực đại tại điểm 0x= giá trị cực đại của hàm số là ()0 0y=Câu 27. Hàm số 213 3x mxy= đạt cực tiểu tại 2x khi bằng:A. 1m B. 2m C. 3m D. đáp án khácCâu 28. Hàm 211x mxyx+ -=- có cực đại và cực tiểu thì các giá trị của là :A. 0m< B. 0m= C. mΡ D. 0m> Câu 29. Hàm số ()()3 211 33y x= có hai điểm cực trị cách đều trục tung thì điều kiện của là:A. 2m= B. 1m= C. 1m= D. 1m= Câu 30. Hàm số 21x mxyx m+ +=+ đạt cực trị tại 2x thì bằng:A. 3m= B. 3m= hoặc 1m= C. đáp số khác D. 1m= Câu 31. Hàm số ()3 23 3y mx= không có cực trị khi:A. 3m= B. 0m= hoặc 3m= C. 0m= D. 3m¹ Doc24.vnCâu 32. Hàm số nào sau đây có cực đại A. 22xyx-=+ B. 22xyx- +=+ C. 222xyx-=- D. 22xyx-=- Câu 33. Hàm số 325 93mxy mx= có điểm cực trị nằm trên Ox thì bằng:A. 3m= B. 2m= C. 3m= D. 2m= Câu 34. Cho hàm số 22 2y mx x= Mệnh đề nào sau đây đúngA. Hàm số có cực trị khi 100m> B. Hàm số không có cực đại với mọi mthuộc C. Cả mệnh đề ,A đều saiD. Hàm số không có cực trị với m" Ρ Câu 35. Hàm số ()3 23 5y mx m= đạt cực đại tại 1x= khiA. 0m B. 2m C. 1m D. 0; 2m m= Câu 36. Cực trị của hàm số sin 2y x= là:A. ()2 6CDx kpp= ΢ B. () 3CTx kpp= ΢ C. 6CDx kpp= () 6CTx kpp= ΢ D. () 3CDx kpp= ΢ Câu 37. Hàm số 22 4y mx m= tiếp xúc với trục hoành thì bằng:A. 34, 14m m= B. 4, 1m m= C. 34;4m m= D. 3; 14m m= Câu 38. Hàm số 2y ax bx cx d= đặt cực trị tại ,x nằm hai phía trục tung khi và chỉ khi:A. 0, 0, 0a c> B. và trái dấu C. 212 0b ac- D. 212 0b ac- Câu 39. Khoảng cách giữa hai điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị hàm số ()()21 2y x= là:A. B. C. D. 5Doc24.vnCâu 40. Hàm số ()3 216 13y mx x= có cực đại và cực tiểu thì bằng:A. 3m B. 2m< C. 3m- D. 32mm>éê< -ë Câu 41. Đường thẳng qua hai cực trị của hàm số ()23 12x xf xx- +=- song song với:A. 3y x= B. 122y x= C. 2y x= D. 12 2y x= Câu 42. Hàm số ()3 2322y mx x= đạt cực tiểu tại 1x= khiA. 1m B. 3m C. 2m D. {}1; 3mÎ Câu 43. Hàm số 22 1y mx= có ba điểm cực trị và đường tròn đi qua ba điểm này có bán kính bằng thì bằng:A. 51;2m m- += B. 51;2m m- ±= C. 51;2m m- -= D. 51;2m m- += Câu 44. Phương trình chuyển động thẳng của một chất điểm là: ()23 2S t= Công thức biểu thị vận tốc của chất điểm một thời điểm bất kỳ là:A. 3tv t= B. 3tv t= C. 2tv t= D. 2tv t= Câu 45. Hàm số 22 5y x= đạt cực tiểu tại 1x= khiA. 1m B. 1m= C. mÎ D. 1m= Câu 46. Hàm số 33y x= có cực tiểu là:A. -2 B. -1 C. D. 2Câu 47. Hàm số: ()4 22 1y m= có ba điểm cực trị thì thỏa :A. ();1mÎ -¥ B. ()1;mÎ +¥ C. () 1m -¥ D. () 1;m +¥ Câu 48. Hàm số ()4 21 2y mx m= đạt cực tiểu tại 1x= khiDoc24.vnA. 1m= B. 1m= C. 13m D. 13m= Câu 49. Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được đo bởi công thức ()()20, 025 30G x= trong đó ()x mg và 0x là liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân. Để huyết áp giảm nhiều thì cần tiêm cho bệnh nhân một liều lượng bằng:A. 15 mg B. 30 mg C. 40 mg D. 20 mg Câu 50. Cho hàm số sin 3y x= Mệnh đề nào sau đây đúngA. Hàm số nhận 6xp= làm điểm cực tiểu B. Hàm số nhận 2xp= làm điểm cực tiểuC. Hàm số nhận 6xp= làm điểm cực đại D. Hàm số nhận 2xp làm điểm cực đạiCâu 51. Hàm số ()()3 22 1y x= có điểm cực đại và cực tiểu nằm trong khoảng ()2; 3- thì điều kiện của là:A. ()1; 3mÎ B. ()1; 4mÎ C. ()3; 4mÎ D. ()()1; 3; 4mÎ Câu 52. Hàm số 2y ax bx c= đạt cực đại tại ()0; 3A- và đạt cực tiểu tại ()1; 5B- Khi đó giá trị của ,a lần lượt là:A. 3; 1; 5- B. 2; 4; 3- C. 2; 4; 3- D. 2; 4; 3- Câu 53. Hàm số 22 1y mx m= đạt cực tiểu tại 1x thì bằng:A. 32m= B. 1m= C. 3m= D. 1m= Câu 54. Giá trị cực đại của hàm số cosy x= trên khoảng () 0;p là:A. 536p+ B. 536p- C. 36p+ D. 36p- Câu 55. Hàm số 422 12xy x= đạt cực đại tại: A. 0; 1x y= B. 2; 3x y= C. 2; 3x y= D. 2; 3x y= Câu 56. Biết hàm số ()sin cos 2y xp= đạt cực trị tại ;3x xpp= Khi đó tổng bằng:Doc24.vnA. B. 313 C. D. Câu 57. Hàm số 33 1y mx= có hai điểm cực trị và sao cho tam giác ABC cân tại()2; 3A thì:A. 32m= B. 32m= C. 12m= D. 12m Câu 58. Cho hàm số 33 4y x= Khẳng định nào sau đây đúngA. Hàm số đạt cực đại tại gốc tọa độ B. Điểm()1; 1A- là điểm cực tiểu C. Hàm số đạt cực tiểu tại gốc tọa độ D. Hàm số không có cực trịCâu 59. Tìm để hàm số ()3 23 1f mx= có hai điểm cực trị ,x thỏa 21 23x x+ A. 32m= B. 1m C. 2m= D. 12m Câu 60. Hàm số 220173my x= có cực trị khi và chỉ khiA. 1m B. 10mm B. 1m C. 2m³ D. 12m Câu 65. Tìm để hàm số ()4 21 1y mx m= có ba cực trịDoc24.vnA. 10mm< -éê>ë B. 0m¹ C. 0m- D. 10mm£ -éê³ë Câu 66. Hàm số 21y ax ax= có cực tiểu tại điểm 23x khi điều kiện của là:A. 0a B. 0a C. 2a D. 0a Câu 67. Hàm số ()3 23 1y m= có cực đại, cực tiểu đồng thời các điểm cựcđại và cực tiểu cùng với gốc tọa độ tạo thành một tam giác vuông tại .A. 61;2m m= B. 61;2m m= C. 61;2m m= D. 61;2m m= Câu 68. Hàm số ()2232y x= đạt cực trị tại điểm có hoành độ là:A. 1; 0; 2x x= B. hàm số không có cực trịC. 1; 0x x= D. 1x= Câu 69. Điểm cực đại của hàm số 22 4y x= là:A. B. 13 C. 10427 D. 4Câu 70. Giá trị cực tiểu của hàm số 322 23y x= làA. 23 B. 1- C. D. 103 Câu 71. Hàm số ()4 22 1y m= có điểm cực trị tạo thành đỉnh của một tam giác vuông thì bằng:A. 0m= B. 1m= C. 2m= D. 3m= Câu 72. Hàm số 1y xx= có cực đại là:A. -2 B. C. -1 D. 2Câu 73. Hàm số ()()23 23 1y x= đạt cực trị tại điểm có hoành độ 1x khi:A. 0; 1m m= B. 2m= C. 0; 2m m= D. 1m= Doc24.vnCâu 74. Hàm số 21x mxyx m+ +=+ đạt cực trị tại 2x= thì bằng:A. 1m= B. 3m= C. 13mm= -éê= -ë D. 2m< Câu 75. Hàm số ()3 23 3y m= có cực đại, cực tiểu đồng thời các điểm cực đại và cực tiểu cùng gốc tọa độ tạo thành một tam giác có diện tích bằng 4.A. 1m= B. 2m= C. 1m= D. 1m= Câu 76. Hàm số ()3 23 1y mx x= đạt cực đại tại 1x khi bằng:A. 0m= B. 2m= C.0m¹ và 2m¹ D. 0; 2m m= Câu 77. Hàm số ()4 22 1y x= có điểm cực trị thỏa mãn giá trị cực tiểu đạt giá trị lớn nhất thì bằng:A. 3m= B. 1m= C. 1m= D. 0m= Câu 78. Hàm số 33 1y x= đạt cực đại tại:A. 0x B. 2x C. 1x= D. 1x ĐÁP ÁN1-B 9-D 17-B 25-A 33-C 41-C 49-D 57-D 65-A 73-B2-C 10-C 18-A 26-B 34-C 42-B 50-C 58-B 66-B 74-B3-A 11-D 19-A 27-B 35-B 43-D 51-D 59-A 67-D 75-D4-D 12-B 20-D 28-D 36-C 44-A 52-B 60-D 68-A 76-B5-D 13-D 21-A 29-C 37-C 45-B 53-B 61-A 69-A 77-D6-C 14-A 22-A 30-B 38-B 46-A 54-C 62-C 70-A 78-C7-B 15-B 23-A 31-C 39-C 47-D 55-A 63-A 71-D8-A 16-C 24-C 32-C 40-D 48-B 56-C 64-D 72-ADoc24.vn