Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

600 câu trắc nghiệm lý thuyết môn vật lý lớp 12

40ea07aae16274bd56eeccdb6e22cafa
Gửi bởi: Thái Dương 22 tháng 3 2019 lúc 16:35:02 | Được cập nhật: 28 tháng 1 lúc 1:55:39 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 465 | Lượt Download: 2 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Thầy Nguyễn Văn Dân Long An 0975733056 DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA (118 câu) Các đại lượng trong dao động Caâu 1: Moät con laéc loø xo goàm vaät coù khoái löôïng vaø loø xo coù ñoä cöùng dao ñoäng ñieàu hoøa. Neáu taêng ñoä cöùng leân laàn vaø giaûm khoái löôïng ñi laàn thì taàn soá dao ñoäng cuûa vaät seõ (TS ĐH-2007) A. taêng laàn B. giaûm laàn C. taêng laàn D. giaûm laàn Câu 2: Biểu thức li độ của vật dao động điều hòa có dạng sin(ωt φ), vận tốc của vật có giá trị cực đại là(TNPT-2007) A. vmax A2ω B. vmax 2AωC. vmax 2. D. vmax Câu 3: Một con lắc lò xo gồm lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng và một hòn bi khối lượngm gắn vào đầu lò xo, đầu kia của lò xo được treo vào một điểm cố định. Kích thích cho con lắc daođộng điều hòa theo phương thẳng đứng. Chu kỳ dao động của con lắc là(TNPT-2007) A. B. C. D. Câu 4: Chọn phát biểu sai: A. Dao động tuần hoàn là dao động mà trạng thái chuyển động được lập đi lập lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau. B. Dao động là sự chuyển động có giới hạn trong không gian, lập đi lập lại nhiều lần quanh một vị trí cân bằng. C. Pha ban đầu là đại lượng xác định vị trí của vật thời điểm 0. D. Dao động điều hòa được coi như hình chiếu của chuyển động tròn đều xuống một đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo. Câu 5: Một vật dao động điều hòa có phương trình Acos(t ). Gọi và lần lượt là vận tốc và gia tốc của vật. Hệ thức đúng là (TSĐH-2009) A. B. C. D. Caâu 6: Pha ban ñaàu cuûa dao ñoäng ñieàu hoaø A. phuï thuoäc caùch choïn goác toaï ñoä vaø goác thôøi gian B. phuï thuoäc caùch kích thích vaät dao ñoäng C. phuï thuoäc naêng löôïng truyeàn cho vaät ñeå vaät dao ñoäng D. Caû caâu treân ñeàu ñuùng Caâu Pha ban ñaàu cho pheùp xaùc ñònh a/ traïng thaùi cuûa dao ñoäng ôû thôøi ñieåm ban ñaàu. b/ vaän toác cuûa dao ñoäng ôû thôøi ñieåm baát kyø. c/ ly ñoä cuûa dao ñoäng ôû thôøi ñieåm baát kyø d/ gia toác cuûa dao ñoäng ôû thôøi ñieåm baát kyø. Caâu 8: Khi moät chaát ñieåm dao ñoäng ñieàu hoaø thì ñaïi löôïng naøo sau ñaây khoâng ñoåi theo thôøi gian? a/ Vaän toác. b/ gia toác. c/ Bieân ñoä. d/ Ly ñoä. Caâu 9: Dao ñoäng töï do laø dao ñoäng maø chu kyø a/ khoâng phuï thuoäc vaøo caùc ñaëc tính cuûa heä. b/ chæ phuï thuoäc vaøo caùc ñaëc tính cuûa heä khoâng phuï thuoäc vaøo caùc yeáu toá beân ngoaøi. c/ chæ phuï thuoäc vaøo caùc ñaëc tính cuûa heä. mT2k kT2m 1mT2k kT2m 22242vaA 22222vaA 22224vaA 22224aAvThầy Nguyễn Văn Dân Long An 0975733056 d/ khoâng phuï thuoäc vaøo caùc yeáu toá beân ngoaøi. Caâu 10: Dao ñoäng laø chuyeån ñoäng coù: A.Giôùi haïn trong khoâng gian laäp ñi laäp laïi nhieàu laàn quanh moät VTCB B.Qua laïi hai beân VTCB vaø khoâng giôùi haïn khoâng gian C.Traïng thaùi chuyeån ñoäng ñöôïc laäp laïi nhö cuõ sau nhöõng khoaûng thôøi gian baèng nhau D.Laäp ñi laäp laïi nhieàu laàn coù giôùi haïn trong khoâng gian Caâu 11: Phaùt bieåu naøo sau ñaây ñuùng khi noùi veà dao ñoäng ñieàu hoøa cuûa moät chaát ñieåm? A.Khi qua vtcb ,vật coù vaän toác cöïc ñaïi, gia toác cöïc ñaïi B.Khi qua vtcb, vật coù vaän toác cöïc ñaïi, gia toác cöïc tieåu. C.Khi qua bieân vật coù vaän toác cöïc tieåu, gia toác cöïc ñaïi. D. Caû vaø ñuùng. Caâu 12: choïn caâu traû lôøi ñuùng Khi moät vaät dddh thì A. Vectô vaän toác vaø vectô gia toác luoân höôùng cuøng chieàu chuyeån ñoäng. B. Vectô vaän toác luoân höôùng cuøng chieàu chuyeån ñoäng, vectô gia toác luoân höôùng veà vò trí caân baèng. C.Vectô vaän toác vaøvectơ gia toác luoân ñoåi chieàu khi qua VTCB D.Vectô vaän toác vaø vectô gia toác luoân laø vectô haèng soá. CÂU 13 Hãy chỉ ra thông tin không đúng về chuyển động điều hoà của chất điểm A.Biên độ dđộng không đổi B.Động năng là đạilượng biến đổi C.Giá trị vận tốc tỉ lệ thuận với li độ D.Giá trị lực tỉ lệ thuận với li độ Caâu 14: Choïn caâu traû lôøi ñuùng Chu kyø dao ñoäng laø a/ Khoaûng thôøi gian ngaén nhaát ñeå vaät trôû laïi traïng thaùi ñaàu b/ Khoaûng thôøi gian ngaén nhaát ñeå vaät trôû laïi vò trí ñaàu c/ Khoaûng thôøi gian ngaén nhaát ñeå vaät ñi töø bieân naøyñeán bieân kia cuûa quyõ ñaïo chuyeån ñoäng d/ Soá dao doäng toaøn phaàn vaät thöïc hieän trong giaây Câu 15: Khi nói về một vật dao động điều hòa có biên độ và chu kì T, với mốc thời gian (t 0) là lúc vật vị trí biên, phát biểu nào sau đây là sai? (TSCĐ 2009) A. Sau thời gian T/8, vật đi được quãng đường bằng 0,5 A. B. Sau thời gian T/2, vật đi được quãng đường bằng A. C. Sau thời gian T/4, vật đi được quãng đường bằng A. D. Sau thời gian T, vật đi được quãng đường bằng 4A. Caâu 16: Dao ñoäng ñieàu hoaø coù theå ñöôïc coi nhö hình chieáu cuûa moät chuyeån ñoäng troøn ñeàu xuoáng moät a/ ñöôøng thaúng baát kyø b/ ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi maët phaúng quyõ ñaïo. c/ ñöôøng thaúng xieân goùc vôùi maët phaúng quyõ ñaïo. d/ ñöôøng thaúng naèêm trong maët phaúng quyõ ñaïo. Caâu 17: Moät vaät dao ñoäng ñieàu hoaø khi qua vò trí caân baèng A. Vaän toác coù ñoä lôùn cöïc ñaïi ,gia toác coù ñoä lôùn baèng khoâng B. Vaän toác vaø gia toác coù ñoä lôùn cöïc ñaïi C. Vaän toác coù ñoä lôùn baèng khoâng ,gia toác coù ñoä lôùn cöïc ñaïi. D. Vaän toác vaø gia toác coù ñoä lôùn baèng khoâng .Thầy Nguyễn Văn Dân Long An 0975733056 Caâu 18: Tìm phaùt bieåu ñuùng cho dao ñoäng ñieàu hoøa: A.Khi vaät qua VTCB vậtvaän toác cöïc ñaïi vaø gia toác cöïc ñaïi. B.Khi vaät qua VTCB vậtvaän toác cöïc ñaïi vaø gia toác cöïc tieåu. C.Khi vaät ôû vò trí bieân vậtvaän toác cöïc tieåu vaø gia toác cöïc tieåu. D.Khi vaät ôû vò trí bieân vậtù vaän toác baèng gia toác. Caâu 19: Vaän toác cuûa chaát ñieåm dddh coù ñoä lôùn cöïc ñaïi khi: A. Li ñoä coù ñoä lôùn cöïc ñaïi. B. Gia toác coù ñoä lôùn cöïc ñaïi. C. Li ñoä baèng khoâng. D. Pha cöïc ñaïi. Câu 20: Một con lắc lò xo gồm một lò xo khối lượng không đáng kể, một đầu cố định và một đầu gắn với một viên bi nhỏ. Con lắc này đang dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên viên bi luôn hướng (TNPT-2008) A.theo chiều chuyển động của viên bi. B.theo chiều âm quy ước. C. về vị trí cân bằng của viên bi. D.theo chiều dương quy ước. Câu 21: Một con lắc lò xo gồm một lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k, một đầu cố định và một đầu gắn với một viên bi nhỏ khối lượng m. Con lắc này đang dao động điều hòa có cơ năng A. tỉ lệ nghịch với khối lượng của viên bi. B. tỉ lệ với bình phương chu kì dao động. C. tỉ lệ với bình phương biên độ dao động. D. tỉ lệ nghịch với độ cứng của lò xo. (TNPT-2008) Câu 22: Chọn kết luận đúng khi nói vể dao động điều hòa: A. Vận tốc tỉ lệ thuận với thời gian. B. Gia tốc tỉ lệ thuận với thời gian. C. Quỹ đạo là một đường thẳng. D. Quỹ đạo là một hình sin. Câu 23: Chọn phát biểu sai khi nói vể dao động điều hòa: A. Vận tốc của một có giá trị cực đại khi đi qua vị trí cân bằng. B. Khi đi qua vị trí cân bằng, lưc phục hồi có giá trị cực đại. C. Lưc phục hồi tác dụng lên vật luôn hướng vể VTCB. D. Lưc phục hồi tác dụng lên vật biến thiên cùng tần số với hệ. Câu 24: Chọn phát biểu sai khi nói về vật dao động điều hòa: A. Tần số góc tùy thuộc vào đặc điểm của hệ. B. Pha ban đầu chỉ tùy thuộc vào gốc thời gian. C. Biên độ tùy thược cách kích thích. D. Biên độ không phụ thuộc vào gốc thời gian. Câu 25: Kết luận nào sai khi nói về vận tốc ωAsinωt trong h: A.Gốc thời gian là lúc chất điểm đi qua VTCB theo chiều dương. B. Gốc thời gian là lúc chất điểm có ly độ +A. Gốc thời gian là lúc chất điểm có ly độ -A. D. và sai. Câu 26: Kết luận sai khi nói về h: A. Vận tốc có thể bằng 0. B.Gia tốc có thể bằng 0. C. Động năng không đổi. D. Biên độ và pha ban đầu phụ thuộc vào những điều kiện ban đầu. Câu 27.ChuyÓn ®éng nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ dao ®éng c¬ häc? A. ChuyÓn ®éng ®ung ®­a cña con l¾c cña ®ång hå. B. ChuyÓn ®éng ®ung ®­a cña l¸ c©y. C. ChuyÓn ®éng nhÊp nh« cña phao trªn mÆt n­íc. D. ChuyÓn ®éng cña «t« trªn ®­êng. Câu 28. Ph­¬ng tr×nh tæng qu¸t cña dao ®éng ®iÒu hoµ lµ A. Acotg(ωt φ).B. =Atg(ωt φ). C. Acos(ωt φ).D. Acos(ωt2 +φ).Thầy Nguyễn Văn Dân Long An 0975733056 Câu 29.Trong ph­¬ng tr×nh dao ®éng ®iÒu hoµ Acos(ωt φ), mÐt(m) lµ thø nguyªn cña ®¹i l­îng A. A. B. ω. C. Pha (ωt φ) D. T. Câu 30.Trong ph­¬ng tr×nh dao ®éng ®iÒu hoµ Acos(ωt φ), radian trªn gi©y(rad/s) lµ thø nguyªn cña ®¹i l­îng A. A. B. ω. C. Pha (ωt φ) D. T. Câu 31.Trong ph­¬ng tr×nh dao ®éng ®iÒu hoµ Acos(ωt φ), radian(rad) lµ thø nguyªn cña ®¹i l­îng A. A. B. ω. C. Pha (ωt φ) D. T. Câu 32.Trong c¸c lùa chän sau ®©y, lùa chän nµo kh«ng ph¶i lµ nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh x” ω2x 0? A. Acos(ωt φ).B. Atan(ωt φ). C.x=A1sinωt +A2cosωt.D.x=Atsin(ωt +φ). Câu 33.Trong dao ®éng ®iÒu hoµ Acos(ωt φ), vËn tèc biÕn ®æi ®iÒu hoµ theo ph­¬ng tr×nh A. =Acos(ωt φ).B. Aωcos(ωt φ). C.v Asin(ωt +φ).D.v -Aωsin(ωt +φ). Câu 34: Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình vận tốc là cos2t (cm/s). Gốc tọa độ vị trí cân bằng. Mốc thời gian được chọn vào lúc chất điểm có li độ và vận tốc là: (TSCĐ 2009) A. cm, 0.B. 0, cm/s C. -2 cm, 0D. 0, -4 cm/s. Câu 35.Trong dao ®éng ®iÒu hoµ Acos(ωt φ), gia tèc biÕn ®æi ®iÒu hoµ theo ph­¬ng tr×nh A. =Acos(ωt +φ).B. =Aω2cos(ωt φ). Ca -Aω2cos(ωt +φ)Da -Aωcos(ωt+φ). Câu 36.Trong dao ®éng ®iÒu hoµ, ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? A. Cø sau T(chu kú) th× vËt l¹i trë vÒ vÞ trÝ ban ®Çu. B. Cø sau th× vËn tèc cña vËt l¹i trë vÒ gi¸ trÞ ban ®Çu. C. Cø sau th× gia tèc cña vËt l¹i trë vÒ gi¸ trÞ ban ®Çu. D. Cø sau th× biªn ®é vËt l¹i trë vÒ gi¸ trÞ ban ®Çu. Câu 37.Trong dao ®éng ®iÒu hßa, gi¸ trÞ cùc ®¹i cña vËn tèc lµ A. vmax ωA.B. vmax ω2A. C. vmax ωA. D. vmax ω2A. Câu 38.Trong dao ®éng ®iÒu hßa, gi¸ trÞ cùc ®¹i cña gia tèc lµ A. amax ωA. B. amax ω2A. C. amax ωA. D. amax ω2A. Câu 39.Trong dao ®éng ®iÒu hßa, gi¸ trÞ cùc tiÓu cña vËn tèc lµ A. vmin ωA. B. vmin 0. C. vmin ωA. D. vmin ω2A. Câu 40.Trong dao ®éng ®iÒu hßa, gi¸ trÞ cùc tiÓu cña gia tèc lµ A. amin ωA.B. amin 0. C. amin ωA D. amin ω2A. Câu 41.Trong dao ®éng ®iÒu hoµ, ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? A. VËn tèc cña vËt ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i khi vËt qua VTCB. B. Gia tèc cña vËt ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i khi vËt qua VTCB. C. VËn tèc cña vËt ®¹t gi¸ trÞ cùc tiÓu khi vËt mét trong hai vÞ trÝ biªn. D. Gia tèc cña vËt ®¹t gi¸ trÞ cùc tiÓu khi vËt qua VTCB. Câu 42.Trong dao ®éng ®iÒu hoµ cña chÊt ®iÓm, chÊt ®iÓm ®æi chiÒu chuyÓn ®éng khi A. lùc t¸c dông ®æi chiÒu. B. lùc t¸c dông b»ng kh«ng. C.lùc t¸c dông cã ®é lín cùc ®¹i. D.lùc t¸c dông cã ®é lín cùc tiÓu. Câu 43.VËn tèc cña vËt dao ®éng ®iÒu hoµ cã ®é lín cùc ®¹i khi A. vËt vÞ trÝ cã li ®é cùc ®¹i. B. gia tèc cña vËt ®¹t cùc ®¹i. C.vËt vÞ trÝ cã li ®é b»ng kh«ng. D.vËt vÞ trÝ cã pha d®éng cùc ®¹i. Câu 44.Gia tèc cña vËt dao ®éng ®iÒu hoµ b»ng kh«ng khi A. vËt vÞ trÝ cã li ®é cùc ®¹i. B. vËn tèc cña vËt ®¹t cùc tiÓu. C. vËt vÞ trÝ cã li ®é b»ng kh«ng. D.vËt vÞ trÝ cã pha d®éng cùc ®¹i. Câu 45.Trong dao ®éng ®iÒu hoµ A. vËn tèc biÕn ®æi ®iÒu hoµ cïng pha so víi li ®é. B. vËn tèc biÕn ®æi ®iÒu hoµ ng­îc pha so víi li ®é.Thầy Nguyễn Văn Dân Long An 0975733056 C. vËn tèc biÕn ®æi ®hoµ sím pha π/2 so víi li ®é. D. vËn tèc biÕn ®æi ®hoµ chËm pha π/2 so víi li ®é. Câu 46.Trong dao ®éng ®iÒu hoµ A. gia tèc biÕn ®æi ®iÒu hoµ cïng pha so víi li ®é. B. gia tèc biÕn ®æi ®iÒu hoµ ng­îc pha so víi li ®é. C. gia tèc biÕn ®æi ®hoµ sím pha π/2 so víi li ®é. D. gia tèc biÕn ®æi ®hoµ chËm pha π/2 so víi li ®é. Câu 47.Trong dao ®éng ®iÒu hoµ A. gia tèc biÕn ®æi ®hoµ cïng pha so víi vËn tèc. B. gia tèc biÕn ®æi ®hoµ ng­îc pha so víi vËn tèc. C. gia tèc biÕn ®æi ®hoµ sím pha π/2 so víi vËn tèc. D. gia tèc biÕn ®æi ®hoµ chËm pha π/2 so víi vËn tèc. Câu 48.Ph¸t biÓu nµo lµ kh«ng ®óng? C¬ n¨ng cña dao ®éng tö ®iÒu hoµ lu«n b»ng A. tæng ®éng n¨ng vµ thÕ n¨ng thêi ®iÓm bÊt kú. B. ®éng n¨ng thêi ®iÓm ban ®Çu. C. thÕ n¨ng vÞ trÝ li ®é cùc ®¹i. D. ®éng n¨ng vÞ trÝ c©n b»ng. Tính lực trong con lắc lò xo Câu 49: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang. Lực đàn hồi của lò xo: 1.Cực đại vị trí A. 2. Cực đại vị trí -A. 3.Triệt tiêu vị trí cân bằng. 4.Nhỏ nhất vị trí 0. 5.Nhỏ nhất vị trí -A Nhận định nào trên là đúng nhất: A. và B. Chỉ C.Tất cả đúng D. 1,2,3,4 Caâu 50: Choïn caâu sai Vaän toác cuûa vaät dñoäng ñieàu hoøa coù giaù trò cöïc ñaïi khi qua VTCB B. Löïc phuïc hoài taùc duïng leân vaät dññhoøa luoân luoân höôùng veà VTCB C. Löïc phuïc hoài taùc duïng leân vaät dao ñoäng ñieàu hoøa bieán thieân ñieàu hoøa cuøng taàn soá vôùi heä. D. Khi qua VTCB löïc phuïc hoài coù giaù trò cöïc ñaïi vì vaän toác cöïc ñaïi. Caâu 51:Trong dao ñoäng ñieàu hoøa cuûa moät vaät quanh vò trí caân baèng phaùt bieåu naøo sau ñaây ñuùng ñoái vôùi löïc ñaøn hoài taùc duïng leân vaät A.baèng soá ño khoaûng caùch töø vaät ñeán vòtrí caân baèng B.tæ leä vôùi khoaûng caùch töø vaät ñeán VTCB vaø höôùng ra xa VTCB C.tæ leä nghòch vôùi khoaûng caùch töø vaät ñeán VTCB vaø höôùng ra xa VTCB .tæ leä vôùi khoaûng caùch töø vaät ñeán VTCB vaø höôùng veà phía VTCB Caâu 52: Moät con laéc loø xo ñoä cöùng treo thaúng ñöùng, ñaàu treân coá ñònh, ñaàu döôùi gaén vaät. Ñoä dãn taïi vò trí caân baèng laø Δl Cho con laéc dao ñoäng ñieàu hoøa theo phöông thaúng ñöùng vôùi bieân ñoä (A Δl). Trong quaù trình dao ñoäng löïc taùc duïng vaøo ñieåm treo coù ñoä lôùn nhoû nhaát laø: A. B. K(Δl A) C. K(Δl A) D. Δl Caâu 53: Moät con laéc loø xo ñoä cöùng treo thaúng ñöùng, ñaàu treân coá ñònh, ñaàu döôùi gaén vaät. Ñoä dãn taïi vò trí caân baèng la Δl Cho con laéc dao ñoäng ñieàu hoøa theo phöông thaúng ñöùng vôùi bieân ñoä (A Δl). Trong quaù trình dao ñoäng löïc cöïc ñaïi taùc duïng vaøo ñieåm treo coù ñoä lôùn laø: A. K.A Δl B. K(Δl A) C. K(A Δl D. K. Δl Câu 54.Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng víi con l¾c lß xo ngang? A. ChuyÓn ®éng cña vËt lµ chuyÓn ®éng th¼ng.Thầy Nguyễn Văn Dân Long An 0975733056 B. ChuyÓn ®éng cña vËt lµ chuyÓn ®éng biÕn ®æi ®Òu. C. ChuyÓn ®éng cña vËt lµ chuyÓn ®éng tuÇn hoµn. D. ChuyÓn ®éng cña vËt lµ mét dao ®éng ®iÒu hoµ. Câu 55.Con l¾c lß xo ngang dao ®éng ®iÒu hoµ, vËn tèc cña vËt b»ng kh«ng khi vËt chuyÓn ®éng qua A. vÞ trÝ c©n b»ng B. vÞ trÝ vËt cã li ®é cùc ®¹i. C. vÞ trÝ mµ lß xo kh«ng bÞ biÕn d¹ng. D. vÞ trÝ mµ lùc ®µn håi cña lß xo b»ng kh«ng. Câu 56.Mét vËt nÆng treo vµo mét lß xo lµm lß xo gi·n ra 0,8cm, lÊy 10m/s2. Chu kú dao ®éng cña vËt lµ A. 0,178s.B. 0,057s. C. 222s. D. 1,777s Câu 57.Trong dao ®éng ®iÒu hoµ cña con l¾c lß xo, ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? A. Lùc kÐo vÒ phô thuéc vµo ®é cøng cña lß xo. B. Lùc kÐo vÒ phô thuéc vµo khèi l­îng cña vËt nÆng. C. Gia tèc cña vËt phô thuéc vµo khèi l­îng cña vËt. D. TÇn sè gãc cña vËt phô thuéc vµo khèi l­îng cña vËt. Câu 58.Con l¾c lß xo dao ®éng ®iÒu hoµ, khi t¨ng khèi l­îng cña vËt lªn lÇn th× tÇn sè dao ®éng cña vËt A. t¨ng lªn lÇn B.gi¶m ®i lÇn. C.t¨ng lªn lÇn. D.gi¶m®i2 lÇn. Năng lượng con lắc Câu 59: Phương trình của một vật có dạng cos(ωt π/2). Kết luận nào sau đây là sai: A. Phương trình vận tốc là Aωcosωt B. Động năng của vật là Wđ mω2A2 sin2(ωt φ) C. Thế năng của vật là Wt mω2A2 cos2(ωt φ) D. Cơ năng ω2A2. Câu 60: Chọn phát biểu đúng khi nói về năng lượng h: A. Nó biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kỳ T. B. Nó biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ T/2. C. Bằng động năng của vật khi đi qua VTCB. D. Bằng thế năng của vật khi đi qua VTCB. Câu 61: Chọn phát biểu sai khi nói về năng lượng trong h: A. Cơ năng của hệ tỉ lệ với bình phương biên độ dao động. B. Trong quá trình dao động có sự chuyển hóa giữa động năng, thế năng và công lực ma sát. C. Cơ năng toàn phần là ω2A2 D.Trong suốt quá trình dao động, cơ năng của hệ được bảo toàn. Câu 62: Chọn phát biểu sai khi nói về năng lượng trong h: A. Tổng năng lượng của hệ tỉ lệ với bình phương biên độ dao động. B. Tổng năng lượng là một đại lượng biến thiên theo ly độ. C.Động năng va thế năng là những đại lường biến thiên điều hòa. D. Khi động năng tăng thì thế năng giảm và ngược lại. Câu 63: Chọn phát biểu sai khi nói về năng lượng trong h: A. Cơ năng của con lắc tỉ lệ với bình phương biên độ dao động. B. Cơ năng của con lắc tỉ lệ với bình phương tần số dao động. C. Cơ năng là một hàm hình sin theo thời gian với tần số bằng tần số dao động. D. Có sự chuyển hóa giữa động năng và thế năng nhưng tổng của chúng được bảo toàn. Cau 64: Con lắc lò xo thực hiên dao động với biên độ A. Khi tăng gấp đôi khối lượng của con lắc mà con lắc dao động với biên độ 2A thì năng lượng của con lắc thay đổi như thế nào?Thầy Nguyễn Văn Dân Long An 0975733056 A.Giảm lần B.Tăng lần C.Giảm lần D.Tăng lần. Câu 65: Điều nào là đúng khi nói về sự biến đổi năng lượng của con lắc lò xo A. Giảm 9/4 lần khi tần số góc tăng lên lần và biên độ giảm lần. B. Tăng 16/9 lần khi tần số góc tăng lần và biên độ giảm lần. C.Tăng 16 lần khi tần số dao động và biên độ tăng lên lần D. Giảm lần khi tần số tăng lần và biên độ giảm lần. Biến thiên chu kỳ con lắc đơn Câu 66.Con l¾c ®¬n gåm vËt nÆng khèi l­îng treo vµo sîi d©y t¹i n¬i cã gia tèc träng tr­êng g, dao ®éng ®iÒu hoµ víi chu kú phô thuéc vµo A. vµ g. B. vµ l. C. vµ .D. m, vµ g. Câu 67.Con l¾c ®¬n chiÒu dµi dao ®éng ®iÒu hoµ víi chu kú A. B. C. D. Câu 67.Con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hoµ, khi t¨ng chiÒu dµi cña con l¾c lªn lÇn th× tÇn sè dao ®éng cña con l¾c A. t¨ng lªn lÇn.B. gi¶m ®i lÇn. C. t¨ng lªn lÇn D. gi¶m ®i lÇn. Câu 68.Trong d®éng ®hoµ cña con l¾c ®¬n, ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? A. Lùc kÐo vÒ phô thuéc vµo chiÒu dµi cña con l¾c. B. Lùc kÐo vÒ phô thuéc vµo khèi l­îng cña vËt nÆng. C. Gia tèc cña vËt phô thuéc vµo khèi l­îng cña vËt. D. TÇn sè gãc cña vËt phô thuéc vµo khèi l­îng cña vËt. Câu 69.Con l¾c ®¬n (chiÒu dµi kh«ng ®æi), dao ®éng víi biªn ®é nhá cã chu kú phô thuéc vµo A. khèi l­îng cña con l¾c. B. träng l­îng cña con l¾c. C. tØ sè gi÷a khèi l­îng vµ träng l­îng cña con l¾c. D. khèi l­îng riªng cña con l¾c. Câu 70: Tại một nơi xác định, chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn tỉ lệ thuận với(TNPT-2007) A. gia tốc trọng trường. B. chiều dài con lắc. C.căn bậc hai gia tốc trọng trường. D.căn bậc hai chiều dài con lắc. Câu 71. Chu kì của một con lăc đơn điều kiện bình thường là 1s, nếu treo nó trong thang máy đang đi lên cao chậm dần đều thì chu kì của nó sẽ A. Có thể xảy ra cả khả năng trên B. Tăng lên C. Không đổi D. Giảm đi Câu 43: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0. Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là m, chiều dài dây treo là mốc thế năng vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là (TSCĐ 2009) A. .B. C. .D. DAO ĐỘNG TỰ DO VÀ DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC Câu 72. Chọn câu trả lời sai. A. Sự dao động dưới tác dụng của nội lực và có tần số nội lực bằng tần số riêng fo của hệ gọi là sựtự dao động. B. Một hệ (tự) dđộng là hệ có thể thực hiện dao động tự do. C. Cấu tạo của hệ tự dđộng gồm: vật dđộng và nguồn cung cấp năng lượng. D. Trong sự tự dao động biên độ dao động là hằng số, phụ thuộc vào cách kích thích dao động. Câu 73 Chọn câu trả lời sai: A. Hiện tượng đặc biệt xảy ra trong dao động cưỡng bức là hiện tượng cộng hưởng. kmT2 mkT2 glT2 lgT2 201mg2 20mg 201mg4 202mgThầy Nguyễn Văn Dân Long An 0975733056 B. Điều kiện cộng hưởng là hệ phải dđộng cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn có tần số ần số riêng của hệ f0. C. Biên độ cộng hưởng dđộng không phụ thuộc vào lực ma sát của môi trường chỉ phụ thuộc vào biênđộ của ngoại lực cưỡng bức D. Khi cộng hưởng dao động, biên độ của dao động cưỡng bức tăng đột ngột và đạt giá trị cực đại. Câu 74.Chọn câu trả lời sai: A. Dao động tắt dần là dđộng có biên độ giảm dần theo thời gian. B. Dao động cưỡng bức là dao động dưới tác dụng của một ngoại lực biến thiên tuần hoàn. C. Khi cộng hưởng dđộng: tần số dđộng của hệ bằng tần số riêng của hệ dđộng. D. Tần số của dđộng cưỡng bức luôn bằng tần số riêng của hệ dao động. Câu 75. Dao động .... là dao động của một vật được duy trì với biên độ không đổi nhờ tác dụng củangoại lực tuần hoàn. A. Điều hoà B. Tự do. C. Tắt dần D. Cưỡng bức. Câu 76. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi nào? A. Tần số của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ. B. Tần số dao động bằng tần số riêng của hệ. C. Tần số của lực cưõng bức nhỏ hơn tầnsố riêng của hệ. D. Tần số của lực cưỡng bức lớn hơn tần số riêng của hệ. Câu 77: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động tắt dần? (TSCĐ 2009) A. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian. B. Cơ năng của vật dao động tắt dần không đổi theo thời gian. C. Lực cản môi trường tác dụng lên vật luôn sinh công +. D. Dao động tắt dần chỉ chịu tác dụng của nội lực. Câu 78.Câu nào dưới đây về dđộng cưỡng bức là sai? A. Nếu ngoại lực cưỡng bức là tuần hoàn thì trong thời kì đầu dao động của con lắc là tổng hợp dao động riêng của nó với dđộng của ngoại lực tuần hoàn. B. Sau một thời gian dao động còn lại chỉ là dao động của ngoại lực tuần hoàn. C.Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực tuần hoàn. D. Để trở thành dao động cưỡng bức, ta cần tác dụng lên con lắc dao động một ngoại lực không đổi Câu 79. Chọn phát biểu đúng khi nói về dđộng cưỡng bức: A. Tần số của dđcbức là tấn số của ngoại lực tuần hoàn. B. Tấn số của dđộng cưỡng bức là tần số riêng của hệ. C. Biên độ của dđộng cbức là biên độ của ngoại lực tuần hoàn. D. Biên độ của dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào tần số của ngoại lực tuần hoàn. Câu 80. Chọn phát biếu sai khi nói về dao động tắt dần:: A. Ma sát, lực cản sinh công làm tiêu hao dần năng lượng của dđộng. B. Dao động có biên độ giảm dần do ma sát hoặc lực cản của môi trường tác dụng lên vật dao động. C. Tần số của dđộng càng lớn thì quá trình dđộng tắt dần càng kéo dài. D. Lực cản hoặc lực ma sát càng nhỏ thì quá trình dao động tắt dần càng kéo dài. Câu 81. Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Dao động cưỡng bức là dao động dưới tác dụng của ngoại lực biến đổi tuần hoàn. B. Biên độ dđộng cưỡng bức phụ thuộc vào mối quan hệ giữa tần số của lực cưỡng bức và tầnsố dđộng riêng của hệ.Thầy Nguyễn Văn Dân Long An 0975733056 C. Sự cộng hưởng thể hiện rõ nét nhất khi lực ma sát của môi trương ngoài là nhỏ. D. Cả A, và đều đúng. Câu 82. Câu nào là sai khi nói về dao động tắt dần? A.Dđộng tắt dần là dđộng có biên độ giảm dần theo thời gian. B. Nguyên nhân của dao động tắt dần là do ma sát. C. Trong dầu, thời gian dao động của vật kéo dài hơn so với khi vật dao động trong không khí. D. và C. Câu 83. Trong những dao động tắt dần sau đây, trường hợp nào sự tắt dần nhanh là có lợi? A. Quả lắc đồng hồ B. Khung xe tô sau khi qua chỗ đường dằn. C. Con lắc lò xo trong phòng thí nghiêm. D. Sự rung của cái cầu khi xe tô chạy qua. Câu 84. Nguyên nhân gây ra dao động tắt dần của con lắc đơn trong không khí là: A. do trọng lực tác dụng lên vật. B. do lực căng dây treo. C.do lực cản môi trường. D.do dây treo có khối lượng đáng kể. Câu 85: Chọn phát biểu đúng: A. Dđộng của hệ chịu tác dụng ngoại lực tuần hoàn là dđộng tự do. B. Chu kỳ của hệ dđộng tự do không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài. C. Chu kỳ của hệ dđộng tự do không phụ thuộc vào biên độ dđộng. D. Tần số của hệ dao động tự do phụ thuộc vào lực ma sát. Câu 86: Chọn định nghĩa đúng của dao động tự do: A. dao động tự do có chu kỳ chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ, không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài. B. dao động tự do là dao động không chịu tác dụng của ngoại lực. C. dao động tự do có chu kỳ xác đinh và luôn không đổi. D. dao động tự do có chu kỳ phụ thuộc vào đặc tính của hệ. Câu 89: Chọn phát biểu sai: A. Hiện tượng biên độ của dao động cưỡng bức tăng nhanh đến một giá trị cực đại khi ngoại lực tuần hoàn có tần số bằng tần số riêng của hệ f0 gọi là sự cộng hưởng. B. Biên độ của dao động cộng hưởng càng lớn khi ma sát càng nhỏ. C. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi ngoại lực cưỡng bức lớn hơn lực ma sát gây tắt dần. D. Hiện tượng cộng hưởng có thể có lợi hoặc có hại trong đời sống và trong kỹ thuật. Cau 90: Chọn các tính chất sau đây điền vào chỗ trống cho đúng nghĩa: A. Điều hòa. B. Tự do. C. Tắt dần. D. Cưỡng bức. Dao động……… là chuyển động có ly độ phụ thuộc thời gian theo quy luật hình sin. Câu 91: Chọn các tính chất sau đây điền vào chỗ trống cho đúng nghĩa: A. Điều hòa. B. Tự do. C. Tắt dần. D. Cưỡng bức. Dao động……… là dao động của một hệ chỉ chịu ảnh hưởng của nội lực. Câu 92: Chọn các tính chất sau đây điền vào chỗ trống cho đúng nghĩa: A. Điều hòa. B. Tự do. C. Tắt dần. D. Cưỡng bức. Dao động……… là dao động của một vật được duy trì với biên độ không đổi nhờ tác dụng của ngoại lực tuần hoàn. Câu 93: Chọn các tính chất sau đây điền vào chỗ trống cho đúng nghĩa: A. Điều hòa. B. Tự do. C. Tắt dần. D. Cưỡng bức. Một vật khi dịch chuyển khỏi VTCB một đoạn x, chịu tác dụng của một lực -kx thì vật đó dao động…………… Câu 94: Chọn cụm từ thích hợp để điền vào các chỗ trống sau cho hợp nghĩa Dao động tự do là dao động mà chỉThầy Nguyễn Văn Dân Long An 0975733056 phụ thuộc các không phụ thuộc các A. Công thức, yếu tố bên ngoài, đặc tính của hệ. B. Chu kỳ, đặc tính của hệ, yếu tố bên ngoài C. Tần số, yếu tố bên ngoài, đặc tính của hệ. D. Biên độ, đặc tính của hệ, yếu tố bên ngoài. Câu 95: Chọn cụm từ thích hợp để điền vào các chỗ trống sau cho hợp nghĩa :Dao động là dao động của một vật được duy trì với biên độ không đổi nhờ tác dụng của A. Tuần hoàn, lực đàn hồi. B. Điều hòa, ngoại lực tuần hoàn C. Cưỡng bức, ngoại lực tuần hoàn. D. Tự do, lực hồi phục. Caâu 96 Khi xaûy ra hieän töôïng coäng höôûng cô thì vaät tieáp tuïc dao ñoäng A.vôùi taàn soá baèng taàn soá dao ñoäng rieâng B. vôùi taàn soá nhoû hôn taàn soá dao ñoäng rieâng C. vôùi taàn soá lôùn hôn taàn soá dao ñoäng rieâng D. maø khoâng chòu ngoaïi löïc taùc duïng (TS ĐH-2007) Caâu 97 Nhaän ñònh naøo sau ñaây sai khi noùi veà dñoäng cô hoïc taét daàn A. Trong dao ñoäng taét daàn, cô naêng giaûm daàn theo thôøi gian. B. Löïc ma saùt caøng lôùn thì dao ñoäng taét caøng nhanh. C. Dñoäng taét daàn laø daoñoäng coù bieân ñoä giaûm daàn theo thôøi gian. D. Dao ñoäng taét daàn coù ñoäng naêng giaûm daàn coøn thế năng bieán thieân ñieàu hoøa. (TS ĐH-2007) Câu 98.NhËn xÐt nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? A.Dao ®éng t¾t dÇn cµng nhanh nÕu lùc c¶n cña m«i tr­êng cµng lín. B.Dao ®éng duy tr× cã chu kú b»ng chu kú dao ®éng riªng cña con l¾c. C. Dao ®éng c­ìng bøc cã tÇn sè b»ng tÇn sè cña lùc c­ìng bøc. D.Biªn ®é cña dao ®éng c­ìng bøc kh«ng phô thuéc vµo tÇn sè lùc c­ìng bøc. Câu 99.Nguyªn nh©n g©y ra dao ®éng t¾t dÇn cña con l¾c ®¬n dao ®éng trong kh«ng khÝ lµ A. do träng lùc t¸c dông lªn vËt. B. do lùc c¨ng cña d©y treo. C. do lùc c¶n cña m«i tr­êng. D.do d©y treo cã khèi l­îng ®¸ng kÓ. Câu 100.Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? A. Biªn ®é cña dao ®éng riªng chØ phô thuéc vµo c¸ch kÝch thÝch ban ®Çu ®Ó t¹o lªn dao ®éng. B. Biªn ®é cña d®éng t¾t dÇn gi¶m dÇn theo thêi gian. C. Biªn ®é cña dao ®éng duy tr× phô thuéc vµo phÇn n¨ng l­îng cung cÊp thªm cho dao ®éng trong mçi chu kú. D. Biªn ®é cña dao ®éng c­ìng bøc chØ phô thuéc vµo biªn ®é cña lùc c­ìng bøc. Câu 101.Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? A. Trong dao®éng t¾t dÇn, mét phÇn c¬ n¨ng ®· biÕn thµnh nhiÖt n¨ng. B.Trong dao ®éng t¾t dÇn, mét phÇn c¬ n¨ng ®· biÕn ®æi thµnh ho¸ n¨ng. C.Trong dao®éng t¾t dÇn, mét phÇn c¬ n¨ng ®· biÕn ®æi thµnh ®iÖn n¨ng. D.Trongdao®éngt¾tdÇn,mét phÇn c¬ n¨ng ®· biÕn ®æi thµnh quang n¨ng. Tổng hợp dao động điều hòa Câu 102.Hai dao ®éng ®iÒu hoµ cïng pha khi ®é lÖch pha gi÷a chóng lµ A. Δφ 2nπ (víi nZ). B. Δφ (2n 1)π (víi nZ). C. Δφ (2n 1) π/2 (víi nZ). D. Δφ (2n 1) π/4 (víi nZ). Câu 103.NhËn xÐt nµo sau ®©y vÒ biªn ®é dao ®éng tæng hîp lµ kh«ng ®óng? Dao ®éng tæng hîp cña hai d®éng ®iÒu hoµ cïng ph­¬ng, cïng tÇn sè