Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

367 câu trắc nghiệm số phức có hướng dẫn giải chi tiết

8c4cde9a0baaae0e37d2a0d9c95c3c64
Gửi bởi: đề thi thử 18 tháng 4 2017 lúc 2:38:28 | Được cập nhật: 19 tháng 4 lúc 8:59:44 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 546 | Lượt Download: 12 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

CHỦ ĐỀ 1: SỐ PHỨCCâu 1. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: A. Số phức bi= được biểu diễn bằng điểm ();M trong mặt phẳng phức Oxy .B. Số phức bi= có môđun là 2.a b+C. Số phức 00 .0az bib=ì= Ûí=îD. Số phức bi= có số phức đối .z bi¢= -Hướng dẫn giảiTa có:z bi bi¢= -Câu 2. Cho số phứcz bi= Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:A. .z bi+ B. .z a- C. 2. .z b= D. 22.z z=Hướng dẫn giảiTa có:()()222 22 2z bi abi ab z= =Câu 3. Số phức liên hợp của số phức bi= là số phức:A. .z bi¢= B. .z ai¢= C. .z bi¢= D. .z bi¢= -Hướng dẫn giảiTa có:z bi bi= -Câu 4. Cho số phứcz bi= Số phức 2z có phần thực là :A. 2.a b+ B. 2.a b- C. .a b+ D. .a b-Hướng dẫn giảiTa có:2 22z bi abi= Phần thực là 2.a b-Câu 5. Phần thực và phần ảo của số phức1 2z i= +A. và B. và 1. C. và2 .i D. và .Hướng dẫn giảiTa có:1 2z i= Phần thực là và phần ảo là 2Câu 6. Phần thực và phần ảo của số phức: 3z i= -A. và B. và 3- C. và3 .i- D. 3- và 1.Hướng dẫn giảiTa có:1 3z i= Phần thực là và phần ảo là 3-Câu 7. Cho số phức0z bi= Số phức 1z- có phần thực là:A. .a b+ B. .a b- C. 2aa b+ D. 2ba b-+Hướng dẫn giảiTa có:()112 21a bz bi bi ia bi b--= -+ +Câu 8. Cho số phức1 .z i= Số phức 2z có phần thực làA. 8. B. 10. C. i. D. i.Hướng dẫn giảiTa có:()221 6z i= +Câu 9. Phần thực của số phức 44izi-=- bằngA. 16.17 B. 3.4 C. 13.17- D. 3.4-Hướng dẫn giảiTa có:()()3 43 16 134 17 17 17i iiz ii- +-= --Câu 10. Số phứcz thỏa mãn ()2 6z i+ có phần thực làA. 6. B. 25 C. 1. D. 34 .Hướng dẫn giảiGọi (), ,z yi y= ΡTa có:()()2 6z yi yi yi i+ -25 25 6566xxx yi iyyì==ìïÛ Ûí í= -îï= -îCâu 11. Phần thực của số phức ()()()21 2i z+ làA. 6. B. 3. C. D. 1.Hướng dẫn giảiTa có:()()()()()21 2i z+ +()()()82 31 2ii ii++ -+Câu 12. Phần ảo của số phức ()()()21 23 2izi i-=+ làA. 110- B. 710- C. 10i- D. 710 .Hướng dẫn giảiTa có:()()()21 23 13 10 10iiz ii i-- -= -+ +Câu 13. Tính()()()2 6z i= -A. B. 43i C. 43i+ D. 43i- .Hướng dẫn giảiTa có:()()()2 43z i= +Câu 14. Tìm phần thực của số phức ()()2 31 2izi i-=- +A. 910 B. 910- C. 710i- D. 710- .Hướng dẫn giảiTa có:()()2 71 10 10i iz ii i- -= -- -Câu 15. Phần thực và ảo của số phức ()()22 31i izi-=+ lần lượt là:A. 3;1- B. 1; C. 3; 1- D. 1; 3- .Hướng dẫn giảiTa có:()()22 36 21 321i iiz iii-+= -+Þ Phần thực bằng và phần ảo bằng 3-Câu 16. Phần thực của số phức 22 1i izi i- += ++ làA. 23 B. 32 C. 12- D. 32- .Hướng dẫn giảiTa có:3 312 2i iz ii i- += ++ -Câu 17. Phần ảo của số phức 22 1i izi i- -= -- làA. 1110- B. 310- C. 310i- D. 1110i- .Hướng dẫn giảiTa có:3 11 32 10 10i iz ii i- -æ ö= -ç ÷- -è øCâu 18. Cho số phức0.z ni= Số phức 1z có phần thực làA. 2mm n- B. 2nm n-- C. 2mm n+ D. 2nm n-+ .Hướng dẫn giảiTa có:2 21 1m niz ni n= -+ +Câu 19. Cho số phứcz yi= Số phức 2z có phần thực làA. 2.x y+ B. 2.x y- C. 2.x D. .xyHướng dẫn giảiTa có:()22 22z yi xyi= +Câu 20. Cho số phức ()z a= Ρ Khi đó khẳng định đúng là A. là số thuần ảo. B. có phần thực là ,a phần ảo là .iC. a= D. a= .Hướng dẫn giảiTa có:z a= =Câu 21. Cho hai số phức bi= và i¢ ¢= Số phức zz¢ có phần thực làA. ab b¢ ¢+ B. aa¢ C. aa bb¢ ¢- D. aa bb¢ ¢+ .Hướng dẫn giảiTa có:()()().z bi aa bb ab i¢ ¢= +Câu 22. Cho số phức thỏa mản ()()()21 2i z+ Phần thực và phần ảo của sốphức lần lượt là:A. 2; 3. B. 2; 3.- C. 2; 3.- D. 2; 3.- -Hướng dẫn giảiTa có:()()()()21 3i i+ -Câu 23. Phần thực và phần ảo của số phức 2008 2009 2010 2011 20122013 2014 2015 2016 2017i izi i+ +=+ lần lượt là:A. 0; 1.- B. 1; 0. C. 1; 0.- D. 0;1.Hướng dẫn giảiTa có:()()2008 42008 2009 2010 2011 20122013 2014 2015 2016 2017 52013 411 11i ii iz ii ii i+ ++ += -+ ++ +Câu 24. Cho số phức ()1; ,z yi y= Ρ Phần ảo của số phức 11zz+- là:A. ()2221xx y-×- B. ()2221yx y-×- C. ()221xyx y×- D. ()221x yx y+×- +Hướng dẫn giảiTa có:()()()()()()()()()2 22 22 21 11 11 11 11 1x yi yix yi yz yiz yix y+ -é ù+ ++ -ë û= +- +- +()()2 22 22 21 21 1x yix y+ -= -- +.Câu 25. Cho số phức 2z i= Số phức 1z có phần ảo làA. 29 B. 21 C. 529× D. 229×Hướng dẫn giảiTa có:1 25 29 29iz i= +- .Câu 26. Cho số phức 11 1i izi i+ -= +- Trong các kết luận sau kết luận nào sai ?A. zÎR B. là số thuần ảo.C. Mô đun của bằng D. có phần thực và phần ảo đều bằng 0.Hướng dẫn giảiTa có: 101 1i izi i+ -= =- +Câu 27. Cho số phức bi= Số phức 2z có phần ảo là:A. ab B. 22a C. 2a D. 2ab .Hướng dẫn giảiTa có: ()22 22z bi abi= +Câu 28. Cho số phức 0z bi= Số phức 1z- có phần ảo là:A. 2.a b+ B. 2.a b- C. 2aa b×+ D. 2ba b-×+Hướng dẫn giảiTa có: 21 1a biz bi b-= =+ +Câu 29. Phần ảo của số phức 11 2i izi i+ -= +- làA. 1526× B. 15 55.26 26i+ C. 5526× D. 55.26iHướng dẫn giảiTa có: 15 551 26 26i iz ii i+ -= +- +Câu 30. Phần ảo của số phức ()()2 3z i= bằngA. 13. B. 0. C. 9i- D. 13 .iHướng dẫn giảiTa có: ()()2 13 0z i= +Câu 31. Tìm phần thực và phần ảo của số phức biết: 44 33 6iz ii+= ×+A. Phần thực: 7315 phần ảo: 1715- B. Phần thực: 1715- phần ảo: 7315×C. Phần thực: 7315- phần ảo: 1715× D. Phần thực: 1715 phần ảo: 1715- ×Hướng dẫn giảiTa có: 73 174 33 15 5iz ii+= -+Câu 32. Cho hai số phức bi= và i¢ ¢= Số phức zz¢ có phần ảo làA. bb¢ B. ab b¢ ¢+ C. bb¢- D. aa bb¢ ¢- .Hướng dẫn giảiTa có: ()()().z bi aa bb ab i¢ ¢= +Câu 33. Số phức 3z i= có điểm biểu diễn là:A. ()2; B. ()2; 3- C. ()2; 3- D. ()2; 3- .Hướng dẫn giảiTa có: ()2 2; 3z i= -Câu 34. Cho số phức 7z i= Số phức liên hợp của có điểm biểu diễn là:A. ()6; B. ()6; .- C. ()6; .- D. ()6; .- -Hướng dẫn giảiTa có: ()6 6; 7z i= -Câu 35. Cho số phức bi= Số z+ luôn là:A. số thực. B. số ảo. C. D. .Hướng dẫn giảiTa có: 0z i+ +Câu 36. Cho số phức bi= với 0b¹ Số z- luôn làA. số thực. B. số ảo. C. D. .Hướng dẫn giảiTa có:2z bi- =Câu 37. Số phức liên hợp của số phức: 3z i= là số phức:A. 3z i= B. 3z i= C. 3z i= D. 3z i= .Hướng dẫn giảiTa có:1 3z i= +Câu 38. Số phức liên hợp của số phức: 2z i= là số phức:A. 2z i= B. 2z i= C. 2z i= D. 2z i= .Hướng dẫn giảiTa có: 2z i= -Câu 39. Mô đun của số phức: 3z i= +A. 13 B. C. D. 2.Hướng dẫn giảiTa có: 22 13z= =Câu 40. Mô đun của số phức: 2z i= làA. B. C. D. .Hướng dẫn giảiTa có: ()221 5z= =Câu 41. Biểu diễn số phức 2z i= trên mặt phẳng Oxy có tọa độ làA. ()1; 2- B. ()1; 2- C. ()2; 1- D. ()2;1 .Hướng dẫn giảiTa có: ()1 1; 2z M= -Câu 42. Với giá trị nào của để: 3x yi+ ?A. 2; 3x y= B. 2; 3x y= C. 3; 2x y= D. 3; 2x y= .Hướng dẫn giảiTa có: 32 32xx yiy=ì+ Þí= -îCâu 43. Với giá trị nào của để: ()()2 6x i+ ?A. 1; 4x y= B. 1; 4x y= C. 4; 1x y= D. 4; 1x y= .Hướng dẫn giảiTa có: ()()3 12 62 4x xx ix y+ -ì ì+ Ûí í- =î îCâu 44. Cho là các số thực. Hai số phức 3z i= và )z yi= bằng nhau khiA. 5, 1x y= B. 1, 1x y= C. 3, 0x y= D. 2, 1x y= .Hướng dẫn giảiTa có 5( 31 1x xx iy y+ =ì ì+ Ûí í- -î îCâu 45. Cho là các số thực. Số phức: 2z xi i= bằng khi:A. 2, 1x y= B. 2, 1x y= C. 0, 0x y= D. 1, 2x y= .Hướng dẫn giải