Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

30 câu trắc nghiệm toán TRƯỜNG THCS&THPT MỸ THUẬN - Có đáp án

e08a33f143639bf9bab5cc5047bf8bf1
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 28 tháng 4 2017 lúc 18:18:02 | Được cập nhật: 13 giờ trước (18:25:23) Kiểu file: DOC | Lượt xem: 603 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

30 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 12 TRƯỜNG THCS&THPT MỸ THUẬNC©u GDP của Việt Nam năm 2015 là khoảng 204 tỷ USD. Với tốc độ tăng trưởng trung bình mỗi năm là thì đến năm 2020, GDP của nước ta là bao nhiêu?A. 204. (5,06+1) tỷ USD B. (204,06) tỷ USDC. 270 tỷ USD D. 204. (1,06) tỷ USDC©u Đạo hàm của hàm số 3y là :A.1'2yx= B.321'3yx= C.3 1'3yx=D.31'2yx=C©u Phương trình 2log 1) log 1) 3x x- có bao nhiêu nghiệm?A. B. Vô nghiệm C. Vô số nghiệm D. 2C©u Hàm số ln 2y x= đạt giá trị nhỏ nhất trên [1;4] tại:A. B. 1x C. 0x D. 4x C©u Tập xác định của hàm số ()23y log 4x= là:A. (0;4) B.( 2) (2; )-¥ +¥ C.( 2; 2)- D.[ 2; 2]-C©u Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?A. Hàm số 2logy x= nghịch biến trên R. B. Hàm số 2logy x= nghịch biến trên (0; )+¥. C. Hàm số 2logy x= đồng biến trên (0; )+¥. D. Hàm số 2logy x= đồng biến trên R. C©u Phương trình ()2log 4.2 6x xx- có nghiệm nằm trong khoảng nào ?A. (-1;1) B. (0;2) C. (2;3) D. (1;3)C©u Tập nghiệm của bất phương trình 22log 3x x- là:A.( 0) (2; )-¥ +¥ B.( 2) (4; )-¥ +¥ C.( 2; 4)- D.( 2; 0) (2; 4)- C©u Nghiệm của phương trình 19 10.3 0x x+- là:A.1, 2x x= B.0, 2x x= C.0, 2x x= D.11,9x x= =C©u 10 Giá trị nhỏ nhất của hàm số xy x= trên [–1 ;1] là:A.1e- B.11e-+ C. D. 0C©u 11 Cho 22log )aA b= với 0, 0a b> Các biểu thức nào sau đây bằng với ?A.1log 12ab+ B.4(log 1)ab+ C. 1(log 1)2 +D.log 1ab+C©u 12 Tập xác định của hàm số 3(2 4)y x-= là:A.\\ {2}R B.\\ {0}R C.(2; )+¥ D. RC©u 13 Cho 62 5. .a aAa= Chọn kết quả đúng khi rút gọn A. B.2a C. 1a D. C©u 14 Dân số Việt Nam khoảng 90 triệu người (thống kê năm 2013). Với tốc độ tăng dân số mỗi năm là 1% thì sau bao nhiêu năm dân số nước ta là 100 triệu (làm tròn một chữ số thập phân)A. năm B. 10 năm C. 10,1 năm D. 10,5 nămC©u 15 Giá trị của biểu thức 42214491log2M-æ ö= +ç ÷è là :Doc24.vnA. 25716 B. 32 C. 24 D. 27,17C©u 16 Nghiệm của bất phương trình 0,1 0,1log (2 1) log 3)x x+ là:A.12x> B. 3x ³C. 3x D.4x³ -C©u 17 Cho 50 50log 3, log 7a b= Giá trị của 1050log 50 theo ,a là:A.11a b- B.12 1a b+ C.11a b+ D.1a b+ C©u 18 Tập nghiệm của bất phương trình 23139x x-> là:A.( ;1] [2; )-¥ +¥ B.( ;1) (2; )-¥ +¥ C. D. (1; 2) C©u 19 Đạo hàm của hàm số lny x= là:A.ln 1+ B. 11x+ C.ln 1x+ D. 1xx +C©u 20 Phương trình 32 2log log 0x x- có bao nhiêu nghiệm?A. B. C. Vô nghiệm D. 3C©u 21 Tập xác định của hàm số 2y log 1) x= là:A.(0; )+¥ B.( 1; )- +¥ C.( 1)-¥ D.(1; )+¥C©u 22 Cho (0;1)xÎ Trong các mệnh đề sau đây,mệnh đề nào đúng?A.22 2x x= B.22 2x x< C.21 12 2x xæ ö>ç ÷è D.22 2x x> C©u 23 Đạo hàm của hàm số 1xy xe= là:A.( 1)xx e+ B. xe C.( 1)xx e+ +1 D.xxe C©u 24 Thể tích của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng là :A.324a B. 334 C. 332 D.323a C©u 25 Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B, 2AB BC a= )SA ABC^ SB tạo với đáy một góc 30 0. Khoảng cách từ đến (SAC) là :A. 52 B.5aC. 55 D. C©u 26 Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B, 2AB BC a= )SA ABC^ SB tạo với đáy một góc 30 0. Thể tích của hình chóp S.ABC là A.32 33a B. 333 C. 339 D.32 39aC©u 27 Cho hình nón tròn xoay đỉnh S, tâm O, bán kính đáy là cm, chiều cao cm. Một mặt phẳng qua đỉnh và cắt đường tròn đáy theo một dây cung có độ dài là cm. Diện tích thiết diện được tạo thành là :A.225 34cm B. 26 cm C.29 34cm D.2252cmC©u 28 Cho lăng trụ đứng ' ' 'ABC có đáy là tam giác đều cạnh 'a tạo với đáy một góc 60 0. Khoảng cách từ đến mặt phẳng ' )A BC là :Doc24.vnA. 32 B.3 155a C. D.155a C©u 29 Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại B, 2AB SA a= Gọi ,M lần lượt là trung điểm của .SB SC Thể tích khối chóp .S AMN là :A. 3112 B. 316 aC. 313 aD. 314 aC©u 30 Thể tích của tứ diện đều cạnh bằng là :A. 3312 B.3212aC.324a D. 334 aDoc24.vnĐÁP ÁN1 10 11 12 13 14 15D B16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30C BDoc24.vn