Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

285 CAU HOI TRAC NGHIEM 10

f3a04fbcf33c877ee050fffba8eb8c7c
Gửi bởi: Lê Thành 23 tháng 9 2016 lúc 4:15:17 | Được cập nhật: 26 tháng 1 lúc 9:36:35 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 375 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Gi¸o viªn so¹n: Lª V¨n Thµnh Tr êng THPT TriÖu S¬n 285 C©u hái tr¾c nghiÖm ®Þa lý líp 10 **************************Ch ¬ng :B¶n ®å1/ PhÐp chiÕu h×nh b¶n ®å lµ:a/ VÏ b¶n ®å tr¸i ®Êt lªn mÆt ph¼ng.b/ C¸ch biÓu diÔn mÆt cong cña tr¸i ®Êt lªn mÆt ph¼ngc/ Phãng b¶n ®å tõ nhá thµnh línd/ThÓ hiÖn toµn bé ®èi îng ®Þa lý trªn b¶n ®å2/ PhÐp chiÕu thÓ hiÖn m¹ng íi kinh vÜ tuyÕn cña ®Þa cÇu lªn mÆt ph¼ng lµ ®Æc ®iÓm cñaphÐp chiÕu:a/ H×nh trô b/ H×nh nãnc/ Ph ¬ng vÞ d/ H×nh nãn ®øng3/MÆt chiÕu tiÕp xóc víi ®Þa cÇu cùc, trôc ®Þa cÇu vu«ng gãc víi mÆtchiÕu lµ ®Æc ®iÓm cña phÐp chiÕu:a/ Ph ¬ng vÞ ®øng b/ ph ¬ng vÞ nghiªngc/ Ph ¬ng vÞ ngang c/ h×nh nãn ®øng4/ XÝch ®¹o kinh tuyÕn gi÷a lµ êng th¼ng; c¸c vÜ tuyÕn vµ kinh tuyÕn kh¸c lµ nh÷ng -êng cong ®èi xøng qua xÝch ®¹o vµ kinh tuyÕn gi÷a lµ ®Æc ®iÓm cña phÐp chiªó:a/ H×nh nãn ®øng b/ Ph ¬ng vÞ ®øngc/Ph ¬ng vÞ ngang d/ ph ¬ng vÞ nghiªng5/ MÆt chiÕu cã thÓ tiÕp xóc víi mäi ®iÓm trªn ®Þa cÇu trõ xÝch ®¹o vµ cùc lµ ®Æc ®iÓmcña phÐp chiÕu:a/ H×nh trô ®øng b/ H×nh nãn ®øngc/ Ph ¬ng vÞ ®øng d/Ph ¬ng vÞ nghiªng6/ §Ó vÏ b¶n ®å ng êi ta cã thÓ sö dông mÊy phÐp chiÕu h×mh b¶n ®å c¬ b¶n:a/ b/ c/ d/47/ Kinh tuyÕn lµ nh÷ng ®o¹n th¼ng ®ång qui cùc, vÜ tuyÕn lµ nh÷ng cung trßn ®ång t©mlµ ®Æc ®iÓm cña phÐp chiÕu:a/ H×nh nãn ®øng b/ h×nh trô ®øngc/ Ph ¬ng vÞ ®øng d/ h×nh nãn ngang8/ PhÐp chiÕu th êng dïng ®Ó vÏ b¶n ®å c¸c vïng ®Êt vÜ ®é trung b×nh lµ:a/ Ph ¬ng vÞ ngang b/ H×nh nãn ®øngc/ H×nh nãn ngang d/ H×nh nãn nghiªng9/ Trôc h×nh nãn vu«ng gãc víi êng kÝnh cña xÝch ®¹o vµ vu«ng gãc víi trôc quay cña ®Þa cÇu lµ ®Æc ®iÓm cña phÐp chiÕu:a/ H×nh nãn ®øng b/ H×nh nãn ngangc/ H×nh nãn nghiªng d/ b+ c1Gi¸o viªn so¹n: Lª V¨n Thµnh Tr êng THPT TriÖu S¬n 10/ Trôc h×nh nãn ®i qua t©m cña ®Þa cÇu nh ng kh«ng trïng víi trôc vµ kh«ng trïng víi® êng xÝch ®¹o cña ®Þa cÇu lµ ®Æc ®iÓm cu¶ phÐp chiÕu:a/ H×nh nãn ®øng b/ H×nh nãn ngangc/ H×nh nãn nghiªng d/ a+b11/ C¸c kinh vÜ tuyÕn lµ nh÷ng êng th¼ng song song vµ vu«ng gãc víi nhau lµ ®Æc ®iÓmcña phÐp chiÕu:a/ Ph ¬ng vÞ ®øng b/ H×nh nãn ®øngc/ H×nh trô ®øng d/ Ph ¬ng vÞ ngang12/ PhÐp chiÕu th êng dïng ®Ó vÏ b¶n ®å c¸c khu vùc gÇn xÝch ®¹o lµ ®Æc ®iÓm cña phÐpchiÕu:a/ H×nh trô ®øng b/ H×nh trô ngangc/ H×nh trô nghiªng d/ H×nh nãn ngang13/ khi ph©n lo¹i b¶n ®å thµnh b¶n ®å thÕ giíi, b¶n ®å c¸c íc, b¶n ®å c¸c ch©u... lµ c¸chph©n lo¹i b¶n ®å theo:a/ Tû lÖ b/ Néi dungc/ Môc ®Ých sö dông d/ L·nh thæ14/ B¶n ®å îc ph©n thµnh: b¶n ®å tra cøu, b¶n ®å gi¸o khoa, b¶n ®å hµng h¶i... lµ c¸chph©n lo¹i b¶n ®å theo:a/ Néi dung b/ L·nh thæc/ Tû lÖ b¶n ®å d/ Môc ®Ých sö dông15/ Khi vÏ b¶n ®å ng êi ta sö dông mÊy ph ¬ng ph¸p ®Ó thÓ hiÖn c¸c ®èi îng ®Þa lý trªnb¶n ®å:a/ b/ c/ d/ 516/ B¶n ®å îc chia thµnh b¶n ®å ®Þa lý chung, b¶n ®å ®Þa lý chuyªn nghµnh... lµ c¸chph©n lo¹i b¶n ®å theo:a/ Néi dung b/ L·nh thæc/ Tû lÖ b¶n ®å d/ Môc ®Ých sö dông17/ Ph ¬ng ph¸p th êng dïng ®Ó biÓu hiÖn c¸c ®èi îng ®Þa lý ph©n bè theo nh÷ng ®iÓm côthÓ lµ ph ¬ng ph¸p:a/ KÝ hiÖu b/ KÝ hiÖu êng chuyÓn ®éngc/ ChÊm ®iÓm d/ Khoanh vïng18/ §Ó thÓ hiÖn c¸c ®èi îng ®Þa lý: íng giã, dßng biÓn, c¸c luång di ... ng êi ta trh êngdïng ph ¬ngph¸p:a/ KÝ hiÖu ®iÓm b/ KÝ hiÖu êng chuyÓn ®éngc/ b¶n ®å biÓu ®å d/ Khoanh vïng19/ Ph ¬ng ph¸p ®Ó thÓ hiÖn c¸c ®èi îng ®Þa lý ph©n bè ph©n t¸n, lÎ tÎ... lµ:a/ Khoanh vïng b/ ChÊm ®iÓmc/ KÝ hiÖu d/ KÝ hiÖu êng chuyÓn ®éng20/ C¸c ®èi îng ®Þa lý ph©n bè tËp trung nh÷ng khu vùc nh©t ®Þnh th× ph ¬ng ph¸p thÓhiÖn tèt nhÊt lµ:a/ KÝ hiÖu b/ KÝ hiÖu êng chuyÓn ®éngc/ Khoanh vïng d/ ChÊm ®iÓm21/ Víi m«n ®Þa lÝ, b¶n ®å îc xem lµ:a/ Nguån cung cÊp tri thøc chÝnh2Gi¸o viªn so¹n: Lª V¨n Thµnh Tr êng THPT TriÖu S¬n b/ Cuèn s¸ch gi¸o khoa thø haic/ C¸ch cô thÓ ho¸ c¸c ®èi îng ®Þa lÝd/ TÊt c¶22/ §Ó häc cã hiÖu qu¶ m«n ®Þa lÝ th× b¶n ®å lµ:a/ Ph ¬ng tiÖn ®Ó häcb/ Ph ¬ng tiÖn ®Ó rÌn luyÖn c¸c kü n¨ngc/ Ph ¬ng tiÖn ®Ó «n bµi, theo dâi th«ng tin thùc tiÔnd/ TÊt c¶23/ Khi ®äc b¶n ®å, vÊn ®Ò cÇn chó lµ:a/ Xem tØ lÖ b/ C¸c ký hiÖuc/ Néi dung d/ TÊt c¶Ch ¬ng II:Vò trô24/ Vò trô lµ kho¶ng kh«ng gian v« tËn chøa c¸c:a/ Hµnh tinh b/ Thiªn hµc/ HÖ mÆt trêi d/ Thiªn thÓ25/ Mçi thiªn hµ lµ mét tËp hîp cña rÊt nhiÒu:a/ C¸c v× sao vµ bôi khÝb/ Hµnh tinh vµ c¸c tiÓu hµnh tinhc/ C¸c vÖ tinh, sao chæid/ Thiªn thÓ26/ Gi¶i ng©n hµ lµ:a/ Thiªn hµ trong ®ã cã mÆt trêi, c¸c hµnh tinh trong ®ã cã tr¸i ®Êtb/ MÆt trêi vµ c¸c v× saoc/ Thiªn hµ vµ c¸c bôi khÝd/ C¸c thiªn hµ vµ c¸c hµnh tinh trong ®ã cã tr¸i ®Êt27/ Theo thuyÕt Bicbang, vò trô îc h×nh thµnh c¸ch ®©y kho¶ng:a/ tØ n¨m b/ 15 tØ n¨mc/ 25 tØ n¨m d/ 35 tØ n¨m28/ HÖ mÆt trêi bao gåm mÊy hµnh tinh:a/ b/ c/ d/ 1029/ C¸c hµnh tinh nµo trong hÖ mÆt trêi võa quay quanh trôc võa quay theo chiÒu thuËncña kim ®ång hå?a/ Thuû tinh, tr¸i ®Êt b/ Tr¸i ®Êt. méc tinhc/ Kim tinh vµ thiªn ¬ng tinh d/ Thæ tinh vµ méc tinh30/ C¸c hµnh tinh trong hÖ mÆt trêi chuyÓn ®éng quanh trôc t¹o thµnh mét h×nh:a/ Trßn b/ CÇu c/ lÝp d/ Vu«ng31/ Trong hÖ m¹t trêi tõ t©m ra ngoµi lÇn ît lµ c¸c hµnh tinh:a/ MÆt trêi Thuû Kim Tr¸i ®Êt Ho¶ Méc Thæ- Thiªn ¬ng H¶i -¬ngb/ MÆt trêi Kim tinh Tr¸i ®Êt Thuû tinh Méc tinh Ho¶ tinh Thiªnv ¬ng H¶i vu¬ng3Gi¸o viªn so¹n: Lª V¨n Thµnh Tr êng THPT TriÖu S¬n c/MÆt trêi Tr¸i ®Êt Kim tinh Thuû tinh Thæ tinh Méc Ho¶ Thiªnv ¬ng H¶i ¬ngd/ MÆt trêi Thuû tinh Kim tinh Tr¸i ®Êt Méc tinh Ho¶ thæ Thiªn -¬ng H¶i ¬ng32/ Kho¶ng c¸ch trung b×nh tõ mÆt trêi ®Õn tr¸i ®Êt lµ:a/139,6 triÖu km b/ 149,6 triÖu kmc/ 159,6 triÖu km d/ 169,6 triÖu km33/ Tr¸i ®Êt chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn quanh mÆt trêi, cã nghÜa lµ khi chuyÓn ®éng trôc cñatrôc cña tr¸i ®Êt:a/ Lu«n ®æi íng vµ gi÷ mét gãc 033’ víi mÆt ph¼ng quü ®¹ob/ Lu«n kh«ng ®æi íng vµ ®øng th¼ngc/ Nghiªng mét gãc 23 027’víi mÆt ph¼ng quü ®¹o vµ kh«ng ®æi ph ¬ngd/ Nghiªng mét gãc 033’víi mÆt ph¼ng quü ®¹o vµ kh«ng ®æi ph ¬ng34/ Thêi gian tr¸i ®Êt tù quay quanh trôc mét vßng lµ:a/ 6h b/ 12h c/ 24h d/ 36h35/ Khi chuyÓn ®éng quanh mÆt trêi tèc ®é trung b×nh chuyÓn ®éng trung b×nh cña tr¸i®Êt lµ:a/ 19,8 km/s b/ 29,8 km/sc/ 39,8 km/s d/ 49,8 km/s36/ Tr¸i ®Êt chuyÓn ®éng ®Õn gÇn mÆt trêi nhÊt th êng vµo ngµy:a/ 2/1 b/ 3/1 c/ 4/1 d/5/137/ Khi gÇn mÆt trêi nhÊt, tèc ®é chuyÓn ®éng cña tr¸i ®Êt lµ:a/ 25,3 km/s b/ 27,3 km/sc/ 30,3 km/s d/ 35,3 km/s38/ Thêi gian tr¸i ®Êt chuyÓn ®éng mét vßng trªn quü ®¹o lµ bao nhiªu ngµy?a/ 364,75 ngµy b/ 36 ngµyc/ 365,25 ngµy d/ 365,75 ngµy39/ Tr¸i ®Êt cã b¸n kÝnh la:a/ 6350 km b/ 6360 kmc/ 6370 km d/ 6380 km40/ Cã hiÖn îng lu©n phiªn ngµy, ®ªm trªn tr¸i ®Êt lµ do:a/ Tr¸i ®¸t h×nh khèi cÇub/ Tr¸i ®Êt tù quay quanh trôcc/ Tia s¸ng mÆt trêi lµ nh÷ng tia song songd/ vµ b41/ V× sao ph¶i chän mét kinh tuyÕn lµm êng ®æi ngµy quèc tÕ?a/ Tr¸i ®Êt cã nhiÒu mòi giê vµ ngµy kh¸c nhaub/ Ngµy ®ªm kÕ tiÕp kh«ng ngõng trªn tr¸i ®Êtc/ Do quy íc tÝnh giê, trªn tr¸i ®Êt bao giê còng cã mét mòi giê mµ ®ã cã hai ngµylÞch kh¸c nhaud/ Do tr¸i ®Êt h×nh cÇu, tia s¸ng mÆt trêi chØ chiÕu îc mét nöa42/ Mét mòi giê gåm mÊy ®é kinh tuyÕn?4Gi¸o viªn so¹n: Lª V¨n Thµnh Tr êng THPT TriÖu S¬n a/ b/ 15 c/ 24 d/ 3043/ NÕu ®i tõ ph¸i t©y sang phÝa ®«ng qua kinh tuyÕn 180 ®é th×:a/ T¨ng mét ngµy lÞch b/ Lïi mét ngµy lÞchc/ Gi÷ nguyªn ngµy ®i d/ vµ c44/ Lùc lµm cho c¸c vËt thÓ trªn tr¸i ®Êt chuyÓn ®éng lÖch íng cã tªn lµ:a/ Lùc hót cña tr¸i ®Êtb/ Lùc cori«lÝt(tù quay)c/ Lùc ly t©md/ Lùc hót cña c¸c thiªn thÓ kh¸c trong vò trô45/ Thêi ®iÓm nµo îc gäi lµ mÆt trêi lªn thiªn ®Ønh ?a/ MÆt trêi lªn cao nhÊt trªn bÇu trêi mét ®Þa ph ¬ng?b/ Lóc 12h tr hµng ngµyc/ Tia s¸ng chiÕu th¼ng gãc víi ¬ng xÝch ®¹od/ Tia s¸ng mÆt trêi chiÕu th¼ng gãc víi tiÕp tuyÕn bÒ mÆt ®Êt46/ ChuyÓn ®éng biÓu kiÓn hµng n¨m cña mÆt trêi lµ:a/ ChuyÓn ®éng thùc cña mÆt trêib/ ChuyÓn ®éng kh«ng cã thùc cña mÆt trêi do tr¸i ®Êt chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn quanhmÆt trêi)c/ Sù chuyÓn ®éng tù quay cña m¨t trêid/ ChuyÓn ®éng tù quay cña tr¸i ®Êt47/ vÜ ®é 25B mçi n¨m mÆt trêi lªn thiªn ®Ønh mÊy lÇn ?a/ b/ c/ d/ 448/ Khu vùc cã ngµy vµ ®ªm dµi 24h kÐo dµi th¸ng lµ :a/ XÝch ®¹o b/ vßng cùcc/ ChÝ tuyÕn d/ cùc B&N49/ C©u nµo sau ®©y ®óng nhÊt: vµo ngµy 21/3 23/9 th× :a/ Mçi vïng trªn tr¸i ®Êt ®Òu cã 12h chiÕu s¸ngb/ XÝch ®¹o míi cã 12h chiÕu s¸ngc/ C¸c vïng kh¸c trªn tr¸i ®Êt kh«ng ®ñ 12h chiÕu s¸ngd/ C¸c vïng cùc cã 12h ®ªm50/ Vµo ngµy 22/6 hµng n¨m th× ®Þa ®iÓm µo cã gãc chiÕu s¸ng lín nhÊt?a/ XÝch ®¹o b/ ChÝ tuyÕn namc/ ChÝ tuyÕn b¾c d/ Vßng cùc b¾c51/ Ngµy 22/12 ®Þa ®iÓm cã gãc nhËp x¹ lín nhÊt lµ:a/ XÝch ®¹o b/ChÝ tuyÕn b¾cc/ ChÝ tuyÕn nam d/ Vßng cùc namCh ¬ng III:cÊu tróc cña tr¸i ®Êt th¹ch quyÓn–52/ HÖ mÆt trêi îc h×nh tõ ®¸m m©y bôi vµ h¬i l¹nh lµ gi¶ thuyÕt cña nhµ b¸c häc nµo:a/ C¨ng Laplat b/Copecnichc/ ¤tt«smith d/ Galile53/ C¸c nhµ khoa häc ®· dùa vµo c¬ së nµo ®Ó x¸c ®Þnh cÊu tróc tr¸i ®Êt ?5Gi¸o viªn so¹n: Lª V¨n Thµnh Tr êng THPT TriÖu S¬n a/ kü thuËt khoan b/ lÞch sö h×nh thanh tr¸i ®Êt c/ Sù phun trµo m¾c ma d/ Sù thay ®æi cña sãng ®Þa chÊn lan truyÒn trong lßng ®Êt54/ Vá tr¸i ®Êt cã ®é dµy dao ®éng tõ :a/ 5-70 km b/ 10-50 kmc/ 15- 80 km d/ 10- 150 km55/ Líp vá tr¸i ®Êt îc cÊu t¹o bëi c¸c tÇng ®¸ lÇn ît lµ :a/ Trªn cïng lµ ®¸ trÇm tÝch GranÝt- badanb/ §¸ba dan- GranÝt-TrÇm tÝchc/ §¸ trÇm tÝch- Ba dan- GranÝtd/ §¸ granÝt-trÇm tÝch- Badan 56/Líp Man ti cña Tr¸i §Êt cã ®Æc ®iÓm:a/CÊu t¹o bëi c¸c lo¹i ®¸ cøngb/CÊu t¹o chñ yÕu lµ c¸c chÊt lángc/ Qu¸nh dÎo tÇng trªn vµ r¾n tÇng íid/ CÊu t¹o bëi c¸c chÊt khÝ 57/ QuyÓn mÒm cña líp manti cã nghÜa lín víi vá Tr¸i §Êt thÓ hiÖn:a/ Lµ n¬i tÝch tô vµ tiªu hao nguån n¨ng îng bªn trong, sinh ra c¸c ho¹t ®éng kiÕnt¹o..b/ Lµm cho líp vá Tr¸i §Êt gi÷ îc sù æn ®Þnhc/ Lµ n¬i xuÊt hiÖn c¸c hiÖn îng ®éng ®Êt vµ nói löad/ Lµ vïng bÊt æn cña líp vá Tr¸i §Êt 58/ ®é s©u tõ 2900- 5100 km cña nh©n Tr¸i §Êt vËt chÊt tån t¹i tr¹ng th¸i:a/ R¾n b/ Lángc/ KhÝ d/§«ng ®Æc 59/ Gi¶ thuyÕt cña nhµ khoa häc §øc A-Vª-Ghª-Ne cã tªn:a/ ThuyÕt vÒ sù h×nh thµnh Tr¸i §Êt b/ Gi¶ thuyÕt vÒ sù h×nh thµnh vò trôc/ ThuyÕt kiÕn t¹o m¶ngd/ ThuyÕt tr«i lôc ®Þa60/ Nguyªn nh©n cña c¸c hiÖn îng ®éng ®Êt nói löa.. lµ do;a/ sù bÊt æn cña vá Tr¸i §Êt b/ Do t¸c ®éng cña néi lùc ngäai lùcc/Do sù chuyÓn dÞch mét sè m¶ng kiÕn t¹o d/ Do cÊu t¹o cïa líp vá Tr¸i §Êt.. 61/ VËt liÖu cÊu t¹o nªn vá Tr¸i §Êt chñ yÕu lµ:a/ Kho¸ng vËt b/ c¸c lo¹i §¸c/ ChÊt khÝ d/ a+b 62/ Nguyªn nh©n chñ yÕu sinh ra néi lùc lµ do:a/ C¸c nguån n¨ng îng trong lßng Tr¸i §Êt t¹o nªnb/ Sù ph©n huû c¸c chÊt phãng x¹6Gi¸o viªn so¹n: Lª V¨n Thµnh Tr êng THPT TriÖu S¬n c/ Ho¹t ®éng cña ®éng ®Êt, nói löa..d/ Sù tù quay cña Tr¸i §Êt 63/ VËn ®éng n©ng lªn, h¹ xuèng nhiÒu n¬i trªn líp vá Tr¸i §¸t îc gäi lµ:a/ V©n ®éng ®Þa chÊt trong lßng ®Êtb/ VËn ®éng theo ph ¬ng n»m ngangc/ VËn ®éng theo ph ¬ng th¼ng ®øngd/ VËn ®éng uèn nÕp 64/ HiÖn îng uèn nÕp cña líp vá Tr¸i §Êt thÓ hiÖn râ nhÊt ë:a/§¸ biÕn chÊt b/ §¸ badanc/ §¸ granÝt d/ §¸ trÇm tÝch 65/ Nguyªn nh©n chñ yÕu sinh ra ngo¹i lùc lµ do:a/ Sãng biÓn b/Giã ac/ N¨ng îng bøc x¹ cña MÆt Trêi d/ B¨ng tan 66/ Qu¸ tr×nh lµm ph¸ huû, thay ®æi c¸c lo¹i ®¸, kho¸ng vËt îc gäi lµ:a/ Qu¸ tr×nh bãc mßn b/ Qu¸ tr×nh phong ho¸c/ Qu¸ tr×nh vËn chuyÓn /Qu¸ tr×nh båi tô 67/ Phong ho¸ lý häc lµ qu¸ tr×nh phong ho¸ h×nh thµnh phæ biÕn vïng:a/ KhÝ hËu nhiÖt ®íi Èm b/ KhÝ hËu xÝch ®¹oc/ Hoang m¹c- b¨ng gi¸ d/ khÝ hËu «n hoµ 68/Phong ho¸ sinh häc lµ qu¸ tr×nh lµm cho ®¸:a/ Ph¸ huû ®¸ thµnh nh÷ng khèi cã kÝch th íc kh¸c nhaub/ Thay ®æi thµnh phÇn ho¸ häc cña ®¸c/ T¨ng îng íc trong ®¸d/ Võa ph¸ huû c¬ giíi võa lµm thay ®æi thµnh phÇn ho¸ häc cña ®¸ 69/ Qu¸ tr×nh thæi mßn do giã th êng x¶y ra m¹nh vïng:a/ xÝch ®¹o b/ NhiÖt ®íi Èmc/ Hµn ®íi d/ KhÝ hËu kh« khan 70/ D¹ng ®Þa h×nh hµm Õch sãng vç îc h×nh thµnh chñ yÕu do qu¸ tr×nh:a/Phong ho¸ b/ x©m thùcc/ Mµi mßn d/ Thæi mßn 71/ KÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh båi tô h¹ c¸c s«ng lín h×nh thµnh:a/C¸c ®ôn c¸t gi÷a s«ng b/ b·i c¸t ven biÓnc/ §ång b»ng ch©u thæ d/ c¸c ®Çm ph¸ ven biÓn72/ Trªn thÕ giíi vµnh ®ai ®éng ®Êt, nói löa lín nhÊt ë:a/ Nam b/ Ch©u Phic/ Nam Mü d/ T©y Th¸i B×nh ¬ngCh ¬ng 4:KhÝ QuyÓn 73/ Thµnh phÇn chiÕm tû lÖ lín nhÊt cña khÝ quyÓn lµ:a/ khÝ ni t¬ b/ khÝ «xy7Gi¸o viªn so¹n: Lª V¨n Thµnh Tr êng THPT TriÖu S¬n c/ C¸c bon nÝc vµ khÝ kh¸c c/ H¬i íc 74/ TÇng chiÕm 80% khèi îng kh«ng khÝ cña khÝ quyÓn vµ kh«ng khÝ chuyÓn ®éng th¼ng ®øng lµ ®Æc ®iÓm cña tÇng:a/ B×nh b/ §èi uc/ Gi÷a c/ ion 75/ TÇng cã t¸c dông ph¶n håi sãng v« tuyÕn ®iÖn tö tõ mÆt ®Êt truyÒn lªn lµ ®Æc ®iÓm cña tÇng: a/ b×nh b/ionc/ TÇng gi÷a d/ §èi 76/ Lo¹i kÝ hiÖu khèi khÝ nµo sau ®©y kh«ng ®óng?a/ Pm Tm c/ Tc d/ Ec 77/ khèi khÝ Tc cã ®Æc ®iÓm lµ:a/ L¹nh kh« b/ Nãng Èmc/ Nãng kh« d/ L¹nh Èm78/ D¶i héi tô nhiÖt ®íi îc h×nh thµnh chñ yÕu ë: a/XÝch ®¹o b/ChÝ tuyÕn c/¤n hoµ d/Hµn ®íi79/ Nguån bøc x¹ trùc tiÕp tõ mÆt trêi xuèng tr¸i ®Êt hÊp thô víi tû lÖ:a/ 30% b/ 47% c/19% d/4% 80/C©u nµo sau ®©y ®óng nhÊt.a/ NhiÖt ®é trung b×nh cña tr¸i ®Êt gi¶m dÇn tõ xÝch ®¹o vÒ cùc. b/Biªn ®é nhiÖt cao nhÊt cùc gi¶m dÇn vÒ xÝch ®¹o.c/ NhiÖt ®é cao nhÊt chÝ tuyÕn, xÝch ®¹o vµ gi¶m dÇn vÒ cùc.d/ Biªn ®é nhiÖt lôc ®Þa cao h¬n ®¹i ¬ng.81/ §iÒn tõ thÝch hîp vµo chç cßn thiÕu.NhiÖt ®é trung b×nh n¨m cao nhÊt vµ thÊp nhÊt ®Òu ...........................§¹i ¬ng cã biªn ®é nhiÖt .........................; lôc ®Þa cã biªn ®é nhiªt .......................82/ tÇng ®èi cø lªn ®é cao 100m nhiÖt ®é gi¶m.a/ 0C b/0,5 0C c/ 0,6 0C d/ 0C83/C¸c ®ai ¸p cao vµ ¸p thÊp trªn tr¸i ®Êt cã ®Æc ®iÓm. a/Xen kÏ vµ ®èi xøng nhau qua xÝch ®¹o b/ Ph©n bè ®Òu trªn tr¸i ®Êt. c/ ¸p cao khÝ hËu nãng, ¸p thÊp khÝ hËu l¹nh.d/ ¸p cao vïng lôc ®Þa, ¸p thÊp vïng biÓn ®¹i ¬ng.84/ C©u nµo sau ®©y kh«ng ®óng. a/KhÝ ¸p thay ®æi theo ®é cao.b/KhÝ ¸p thay ®æi theo nhiÖt ®é. c/KhÝ ¸p thay ®æi theo mïa. d/KhÝ ¸p thay ®æi theo ®é Èm.85/ Giã t©y «n ®íi lµ giã cã ®Æc ®iÓm. a/ Thæi theo mïa.b/ Thæi quanh n¨m, cã vµ ®é Èm cao.c/ Thæi tõ cao ¸p chÝ tuyÕn vÒ xÝch ®¹o.8Gi¸o viªn so¹n: Lª V¨n Thµnh Tr êng THPT TriÖu S¬n d/ Thæi tõ cao ¸p cùc vÒ vïng «n ®íi. 86/ Giã mïa lµ giã thæi theo mïa víi hai íng giã chñ yÕu:a/ §«ng b¾c §«ng nam b/ §«ng b¾c T©y namc/ T©y b¾c §«ng nam d/ T©y nam §«ng nam87/ Giã mËu dÞch lµ lo¹i giã th êng thæi tõ chÝ tuyÕn vÒ xÝch ®¹o víi ®Æc ®iÓm chÝnh: a/ Èm b/ Nãng Èm c/ Kh« d/ L¹nh 88/ Giã ®Êt lµ lo¹i giã thæi tõ ®Êt liÒn ra biÓn vµo thêi gian:a/ N÷a ®ªm vÒ s¸ng b/Gi÷a tr c/VÒ chiÒu d/ 89/ Giã ph¬n lµ giã v“ ît nói víi ®Æc ®iÓm chñ yÕu. a/ Nãng Èm b/ Nãng c/ Nãng kh« d/ ¤n hoµ90/ Giã mïa cã ®Æc ®iÓm næi bËt:a/ Th êng xuyªn quanh n¨m vµ cã nhiÒu.b/ Th êng xuyªn, íng giã vµ tÝnh chÊt giã hai mïa ng îc nhau.c/ Theo mïa, íng giã vµ tÝnh chÊt giã hai mïa ng îc nhau.d/ Theo mïa, tÝnh chÊt giã gièng nhau. 91/ §é Èm tuyÖt ®èi lµ.a/ îng h¬i íc tèi ®a mµ 1m kh«ng khÝ cã thÓ chøa îc.b/ îng h¬i íc îc tÝnh b»ng gam trong 1m kh«ng khÝ, mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh.c/ Kh«ng khÝ ®· b·o hoµ h¬i íc.d/ vµ 92/ C©u nµo sau ®©y kh«ng ®óng: Khi khèi kh«ng khÝ bÞ bèc lªn cao th×.a/ NhiÖt ®é kh«ng khÝ gi·m b/ KhÝ ¸p gi·mc/ T¹o nªn sù ng ng ®äng h¬i íc d/ KhÝ ¸p t¨ng 93/ ®¸ lµ hiÖn îng ®Æc biÖt th êng xÈy ra vïng.a/ XÝch ®¹o b/ NhiÖt ®íi Èm c/ CËn nhiÖt kh« c/Hoang m¹c94/ ¬ng mï îc h×nh thµnh trong ®iÒu kiÖn nµo? a/ §é Èm kh«ng khÝ cao, khÝ quyÓn æn ®Þnh vµ cã giã nhÑb/ Thêi tiÕt nãng, oi bøc c/ Sù thay ®æi ®ét ngét cña thêi tiÕtd/ N¬i tiÕp xóc cña hai hèi khÝ nãng, l¹nh 95/ Vïng ven §¹i T©y ¬ng T©y B¾c ch©u phi cã khÝ hËu nhiÖt ®íi kh« lµ do.a/ ¶nh ëng cña hoang m¹c Xa ha ra b/ N¬i cã dßng biÓn l¹nh ®i qua c/ N¨m trong vïng nhiÖt ®íi d/¶nh ëng cña giã t©y «n ®íi 96/ cïng mét d·y nói th× îng lín lín nhÊt tËp trung a/§Ønh nói b/ PhÝa gi¸p biÓnc/S ên nói ®ãn giã d/ ên khu©t giã 97/ C©u nµo sau ®©y ®óng nhÊt? a/ Vïng xÝch ®¹o nhiÕu vµ theo mïab/M nhiÒu xÝch ®¹o vµ gi¶m dÇn vÒ hai cùc c/ XÝch ®¹o nhiÒu quanh n¨m d/Cµng vÒ cùc cµng lín 9Gi¸o viªn so¹n: Lª V¨n Thµnh Tr êng THPT TriÖu S¬n 98/ Vïng vÜ ®é trung b×nh b¸n cÇu kh¸ nhiÒu chñ yÕu lµ do: a/ Vïng cã nhiÒu biÓn, §¹i ¬ng b/ Vïng ®Þa h×nh chñ yÕu lµ ®ång b»ng c/ Cã c¸c khÝ ¸p cao vµ thÊp xen kÏ nhaud/ T¸c ®éng m¹nh cña giã t©y «n ®íi 99/ vïng hai cùc Ýt nguyªn nh©n chÝnh lµ: a/ NhiÖt ®é kh«ng khÝ thÊp b/ Kh«ng khÝ lo·ng c/ KhÝ ¸p t¨ng d/ Xa êng xÝch ®¹o 100/ C©u nµo sau ®©y kh«ng ®óng, b·o tËp trung nhiÒu nhÊt ë: a/ Ven biÓn phÝa t©y Th¸i B×nh ¬ngb/ Vïng Caribe c/ BiÓn nhiÖt ®íi §¹i T©y ¬ng d/ Ven biÓn b¾c Ch©u 101/ KiÓu khÝ hËu §Þa Trung H¶i cã ®Æc ®iÓm chñ yÕu lµ:a/ nhiÒu vÒ mïa h¹ b/ KhÝ hËu kh« nãng quanh n¨m c/ nhiÒu vÒ mïa ®«ng, Êm d/ Ýt vÒ mïa ®«ng CH¦¥NG V: THUû QUYÓN102/ C©u nµo sau ®©y ®óng nhÊt, íc ngÇm îc h×nh thµnh lµ do:a/ íc trªn bÒ mÆt ®Êt thÊm xuèng b/ B¨ng tuyÕt tan c/ Chñ yÕu do íc d/ Do ®Þa h×nh trñng thÊm nhiÒu íc 103/ Hå îc h×nh thµnh tõ khóc uèn mét con s«ng îc gäi lµ: a/ Hå b¨ng hµ b/ Hå nh©n t¹o c/ Hå kiÕn t¹o d/ Hå mãng ngùa 104/ Lo¹i hå do giã t¹o thµnh th êng xuÊt hiÖn vïng :a/ Nói cao b/ Cao nguyªn c/ Hoang m¹c d/ vµ 105/ Hå Bai Can (Nga) îc h×nh thµnh lµ do: a/ Ho¹t ®éng kiÕn t¹o b/ Con ng êi t¹o nªn c/ B¨ng hµ d/ lín 106/ Nguån íc cung cÊp cho BiÓn Hå (C¨mpuchia) vµo mïa lò chñ yÕu tõ: a/ íc b/ B¨ng tuyÕt tan c/ S«ng Mª K«ng d/ íc ngÇm 107/ C©u nµo sau ®©y kh«ng ®óng: a/ S«ng Nil dµi nhÊt thÕ giíi b/ îng nø¬c s«ng Amazon lín nhÊt thÕ giíi c/ Mçi n¨m s«ng V«nGa ®ãng b¨ng gÇn th¸ng d/ Nguån íc cung cÊp chñ yÕu ch« s«ng Lªna lµ íc 108/ S«ng Iªnitx©y (Nga) mïa lò th êng x¶y ra vµo: 10Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.