Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

217 câu hỏi trắc nghiệm tiếp tuyến

5a02723854cafc2e16226fdcad130d0f
Gửi bởi: hoangkyanh0109 28 tháng 6 2017 lúc 15:30:43 | Được cập nhật: hôm qua lúc 1:57:22 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 566 | Lượt Download: 2 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

NGUYỄN BẢO VƯƠNG 217 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾP TUYẾN ĐỒ THỊ BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM SDT: 0946798489 Bờ Ngoong Chư Sê Gia LaiTÀI LIỆU ÔN THI THPT 2017 BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM Trung tâm Luyện Thi Thanh Phương Câu 1. Cho hàm số có đồ thị là Viết phương trình tiếp tuyến của tại các giao điểm của và đường thẳng và B. và C. và D. và Câu 2. Cho hàm số có đồ thị là Viết phương trình tiếp tuyến của biết tiếp tuyến song song với đường thẳng A. B. C. D. Câu 3. Cho đường cong (C): PT tiếp tuyến với (C) tại điểm có hoành độ là: A. B. C. D. Câu 4. Cho đường cong (C): tiếp tuyến với (C) tại điểm có hoành độ có hệ số góc là: A. B. C. D. Câu 5. Cho đường cong (C): PT tiếp tuyến với (C) tại điểm M(0;-1) là: A.y B. 2x C. -2x -1 D. Câu 6. Lập phương trình tiếp tuyến của (C): biết rằng tiếp tuyến đi qua A. và B. C. D.Một đáp án khác Câu 7. Cho hàm số có đồ thị là Viết phương trình tiếp tuyến của biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng A. và B. C. Một đáp án khác Câu 8: Cho hàm số Tiếp tuyến tại tâm đối xứng của đồ thị hàm số có pt: A. B. C. D. Câu 9: Đồ thị hàm số có phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ là A. B. C. D. Câu 10:Cho (Cm):y=.Goïi A(Cm) coù hoaønh ñoä laø -1. Tìm ñeå tieáp tuyeán taïi song song vôùi (d):y= 5x 231xyx 3yx 3yx 1yx 3yx 1yx 3yx 1yx 3yx 1yx 3232y 2yx 97yx 92yx 91yx 97yx 133xxy 20x 15yx 15yx 15yx 159xy 1122xxxy 210x 125k 229k 129k 2912k 1222xxy 12xy 3– 2y (2; –4)A –3 2yx 24 52yx –3 2yx 24 52yx 22xyx 2yx 1yx 7yx 1yx 7yx 3212 13y x 113yx 13yx 113yx 13yx 211xyx 113yx 113yx 31yx 31yx 32x mx132 217 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾP TUYẾN ĐỒ THỊ GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG A.m= -4 B.m=4 C.m=5 D.m= -1 Câu 11. Cho hàm số Phương trình tiếp tuyến tại điểm A. B. C. D. Câu 12 Cho hàm số (C). Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng A. B. C. D. Câu và đúng Câu 13. Cho hàm số (C). Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết tiếp tuyến đó đi qua A. B. C. D. Câu 14: Cho hàm số .Tiếp tuyến tại điểm uốn của đồ thị hàm số ,có phương trình là A. B. C. D. Câu 15: Tiếp tuyến của đồ thi hàm số có hệ số góc K= -9 ,có phương trình là: A. y-16= -9(x +3) B. y-16= -9(x 3) C. y+16 -9(x 3) D. -9(x 3) Câu 16: Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ x0 bằng: A. -2 B. C. D. Đáp số khác Câu 17. Cho hàm số y=-x2-4x+3 có đồ thị (P) .Nếu tiếp tuyến tại điểm của (P) có hệ số góc bằng thì hoành độ điểm là A.12 B.- C.-1 D.5 18.Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số .tại giao điểm của đồ thị với trục hoành. A. B. -x -1 Thầy Nguyễn Khánh Duy Câu 20: Cho (C): Tiếp tuyến của (C) tại M(0;1) cắt trục hoành tại N. Khi đó OMN là: A. vuông B. vuông cân C. đều D. cân Câu 21: Từ (0; -2) kẻ được tiếp tuyến đến (C): có hệ số góc là k1, k2. Giá trị là: A. B. C. D. Câu 22 Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại giao điểm của đồ thị đó với trục hoành là: 3231y x (3;1)A 20yx 28 0xy 20yx 28 0xy 3212 13y x 31yx 31yx 2933yx 20yx 332y x 1; 2)A 7; 2y y 4y x 1; 2y x 1; 2y x 3212 13y x 13yx 113yx 13yx 113yx 32323xyx 42142xxy xyx21 2yx 112xxy 221xy 2221kk xxy23TÀI LIỆU ÔN THI THPT 2017 BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM A. y= –x+3 B. y= –x–3 C. y= –1/4x –3/2 D. y= 5x–15 Câu 23: Tiếp tuyến tại A(1;2) của đồ thị (C):y=x3+x2 cắt (C) tại điểm (B khác A). Tọa độ điểm là: A. B(5;1) B. B(1;5) C. B(-3;-18) D. B(7;1) Violet Câu 24. Cho hàm số có đồ thị Đường thẳng nào sau đây là tiếp tuyến của và có hệ số góc nhỏ nhất? A. B. C. D. Câu 25. Cho đường cong và tiếp xúc với nhau. Khi đó phương trình tiếp tuyến tại điểm chung có hoành độ dương là: A. B. C. D. Câu 26. Cho đường cong và điểm Nếu qua kẻ được tiếp tuyến với thì phải thoả mãn điều kiện: A. C. D. Câu 27. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại điểm có hoành độ là: A. B. C. D. Câu 28. Để đường thẳng tiếp xúc với đồ thị hàm số thì phải bằng: A. B. C. D. Câu 29. Cho hàm số có đồ thị Trong các tiếp tuyến với tiếp tuyến có hệ số góc lớn nhất bằng bao nhiêu? A. B. C. Câu 30. Cho hàm số có đồ thị Phương trình tiếp tuyến của đi qua điểm là: A. B. C. D. Câu 31. Lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại giao điểm của và trục hoành: A. B. C. D. Câu 32. Qua điểm có thể kẻ được bao nhiêu tiếp tuyến với đồ thị của hàm số A. B. C. D. Câu 33. Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số song song với đường thẳng là: A. B. 3232y x ()C ()C 33yx 3yx 10yx 33yx 25( 9)2C x 421( \') 9)4C x 15( 3)yx 15( 3)yx 15( 3)yx 15( 3)yx 42( 2C x (0; )Aa ()C 103a 1023a 2103aa 2a 3( 4C x 12yx 3yx 32yx 0y :2d m 21yx 0m 4m 2m 12m 3212 13y x ()C ()C 3k 2k 1k 0k 211xxyx ()C ()C 1; 0)A 34yx 3( 1)4yx 3( 1)yx 31yx 1( :2xHyx ()H 3yx 3( 1)yx 3yx 1( 1)3yx (0; 2)A ()C 4222y x 11xyx 0xy 0xy 0xy 217 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾP TUYẾN ĐỒ THỊ GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG C. D. Câu 34. Với gia trị nào của thì đường cong tiếp xúc với trục A. B. C. D. Câu 35. Định để đường cong tiếp xúc với đường thẳng A. B. C. D. A, đều đúng. Câu 36. Định để đường cong tiếp xúc với đường thẳng A. B. C. D. Câu 37. Cho đường cong và điểm có tung độ Hãy lập phương trình tiếp tuyến của tại điểm A. B. C. D. A, B, đều sai Câu 38. Cho đường cong và điểm có hoành độ Lập phương trình tiếp tuyến của tại điểm A. B. C. D. Câu 39. Lập phương trình tiếp tuyến của đường cong biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng A. B. C. D. A, B, đều đúng Câu 40. Cho hàm số Phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ là nghiêm của phương trình y’’ là: Chọn câu đúng A. B. C. D. Câu 41. Cho đường cong có đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của (C) với trục tung là: Chọn câu đúng A. B. C. D. Câu 42. Gọi là giao điểm của đồ thị hàm số với trục Oy. Phương trình tiếp tuyến với đồ thị trên tại điểm là: Chọn câu đúng A. B. C. D. Câu 43. Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ x0 bằng: Chọn câu đúng 20xy 0xy 32( 6( 1) 2( 1)mC mx m Ox 0,1, 2m 1, 2, 3m 1, 0,1m 1,1, 2m 222( :1mx mx mHyx :2Dy 2m 1m 1m 32( 1mC mx :5Dy 3m 3m 1m 2m 2( :1xHyx ()AH 4y ()H 2yx 10yx 11yx 21( :1xxCyx ()AC 3x ()C 1544yx 3544yx 3544yx 35yx 32( 1C x 2007yx 4yx 28yx 2008yx .23123xxy 37xy 37xy 37xy xy37 13323xxxy 18xy 13xy 18xy 13xy 212xyx 3122yx 3122yx 3122yx 3122yx 42142xxy TÀI LIỆU ÔN THI THPT 2017 BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM A. -2 B. C. D. Đáp số khác Câu 44. Tiếp tuyến của đồ thị hs tại điểm có hoành đo x0 có phương trình là: A. B. C. -1 D. Câu 45. Cho đồ thị hàm số có đồ thị Gọi là hoành độ các điểm M, trên ), mà tại đó tiếp tuyến của vuông góc với đường thẳng 2007 Khi đó bằng Chọn câu đúng A. B. C. D. -1 Câu 46. Hoành độ tiếp điểm của tiếp tuyến song song với trục hoành của đồ thị hàm số bằng: Chọn câu đúng A. -1 B. C. và đều đúng D. Đáp số khác Câu 47. Tiếp tuyến của hsố có hệ số góc ,có phương trình là: A. +16 9(x 3) B. 16 9(x 3) C. 16 9(x +3) D. 9(x 3) Câu 48. Số tiếp tuyến đi qua điểm 6) của đồ thị hàm số là: Chọn câu đúng A. B. C. D. Câu 49. Tiếp tuyến tại điểm cực tiểu của hàm số A. Song song với đường thẳng B. Song song với trục hoành C. Có hệ số góc dương D. Có hệ số góc bằng Câu 50. Cho hàm số có đồ thị (C). Số tiếp tuyến của (C) vuông góc với đường thẳng là: Chọn câu đúng A. B. C. D. Câu 51. Số đường thẳng đi qua điểm A(2 0) và tiếp xúc với đồ thị của hàm số là: Chọn câu đúng. A. B. C. D. Câu 52: Cho hàm số với có đồ thị là Tiếp tuyến của tại điểm A(0;1) có phương trình là A. 2x B. C. D. 2x Câu 53: Cho hàm số có đồ thị (H). Tiếp tuyến của (H) tại giao điểm của (H) với trục Ox có phương trình là: 41yx 3222y x 12,xx 21xx 43 43 13 332y x 32323xyx 331y x 5323123xxxy 3323xxy 201791xy 242xxy 1m myxm 0m mC mC 12xyx217 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾP TUYẾN ĐỒ THỊ GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG A. 3x B. C. 3x D. Câu 54: Cho hàm số tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm uốn có phương trình là A. 3x B. C. 3x D. Câu 55: Cho hàm số có đồ thị (C). Câu nào ĐÚNG A. (C) không có tiếp tuyến nào có hệ số góc B. (C) cắt đường thẳng tại hai điểm C. (C) có tiếp tuyến song song với trục hoành D. (C) có tiếp tuyến song song với trục tung Câu 56: Cho parabol (P) Tiếp tuyến với (P) vuông góc với đường thẳng có phương trình là A. 4x +5 B. 4x C. 4x D. 4x Câu 57: Cho hàm số có đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của (C) với trục tung là: A. B. C. D. Câu 58: Tiếp tuyến tại điểm uốn của đồ thị hàm số có phương trình là A. 3x B. C. 3x D. 12x Câu 59: Cho hàm số y=-x2-4x+3 có đồ thị (P) Nếu tiếp tuyến tại điểm của (P) có hệ số góc bằng thì hoành độ điểm là A. 12 B. C. -1 D. Câu 60: Số đường thẳng đi qua điểm A(0;3) và tiếp xúc với đồ thị hàm số y=x4-2x2+3 bằng A. B. C. D. Câu 61: Cho hàm số Tiếp tuyến tại tâm đối xứng của đồ thị hàm số có pt: A. B. C. D. Câu 62: Cho hàm số Đồ thị hàm số tiếp xúc với đường thẳng y=2x+m khi A. B. m1 C. D. Câu 63: Trong các tiếp tuyến tại các điểm trên đồ thị hàm số tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất bằng: A. B. C. D. 1133yx 33x 1yx 12xyx 22x 3yx 124yx 3x 21yx 33x 4xy 3212 13y x 113yx 13yx 113yx 13yx 231xyx 8m 22m mR 3232y x TÀI LIỆU ÔN THI THPT 2017 BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM Câu 64: Gọi là giao điểm của đồ thị hàm số với trục Oy. Phương trình tiếp tuyến với đồ thị trên tại điểm là: A. B. C. D. Câu 65: Số tiếp tuyến đi qua điểm 6) của đồ thị hàm số là: A. B. C. D. Câu 66: Đồ thị hàm số tiếp xúc với trục hoành khi: A. B. C. D. Câu 67: Cho hàm số ). Đường thẳng nào sau đây là tiếp tuyến của và có hệ số góc nhỏ nhất: A. B. C. D. Câu 68: Cho đồ thị hàm số Gọi là hoành độ các điểm M, trên ), mà tại đó tiếp tuyến của vuông góc với đường thẳng 2007 Khi đó A. B. C. D. -1 Câu 69: Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ x0 bằng: A. -2 B. C. D. Đáp số khác Câu 70: Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung bằng: A. -2 B. C. D. -1 Câu 71: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành đo x0 có phương trình là: A. -x B. y= -x C. y= -1 D. Câu 72: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm A(; 1) có phương trình là: A. 2x 2y B. 2x 2y C. 2x +2 D. 2x 2y -3 Câu 73: Hoành độ tiếp điểm của tiếp tuyến song song với trục hoành của đồ thị hàm số bằng: A. -1 B. C. và đều đúng D. Đáp số khác 212xyx 3122yx 3122yx 3122yx 3122yx 331y x 331y mx m 1m 1m 1m 1m 3232y x 33yx 33yx 3yx 0y 3222y x 12,xx 12xx 43 43 13 42142xxy 11xyx 41yx 12yx 12 332y x 217 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾP TUYẾN ĐỒ THỊ GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG Câu 74: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số có hệ số góc -9,có phương trình là: A. y+16 -9(x 3) B. y-16= -9(x 3) C. y-16= -9(x +3) D. -9(x 3) Câu 75: Hàm số có phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ là A. B. C. D. Câu 76 Cho hàm số phương trình tiếp tuyến của hàm số tại điểm có hoành độ x0 2. A. B. C. D. Câu 77: Phương trình tiếp tuyến với hàm số có hệ số góc là: A. B. C. D. Khác Câu 78: Gọi có tung độ bằng Tiếp tuyến của tại cắt các trục tọa độ lần lượt tại và B. Hãy tính diện tích tam giác Câu 79: Có bao nhiêu tiếp tuyến với đồ thị hàm số biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng A. B. C. D. Câu 80 Cho hàm số có đồ thị Chọn phương án Không đúng? a. Hàm số đồng biến trên b. Tiếp tuyến của tại điểm có hoành độ bằng có hệ số góc bằng c. d. Tiếp tuyến của tại điểm có hoành độ bằng song song với trục hoành Câu 81: Trong các tiếp tuyến tại các điểm trên đồ thị hàm số tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất bằng: a. b. -3 c. d. -1 Câu 82: Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm có hoành độ bằng -3 là Câu 83: Hệ số góc của tiêp tuyến với đồ thị (C) tại điểm có tung độ bằng -5 là 32323xyx 211xyx 113yx 113yx 31yx 31yx 422y x 24 40yx 83yx 24 16yx 88yx 2xyx 3; 5yx x 3; 1yx x 3; 1yx x 21( :1xM yx ()C ,Ox Oy OAB 121. 6a 119.6b 123. 6c 125. 6d 2321xyx 12yx 3()y x ()C ()C \'( 0,f R ()C 332y x 6A k 6A k TÀI LIỆU ÔN THI THPT 2017 BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM Câu 84: Gọi là hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm có hoành độ là nghiệm nghiệm của phương trình 0. Khi đó có giá trị là: Câu 85: Biết rằng tiếp tuyến với đồ thị song song với đường thẳng (d) 6x 2017 Khi đó các giá trị sau đâu là hệ số góc của tiếp tuyến nói trên. Câu 86: Biết rằng tiếp tuyến với đồ thị vuông góc với đường thẳng (d) 6x 2017 Khi đó các giá trị sau đâu là hệ số góc của tiếp tuyến nói trên. Câu 87: Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại điểm M(5;1/7) là: Câu 88: Hệ số góc của tiếp tuyến tại giao giao điểm của đồ thị (C) với trục tung là: Câu 89: Hệ số góc của tiếp tuyến tại giao điểm của đồ thị (C) với trục hoành là: Bài (dành cho câu 90-92)Cho hàm số (C) Câu 90: Gọi là điểm thuộc đồ thị (C) sao cho tiếp tuyến với (C) tại song song với đường thẳng -4x +2017. Khi đó tập hợp tọa độ của là: Câu 91: Tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm có hoành độ bằng 4. Khi đó tọa độ của điểm là: Câu 92: Tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm có tung độ bằng 3. Khi đó tọa độ của điểm là: Bài dành cho câu 93 99): Cho hàm số: Câu 93: Tiếp tuyến với đồ thị (C) của hàm số tại M(2;4) có phương trình là: Câu 94: Tiếp tuyến với đồ thị (C) của hàm số tại điểm có hoành độ bằng có phương trình là: Câu 95: Tiếp tuyến với đồ thị (C) của hàm số tại điểm có tung độ bằng có phương trình là: 236 6kk .5 .3 2A 6A k 6A k 94 49 49 49 6A k 94 49 49 6A k 6A k 22xyx (1; 3) (1; 3) (1; 3) 1; 3). .(3; 5) 3; 5) (3; 5) (3; 5)M MA DM M    (4; 3). 4; 3). 4; 3). (4; 3).A M (4; 3). 4; 3). 4; 3). (4; 3).A M 21xyx 10 10 10 10A x 10 10 10 10A x 10 10 10 10A x