Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

200 truyện ngắn song ngữ

c8ac93202d0b090ce24fc20058416838
Gửi bởi: Võ Hoàng 6 tháng 2 2018 lúc 6:11:43 | Được cập nhật: hôm kia lúc 11:41:22 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 420 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

200 truy song ng Anh Vi tệ ệNEVER FIGHT OVER TRIFLES ng bao gi tranh vì nh ng ữchuy tệ ặIt was high summer. traveller hired donkey and set out on journey. The owner of the donkey was following behind to drive the beast. At mid-day, they decidedto take rest for some time but couldn't find any shady place around. So, the traveler decided to rest in the shade of the donkey. But the owner didn't let him do so as he himself wanted to sit in its shadow.The trveller said, "How can you refuse me the shadow? have paid you money after all.""But you have paid for the ride, not for resting in his shadow", retorted the owner.So, an argument followed between the two.When the donkey saw that the owner and the hirer were busy fighting, he took to his heels and was soon out of sight. mùa hè nóng c, ng ườ ắđ cu hành trình con ừv thuê. Ch con đi theo sau ểđi khi nó. gi ngày, quy tề ếđ nh ngh lúc nh ng đôi lúc ạkhông tài nào tìm râm ráo thíchượ ơh p, vì th thuê con ngh ườ ịngh bóng con a. Nh ng ch aỉ ướ ủnó không ông ta làm th vì thân ảông ch mu mình ng trong y.ỉ ấ"Sao không cho tôi ngh chung trong ỉbóng nó? Tôi tr ti tr đó ướ ồmà!", Ông ta nh n.ằ ằ"Ông ch tr ti lái nó thôi, không ểcó ngh trong bóng nó", tên ch ủđáp i.ạVà cu chi ng di ra ễsu hành trình Con trông ừth ng ng ch và ông hành kháchấ ườ ủcó cho cu chi đó, nó ếli ng và bi đi tăm.ề ấBetter bent than broken cong giònẻ ắOnce huge oak tree stood on the bank of river. It was well nourished by the water of the river. Naturally, it was very strong and had thick stem. Just nearby, grew some reeds with thin but flexible stems. They stood almost half in water and had flourished well too.One day, strong winds blew. The tree, though huge and strong, broke from the middle and was thrown across the stream just among the reeds. On the other hand, the tree was very surprised to see that the reeds suffered no harm at all.The oak could not make out the reason of the safety of the reeds and asked them, "How is it that, you being frail and slender,managed to face the gale without any cây trên ộdòng sông. Nó nuôi ng nhượ ưỡ ờn dòng sông. nhiên, nó tướ ấkh nh và có cành lá p. Ởd đó, vài đám cành lá ớm ng nh ng o. Chúng nỏ ầh trong và cũng ướ ọsum suê.M ngày gió nh th ổđ n. Cây i, dù to và kh nh, ạđ gãy và cu vào dòng ốsu trong nh ng đám y. khác, ặcây đã ng nhiên khi nhìn th ấnh ng đám không ph ch ột nào.ổ ạCây không th ra lý do anồ ựtoàn nh ng cây và đã ỏharm. But I, strong enough, have been broken."The reeds replied, "You were proud of yourstrength and refused to bend. So, you brokewhile we bowed and yielded to the gale and were spared." chúng: " đã làm th nào trong ậkhi và nh kh nh xoay ạs gió nh mà không ạb thi gì. Còn tôi, dù kh ỏm nh, mà gãy"ạ ịLau tr i: "B hào ứm nh mình và ch cúi mình. Vì ốv đã gãy trong khi chúng tôi ổcúi mình hàng gió nh và đã ạđ tha"ượA COWARD CAN'T TEACH COURAGE nhút nhát không th dũng ực mảOnce there lived hind in forest. She hada son who had grown very young and strong. She was very happy to see his stoutbody and branched strong horns and thought, "stags have powerful horns, why should they be afraid of hounds, wolves then? It's sheer cowardice. would never like my son to do it at all."After some time, the hind's son came there.The hind wanted to teach him to be courageous. She said, "Son! You have stout body and strong horns. So, you must not run away from hounds and wolves. Don't be coward.""Ok, mom; won't", said the stag. Just then the mother and the son heard the bark of the hounds. The hind got ready to run away when her son asked her to stay on. She said, "You may, but have no horns."Saying so, she ran as fast as she could.The mother herself was coward and was teaching courage to her son. What satire! thu có con ươ ởm khu ng. này có ươ ộchú con đang nh ươ ỗngày. Cô vui vì con mình có ứnh ng thst săn ch và nh ng ữnhánh ng kh nh và cô suy ấnghĩ: "loài nh ng chi ng ươ ừm nh sao chúng ta nh ng ữcon chó và chó sói nh Đó là ộđi nh c. Tôi không bao gi mu ốđ con tôi tr nên nh y".ứ ậSau lúc, con n. ươ ươ ẹmu con tr nên nên dũng ươ ởc m. nói:"Con trai! Con có ươ ẹm thân th và ng ừkh e. Vì y, con không ph ch ạkh chó săn và chó sói. ng là kỏ ẻnhát gan.""Vâng, con không nhút nhát" ẽh con nói.ươV đúng lúc ng và ng con ườ ườnghe ti ng chó sói. Con ươm sàng ch thoát khi con ươyêu i. Ng nói, "con ườ ẹcó th nh ng không có nh ng cái ữs ng"ừNói xong, ch nhanh nh có ươ ấth .ểB thân là nhút nhát ươ ẻvà con dũng m. Th tạ ươ ậm mai!ỉBelling the cat Đeo cho mèoụ ạLong ago, the mice had general council to consider what measures they could take to outwit their common enemy, the Cat.Some said this, and some said that; but at last young mouse got up and said he had proposal to make, which he thought would meet the case."You will all agree," said he, "that our chief danger consists in the sly and treacherous manner in which the enemy approaches us. Now, if we could receive some signal of her approach, we could easily escape from her.""I venture, therefore, to propose that small bell be procured, and attached by ribbon round the neck of the Cat. By this means we should always know when she was about, and could easily retire while she was in the neighbourhood."This proposal met with general applause, until an old mouse got up and said: "That is all very well, but who is to bell the Cat?"The mice looked at one another and nobody spoke. Then the old mouse said:"IT IS EASY TO PROPOSE IMPOSSIBLE REMEDIES." Đã lâu m, loài chu đã ch ứm ngh chung tính toán xem ởgi nào chúng có th phó ớk thù chung, loài mèo.ẻM con nói th này, thì ảth cu cùng có con chu nhế ỏđ ng và đã ra xu tứ ấc làm, mà theo nó ngh ượđáp ng.ứ"M ng ng th này", nó ườ ếnói, "nguy hi nh chúng ta ủchính là ranh mãnh và trá khiế ảk thù ti chúng ta. Gi đây, giá ờnh chúng ta có th tín ượhi ti thù, chúng ta có ẻth dàng thoát."ể ẩ"Chính vì y, tôi xin mu ềngh ki cái nh và đính ỏv cái quanh con mèo. ủB ng gi pháp này, lúc nào chúng ta ảcũng bi thù đâu và dàngế ượ ễrút lui khi đang n."ắ ầL ngh này ng tán ượ ườthán, khi con chu già ng ứd và nói: "Đ ngh thôi, ốnh ng ai đeo cho mèo?" ọchu nhìn nhau ng con và không ộai nói nào. lão chu nói:ờ ộ"TH DÀNG KHI RA GI ẢPHÁP KH THI"Ấ ẢThe rat and the elephant Con chu và con voiộA Rat was traveling along the King's highway. He was very proud Rat, considering his small size and the bad reputation all Rats have. As Mr. Rat walked along—he kept mostly to the ditch—he noticed great commotion up the road, and soon grand procession came in view. It was the King and his retinue.The King rode on huge Elephant adornedwith the most gorgeous trappings. With theKing in his luxurious howdah were the con chu đang đi trên con ọđ ng nhà vua. Nó hào ườ ựv ngo hình nh bé mình và ti ngề ếtăm xa chu có. ềKhi chu đi nó đi ngang qua nhi vũngộ ền c. ng nó th rung ng nh ướ ạtrên ng và ngay sau đó đám ườ ộdi hành xu hi tr t. Đó là ướ ắnhà vua và đoàn tùy tùng ng i.ủ ườNhà vua trên ng con voi ưỡ ấto trang hoàng ng y.ượ ẫroyal Dog and Cat. great crowd of people followed the procession. They wereso taken up with admiration of the Elephant, that the Rat was not noticed. His pride was hurt."What fools!" he cried. "Look at me, and you will soon forget that clumsy Elephant! Is it his great size that makes your eyes popout? Or is it his wrinkled hide? Why, have eyes and ears and as many legs as he!I am of just as much importance, and"But just then the royal Cat spied him, and the next instant, the Rat knew he was not quite so important as an Elephant.A resemblance to the great in some things does not make us great. Cùng nhà vua trên chi bành voi ếsang tr ng là con mèo và con chó quý ọt c. Đám đông ng theo sau đoàn di uộ ườ ễhành. có coi tr ng con voi và ọcon chu thì không chú i. ượ ựt hào nó th ng.ự ươTh ngu ng c, nó kêu khóc. "nhìn tôi ốđây, và anh quên con voi ng ụv đó! Có ph là vì ngo hình to ủnó đã khi con ngài i? Hay ớlà làn da nhăn nheo nó? sao, tôi ạcũng có tai, có và cũng có nhi ềchân nh nó! và tôi cũng quan tr ng ọch .ứNh ng ngay sau đó con mèo quý đã ộđánh con chu t, và ch trong ượ ỉch lát con chu bi ng nó không ằquan tr ng ng con voi.ọ ằCùng có chung nh ng đi ng ngữ ươ ồnh ng chúng ta không gi ng nhau.ư ốThe jay and the peacock Chim gi cùi và con côngẻA Jay venturing into yard where Peacocks used to walk, found there number of feathers which had fallen from the Peacocks when they were moulting.He tied them all to his tail and strutted down towards the Peacocks. When he came near them they soon discovered the cheat, and strid-ing up to him pecked at him and plucked away his borrowed plumes.So the Jay could do no better than go back to the other Jays, who had watched his behaviour from distance; but they were equally annoyed with him, and told him:'It is not only fine feathers that make fine birds.' Có chàng chim gi cùi gan đi ạvào kho nh sân ph nh ng chú ữcông th ng hay đi và nh ườ ậth có khá nhi lông ng ra ừnh ng chú công khi chúng đang thay ộáo.Ch ng chúng vào sau đuôi ồnghênh ngang đi gi vòng th ng ềh ng nh ng chú Công. lũ Công ướ ồcũng phát hi ra gi khi ạchàng ti ngày càng n, chúng ầs phía chàng, lia vào ướ ịchàng ngo nh tùm long mà ếchàng vay n.ượTh là chàng chim gi cùi không còn ẻcách nào khác, đành quay tr thở ếgi nh ng chú chim gi cùi, nh ngớ ữk đã quan sát hành ng chàng ừnãy gi ng xa; nh ng chúng ra ỏkhá khó ch chàng, chúng ảchàng:'Ch ng ph có lông vũ là thành ẹchim đâu.'ẹ ượCOST OF THE BELL Giá cái chuôngủEveryday, shepherd used to take his cowsfor grazing. He had tied bell to each of the cows he had so that he could know where they were grazing. The best cow hada costly bell tied around her neck.One day, stranger was going through the pasture. Seeing the costly bell around the cow's neck, he went to the shepherd and asked if he would sell the bell.Out of greed, the shepherd sold the bell. But now he could not know where his best cow was grazing.On getting an opportunity, the stranger stole the cow. Thus, the shepherd lost his best cow just because of his greed. ngày, ng chăn bò ườ ủanh ta đi ăn Anh chuông cho ắm con bò bi chúng đang ượ ởđâu. Con bò nh đeo cái ượ ộchuông nh quanh .ắ ổM ngày ng đi qua ngộ ườ ồc Nhìn th cái chuông có giá tr trên ịc con bò, anh ta đi ch ng chănổ ườc và ngh ông ta bán cái chuông.ừ ịVì lòng tham, ng chăn đã bán cáiườ ừchuông. Nh ng bây gi ông ta khôngư ạbi con bò ông đang đâu.ế ởCó i, ng đã ăn conượ ườ ắbò. Vì ng chăn đã con ườ ấbò nh ch vì lòng tham mình.ố ủTHE MISCHIEVOUS DOG CHÚ CHÓ TINH NGH CHỊThere was once Dog who was so ill-natured and mischievous that his Master had to fasten heavy wooden clog about his neck to keep him from annoying visitors and neighbors.But the Dog seemed to be very proud of the clog and dragged it about noisily as if he wished to attract everybody's attention. He was not able to impress anyone."You would be wiser," said an old acquaintance, "to keep quietly out of sight with that clog. Do you want everybody to know what disgraceful and ill-natured Dog you are?"Notoriety is not fame. Có chú chó quá tính và tinh ấngh ch ch nó ph đeo choị ảnó cái còng ng ngăn nóộ ểkhông làm phi du khách và hàng xóm.ềNh ng ng nh chú chó hào ườ ựv cái còng và kéo nó đi ào nh ưmu gây chú ng i. Nh ngố ườ ưnó không gây ng ai.ấ ượ ượ ớ"B ph khôn ngoan lên", ng ườquen cũ nói, "hãy gi yên ng khi ởngoài cái còng. mu ọng bi là chú chó đáng ườ ổth và tính sao?"ẹ ấTai ti ng không ph là ti ng.ế ếNEVER TELL LIE KHÔNG BAO GI NÓI IỜ ƯỢ ỐOn his deathbed, father advised his son toalways speak truth. The son promised that he would never tell lie.One day, while going to the city through forest, he got surrounded by some robbers. One of them asked, "What do you have?"The boy answered, "I have fifty rupees." Trong gi phút cu mình, ủng cha đã khuyên con trai ông ườ ấph luôn nói th t. Ng con ng ườ ằanh không bao gi nói i.ấ ốM ngày trong khi đi thành phộ ốthông qua khu ng, bé bao quanhừ ịb nh ng tên p. trong ướ ốThey searched him but couldn't find anything. When they were about to go, the boy called out, "I am not telling lie. See this fifty rupee note which had hidden in my shirt."The leader of the robbers felt pleased at thetruthfulness of the boy, gave him hundred rupees as reward and went away. chúng "mày có cái gì?"ỏAnh ta tr i: "Tôi có 50 ng ru pi"ả ồH soát ng anh ta nh ng không ườ ưtìm th kỳ th gì. Khi chu ịb đi, bé i: " Tôi không nóiỏ ạd i. Nhìn này 50 ng rupi tôi gi ấtrong áo này".Th lĩnh băng th hài lòng ướ ấv tính th thà bé, ông ta cho ậc bé 100 ng rupi nh ph ầth ng và điưở ỏThe crow and the pitcherIn spell of dry weather, when the Birds could find very little to drink, thirsty Crow found pitcher with little water in it.But the pitcher was high and had narrow neck, and no matter how he tried, the Crowcould not reach the water. The poor thing felt as if he must die of thirst.Then an idea came to him. Picking up some small pebbles, he dropped them into the pitcher one by one. With each pebble the water rose little higher until at last it was near enough so he could drink."In pinch good use of our wits may help us out." Con qu và cái bìnhạVào khô n, khi các loài chim ạch có th tìm th ít ng,ỉ ướ ốm con qu khát đã tìm th ướ ộcái bình trong đó có ít c.ộ ướNh ng cái bình thì cao và có cái p,ư ẹvà dù cho qu ta có ng sao đi ắchăng thì nó cũng không th ch ạđ trong bình. Nó nh nượ ướ ậm đi nó ph ch vì ếkhát.Sau đó, ng thoáng lên trong ưởnó. Nó nh lên vài viên nh và th ảt ng viên vài cáu bình ch c. ướC viên thì dang lên ướ ạcao cho cu cùng đã ủđ nên nó có th ng.ể ố"Trong tr ng thi thì ườ ựbình tĩnh giúp chúng ta qua ượnh ng ."ữ ốThe two crabs Hai con cua One fine day two Crabs came out from their home to take stroll on the sand."Child," said the mother, "you are walking very ungracefully. You should accustom yourself to walking straight forward without twisting from side to side.""Pray, mother," said the young one, "do butset the example yourself, and will follow you.""Examples is the best precept" ngày tr hai con cua đi ra kh iộ ỏnhà đi trên cát.ể ạ"Này con gái" cua nói, "Con đang đi ẹr thi duyên dáng y. Con nên ậd cho quen đi th ng ng ng ướ ừđi ngang nh th ".ư ế"M hãy th tr c" cua con nói, "Làm ướm ví chính và con làm ẽtheo""Ví là nh t."ụ ấThe Goose with the Golden Egg Con ng ng và qu tr ng vàngỗ ứOne day countryman going to the nest of his Goose found there an egg all yellow and glittering.When he took it up it was as heavy as lead and he was going to throw it away, becausehe thought trick had been played upon him.But he took it home on second thoughts, and soon found to his delight that it was anegg of pure gold.Every morning the same thing occurred, and he soon becam rich by selling his eggs.As he grew rich he grew greedy; and thinking to get at once all the gold the Goose could give, he killed it and opened itonly to find, nothing.Greed often overreaches itself. ngày ng nông dân tìm ườđ con ng ng và th qu ảtr ng vàng sáng bóng.ứÔng qu tr ng lên xem thì th nó ấn ng nh chì và qu ng nó đi vì ông nghĩặ ẳđây là trò đùa dành cho mình.ộNh ng nghĩ ông bèn mang nó nhàư ềvà vui ng khi nh ra ng đây là ướ ằqu tr ng ng vàng nguyên ch t.ả ấM sáng đi ng này ra ươ ảvà ông ta tr nên giàu có ng vi ệbán nh ng qu tr ng vàng.ữ ứKhi càng giàu có thì lòng tham cũng ớd lên, ông nghĩ cách có ảtr ng vàng con ng ng trong ộl n, ông gi con ng ng, ng nó ụđ tìm tr ng vàng nh ng không có gì ưtrong đó .ảTham quá thì thâmThe Bear and the Bees Con và ongấ ầA Bear came across log where Swarm of Bees had nested to make their honey. Ashe snooped around, single little Bee flew out of the log to protect the swarm. Knowing that the Bear would eat all the honey, the little bee stung him sharply on the nose and flew back into the log.This flew the Bear into an angry rage. He swatted at the log with his big claws, determined to destroy the nest of bees inside. This only alerted the bees and quickas wink, the entire swarm of bees flew out of the log and began to sting the bear from head to heel. The Bear saved himself by running to and diving into the nearest pond."It is better to bear single injury in silence than to bring about thousand by reacting in anger." Ngày con đi qua ch có ỗkhúc Ong xây làm t. ậChú tò mò nhìn ngó xung quanh thì ộcon ong bay ra đàn. Bi uể ấs ăn t, Con Ong bé nh th tẽ ậm nh vào mũi chú bay vào trong ồkhúc .ỗG gi nh điên vì đau. ốChú nh nh ph tiêu di ong bên ổtrong, nên dùng nh ng móng vu to aữ ủmình nh vào khúc Ong ầb ng và bay ra nhanh, ch trong ỉnháy t, chúng kh ắt chân. ta ch còn cách co ỉgiò ch thoát thân nh "ùm" ảxu ng cái ao nh t.ố ấ"L ng ch ng ch đau cònặ ỗh là ch ngàn th ng khi ươ ổph ng trong gi n."ả ậFRIENDSHIP IS STRONG WEAPON Tình là vũ khí nh nh t.ạ ấIt was hot summer. lion went to pool todrink water. Just then pig also came thereto quench his thirst. Both of them wantedto drink first.They looked at each other with blood-shoteyes and attacked each other with so muchanger that soon they started bleeding.Feeling tired, both stopped for while tobe fresh. Suddenly, they heard the screamsof vultures. They saw that large numberof vultures were looking at them withlonging eyes.In no time, both the beasts understood thatthe vultures were waiting for one of themto be killed by the other so that they mightfeed on his dead body.So both of them became friends, quenchedtheir thirst and went away.Thus, their friendship saved their lives. Đó là vào mùa hè nóng c.M con sự ưt đi ng c.V aử ướ ướ ừlúc đó, con heo cũng làmộ ểd khát mình. hai uị ềmu ng tiên.ố ầChúng nhìn nhau ánh hình viênớ ắđ và công ph ng iạ ươ ộch ng ch hai máu.ẳ ổC th i,c hai ng ng iả ạm lúc ngh .Đ nhiên chúng ngheộ ộthây ti ng la hét n,Chúngế ềnhìn th đangấ ềnhìn chúng đôi thèm khát.ớ ắNgay kho nh kh đó,hai con thú đãả ắhi ra ng đang ch tể ộtrong hai gi ch con còn đị ểchúng có th ăn th con đã ch t.ể ếVì hai con thú đã tr thànhậ ởb n,d thèm khát chúng vàạ ủbay điCu cùng, tình hai đã uố ứs ng .ố ọThe owl and the grasshopper Chim cú và châu ch uấThe Owl always takes her sleep during theday. Then after sundown, when the rosylight fades from the sky and the shadowsrise slowly through the wood, out shecomes ruffling and blinking from the oldhollow tree. Now her weird "hoo-hoo-hoo-oo-oo" echoes through the quiet wood, andshe begins her hunt for the bugs andbeetles, frogs and mice she likes so well toeat.Now there was certain old Owl who hadbecome very cross and hard to please asshe grew older, especially if anythingdisturbed her daily slumbers. One warmsummer afternoon as she dozed away inher den in the old oak tree, Grasshoppernearby began joyous but very raspy song.Out popped the old Owl's head from theopening in the tree that served her both for Ch chim Cú luôn ng vào ban ngày. Sauị ủđó, sau khi tr n, khi ánh sángặ ặh ng trên tr nh đi và bóng iồ ốch ch tràn khu ng, cô đi raầ ừt cây ng già, xù lông và nh pừ ấnháy Cô kêu lên th huy bíắ ề"hoo-hoo-hoo-oo-oo" ti ng kêu vang iế ộqua khu ng yên tĩnh, và cô sănừ ầđu các con côn trùng và cánh ng,ổ ứch và chu nh t, cô thích ănế ấchúng.Bây gi chim Cú đã ph nào già đi, trờ ởnên cáu và khó làm hài lòng,ấ ểđ bi là đi gì qu nặ ếgi ng hàng ngày cô. bu iấ ổchi mùa hè áp khi cô ng gà tề ậtrong cái mình trên cây già,ổ ồm chú Châu ch đó tộ ộbài hát vui nh ng gay t. Côươ ắdoor and for window."Get away from here, sir," she said to theGrasshopper. "Have you no manners? Youshould at least respect my age and leaveme to sleep in quiet!"But the Grasshopper answered saucily thathe had as much right to his place in the sunas the Owl had to her place in the old oak.Then he struck up louder and still morerasping tune.The wise old Owl knew quite well that itwould do no good to argue with theGrasshopper, nor with anybody else forthat matter. Besides, her eyes were notsharp enough by day to permit her topunish the Grasshopper as he deserved. Soshe laid aside all hard words and spokevery kindly to him."Well sir," she said, "if must stay awake, Iam going to settle right down to enjoy yoursinging. Now that think of it, have awonderful wine here, sent me fromOlympus, of which am told Apollo drinksbefore he sings to the high gods. Pleasecome up and taste this delicious drink withme. know it will make you sing likeApollo himself."The foolish Grasshopper was taken in bythe Owl's flattering words. Up he jumpedto the Owl's den, but as soon as he wasnear enough so the old Owl could see himclearly, she pounced upon him and ate himup.Flattery is not proof of true admiration.Do not let flattery throw you off yourguard against an enemy. chim cú già ló qua ng cáiầ ủt là là .ổ ố"Hãy tránh xa này, th ngài" cô nóiơ ưv Châu ch u. "B không bi cáchớ ếc ít nh ph tôn tr ngư ọtu tác tôi và tôi ng trong yênổ ủtĩnh"Nh ng Châu ch tr cách nư ỗx ng nó đã đúng trí mìnhượ ủtrong ánh tr gi ng nh chim Cúặ ưđã có nhà cô cây già. Sauủ ồnó ti ng kêu to và gayắ ơg a.ắ ữChim Cú già khôn ngoan bi rõế ấr ng, nó không th tranh lu iằ ớv Châu ch u, cũng nh ai khác vớ ềv này. Bên nh đó, đôi aấ ủcô không bén vào ban ngàyủ ắđ cho phép cô tr ng ph Châuể ạch nh nó ng đáng ph ch u. Vìấ ịv y, cô đã qua các ng iậ ờvà đã nói chuy anh ta.ệ ớ"Vâng th ngài" cô nói, "N tôi nư ẫt nh táo, tôi nh ch mình đỉ ểth ng th gi ng hát anh. Bây gi tôiưở ờđang nghĩ nó, tôi có lo uề ượvang tuy đây, Olympus đã iệ ửcho tôi, tôi đã nói Apollo ng tr khiố ướanh hát cho các th cao. Hãyấ ốđ và th ng th ng th ngonế ưở ơnày tôi. Tôi ch là nó làm choớ ẽb hát hay nh Apollo."ạ ưChâu ch ngu ng đã vào nh ngấ ữl tâng chim Cú. Nó nh vàoờ ảt chim Cú, nh ng ngay sau khi nóổ ưđã chim Cú già có thế ểnhìn th nó cách rõ ràng, cô vấ ồl anh ta và nu ch ng.ấ ửTâng không ph là ng ch ng aố ủs ng ng th t. ng tângự ưỡ ựb làm nh giác trong vi cố ệch ng ch.ố ịThe Lion and The Gnat và con mu iư ỗ"Away with you, vile insect!" said Lion "Hãy cút kh đây đi, côn trùng th pỏ ấangrily to Gnat that was buzzing aroundhis head. But the Gnat was not in the leastdisturbed."Do you think," he said spitefully to theLion, "that am afraid of you because theycall you king?"The next instant he flew at the Lion andstung him sharply on the nose. Mad withrage, the Lion struck fiercely at the Gnat,but only succeeded in tearing himself withhis claws.Again and again the Gnat stung the Lion,who now was roaring terribly. At last, wornout with rage and covered with woundsthat his own teeth and claws had made, theLion gave up the fight.The Gnat buzzed away to tell the wholeworld about his victory, but instead he flewstraight into spider's web. And there, hewho had defeated the King of beasts cameto miserable end, the prey of littlespider.The least of our enemies is often the mostto be feared. Pride over success shouldnot throw us off our guard. hèn kia!" Con gi nói conư ớmu đang bay vo ve quanh nóỗ ầnh ng mu ta không th naoư ấnúng tr nói mi th conướ ủs .ư ửChú mu đáp i: "Ông nghĩ làỗ ạtôi ông vì ông ng ta tôn vinhợ ượ ườlà vua à?"Sau đó, con côn trùng trên con tậ ửvà ngày vào mũi nó. Con tắ ửn tr lôi đình, cái th nhổ ạvào con mu nh ng trúng ngay tỗ ặmình.C th con mu con nhi uứ ềl trong khi con đang rú lênầ ầm cách th thi t. Cu cùng, con sộ ưt ki vi th ng trênử ươm mà nó gây ra cho mình, nó đànhặ ựph ch thua.ả ịCon mu bay đi nh khoe iỗ ọng chi th ng mình nh ngườ ưsau đó nó bay ngay vào nh n. Và ởđó, đánh chúa cúaẻ ểs lâm đã th iơ ạđó là tr thành con conở ộnh nh xíuệ ỏK thù chúng ta ch là nh ngẻ ữk đáng nh t. ng bao gi ngẻ ủquên trên hào quang chi th ng màủ ắđánh nh giác mình.ấ ủThe Ass's Brains não aộ ừThe Lion and the Fox went hunting together. The Lion, on the advice of the Fox, sent message to the Ass, proposing to make an alliance between their two families.The Ass came to the place of meeting, overjoyed at the prospect of royal alliance.But when he came there the Lion simply pounced on the Ass, and said to the Fox: "Here is our dinner for today. Watch you here while go and have nap.Woe betide you if you touch my prey." The và cáo th ng đi săn cùng nhau. ườS nh cáo đi thông đi ệđ a, xu nên liên ộminh gi hai gia đình.ữL di ra cu ớv vui ng tr tri ng liên ướ ủminh hoàng gia này.Nh ng, khi thì nh lùngư ạv và nói Cáo: " Đây là aồ ữt chúng ta, mi đây trong khi ta điố ởn ngh tý.ằ ộNg là tên kh dám ng vào ươ ộcon ta " đi và Cáo ướ