Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

12 Đề thi thử đại học môn Vật lý năm 2015

265e1827589f70a8a6f4942da30d9a03
Gửi bởi: nhanthuat 27 tháng 10 2016 lúc 19:27 | Được cập nhật: 28 tháng 4 lúc 18:28 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 276 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": ?? THI TH? ??I H?C - N?M H?C 2015
- MN V?T L -
Th?i gian lm bi 90 pht, khng k? th?i gian pht ?? - ?? s? 01
Cho bi?t: h?ng s? Pl?ng h = 6,625.10-34 J.s; ?? l?n ?i?n tch nguyn t? e = 1,6.10-19 C; t?c ?? nh sng trong chn khng c = 3.108 m/s; 1u = 931,5 MeV/c2.

Cu 1: Hai con l?c ??n c cng ?? di, cng kh?i l??ng. Hai v?t n?ng c?a hai con l?c ? mang ?i?n tch l?n l??t l q1 v q2. Chng ???c ??t vo trong ?i?n tr??ng ??u c ph??ng th?ng ??ng h??ng xu?ng th chu k dao ??ng b c?a cc con l?c l?n l??t l T1 = 2T0 v T2= \f(2,3T0, v?i T0 l chu k c?a chng khi khng c ?i?n tr??ng. T? s? \f(q1,q2 c gi tr? l bao nhiu?
A. - \f(3,5 B. - \f(5,3 C. \f(2,3 D. - \f(1,3
Cu 2: M?t my pht ?i?n xoay chi?u m?t pha c ?i?n tr? trong khng ?ng k?. N?i hai c?c c?a my pht v?i m?t ?o?n m?ch g?m cu?n c?m thu?n m?c n?i ti?p v?i ?i?n tr? thu?n. Khi rto c?a my quay ??u v?i t?c ?? gc 3n vng/s th dng ?i?n trong m?ch c c??ng ?? hi?u d?ng 3 A v h? s? cng su?t c?a ?o?n m?ch b?ng 0,5. N?u rto quay ??u v?i t?c ?? gc n vng/s th c??ng ?? hi?u d?ng c?a dng ?i?n trong m?ch b?ng
A. 2 A . B. A . C. A . D. 3A .
Cu 3: M?t dy ch ???ng knh d1 = 0,5 mm dng lm c?u ch c?a m?t b?ng ?i?n xoay chi?u. Bi?t c??ng ?? dng ?i?n ch?y qua dy i = Icos?t (A), dy ch?u ???c c??ng ?? dng ?i?n hi?u d?ng t?i ?a I ? 3 (A). H?i n?u thay dy ch c ???ng knh d2 = 2 mm th dy m?i ch?u ???c c??ng ?? dng ?i?n hi?u d?ng t?i ?a l bao nhiu? Bi?t nhi?t l??ng to? ra mi tr??ng xung quanh t? l? thu?n v?i di?n tch m?t ngoi c?a dy.
A. 24 A B. 12 A C. 32A D. 8 A
Cu 4: Hai ?i?m A, B n?m trn cng m?t ???ng th?ng ?i qua m?t ngu?n m v ? hai pha so v?i ngu?n m. Bi?t m?c c??ng ?? m t?i A v t?i trung ?i?m c?a AB l?n l??t l 50 dB v 44 dB. M?c c??ng ?? m t?i B l
A. 28 dB B. 36 dB C. 38 dB D. 47 dB
Cu 5: N?ng l??ng ? tr?ng thi d?ng c?a nguyn t? Hi?r ???c xc ??nh theo bi?u th?c En=- (E0 l h?ng s?, n = 1, 2, 3...). Khi electron trong nguyn t? Hi?r nh?y t? qu? ??o N v? qu? ??o L th nguyn t? Hi?r pht ra b?c x? c b??c sng ?0. N?u electron nh?y t? qu? ??o O v? qu? ??o M th b??c sng c?a b?c x? ???c pht ra s? l:
A. \f(,28 . B. ?0. C. \f(,256 . D. \f(,20 .
Cu 6: Sng ?i?n t? pht ra t? anten pht c?a h? th?ng pht thanh l sng
A. c d?ng hnh sin. B. cao t?n bi?n ?i?u. C. m t?n. D. c chu k? cao.
Cu 7: M?t m?ch dao d?ng LC c chu k T. T?i m?t th?i ?i?m ?i?n tch trn t? b?ng 6.10-7C, sau ? 3T/4 c??ng ?? dng ?i?n trong m?ch b?ng 1,2?.10-3A. Tm chu k.
A. 10-3s B. 2.10-4s C. 10-4s D. 2.10-3s
Cu 8: Hai loa m thanh nh? gi?ng nhau t?o thnh hai ngu?n k?t h?p v ??t cch nhau S1S2 = 5m. Chng pht ra m c t?n s? f = 440Hz. V?n t?c truy?n m v = 330m/s. T?i ?i?m M ng??i quan st nghe ???c m to nh?t ??u tin khi ?i t? S1 ??n S2. Kho?ng cch t? M ??n S1 l:
A. S1M = 0,75m. B. S1M = 0,25m. C. S1M = 0,5m. D. S1M = 1,5m.
Cu 9: Trong th nghi?m Y-ng v? giao thoa nh sng, Ngu?n pht ??ng th?i 2 b?c x? ??n s?c ?1=0,64?m (??) v ?2 = 0,48?m (lam). Trn mn h?ng vn giao thoa, trong ?o?n gi?a 3 vn sng lin ti?p cng mu v?i vn trung tm c s? vn sng ?? v vn lam l:
A. 4 vn ??, 6 vn lam. B. 6 vn ??, 4 vn lam. C. 7 vn ??, 9 vn lam. D. 9 vn ??, 7 vn lam.
Cu 10: ?i?n p xoay chi?u ? phng th?c hnh c gi tr? hi?u d?ng 24V t?n s? 50Hz. M?t h?c sinh c?n ph?i qu?n m?t my bi?n p ?? t? ?i?n p ni trn t?o ra ???c ?i?n p hi?u d?ng b?ng 12V ? hai ??u cu?n th? c?p khi ?? h?. Sau khi qu?n my m?t th?i gian, h?c sinh ny qun m?t s? vng dy c?a cc cu?n dy. ?? t?o ra ???c my bi?n p theo ?ng yu c?u h?c sinh ny ? n?i cu?n s? c?p c?a my v?i ?i?n p c?a phng th?c hnh sau ? dng vn k? c ?i?n tr? r?t l?n ?? ?o ?i?n p ? cu?n th? c?p ?? h?. Ban ??u k?t qu? ?o ???c l 8,4V. Sau khi qu?n thm 55 vng dy vo cu?n th? c?p th k?t qu? ?o ???c l 15V. B? qua m?i hao ph ? my bi?n p. ?? t?o ra ???c my bi?n p theo ?ng yu c?u h?c sinh ny c?n ph?i ti?p t?c gi?m bao nhiu vng dy c?a cu?n th? c?p?
A. 15 vng B. 40 vng C. 20 vng D. 25 vng
Cu 11: M?t v?t nh? dao ??ng ?i?u ha v?i bin ?? 4cm, t?c ?? l?n nh?t l \f(,3 (cm /s). Qung ???ng ng?n nh?t v?t ?i???c trong 1s l
A. 4 cm B. 4cm C. 1,66cm D. 8cm
Cu 12: M?t ch?t ?i?m dao ??ng trn tr?c 0x c ph??ng trnh dao ??ng l x=1+2cos(2?t+0,25?); (x ?o b?ng cm v t ?o b?ng s). Gia t?c c?a ch?t ?i?m c?c ??i t?i t?a ??
A. x = -1cm B. x = 2cm C. x = - ?2cm D. x = 3cm
Cu 13: M?t con l?c l xo ??t n?m ngang g?m v?t M c kh?i l??ng 400g v l xo c h? s? c?ng 40N/m ?ang dao ??ng ?i?u ha xung quanh v? tr cn b?ng v?i bin ?? 5cm. Khi M qua v? tr cn b?ng ng??i ta th? nh? v?t m c kh?i l??ng 100g ln M (m dnh ch?t ngay vo M), sau ? h? m v M d??ng v?i bin ??
A. 2 cm B. 4,25cm C. 3 cm D. 2 cm
Cu 14: Xt ba con l?c l xo gi?ng nhau, m?t ??t n?m ngang, m?t treo th?ng ??ng, m?t ??t trn m?t ph?ng nghing v ??u ch?n g?c O ? v? tr cn b?ng, Ox trng tr?c l xo. B? qua ma st v s?c c?n. C? ba tr??ng h?p, ko v?t theo chi?u d??ng ??n cng t?a ?? v truy?n cho cc v?t v?n t?c nh? nhau. Ch?n ?p n Sai khi ni v? dao ??ng c?a cc con l?c ?
A. V?n t?c c?c ??i b?ng nhau. B. Cng chu k?.
C. L?c ?n h?i c?c ??i gi?ng nhau. D. Bi?u th?c l?c ph?c h?i nh? nhau.
Cu 15: Con l?c l xo dao ??ng ?i?u ho theo ph??ng n?m ngang v?i bin ?? A. Khi v?t ?i qua v? tr cn b?ng, ng??i ta gi? ch?t l xo t?i ?i?m cch ??u c? ??nh c?a n m?t ?o?n b?ng 1/3 chi?u di t? nhin c?a l xo. Bin ?? A' c?a con l?c by gi? b?ng bao nhiu l?n bin ?? A lc ??u?
A. \f(2,3 B. \f(2,3 C. \f(1,3 D. \f(1,
Cu 16: Cu pht bi?u no d??i ?y khng ?ng?Trong vi?c truy?n t?i ?i?n n?ng th cng su?t hao ph trn ???ng truy?n
A. t? l? thu?n v?i th?i gian truy?n t?i. B. t? l? thu?n v?i chi?u di ???ng dy.
C. t? l? ngh?ch v?i ti?t di?n dy. D. ph? thu?c vo h? s? cng su?t ???ng truy?n.
Cu 17: M?t my bi?n p l t??ng, cu?n s? c?p c N1=1100 vng ???c n?i vo ?i?n p xoay chi?u c gi tr? hi?u d?ng 220 V. Th? c?p g?m hai cu?n: N2=55 vng, N3=110 vng. Gi?a hai ??u N2 ??u v?i ?i?n tr? R1=11 ?, gi?a hai ??u N3 ??u v?i ?i?n tr? R2=44 ?. C??ng ?? dng ?i?n hi?u d?ng ch?y trong cu?n s? c?p b?ng
A. 0,1 A B. 0,1125 A C. 0,05 A D. 0,15 A
Cu 18: M?t ?o?n m?ch AB g?m cu?n c?m thu?n ?? t? c?m L, ?i?n tr? thu?n R v t? ?i?n c ?i?n dung C thay ??i ???c theo th? t? ? m?c n?i ti?p. M v N l?n l??t l ?i?m n?i gi?a L v R; gi?a R v C. ??t vo hai ??u AB ?i?n p xoay chi?u c bi?u th?c u = Ucos?t (U v ? khng ??i). ?i?n tr? thu?n R c gi tr? b?ng l?n c?m khng. ?i?u ch?nh ?? C=C1 th ?i?n p t?c th?i gi?a hai ?i?m AN l?ch pha \f(,2 so v?i ?i?n p t?c th?i gi?a hai ?i?m MB. Khi C=C2 th ?i?n p hi?u d?ng gi?a hai ?i?m AM ??t c?c ??i. H? th?c lin h? gi?a C1 v C2 l:
A. C1=3C2. B. C1= \f(C2, C. C1= \f(C2,3 D. C1= C2
Cu 19: M?t m?ch g?m m?t ??ng c? ?i?n m?c n?i ti?p v?i m?t cu?ng c?m r?i m?c vo ngu?n ?i?n xoay chi?u c t?n s? f = 50Hz. ??ng c? ?i?n tiu th? m?t cng su?t P=9,37kW, dng ?i?n c c??ng ?? hi?u d?ng l 40A v ch?m pha m?t gc ?1= \f(,6 so v?i hi?u ?i?n th? ? hai ??u ??ng c? ?i?n. Hi?u ?i?n th? ? hai ??u cu?n c?m c gi tr? hi?u d?ng l 125V v s?m pha m?t gc ?2 = \f(,2 so v?i dng ?i?n ch?y qua n. Hi?u ?i?n th? hi?u d?ng gi?a hai ??u m?ch l:
A. 270V B. 220V C. 110V D. 384V
Cu 20: Trong m?t th nghi?m giao thoa nh sng v?i hai khe Young, n?u dng nh sng ??n s?c c b??c sng 0,4 ?m th trn mn ?nh thu ???c 13 vn sng. H?i n?u chi?u ??ng th?i ba nh sng ??n s?c c b??c sng 0,4 ?m, 0,5 ?m, 0,6 ?m th trn mn thu ???c bao nhiu vn sng cng mu v?i vn trung tm (k? c? vn trung tm)?
A. 3 vn B. 5 vn C. 1 vn D. 0 vn
Cu 21: Trong th nghi?m giao thoa nh sng Y-ng, ngu?n S pht ??ng th?i ba b?c x? c b??c sng ?1 = 400nm; ?2 = 500nm; ?3 = 750nm . Gi?a hai vn sng g?n nhau nh?t cng mu v?i vn trung tm quan st th?y c bao nhiu lo?i vn sng ?
A. 3. B. 4. C. 6. D. 5.
Cu 22: T?i m?t ?i?m N c m?t ngu?n m pht m theo m?i h??ng, coi r?ng mi tr??ng khng h?p th? n?ng l??ng m. T?i m?t ?i?m A cch N 10m c m?c c??ng ?? m l 80(dB) th t?i ?i?m B cch N 20m m?c c??ng ?? m l
A. 40dB B. 20dB C. 40dB D. 74dB
Cu 23: Trong hi?n t??ng giao thoa sng n??c, hai ngu?n k?t h?p A, B cch nhau 20cm dao ??ng ?i?u ha cng pha, cng t?n s? f = 40Hz. T?c ?? truy?n sng trn m?t n??c l 1,2m/s. Xt trn ???ng trn tm A, bn knh AB, ?i?m n?m trn ???ng trn dao ??ng v?i bin ?? c?c ??i cch xa ???ng trung tr?c c?a AB nh?t m?t kho?ng b?ng bao nhiu ?
A. 25 cm B. 9,1 cm C. 9,9 cm D. 9,7 cm
Cu 24: M?t s?i dy ?n h?i, hai ??u c? ??nh c sng d?ng. Khi t?n s? sng trn dy l 20 Hz th trn dy c 3 b?ng sng. Mu?n trn dy c 4 b?ng sng th ph?i:
A. t?ng t?n s? thm 30 Hz. B. t?ng t?n s? thm \f(20,3Hz
C. gi?m t?n s? ?i 10 Hz. D. gi?m t?n s? ?i cn \f(20,3Hz.
Cu 25: Cho A, B, C, D, E theo th? t? l 5 nt lin ti?p trn m?t s?i dy c sng d?ng. M, N, P l cc ?i?m b?t k? c?a dy l?n l??t n?m trong kho?ng AB, BC, DE th c th? rt ra k?t lu?n l
A. N dao ??ng cng pha P, ng??c pha v?i M.
B. M dao ??ng cng pha P, ng??c pha v?i N.
C. M dao ??ng cng pha N, ng??c pha v?i P.
D. khng th? bi?t ???c v khng bi?t chnh xc v? tr cc ?i?m M, N, P.
Cu 26: Xem lectron trong nguyn t? hy?r chuy?n ??ng quanh h?t nhn theo qu? ??o l nh?ng ???ng trn ??ng tm. Xc ??nh t?c ?? chuy?n ??ng c?a lectron khi nguyn t? ?ang t?n t?i ? tr?ng thi kch thich th? hai. Cho bi?t bn knh Bo l ro = 0,53 Ao, h?ng s? t?nh ?i?n k = 9.109 Nm2/C2; e = 1,6.10-19 C v m = 9,1.10-31 kg.
A. ? 1,1.106 m/s. B. ? 4,1.105 m/s. C. ? 1,7.106 m/s. D. ? 7,3.105 m/s.
Cu 27: Cat?t c?a m?t t? bo quang ?i?n lm b?ng natri ???c r?i sng b?ng b?c x? c b??c sng ? th electron b?t ra kh?i natri c v?n t?c ban ??u c?c ??i l v0max = 0,65.106 m/s v c m?t dng quang ?i?n c c??ng ?? 2 ?A. Bi?t cng b?t electron kh?i natri l 2,27eV. Tnh n?ng l??ng ton ph?n c?a cc phtn ? gy ???c hi?n t??ng quang ?i?n trong 1pht.
A. 6,9.10-6 (J) B. 5,55.10-19 (J) C. 3,33.10-17 (J) D. 4,16.10-4(J)
Cu 28: G?i ?1, ?2 l b??c sng c?a m?t nh sng ??n s?c trong mi tr??ng (1) v mi tr??ng (2); v1, v2 l t?c ?? lan truy?n nh sng trong mi tr??ng (1) v mi tr??ng (2); f1, f2 l t?n s? nh sng trong mi tr??ng (1) v mi tr??ng (2); n1 v n2 l chi?t su?t c?a hai mi tr??ng ??i v?i nh sng ?. Ch?n h? th?c ?ng:
A. f1.?2 = f2 .?1 B. n1.?2 = n2.?1 C. f1.?1 = f2 .?2 D. v1.?2 = v2 .?1
Cu 29: Gi? s? ban ??u c m?t m?u phng x? X nguyn ch?t, c chu k? bn r T v bi?n thnh h?t nhn b?n Y. T?i th?i ?i?m t1 t? l? gi?a h?t nhn Y v h?t nhn X l k. T?i th?i ?i?m t2 = t1+2T th t? l? ? l
A. k + 4. B. 4k/3. C. 4k+3. D. 4k.
Cu 30: M?t b?nh nhn ?i?u tr? b?ng ??ng v? phng x?, dng tia ? ?? di?t t? bo b?nh. Th?i gian chi?u x? l?n ??u l ?t = 20 pht, c? sau 1 thng th b?nh nhn ph?i t?i b?nh vi?n khm b?nh v ti?p t?c chi?u x?. Bi?t ??ng v? phng x? ? c chu k? bn r T = 4 thng (coi ?t << T ) v v?n dng ngu?n phng x? trong l?n ??u. H?i l?n chi?u x? th? 3 ph?i ti?n hnh trong bao lu ?? b?nh nhn ???c chi?u x? v?i cng m?t l??ng tia ? nh? l?n ??u?
A. 28,2 pht. B. 24,2 pht. C. 40 pht. D. 20 pht.
Cu 31: M?t h?t nhn D( H ) c ??ng n?ng 4MeV b?n vo h?t nhn Li ??ng yn t?o ra ph?n ?ng:
H+Li ? 2He. Bi?t r?ng v?n t?c c?a hai h?t ???c sinh ra h?p v?i nhau m?t gc 1570. L?y t? s? gi?a hai kh?i l??ng b?ng t? s? gi?a hai s? kh?i. N?ng l??ng to? ra c?a ph?n ?ng l
A. 22,4MeV B. 21,2MeV C. 24,3MeV D. 18,6MeV
Cu 32: M?ch ch?n sng c?a m?t my thu v tuy?n g?m m?t cu?n dy v m?t t? xoay. ?i?n tr? thu?n c?a m?ch l R (R c gi tr? r?t nh?). ?i?u ch?nh ?i?n dung c?a t? ?i?n ??n gi tr? Co ?? b?t ???c sng ?i?n t? c t?n s? gc ?. Sau ? xoay t? m?t gc nh? ?? su?t ?i?n ??ng c?m ?ng c gi tr? hi?u d?ng khng ??i nh?ng c??ng ?? hi?u d?ng c?a dng ?i?n trong m?ch th gi?m xu?ng n l?n. H?i ?i?n dung c?a t? thay ??i m?t l??ng bao nhiu?
A. 2nR?Co. B. nR?C . C. 2nR?C. D. nR?Co .
Cu 33: M?t CLLX g?m l xo c ?? c?ng k = 100N/m v v?t nh? c kh?i l??ng m = 100g. Do c l?c c?n c?a mi tr??ng nn con l?c dao ??ng t?t d?n. ?? duy tr dao ??ng ng??i ta tc d?ng vo qu? c?u c?a con l?c m?t ngo?i l?c bi?n thin ?i?u ha c bin ?? khng ??i, t?n s? thay ??i ???c v c ph??ng d?c theo tr?c l xo. Khi t?n s? ngo?i l?c l f1 = 4Hz con l?c c bin ?? A1, khi t?n s? ngo?i l?c l f2 = 4,5Hz con l?c c bin ?? A2. So snh A1 v A2 th
A. A1 = A2 B. A1 > A2 C. A1 ? A2 D. A1 < A2
Cu 34: M?t con l?c ??n treo trong m?t thang my ??ng yn ?ang dao ??ng ?i?u ha v?i bin ?? gc 0,1rad. T?i th?i ?i?m con l?c ?i qua v? tr cn b?ng th thang my ??t ng?t ?i ln nhanh d?n ??u v?i gia t?c a = \f(g,2 = 4,9m/s2. Ngay sau ? con l?c dao ??ng c bin ?? gc l
A. 0,141rad B. 0,071rad C. 0,082rad D. 0,122rad
Cu 35: ??t vo hai ??u m?t cu?n dy c ?i?n tr? thu?n R, ?? t? c?m L ?i?n p xoay chi?u c t?n s? gc ? v gi tr? hi?u d?ng khng ??i th cng su?t tiu th? c?a m?ch l P1. M?c cu?n dy n?i ti?p v?i m?t t? ?i?n c ?i?n dung th?a mn h? th?c LC?2 = 0,5 r?i m?c vo ngu?n ?i?n trn th cng su?t tiu th? c?a m?ch l P2. Bi?u th?c lin h? gi?a P1 v P2 l
A. P2 = P1 B. P2 = P1 C. P1 = P2 D. P1 = 2P2
Cu 36: ??t ?i?n p u = 175cos100?t (V) vo hai ??u ?o?n m?ch g?m ?i?n tr? thu?n, cu?n c?m v t? ?i?n m?c n?i ti?p. Bi?t cc ?i?n p hi?u d?ng hai ??u ?i?n tr?, hai ??u cu?n c?m v hai ??u t? ?i?n l?n l??t l 25 V, 25 V v 175 V. H? s? cng su?t c?a ?o?n m?ch l

A. 1/7. B. 7/25. C. 1/25. D. 1/ .
Cu 37: M?t sng c? lan truy?n t? g?c O theo chi?u d??ng Ox n?m ngang trn m?t n??c v?i v?n t?c truy?n sng v = 100cm /s. Chu k? dao ??ng c?a ngu?n T = 1s. X?t hai ?i?m A, B trn chi?u d??ng Ox cch nhau 0,75m v B c t?a ?? l?n h?n. T?i m?t th?i ?i?m no ? ?i?m A c li ?? d??ng (pha trn Ox) v chuy?n ??ng ?i ln th? ?i?m B c
A. li ?? m v ?i ln. B. li ?? m v ?i xu?ng. C. li ?? d??ng v ?i ln. D. li ?? d??ng v ?i xu?ng.
Cu 38: M?t ngu?n sng c cng su?t P=2W, pht ra nh sng c b??c sng ?=0,597m t?a ra ??u theo m?i h??ng. N?u coi ???ng knh con ng??i c?a m?t l 4mm v m?t cn c th? c?m nh?n ???c nh sng khi t?i thi?u c 80 phtn l?t vo m?t trong 1s. B? qua s? h?p th? phtn c?a mi tr??ng. Kho?ng cch xa ngu?n sng nh?t m m?t cn trng th?y ngu?n l
A. 27 km B. 470 km C. 6 km D. 274 km
Cu 39: M?t m?ch dao ??ng ?i?n t? LC l t??ng g?m t? ?i?n c ?i?n dung 25 pF v cu?n c?m thu?n c ?? t? c?m L, ?ang c dao ??ng ?i?n t? t? do v?i ?i?n tch c?c ??i trn m?t b?n t? ?i?n l Q0. Bi?t kho?ng th?i gian ng?n nh?t ?? ?i?n tch trn b?n t? ?i?n ? gi?m t? Q0 ??n \f(Q0,2 l t1, kho?ng th?i gian ng?n nh?t ?? ?i?n tch trn b?n t? ?i?n ? gi?m t? Q0 ??n \f(Q0,2 l t2 v t1-t2 = 10-6 s. L?y ? 2 =10 . Gi tr? c?a L b?ng
A. 0,567 H. B. 0,765 H. C. 0,675 H. D. 0,576 H.
Cu 40: ?? ?o chu k bn r c?a m?t ch?t phng x?, ng??i ta cho my ??m xung b?t ??u ??m t? t0 = 0. ??n th?i ?i?m t1 = 6h , my ??m ???c n1 xung, ??n th?i ?i?m t2 = 3t1, my ??m ???c n2 = 2,3n1 xung. (M?t h?t b? phn r, th s? ??m c?a my t?ng ln 1 ??n v?). Chu k bn r c?a ch?t phng x? ny x?p x? b?ng:
A: 6,90h. B: 0,77h. C: 7,84 h. D: 14,13 h.
Cu 41: Trong th nghi?m giao thoa khe Young, khe S pht ra ??ng th?i 3 nh sng ??n s?c, c b??c sng t??ng ?ng ?1 = 0, 4?m, ?2 = 0, 48?m, ?3 =0,64?m. Trn mn, trong kho?ng gi?a hai vn sng lin ti?p c mu trng v?i vn trung tm, quan st th?y s? vn sng khng ph?i ??n s?c l:
A. 11. B. 10. C. 9. D. 8.
Cu 42: Trong m?t gi? th?c hnh m?t h?c sinh mu?n m?t qu?t ?i?n lo?i 180 V - 120W ho?t ??ng bnh th??ng d??i ?i?n p xoay chi?u c gi tr? hi?u d?ng 220 V, nn m?c n?i ti?p v?i qu?t m?t bi?n tr?. Ban ??u h?c sinh ? ?? bi?n tr? c gi tr? 70 ? th ?o th?y c??ng ?? dng ?i?n hi?u d?ng trong m?ch l 0,75A v cng su?t c?a qu?t ?i?n ??t 92,8%. Mu?n qu?t ho?t ??ng bnh th??ng th ph?i ?i?u ch?nh bi?n tr? nh? th? no?
A. gi?m ?i 20? B. t?ng thm 12? C. gi?m ?i 12? D. t?ng thm 20?
Cu 43: ??t ?i?n p xoay chi?u c bi?u th?c u = U0 cos?t(trong ? U0 v ? khng ??i) vo hai ??u ?o?n m?ch AB g?m ?o?n m?ch AN n?i ti?p v?i ?o?n m?ch NB. ?o?n m?ch AN c ?i?n tr? thu?n R, cu?n c?m thu?n v?i c?m khng c gi tr? b?ng \f(R, m?c n?i ti?p, ?o?n m?ch NB ch? c t? ?i?n. ?i?n p hi?u d?ng gi?a hai ??u ?o?n m?ch NB b?ng ?i?n p hi?u d?ng ??t vo hai ??u AB. K?t lu?n no sau ?y l ?ng?
A. ?i?n p gi?a hai ??u ?o?n m?ch AN l?ch pha \f(,3 so v?i ?i?n p ??t vo hai ??u AB
B. ?i?n p gi?a hai ??u NB l?ch pha \f(,3 so v?i ?i?n p ??t vo hai ??u AB
C. H? s? cng su?t c?a m?ch c gi tr? b?ng 0,5.
D. ?i?n p ??t vo hai ??u AB s?m pha \f(,3 so v?i c??ng ?? dng ?i?n t?c th?i trong m?ch.
Cu 44: ?i?u no sau ?y sai khi ni v? con l?c ??n c kh?i l??ng v?t n?ng l m, chi?u di dy treo l l, dao ??ng ?i?u ho v?i bin ?? gc ?0, chu k T, t?i n?i c gia t?c tr?ng tr??ng g? Khi con l?c ?i qua v? tr c li ?? cong s, li ?? gc ? < ?0, l?c c?ng dy ? th
A. ? = ?0cos(t+?). B. T = 2?. C. s// + .s = 0. D. ? ? mgcos?.
Cu 45: M?t con l?c l xo kh?i l??ng m, dao ??ng ?i?u ho v?i chu k T = 0,5s. N?u b? b?t m?t ph?n kh?i l??ng c?a v?t b?ng m' = 400g th chu k dao ??ng c?a con l?c m?i l T' = 0,3s. L?y ?2 = 10. ?? c?ng k c?a l xo b?ng:
A. 120 N/m B. 100 N/m C. 60 N/m D. 40 N/m
Cu 46: Cho hai v?t dao ??ng ?i?u ho trn cng m?t tr?c to? ?? Ox, c cng v? tr cn b?ng l g?c O v c cng bin ?? v v?i chu k l?n l??t l T1 = 1 s v T2 = 2 s. T?i th?i ?i?m ban ??u, hai v?t ??u ? mi?n c gia t?c m, cng ?i qua v? tr c ??ng n?ng g?p 3 l?n th? n?ng v cng ?i theo chi?u m c?a tr?c Ox. Th?i ?i?m g?n nh?t ngay sau ? m hai v?t l?i g?p nhau l
A. \f(2,9 s B: \f(4,9s C: \f(2,3s D. \f(1,3 s
Cu 47: ??t ?i?n p xoay chi?u c bi?u th?c u = Ucos?t( trong ? U v ? khng ??i) vo hai ??u ?o?n m?ch g?m c cu?n c?m thu?n, bi?n tr? R v t? ?i?n m?c n?i ti?p. ?i?u ch?nh bi?n tr? ??n gi tr? R=R1 th ?i?n p hi?u d?ng hai ??u cu?n c?m, hai ??u bi?n tr? v hai ??u t? ?i?n c gi tr? l?n l??t l 120V, 60V v 60V. ?i?u ch?nh bi?n tr? ??n gi tr? R=R2=2R1 th ?i?n p hi?u d?ng gi?a hai ??u ??u bi?n tr? khi ? c gi tr?
A. 24 V B. 24 V C. 48 V D. 48 V
Cu 48: ??t vo hai ??u ?o?n m?ch RLC n?i ti?p hi?u ?i?n th? xoay chi?u u = U0 cos 2?ft, c f thay ??i ???c. V?i f= f1 th i tr? pha h?n u. T? f1 , t?ng f m?t cch lin t?c th th?y i c?ng lun tr? pha h?n u. Gi tr? hi?u d?ng c?a dng ?i?n trong m?ch
A. gi?m d?n. B. gi?m r?i t?ng. C. t?ng d?n. D. t?ng r?i gi?m.
Cu 49: Trong m?t th nghi?m giao thoa Ing, kho?ng cch gi?a hai khe Ing l 1,2mm kho?ng vn ?o ???c l 1mm. Di chuy?n mn ?nh ra xa 2 khe thm 50cm, kho?ng vn ?o ???c l 1,25mm. nh sng dng trong th nghi?m c b??c sng l
A. 0,5m B. 0,6m C. 0,54m D. 0,62m
Cu 50: Trong th nghi?m ??i v?i m?t t? bo quang ?i?n, kim lo?i dng lm cat?t c b??c sng gi?i h?n l ?o. Khi chi?u ??ng th?i cc b?c x? c b??c sng khc nhau ?1v ?2 th ?o ???c hi?u ?i?n th? hm l Uh. Khi t?t b?c x? c b??c sng ?1 th hi?u ?i?n th? hm khng ??i, song c??ng ?? dng quang ?i?n bo ha gi?m. K?t lu?n no sau ?y l ?ng ?
A. ?1< ?2 ? ?o B. ?1= ?2 < ?o C. ?2< ?1 ? ?o D. ?1> ?2 < ?o

?? THI TH? ??I H?C - N?M H?C 2015
- MN V?T L -
Th?i gian lm bi 90 pht, khng k? th?i gian pht ?? - ?? s? 02
Cho bi?t: h?ng s? Pl?ng h = 6,625.10-34 J.s; ?? l?n ?i?n tch nguyn t? e = 1,6.10-19 C; t?c ?? nh sng trong chn khng c = 3.108 m/s; 1u = 931,5 MeV/c2

Cu 1: M?t ch?t ?i?m tham gia ??ng th?i 2 dao ??ng trn tr?c Ox c ph??ng trnh x1 = 2sin?t (cm) v x2 = A2 cos(?t+?2)(cm) . Ph??ng trnh dao ??ng t?ng h?p x= 2cos(?t+?)(cm), v?i ?2 -? =?/ 3. Bin ?? v pha ban ??u c?a dao ??ng thnh ph?n 2 l
A. A2 = 4cm; ?2 = ?/3 B. A2= 2 cm; ?2 = ?/4 C. A2 = 4 cm; ?2 = ?/2 D. A2 = 6cm; ?2 = ?/6
Cu 2: M?t con l?c l xo n?m ngang c dao ??ng ?i?u ha v?i t?n s? f0. Con l?c l xo ny c th? dao ??ng c??ng b?c khi ch?u tc d?ng c?a m?t ngo?i l?c bi?n thin tu?n hon v?i t?n s? c th? thay ??i. Khi f1 = 2 Hz th bin ?? l 4cm, khi f2=3Hz th bin l 9cm, khi f3=8Hz th bin l 9cm. V?t c th? dao ??ng v?i bin ?? c?c ??i ??i v?i t?n s? no trong cc t?n s? sau
A. f =3Hz B. f =8Hz C. f =6Hz D. f =10Hz.
Cu 3: ?o?n m?ch AB g?m ?o?n m?ch AM n?i ti?p v?i ?o?n MB, ?o?n AM c ?i?n tr? thu?n R1 = 30? v cu?n c?m thu?n n?i ti?p, ?o?n m?ch MB c t? ?i?n v ?i?n tr? R2 n?i ti?p. ??t vo hai ??u AB ?i?n p xoay chi?u t?n s? 50Hz th dng ?i?n qua m?ch c c??ng ?? 1(A); UAM = UMB = 60(V) ??ng th?i uAM l?ch pha ?/2 so v?i uMB . Cc linh ki?n ch?a bi?t c?a m?ch AB l
A. L = 0,165H; R2 = 30 ? ; C = 1,06.10-5F B. L = 0,165H; R2 = 30 ? ; C = 1,06.10-4F
C. L = 0,165H; R2 = 30? ; C = 1,06.10-6F D. L = 1,632H; R2 = 30? ; C = 1,06.10-3F`
Cu 4: Quang ph? c?a nh sng m?t tr?i thu ???c trn tr?m v? tr? qu?c t? ISS l
A. quang ph? lin t?c B. quang ph? ?m
C. quang ph? v?ch pht x? D. quang ph? v?ch h?p th?
Cu 5: M?t h?c sinh qu?n m?t my bi?n p v?i s? vng dy c?a cu?n s? c?p l 2400 g?p hai l?n s? vng dy c?a cu?n th? c?p. Do s? su?t nn m?t s? vng dy c?a cu?n s? c?p ???c qu?n nh?m ng??c chi?u v?i ph?n l?n cc vng dy cn l?i. Do ? khi qu?n xong 1200 dy c?a cu?n th? c?p th t? s? ?i?n p ? cu?n th? c?p ?? h? v cu?n s? c?p l 0,6. B? qua m?i hao ph trong my bi?n p. H?i bao nhiu vng b? qu?n nh?m trn cu?n s? c?p?
A. 400 vng dy B. 300 vng dy C. 200 vng dy D. 100 vng dy
Cu 6: M?t m?ch dao ??ng g?m cu?n c?m thu?n L v hai t? gi?ng nhau C1 v C2 m?c n?i ti?p. Hai ??u c?a t? C2 c m?c m?t ci kha K, ban ??u kha K m?. M?ch ?ang ho?t ??ng v bi?u th?c ?i?n tch c?a t? l q = Q0 cos(?t), ta ?ng kha K t?i th?i ?i?m dng ?i?n qua cu?n c?m c gi tr? c?c ??i. ?i?n tch c?a t? C1 sau ? c gi tr? c?c ??i l
A. Q0/ B. 2Q0 C. Q0/2 D. Q0
Cu 7: M?t con l?c l xo ???c treo th?ng ??ng g?m l xo c ?? c?ng k v v?t n?ng kh?i l??ng 2m. T? v? tr cn b?ng ??a v?t t?i v? tr l xo khng b? bi?n d?ng r?i th? nh? cho v?t dao ??ng. Khi v?t xu?ng d??i v? tr th?p nh?t th kh?i l??ng c?a v?t ??t ng?t gi?m xu?ng cn m?t n?a. B? qua m?i ma st v gia t?c tr?ng tr??ng l g. Bin ?? dao ??ng c?a v?t sau khi kh?i l??ng gi?m l
A: \f(3mg,k B: \f(2mg,k C. \f(3mg,2k D: \f(mg,k
Cu 8: M?t v?t tham gia ??ng th?i hai dao ??ng ?i?u ho cng ph??ng, cng t?n s? gc ? = 2 rad/s, bin ?? l?n l??t l A1= 7 cm; A2 = 8 cm v ?? l?ch pha c?a chng l ?? = ? 3 . V?n t?c c?a v?t khi n ? v? tr c li ?? 5 cm b?ng:
A. 12 cm/s. B. 9 cm/s. C. 24 cm/s. D.20 cm/s.
Cu 9: Cho prtn c ??ng n?ng KP = 2,5 MeV b?n ph h?t nhn Li ??ng yn. Bi?t m= 1, 0073u , m = 7, 0142u, mX = 4,0015u, 1u = 931,5 MeV/c2. Sau ph?n ?ng xu?t hi?n hai h?t X gi?ng nhau c cng ??ng n?ng v c ph??ng chuy?n ??ng h?p v?i ph??ng chuy?n ??ng c?a prtn m?t gc ? nh? nhau. Coi ph?n ?ng khng km theo b?c x? ? . Gi tr? c?a ? l:
A. 39,450. B. 41,350. C. 78,90. D. 82,70 .
Cu 10: M?t m?ch dao ??ng LC l t??ng, ban ??u n?i hai ??u c?a cu?n dy vo hai c?c c?a m?t ngu?n ?i?n c su?t ?i?n ??ng 4V, ?i?n tr? trong l 1?, sau khi dng ?i?n ch?y trong m?ch ??t gi tr? ?n ??nh ng??i ta n?i cu?n dy v?i t? ?i?n th ?i?n tch c?c ??i m t? c ???c l 4.10-6C. Ch?n g?c th?i gian lc n?ng l??ng ?i?n tr??ng ??t gi tr? c?c ??i, tm th?i gian ng?n nh?t k? t? th?i ?i?m ban ??u ??n th?i ?i?m n?ng l??ng trn t? cn n?a gi tr? c?c ??i.
A. 2,5?.10-7 s B. 5?.10-4 s C. 25?.10-5 s D. 25?.10-4 s
Cu 11: M?ch ch?n sng c?a m?t my thu v tuy?n ?i?n g?m b? t? ?i?n v cu?n c?m thu?n L = 50mH. B? t? g?m 19 t?m kim lo?i ph?ng gi?ng nhau ??t song song cch ??u nhau 1mm, cc t?m cch ?i?n v?i nhau, di?n tch c?a m?i t?m l ?(cm2), gi?a cc t?m l khng kh. M?ch dao ??ng ny thu ???c sng ?i?n t? c b??c sng l
A. 165,6m B. 702,4m C. 92,5m D. 36,6m
Cu 12: M?t my bay bay ? ?? cao h1 = 100 mt, gy ra ? m?t ??t ngay pha d??i m?t ti?ng ?n c m?c c??ng ?? m L1 =120 dB. Mu?n gi?m ti?ng ?n t?i m?c ch?u ???c L2 = 100 dB th my bay ph?i bay ? ?? cao:
A. 316 m B. 1000 m C. 500 m D. 700 m
Cu 13: T?i hai ?i?m A v B trn m?t n??c cch nhau 8 cm c hai ngu?n k?t h?p dao ??ng v?i ph??ng trnh: u1 = u2 = acos40?t(cm), t?c ?? truy?n sng trn m?t n??c l 30cm/s. Xt ?o?n th?ng CD = 4cm trn m?t n??c c chung ???ng trung tr?c v?i AB. Kho?ng cch l?n nh?t t? CD ??n AB sao cho trn ?o?n CD ch? c 3 ?i?m dao d?ng v?i bin ?? c?c ??i l:
A. 3,3 cm. B. 9,7 cm. C. 6 cm. D. 8,9 cm.
Cu 14: ?o?n m?ch AB g?m cc ph?n t? m?c theo th? t?: ?i?n tr? thu?n R, t? ?i?n c ?i?n dung C, m?t h?p ?en X. ?i?m M ? gi?a R v C, ?i?m N ? gi?a C v X. Hai ??u NB c m?t dy n?i c kha K (?i?n tr? c?a kha K v dy n?i khng ?ng k?). Cho uAB= Ucos?t. Khi kha K ?ng th UAM=200V, UMN=150V. Khi kha K ng?t th UAN=150V, UNB=200V. Cc ph?n t? trong h?p X c th? l
A. ?i?n tr? thu?n. B. cu?n c?m thu?n n?i ti?p v?i t? ?i?n.
C. ?i?n tr? thu?n n?i ti?p v?i cu?n c?m. D. ?i?n tr? thu?n n?i ti?p v?i t? ?i?n.
Cu 15: Trong th nghi?m Y-ng, ngu?n S pht b?c x? ??n s?c ? , mn quan st cch m?t ph?ng hai khe m?t kho?ng khng ??i D, kho?ng cch gi?a hai khe S1S2 = a c th? thay ??i (nh?ng S1 v S2 lun cch ??u S). Xt ?i?m M trn mn, lc ??u l vn sng b?c 4, n?u l?n l??t gi?m ho?c t?ng kho?ng cch S1S2 m?t l??ng ?a th t?i ? l vn sng b?c k v b?c 3k. N?u t?ng kho?ng cch S1S2 thm 2?a th t?i M l:
A. vn t?i th? 9. B. vn sng b?c 9. C. vn sng b?c 7. D. vn sng b?c 8.
Cu 16: ??t ?i?n p xoay chi?u c bi?u th?c u = 120cos(100?t+ \f(,2) (V ) vo hai ??u ?o?n m?ch g?m bi?n tr? R, cu?n c?m thu?n c ?? t? c?m L v t? ?i?n c ?i?n dung C m?c n?i ti?p. ?i?u ch?nh bi?n tr? R ??n gi tr? R0 th cng su?t ?i?n c?a m?ch ??t c?c ??i, gi tr? ? b?ng 144W v ?i?n p hi?u d?ng gi?a hai b?n t? ?i?n c gi tr? 30 V. Bi?u th?c c??ng ?? dng ?i?n t?c th?i trong m?ch khi ? l
A. ( A) B. ( A)
C. ( A) D. ( A)
Cu 17: ?ngten s? d?ng m?t m?ch dao ??ng LC l t??ng ?? thu sng ?i?n t?, trong ? cu?n dy c ?? t? c?m L khng ??i, cn t? ?i?n c ?i?n dung C thay ??i ???c. M?i sng ?i?n t? ??u t?o ra trong m?ch m?t su?t ?i?n ??ng c?m ?ng. Xem r?ng cc sng ?i?n t? c bin ?? c?m ?ng t? ??u b?ng nhau. Khi ?i?n dung c?a t? ?i?n l C1= 2.10-6 F th su?t ?i?n ??ng c?m ?ng hi?u d?ng trong m?ch do sng ?i?n t? t?o ra l E1= 4?V. Khi ?i?n dung c?a t? ?i?n l C2 = 8.10-6F th su?t ?i?n ??ng c?m ?ng hi?u d?ng do sng ?i?n t? t?o ra l:
A. 0,5 ?V B. 1 ?V C. 1,5 ?V D. 2 ?V
Cu 18: M?t con l?c l xo ??t trn m?t ph?ng n?m ngang g?m l xo nh? c m?t ??u c? ??nh, ??u kia g?n v?i v?t nh? c kh?i l??ng m. Ban ??u v?t m ???c gi? ? v? tr ?? l xo b? nn 9 cm. V?t M c kh?i l??ng b?ng m?t n?a kh?i l??ng v?t m n?m st m. Th? nh? m ?? hai v?t chuy?n ??ng theo ph??ng c?a tr?c l xo. B? qua m?i ma st. ? th?i ?i?m l xo c chi?u di c?c ??i l?n ??u tin, kho?ng cch gi?a hai v?t m v M l:
A. 9 cm. B. 4,5 cm. C. 4,19 cm. ` D. 18 cm..
Cu 19: Nh?n xt no sau ?y l ?ng v? dao ??ng ?i?u ha c?a con l?c ??n
A. H?p l?c tc d?ng ln qu? n?ng c ?? l?n c?c ??i khi v?t t?i v? tr cn b?ng.
B. T?i b?t k? th?i ?i?m no, gia t?c c?a qu? n?ng c?ng h??ng v? pha v? tr cn b?ng c?a n.
C. H?p l?c tc d?ng ln qu? n?ng h??ng d?c theo dy treo v? pha ?i?m treo c?a con l?c khi n t?i v? tr cn b?ng.
D. C? n?ng c?a con l?c ??n bi?n thin ?i?u ha theo th?i gian.
Cu 20: M?t con l?c l xo dao ??ng ?i?u ha theo ph??ng ngang v?i c? n?ng dao ??ng 1J v l?c ?n h?i c?c ??i l 10N (m?c th? n?ng t?i v? tr cn b?ng). G?i Q l ??u c? ??nh c?a l xo, kho?ng th?i gian ng?n nh?t gi?a 2 l?n lin ti?p Q ch?u tc d?ng c?a l?c ko 5 N l 0,1s. Qung ???ng l?n nh?t m v?t c th? ?i ???c trong th?i gian 0,4s l
A. 20cm B. 40cm C. 60cm D. 80cm
Cu 21: M?t v?t c kh?i l??ng m = 0,5kg th?c hi?n ??ng th?i hai dao ??ng ?i?u ha cng ph??ng, cng t?n s? gc 4? rad/s, x1 = A1cos(?t+ \f(,6) (cm), x2 = 4sin(?t- \f(,3) (cm). Bi?t ?? l?n c?c ??i tc d?ng ln v?t trong qu trnh v?t dao ??ng l 2,4N. Bin ?? c?a dao ??ng 1 l:
A. 7 cm. B. 6 cm. C. 5 cm. D. 3 cm.
Cu 22: Con l?c ??n dao ??ng ?i?u ha, khi qu? c?u ?i qua VTCB c t?c ?? l v0 th l?c c?ng dy c bi?u th?c
A. T = mg - B. T = mg - . C. T = mg D. T = mg+
Cu 23: M?t ?o?n m?ch AB g?m ?o?n m?ch AM m?c n?i ti?p v?i ?o?n m?ch MB, trong ? ?o?n m?ch AM g?m ?i?n tr? thu?n R = 50 ? m?c n?i ti?p v?i cu?n c?m thu?n c ?? t? c?m L = \f(1, H, cn ?o?n MB ch?a m?t h?p kn X. ??t vo hai ??u ?o?n m?ch AB m?t ?i?n p xoay chi?u c gi tr? hi?u d?ng 100 V v t?n s? f = 50 Hz . Khi ? c??ng ?? dng ?i?n trong m?ch c gi tr? hi?u d?ng b?ng 0,5 A v s?m pha h?n so v?i ?i?n p hai ??u ?o?n m?ch l \f(,6 rad. Cng su?t tiu th? c?a ?o?n m?ch MB l
A. 12,5 W B. 25 W C. 50 W D. 12,5 W
Cu 24: M?t ?o?n m?ch AB g?m hai ?o?n m?ch nh? AM v MB m?c n?i ti?p v?i nhau. ?o?n m?ch AM g?m ?i?n tr? R= 50? m?c n?i ti?p v?i m?t t? ?i?n c ?i?n dung C = \f(2,.10-4 F. ?o?n m?ch MB g?m cu?n dy c ?? t? c?m L v ?i?n tr? thu?n r. Khi ??t vo hai ??u A, B m?t ?i?n p xoay chi?u th ?i?n p t?c th?i gi?a hai ??u ?o?n m?ch AM c bi?u th?c uAM = 80cos(100?t)(V), ?i?n p t?c th?i gi?a hai ??u ?o?n m?ch MB c bi?u th?c: uMB= 200cos(100?t+ \f(,12) (V). ?i?n tr? thu?n v ?? t? c?m c?a cu?n dy c gi tr? b?ng:
A. r = 125?; L = 0,69H. B. r=176,8?; L=0,976H. C. r = 75?; L = 0,69 H. D. r = 125?; L = 1,38H.
Cu 25: M?t my pht ?i?n xoay chi?u m?t pha c ?i?n tr? trong khng ?ng k?. N?i hai c?c my v?i m?t m?ch ?i?n RLC n?i ti?p. Khi rto c 2 c?p c?c, quay v?i t?c ?? n vng/pht th m?ch x?y ra c?ng h??ng v Z L = R, c??ng ?? dng ?i?n hi?u d?ng qua m?ch l I. N?u rto c 4 c?p c?c v c?ng quay v?i t?c ?? n vng/pht (t? thng c?c ??i qua mottj vng dy stato khng ??i, s? vng dy stato khng ??i) th c??ng ?? dng ?i?n hi?u d?ng qua m?ch l:
A. 2I B. 2I/ C. 4I/ D. 4I/
Cu 26: T? ?i?m A, sng m c t?n s? f=50Hz ???c truy?n t?i ?i?m B. V?n t?c truy?n m l v=340m/s. Khi ?, trn kho?ng cch t? A ??n B, ng??i ta nh?n ???c m?t s? nguyn b??c sng. Sau ?, th nghi?m ???c lm l?i v?i nhi?t ?? t?ng thm ?t=20K. Khi ?, s? b??c sng quan st ???c trn kho?ng AB gi?m ?i 2 b??c sng. Hy tm kho?ng cch AB n?u bi?t r?ng c? nhi?t ?? t?ng thm 1K th v?n t?c truy?n m t?ng thm 0,5m/s.
A. l=350cm B. l=450cm C. l=25m D. l=60m
Cu 27: Sau m?i gi?, s? nguyn t? c?a ??ng v? phng x? cban 60 Co gi?m 3,8%. H?ng s? phng x? c?a cban l
A. 2,442.10-4s-1. B. 1,076.10-5s-1. C. 7,68.10-5s-1. D. 2,442.10-5s-1.
Cu 28: M?t t? xoay c ?i?n dung bi?n thin lin t?c v t? l? thu?n v?i gc quay theo hm b?c nh?t t? gi tr? C1 = 10 pF ??n C2 = 370 pF t??ng ?ng khi gc quay c?a cc b?n t? t?ng d?n t? 00 ??n 1800. T? ?i?n ???c m?c v?i m?t cu?n dy c h? s? t? c?m L = 2 ?H ?? t?o thnh m?ch ch?n sng c?a my thu. ?? thu ???c sng ?i?n t? c b??c sng 18,84 m th ph?i xoay t? ? v? tr ?ng v?i gc quay b?ng
A. 300. B. 400. C. 200. D. 600 .
Cu 29: M?t ?ng R?n-ghen ho?t ??ng d??i ?i?n p U = 50000 V . Khi ? c??ng ?? dng ?i?n qua ?ng R?n-ghen l I=5mA. Gi? thi?t 1% n?ng l??ng c?a chm electron ???c chuy?n ha thnh n?ng l??ng c?a tia X v n?ng l??ng trung bnh c?a cc tia X sinh ra b?ng 75% n?ng l??ng c?a tia c b??c sng ng?n nh?t. Bi?t electron pht ra kh?i catot v?i v?n tc b?ng 0. Tnh s? photon c?a tia X pht ra trong 1 giy?
A: 3,125.1016 (phtn/s) B: 3,125.1015 (phtn/s) C: 4,2.1015 (phtn/s) D: 4,2.1014 (phtn/s)
Cu 30: Theo m?u nguyn t? Bo th trong nguyn t? hi?r, bn knh qu? ??o d?ng c?a electron trn cc qu? ??o l rn = n2ro, v?i ro = 0,53.10-10m; n = 1,2,3, ... l cc s? nguyn d??ng t??ng ?ng v?i cc m?c n?ng l??ng c?a cc tr?ng thi d?ng c?a nguyn t?. G?i v l t?c ?? c?a electron trn qu? ??o K. Khi nh?y ln qu? ??o M, electron c t?c ?? b?ng
A. \f(v,9 . B. 3v. C: \f(v,. D. \f(v,3.
Cu 31: Trong th nghi?m giao thoa v?i khe Y-ng, khe S ???c chi?u sng b?ng chm sng tr?ng (0,40 ?m ? ? ? 0, 76?m). B? r?ng quang ph? b?c 1 trn mn lc ??u ?o ???c l 0,72 mm. Khi d?ch chuy?n mn ra xa hai khe thm 60 cm th b? r?ng quang ph? b?c 1 trn mn ? l 0,90 mm. Kho?ng cch gi?a hai khe S1, S2 l
A. 2 mm. B. 1 mm. C. 1,5 mm. D. 1,2mm.
Cu 32: M?t con l?c ??n c chu k dao ??ng ring T0. ??a con l?c l?ch kh?i v? tr cn b?ng v? pha bn ph?i m?t gc nh? ?0 r?i th? nh?, b? qua s?c c?n khng kh. Bn tri v? tr cn b?ng c m?t t?m kim lo?i nh?n c? ??nh ?i qua ?i?m treo h?p v?i ph??ng th?ng ??ng m?t gc \f(, v vung gc v?i m?t ph?ng qu? ??o c?a qu? n?ng. Va ch?m c?a con l?c v?i t?m kim lo?i l hon ton ?n h?i. Chu k dao ??ng c?a con l?c l:
A. T0 B. 3T0/4 C. 2T0/3 D. 5T0/6
Cu 33: Hai v?t dao ??ng ?i?u ha theo hai tr?c t?a ?? song song cng chi?u. Ph??ng trnh dao ??ng c?a hai v?t t??ng ?ng l x1=Acos(3?t + ?1) v x2=Acos(4?t + ?2). T?i th?i ?i?m ban ??u, hai v?t ??u c li ?? b?ng A/2 nh?ng v?t th? nh?t ?i theo chi?u d??ng tr?c t?a ??, v?t th? hai ?i theo chi?u m tr?c t?a ??. Kho?ng th?i gian ng?n nh?t ?? tr?ng thi c?a hai v?t l?p l?i nh? ban ??u l
A. 3s. B. 2s. C. 4s. D. 1 s.
Cu 34: M?t con l?c ??n dao ??ng nh? t?i n?i c gia t?c tr?ng tr??ng 9,8 m/s2 v?i dy di 1 m, qu? c?u con l?c c kh?i l??ng 80 g. Cho con l?c dao ??ng v?i bin ?? gc 0,15 rad trong mi tr??ng c l?c c?n tc d?ng th n ch? dao ??ng ???c 200 s th ng?ng h?n. Duy tr dao ??ng b?ng cch dng m?t h? th?ng ln dy ct sao cho n ch?y ???c trong m?t tu?n l? v?i bin ?? gc 0,15 rad. Bi?t 80% n?ng l??ng ???c dng ?? th?ng l?c ma st do h? th?ng cc bnh r?ng c?a. Cng c?n thi?t ?? ln dy ct l:
A. 133,5 J. B. 193,4 J. C. 183,8 J. D. 113,2 J.
Cu 35: M?ch dao ??ng ch?n sng c?a m?t my thu v tuy?n b?t ???c sng c b??c sng 120 m. M?ch g?m cu?n c?m thu?n L v t? ?i?n c ?i?n dung C . ?? m?ch b?t ???c sng c b??c sng 30 m, ng??i ta dng t? ?i?n c ?i?n dung Co ghp v?i t? ?i?n C . Gi tr? c?a Co v cch ghp l
A. Co = 15C ghp song song v?i C . B. Co = 3C ghp n?i ti?p v?i C .
C. Co = C/3 ghp n?i ti?p v?i C . D. Co = C/15 ghp n?i ti?p v?i C .
Cu 36: M?ch dao ??ng ? l?i vo c?a m?t my thu thanh g?m cu?n dy thu?n c?m c ?? t? c?m L0 v m?t t? ?i?n c ?i?n dung C0 khi ? my thu ???c sng ?i?n t? c b??c sng ?0. N?u dng n t? ?i?n gi?ng nhau cng ?i?n dung C0 m?c n?i ti?p v?i nhau r?i m?c song song v?i t? C0 c?a m?ch dao ??ng, khi ? my thu ???c sng c b??c sng:
A. . B. . C. . D. ?0
Cu 37: Trong ?o?n m?ch RLC n?i ti?p ?ang x?y ra c?ng h??ng ?i?n. N?u t?ng d?n t?n s? dng ?i?n v gi? nguyn cc thng s? khc c?a m?ch th k?t lu?n no sau ?y khng ?ng ?
A. H? s? cng su?t c?a ?o?n m?ch gi?m. B. ?i?n p hi?u d?ng gi?a hai ??u ?i?n tr? gi?m.
C. ?i?n p hi?u d?ng gi?a hai ??u t? ?i?n t?ng. D. C??ng ?? hi?u d?ng c?a dng ?i?n gi?m.
Cu 38: M?ch RLC n?i ti?p, cu?n dy thu?n c?m. M?c vo 2 ??u m?ch ?i?n p xoay chi?u u = U0cos(2?ft) v?i f thay ??i ???c. Khi f = f1 = 36Hz v f = f2 = 64Hz th cng su?t tiu th? c?a m?ch l nh? nhau P1 = P2. Khi f = f3 = 48Hz th cng su?t tiu th? c?a m?ch l P3, khi f = f4 = 50Hz th cng su?t tiu th? c?a m?ch l P4. So snh cc cng su?t ta c :
A. P3 < P1 B. P4 < P2 C. P4 > P3 D. P4 < P3
Cu 39: ??t ?i?n p xoay chi?u c gi tr? hi?u d?ng khng ??i, nh?ng t?n s? thay ??i ???c vo 2 ??u m?ch g?m ?i?n tr?, cu?n thu?n c?m v t? ?i?n m?c n?i ti?p. Khi f = f1 th ?i?n p hi?u d?ng trn t? C ??t c?c ??i; khi f = f2 th ?i?n p hi?u d?ng trn cu?n c?m ??t c?c ??i. ?? ?i?n p hi?u d?ng trn ?i?n tr? R ??t c?c ??i th f = f0 ???c xc ??nh b?i bi?u th?c
A. f = f1.f2 B. \f(1,fo = \f(1,f1 + \f(1,f2 C. fo = f1 - f2 D. fo= \f(f1+f2,2
Cu 40: ??t ?i?n p xoay chi?u u = U0cos?t (v?i U 0, ? khng ??i) vo hai ??u ?o?n m?ch RLC, trong ? cu?n dy thu?n c?m c ?? t? c?m L thay ??i. Khi L = L1 hay L = L2 v?i L1 > L2 th cng su?t tiu th? c?a m?ch ?i?n t??ng ?ng P1, P2 v?i P1 = 3P2; ?? l?ch pha gi?a ?i?n p hai ??u m?ch ?i?n v?i c??ng ?? dng ?i?n trong m?ch t??ng ?ng ?1, ?2 v?i . ?? l?n c?a ?1 v ?2 l:
A. ?/3; ?/6. B. ?/6; ?/3. C. 5?/12; ?/12. D. ?/12; 5?/12.
Cu 41: Trong th nghi?m Y-ng v? giao thoa nh sng trn m?t ?o?n MN c?a mn quan st khi dng nh sng vng c b??c sng 0,60?m th quan st ???c 17 vn sng( t?i hai ??u ?o?n MN l vn sng). N?u dng nh sng c b??c sng 0,48?m th s? vn sng quan st ???c l:
A. 17 B. 25 C. 21. D. 33
Cu 42: M?t th?u knh m?ng g?m hai m?t l?i cng bn knh 20 cm ??t trong khng kh. Chi?t su?t c?a th?u knh v?i nh sng ?? l n? = 1,5 v ??i v?i nh sng tm l nt = 1,54. Chi?u m?t chm nh sng tr?ng song song v?i tr?c chnh c?a th?u knh trn. Kho?ng cch gi?a hai tiu ?i?m ?nh chnh c?a nh sng ?? v nh sng tm l:
A. 2,96 cm. B. 1,48 cm. C. 1,48 mm. D. 2,96 mm.
Cu 43: Sng truy?n trn m?t ph??ng c bin ?? khng ??i, t?i m?t th?i ?i?m hai ?i?m cch nhau m?t ph?n ba b??c sng c li ?? 3cm v -3cm. Bin ?? sng l
A. 3 cm B. 2 cm C. 4cm D. 2 cm
Cu 44: Nguyn t? hi?r ?ang ? tr?ng thi c? b?n, n?u kch thch sao cho nguyn t? chuy?n ln qu? ??o Q th s? v?ch ph? trong dy Laiman, Banme, Pasen m n c th? pht ra l?n l??t l:
A. 4, 5, 6. B. 6, 5, 4. C. 5, 6, 7. D. 7, 6, 5.
Cu 45: Trong th nghi?m v?i t? bo quang ?i?n, v?i m?t kim lo?i lm cat?t, thay ??i b??c sng b?c x? chi?u t?i cat?t. ? th? hi?u ?i?n th? hm Uh trong hi?n t??ng quang ?i?n x?y ra v?i t? bo quang ?i?n theo b??c sng nh sng kch thch c d?ng
A. ???ng th?ng. B. ???ng trn. C. ???ng elp. D. ???ng hypebol.
Cu 46: Chi?u chm b?c x? ??n s?c c b??c sng ? = 102,5nm qua ch?t kh hi?r ? nhi?t ?? v p su?t thch h?p th ch?t kh ? pht ra 3 b?c x? c b??c sng ?1; ?2; ?3, v?i ?1 < ?2 < ?3, trong ? ?3 = 0,6563?m. Gi tr? c?a ?1 v ?2 l
A. ?1 = 102,5nm v ?2 = 121,6nm. B. ?1 = 97,5nm v ?2 = 121,6nm.
C. ?1 = 102,5nm v ?2 = 410,6nm. D. ?1 = 97,3nm v ?2 = 410,6nm .
Cu 47: Gi? s? ban ??u c m?t m?u phng x? X nguyn ch?t, c chu k? bn r T v bi?n thnh h?t nhn b?n Y. T?i th?i ?i?m t1 t? l? gi?a h?t nhn Y v h?t nhn X l k. T?i th?i ?i?m t2 = t1 + 3T th t? l? ? l :
A: k + 8 B: 8k C. 8k/ 3 D: 8k + 7
Cu 48: M?t b?nh nhn ?i?u tr? ung th? b?ng tia gama l?n ??u tin ?i?u tr? trong 10 pht. Sau 5 tu?n ?iu tr? l?n 2. H?i trong l?n 2 phai chi?u x? trong th?i gian bao lu ?? b?nh nhn nh?n ???c tia gama nh? l?n ??u tin . Cho chu k? bn r T =70(ngy) va coi ?t << T.
A. 17pht B. 14pht C. 20pht. D. 10 pht
Cu 49: M?t m?ch dao ??ng ?i?n t? ?ang dao ??ng t? do. T?i th?i ?i?m t = 0 gi tr? c??ng ?? dng ?i?n trong m?ch b?ng m?t n?a gi tr? c?c ??i v ?ang t?ng. Sau ? th?i gian ?t th th?y n?ng l??ng ?i?n b?ng n?ng l??ng t?. Chu k? dao ??ng c?a m?ch l
A. 12?t. B. 24?t. C. 18?t. D. 21?t.
Cu 50: C hai t? gi?ng nhau ch?a tch ?i?n v 1 ngu?n ?i?n m?t chi?u c su?t ?i?n ??ng E. L?n th? nh?t 2 t? m?c song song , l?n th? hai 2 t? m?c n?i ti?p, r?i n?i v?i ngu?n ?i?n ?? tch ?i?n. Sau ? tho h? t? ra kh?i ngu?n v khp kn m?ch v?i 1 cu?n dy thu?n c?m ?? t?o ra m?ch dao ??ng ?i?n t?. Khi hi?u ?i?n th? trn cc t? trong 2 tr??ng h?p b?ng nhau v b?ng E/4 th t? s? n?ng l??ng t? tr??ng trong 2 tr??ng h?p :
A. 2 B. 5 C. 4 D. 3


?? THI TH? ??I H?C - N?M H?C 2015
- MN V?T L -
Th?i gian lm bi 90 pht, khng k? th?i gian pht ?? - ?? s? 03
Cho bi?t: h?ng s? Pl?ng h = 6,625.10-34 J.s; ?? l?n ?i?n tch nguyn t? e = 1,6.10-19 C; t?c ?? nh sng trong chn khng c = 3.108 m/s; 1u = 931,5 MeV/c2.

Cu 1: M?t v?t nh? dao ??ng ?i?u ha v?i bin ?? 4cm, t?c ?? l?n nh?t l ???c trong 1s l \f(,3(cm/s). Qung ???ng ng?n nh?t v?t ?i
A. 4 cm B. 4cm C. 1,66cm D. 8cm
Cu 2: M?t ??ng c? ?i?n xoay chi?u c ?i?n tr? dy cu?n l 30?. Khi m?c vo m?ch c ?i?n p hi?u d?ng 200 V th ??ng c? sinh ra m?t cng su?t c? h?c l 82,5 W. Bi?t h? s? cng su?t c?a ??ng c? l 0,9. C??ng ?? dng ?i?n hi?u d?ng qua ??ng c? l:
A. 4,5 A B. 1,1 A C. 1,8 A D. 0,5 A
Cu 3: M?t con l?c ??n dao ??ng ?i?u ha trong ?i?n tr??ng c ???ng s?c h??ng th?ng ??ng xu?ng d??i v khi con l?c khng mang ?i?n th chu k? dao ??ng l T, khi con l?c mang ?i?n tch q1 th chu k? dao ??ng l T1= 2T, khi con l?c mang ?i?n tch q2 th chu k? dao ??ng l T2 = \f(T,2. T? s? \f(q1,q2 l:
A. \f(3,4 B. - \f(1,4. C. \f(1,4. D. - \f(3,4.
Cu 4: M?t my pht ?i?n xoay chi?u m?t pha t?c ?? c?a rto c th? thay ??i ???c. B? qua ?i?n tr? c?a cc dy qu?n my pht. N?i hai c?c c?a my pht ?i?n ? v?i m?t ?o?n m?ch AB g?m ?i?n tr? thu?n R, cu?n c?m thu?n c ?? t? c?m L v t? ?i?n c ?i?n dung C m?c n?i ti?p. Khi rto c?a my quay ??u v?i t?c ?? n1vng/pht th c??ng ?? dng ?i?n hi?u d?ng trong ?o?n m?ch AB l I1 v t?ng tr? c?a m?ch l Z1. Khi rto c?a my quay ??u v?i t?c ?? n2vng/pht ( v?i n2>n1) th c??ng dng ?i?n hi?u d?ng trong m?ch AB khi ? l I2 v t?ng tr? c?a m?ch l Z2. Bi?t I2=4I1 v Z2=Z1. ?? t?ng tr? c?a ?o?n m?ch AB c gi tr? nh? nh?t th rto c?a my ph?i quay ??u v?i t?c ?? b?ng 480vng/pht. Gi tr? c?a n1 v n2 l?n l??t l
A. n1= 240vng/pht v n2= 960vng/pht B. n1= 360vng/ pht v n2= 640vng/pht
C. n1= 120vng/pht v n2= 1920vng/pht D. n1= 300vng/pht v n2= 768vng/pht
Cu 5: Trong th nghi?m I-ng v? giao thoa nh sng, ngu?n sng pht ra ??ng th?i hai b?c x? c b??c sng l?n l??t l ?1=0,5?m v ?2=0,6?m. Bi?t hai khe I-ng cch nhau 1mm v kho?ng cch t? hai khe ??n mn ?nh l 1m. Kch th??c vng giao thoa trn mn l 15mm. S? vn sng trn mn c mu c?a ?1 l
A. 24. B. 28. C. 26. D. 31.
Cu 6: M?t sng hnh sin c bin ?? A (coi nh? khng ??i) truy?n theo ph??ng Ox t? ngu?n O v?i chu k T, c b??c sng ?. G?i M v N l hai ?i?m n?m trn Ox, ? cng m?t pha so v?i O sao cho OM- ON= \f(,3. Cc ph?n t? mi tr??ng t?i M v N ?ang dao ??ng. T?i th?i ?i?m t, ph?n t? mi tr??ng t?i M c li ?? 0,5A v ?ang t?ng. T?i th?i ?i?m t, ph?n t? mi tr??ng t?i N c li ?? b?ng
A. - \f(,2A. B. \f(1,2A . C. -A. D. \f(,2A .
Cu 7: M?c n?ng l??ng c?a cc tr?ng thi d?ng trong nguyn t? hi?r En = -13,6/n2 (eV); v?i n = 1, 2, 3... M?t electron c ??ng n?ng b?ng 12,6 eV ??n va ch?m v?i nguyn t? hi?r ??ng yn, ? tr?ng thi c? b?n. Sau va ch?m nguyn t? hi?r v?n ??ng yn nh?ng chuy?n ln tr?ng thi kch thch ??u tin. ??ng n?ng c?a electron sau va ch?m l
A. 2,4 eV. B. 1,2 eV. C. 10,2 eV. D. 3,2 eV.
Cu 8: Cho ph??ng trnh phng x? c?a 1 h?t: XA ? YA1 + ZA2 + ?E. Bi?t ph?n ?ng khng km theo tia ? v kh?i l??ng cc h?t l?y b?ng s? kh?i. ?E l n?ng l??ng t?a ra t? ph?n ?ng trn, K1; K2 l ??ng n?ng c?a cc h?t sau ph?n ?ng. Tm h? th?c ?ng.
A. B. C. D.
Cu 9: M?ch ch?n sng c?a m?t my thu v tuy?n ?i?n g?m cu?n c?m L = 50H v b? t? ?i?n g?m t? C 0 = 121pF n?i ti?p v?i t? xoay CX. ?? my thu ???c sng ?i?n t? c b??c sng 120m th t? xoay CX c ?i?n dung l
A. 120pF B. 245pF C. 81pF D. 162pF
Cu 10: H?t nhn X phn r v tr? thnh h?t nhn Y b?n. Coi kh?i l??ng hai h?t nhn ? b?ng s? kh?i c?a chng tnh theo ??n v? u. Lc ??u m?u X l nguyn ch?t. Bi?t chu k phng x? c?a X l T (ngy). ? th?i ?i?m T + 14(ngy) t? s? kh?i l??ng c?a X v Y l A1/7A2, ??n th?i ?i?m T + 28 (ngy) t? s? kh?i l??ng trn l:
A. A1/14A2. B. 7A1/8A2. C. A1/31A2. D. A1/32A2.
Cu 11: M?t sng ngang, b??c sng ? truy?n trn m?t s?i dy c?ng ngang. Hai ?i?m P v Q trn s?i dy cch nhau 5?/4 v sng truy?n theo chi?u t? P ??n Q. Ch?n tr?c bi?u di?n li ?? c?a cc ?i?m c chi?u d??ng h??ng ln trn. T?i m?t th?i ?i?m no ? P c li ?? d??ng v ?ang chuy?n ??ng ?i xu?ng. T?i th?i ?i?m ? Q s? c li ?? v chi?u chuy?n ??ng t??ng ?ng l:
A. m; ?i ln. B. d??ng; ?i xu?ng. C. m; ?i xu?ng. D. d??ng; ?i ln.
Cu 12: M?t ngu?n m l ngu?n ?i?m, ??t t?i O, pht m ??ng h??ng trong mi tr??ng khng c s? h?p th? v ph?n x? m. T?i m?t ?i?m M m?c c??ng ?? m l L1= 50 dB. T?i ?i?m N n?m trn ???ng th?ng OM v ? xa ngu?n m h?n so v?i M m?t kho?ng l 40 m c m?c c??ng ?? m l L2= 36,02 dB. Cho c??ng ?? m chu?n I0=10-12 W/m2. Cng su?t c?a ngu?n m l:
A. 1,256 mW. B. 0,1256 mW. C. 2,513 mW. D. 0,2513 mW.
Cu 13: M?t tia sng tr?ng chi?u t?i b?n hai m?t song song v?i gc t?i i = 600. Bi?t chi?t su?t c?a b?n m?t ??i v?i tia tm v tia ?? l?n l??t l 1,732 v 1,70. B? dy c?a b?n m?t e = 2 cm. ?? r?ng c?a chm tia khi ra kh?i b?n m?t l:
A. 0,146 cm. B. 0,0146 m. C. 0,0146 cm. D. 0,292 cm.
Cu 14: ?o?n m?ch AB g?m hai ?o?n m?ch AM v MB m?c n?i ti?p. ?o?n AM g?m ?i?n tr? thu?n R=30?, ?o?n m?ch MB g?m cu?n dy c ?i?n tr? thu?n r=10? v c?m khng ZL=30? m?c n?i ti?p v?i t? ?i?n c ?i?n dung C thay ??i ???c ??t vo A, B ?i?n p xoay chi?u u AB =100 sin(100?t) (V ). Thay ??i C th th?y khi C = Cm th ?i?n p hi?u d?ng UMB ??t c?c ti?u. Dung khng ZCm v ?i?n p UMB khi ? b?ng
A. 30?, 25 V. B. 60?, 25V. C. 60?, 25 V. D. 30?, 25V.
Cu 15: H?p X ch?a 2 trong 3 linh ki?n ?i?n l R0, L0, C0 m?c n?i ti?p. Khi ??t ?i?n p u = 120cos(100?t + ?/4) (V) vo hai ??u h?p X th c??ng ?? dng ?i?n qua ?o?n m?ch c gi tr? hi?u d?ng l 2 A v tr? pha ?/6 so v?i ?i?n p u. Khi m?c n?i ti?p h?p X v?i cu?n c?m c ?? t? c?m L = 0,6/? (H) th ?i?n p hi?u d?ng hai ??u ?o?n m?ch b?ng t?ng ?i?n p hi?u d?ng hai ??u h?p X v hai ??u cu?n c?m. T?ng tr? c?a ?o?n m?ch khi ? l
A. 118,5 ?. B. 60 ?. C. 228 ?. D. 180 ?.
Cu 16: L xo nh? c ?? c?ng k, m?t ??u treo vo ?i?m c? ??nh, ??u cn l?i g?n v?i qu? n?ng c kh?i l??ng m. Khi m ? v? tr cn b?ng th l xo b? dn m?t ?o?n ?l. Kch thch cho qu? n?ng dao ??ng ?i?u ha theo ph??ng th?ng ??ng xung quanh v? tr cn b?ng c?a n v?i chu k T. Xt trong m?t chu k dao ??ng th th?i gian m ?? l?n gia t?c c?a qu? n?ng l?n h?n gia t?c r?i t? do g t?i n?i treo con l?c l 2T/3. Bin ?? dao ??ng A c?a qu? n?ng m l
A. ?l/2. B. ?l. C. 2?l. D. ?l.
Cu 17: M?t ?o?n m?ch AB g?m hai ?o?n m?ch AM v MB m?c n?i ti?p. ?o?n m?ch AM g?m bi?n tr? R m?c n?i ti?p v?i cu?n c?m thu?n c ?? t? c?m L, ?o?n m?ch MB l t? ?i?n c ?i?n dung C. ??t ?i?n p xoay chi?u u =Ucos2?ft(U khng ??i, t?n s? f thay ??i ???c) vo hai ??u ?o?n m?ch AB. Khi t?n s? l f1 th ?i?n p hi?u d?ng trn R ??t c?c ??i. Khi t?n s? l f2 th ?i?n p hi?u d?ng gi?a hai ?i?m AM khng thay ??i khi ?i?u ch?nh R. H? th?c lin h? gi?a f1 v f2 l
A. f2 = B. f2 = C. f2 = D. f2 =
Cu 18: Trong th nghi?m c?a Y-ng v? giao thoa nh sng v?i ngu?n nh sng tr?ng, hai khe h?p cch nhau 1mm. Kho?ng cch gi?a vn sng b?c 1 c?a nh sng mu ?? c b??c sng di nh?t( ?? = 0,76 ?m ) v vn sng b?c 1 c?a nh sng mu tm c b??c sng ng?n nh?t ( ?t = 0,38 ?m ) trn mn( g?i l b? r?ng quang ph? b?c 1) lc ??u ?o ???c l 0,38mm. Khi d?ch mn ra xa hai khe thm m?t ?o?n th b? r?ng quang ph? b?c 1 trn mn ?o ???c l 0,57 mm. Mn ? d?ch chuy?n m?t ?o?n
A. 50cm. B. 60cm. C. 55cm. D. 45 cm.
Cu 19: Hai ?i?m M, N ? trn m?t ph??ng truy?n sng dao ??ng l?ch pha nhau l ?/2. Trong kho?ng MN c 9 ?i?m khc dao ??ng l?ch pha ?/2 v?i N. Bi?t sng truy?n ?i v?i b??c sng ?. Kho?ng cch MN b?ng
A. 9?/2. B. 21?/4. C. 19?/4 . D. 19?/2.
Cu 20: V?t A v B l?n l??t c kh?i l??ng m v 2m ???c n?i v?i nhau b?ng s?i dy mnh khng gin v treo vo m?t l xo th?ng ??ng. g l gia t?c r?i t? do t?i n?i treo. Khi h? ?ang ??ng yn ? v? tr cn b?ng, ng??i ta c?t ??t dy n?i hai v?t lm cho v?t B r?i. Gia t?c c?a A v B sau khi dy ??t l
A. \f(1,3g v g B. 3g v g C. g v g D. 2g v g
Cu 21: Cho hai v?t dao ??ng ?i?u ho trn cng m?t tr?c to? ?? Ox, c cng v? tr cn b?ng l g?c O v c cng bin ?? v v?i chu k l?n l??t l T1 = 1 s v T2 = 2 s. T?i th?i ?i?m ban ??u, hai v?t ??u ? mi?n c gia t?c m, cng ?i qua v? tr c ??ng n?ng g?p 3 l?n th? n?ng v cng ?i theo chi?u m c?a tr?c Ox. Th?i ?i?m g?n nh?t ngay sau ? m hai v?t l?i g?p nhau l
A. \f(2,9s B: \f(4,9s C: \f(2,3 s D. \f(1,3s
Cu 22: M?t ch?t ?i?m dao ??ng ?i?u ha trn tr?c Ox, t?i cc th?i ?i?m t1, t2 v?n t?c v gia t?c c?a v?t t??ng ?ng c gi tr? l v1= 10 (cm/s), a1= -1m/s2; v2 = -10(cm/s), a2 = - m/s2. V?n t?c c?c ??i c?a v?t l
A. 20cm/s. B. 10 cm/s. C. 10 cm/s. D. 20 cm / s.
Cu 23: M?t con l?c l xo g?m m?t l xo c kh?i l??ng khng ?ng k?, c ?? c?ng K=18N/m, v?t c kh?i l??ng M=100g c th? dao ??ng khng ma st trn m?t ph?ng ngang. ??t ln v?t M m?t v?t m=80g r?i kch thch cho h? v?t dao ??ng theo ph??ng ngang. Tm ?i?u ki?n c?a bin ?? A c?a dao ??ng ?? trong qu trnh dao ??ng v?t m khng tr??t trn v?t M. H? s? ma st gi?a hai v?t l ? = 0,2.
A. A ? 1 cm B. A ? 2cm C. A ? 2,5cm D. A ? 1,4cm
Cu 24: M?t l xo ???c treo th?ng ??ng, ??u trn c? ??nh, ??u d??i m?c v?i 2 v?t n?ng c kh?i l??ng m1 = m2 , v?t 1 ???c n?i v?i v?t 2 b?ng m?t s?i dy ch?. T?i v? tr cn b?ng l xo dn ra m?t ?o?n 6,0cm. Ko hai v?t ??n v? tr l xo dn ra 10,0cm r?i bung. Khi 2 v?t ??n v? tr l xo dn 8,0cm th ??t dy ch? b?ng m?t chm laze. V?t 1 dao ??ng ?i?u ha v?i bin ?? A, Tnh A.
A. 3,2cm B. 6,1cm C. 6,0cm D. 5,6cm
Cu 25: M?t khung dy d?n c 10 vng dy, di?n tch S = 60 cm2 quay ??u v?i t?c ?? n = 20 vng/s. Khung ??t trong t? tr??ng ??u c c?m ?ng t? B = 2.10-2 T. Tr?c quay c?a khung vung gc v?i cc ???ng s?c t?. Lc t = 0 php tuy?n c?a khung dy ng??c h??ng v?i . Bi?u th?c c?a su?t ?i?n ??ng c?m ?ng trong khung l
A. . B. .
C. . D. .
Cu 26: Cu pht bi?u no d??i ?y khng ?ng? Hi?n t??ng tn s?c nh sng ch?ng t?
A. nh sng ph?c t?p c nhi?u thnh ph?n ??n s?c
B. trong cng m?t mi tr??ng cc nh sng ??n s?c c t?n s? khc nhau.
C. t?c ?? cc nh sng ??n s?c trong cng m?t mi tr??ng v?t ch?t khc nhau.
D. khi lan truy?n trong cc mi tr??ng khc nhau, mu c?a nh sng thay ??i do t?n s? thay ??i.
Cu 27: M?c n?ng l??ng c?a nguyn t? hi?r c bi?u th?c. En = -(eV) ? (v?i n = 1, 2, 3, ...). Kch thch nguyn t? hi?r t? qu? ??o d?ng m ln qu? ??o d?ng n b?ng phtn c n?ng l??ng 2,55eV, th?y bn knh qu? ??o d?ng t?ng ln 4 l?n. B??c sng nh? nh?t c?a b?c x? m nguyn t? hi?r c th? pht ra l bao nhiu? Bi?t h?ng s? Pl?ng h = 6,625.10-34J.s; t?c ?? nh sng c = 3.108m/s; ?i?n tch nguyn t? e = 1,6.10-19C:
A. 9,74.10-8m B. 1,46.10-6m C. 4,87.10-7m D. 1,22.10-7m
Cu 28: Ch?n cu pht bi?u khng ?ng Trong m?ch dao ??ng LC l t??ng th
A. ?i?n tch c?a t? ?i?n trong m?ch bi?n thin tu?n hon.
B. n?ng l??ng t? tr??ng c?a m?ch bi?n thin tu?n hon.
C. n?ng l??ng c?a m?ch dao ??ng bi?n thin tu?n hon.
D. dng ?i?n trong m?ch bi?n thin tu?n hon.
Cu 29: Theo m?u nguyn t? Bo th trong nguyn t? hi?r, bn knh qu? ??o d?ng c?a electron trn cc qu? ??o l rn = n2ro, v?i ro = 0,53.10-10m; n = 1,2,3, ... l cc s? nguyn d??ng t??ng ?ng v?i cc m?c n?ng l??ng c?a cc tr?ng thi d?ng c?a nguyn t?. G?i v l t?c ?? c?a electron trn qu? ??o K. Khi nh?y ln qu? ??o M, electron c t?c ?? b?ng
A. \f(v,9 . B. 3v. C. \f(v,. D. \f(v,3.
Cu 30: ??t m?t m thoa pha trn mi?ng c?a m?t ?ng hnh tr?. Khi rt n??c vo ?ng m?t cch t? t?, ng??i ta nh?n th?y m thanh pht ra nghe to nh?t khi kho?ng cch t? m?t ch?t l?ng trong ?ng ??n mi?ng trn c?a ?ng nh?n hai gi tr? lin ti?p l h1 =75cm v h2 = 25cm .T?n s? dao ??ng c?a m thoa l f = 340Hz. T?c ?? truy?n m trong khng kh l
A. 310m/s B. 338m/s. C. 340m/s. D. 342m/s.
Cu 31: Con l?c ??n g?m qu? c?u nh? c kh?i l??ng m mang ?i?n tch q n?i v?i dy treo nh?, khng dn, khng d?n ?i?n. Khi khng c ?i?n tr??ng, con l?c dao ??ng nh? v?i chu k T1 = 2 s, khi c ?i?n tr??ng theo ph??ng th?ng ??ng con l?c dao ??ng nh? v?i chu k T2 = s , bi?t ?? l?n l?c ?i?n tr??ng lun b h?n tr?ng l?c tc d?ng vo qu? c?u. B? qua s?c c?n c?a khng kh, n?u ??o chi?u ?i?n tr??ng m v?n gi? nguyn c??ng ?? th con l?c s? dao ??ng nh? v?i chu k:
A. \f(4,s B: \f(,2 s C. s D. \f(2, s
Cu 32: M?t l xo c ?? c?ng k = 20 N/m ???c treo th?ng ??ng, v?t n?ng c kh?i l??ng m = 100g ???c treo vo s?i dy khng dn v treo vo ??u d??i c?a l xo. L?y g = 10 m/s2. ?? v?t dao ??ng ?i?u ho th bin ?? dao ??ng c?a v?t ph?i tho? mn ?i?u ki?n:
A. A ? 5 cm. B. A ? 5 cm. C. 5 ? A ? 10 cm. D. A ? 10 cm.
Cu 33: Con l?c l xo g?m v?t c kh?i l??ng m, l xo c ?? c?ng k ???c kch thch dao ??ng v?i bin ?? A. Khi ?i qua v? tr cn b?ng t?c ?? c?a v?t l v0. Khi t?c ?? c?a v?t l v0/3 th n ? li ??
A. x = \f(2,3A . B. x = \f(2,3A . C. x = \f(2,A. D. x = \f(,3A.
Cu 34: ?o?n m?ch AB g?m ?o?n m?ch AN n?i ti?p v?i ?o?n m?ch NB. ?o?n m?ch AN g?m cu?n c?m thu?n c ?? t? c?m L= \f(1,H v ?i?n tr? thu?n R1 =50? m?c n?i ti?p. ?o?n m?ch NB g?m t? ?i?n c ?i?n dung C v ?i?n tr? thu?n R2 m?c n?i ti?p. ??t vo hai ??u AB m?t ?i?n p xoay chi?u c gi tr? hi?u d?ng v t?n s? khng ??i th ?i?n p t?c th?i ? hai ??u ?o?n m?ch AN v NB l?n l??t l (V ) v (V ). H? s? cng su?t c?a m?ch c gi tr? x?p x?
A. 0,97 B. 0,87 C. 0,71 D. 0,92
Cu 35: ?o?n m?ch ?i?n MN g?m hai ?o?n m?ch MA v AN m?c n?i ti?p. ?o?n m?ch MA g?m ?i?n tr? thu?n R m?c n?i ti?p v?i cu?n thu?n c?m L, ?o?n m?ch AN ch?a t? C c ?i?n dung thay ??i ???c. ??t vo hai ??u ?o?n m?ch ?i?n p (V). Thay ??i ?i?n dung c?a t? ?i?n ?? ?i?n p hi?u d?ng UMA ??t c?c ??i th khi ? bi?u th?c ?i?n p gi?a ?i?m M v ?i?m A l (V). Gi tr? c?a ? l
A. B. C. D.
Cu 36: Cho m?ch g?m ?i?n tr? R v cu?n dy thu?n c?m L n?i ti?p, L thay ??i ???c. Hi?u ?i?n th? hi?u d?ng gi?a hai ??u m?ch l U, t?n s? gc ?=200rad/s. Khi L = ?/4H th u l?ch pha so v?i i m?t gc ?, khi L = 1/?H th u l?ch pha so v?i i m?t gc ?'. Bi?t ?+ ?'=90o. R c gi tr? l
A. 80? B. 157? C. 100? D. 50?
Cu 37: Dng ?i?n i = 4cos2?t (A) c gi tr? hi?u d?ng l
A. A B. 2A C. (2+ )A D. A
Cu 38: M?ch ?i?n xoay chi?u R, L, C m?c n?i ti?p. ?i?n p ? hai ??u ?o?n m?ch l u=Uocos?t. Ch? c ? thay ??i ???c. ?i?u ch?nh ? th?y khi gi tr? c?a n l ?1 ho?c ?2 (?2 < ?1) th dng ?i?n hi?u d?ng ??u nh? h?n c??ng ?? hi?u d?ng c?c ??i n l?n (n > 1). Bi?u th?c tnh R l
A. . B. . C. . D. .
Cu 39: Trong th nghi?m giao thoa Y-ng, ngu?n S pht nh sng ??n s?c c b??c sng ? ng??i ta ??t mn quan st cch m?t ph?ng hai khe m?t kho?ng D th kho?ng vn l 1mm. Khi kho?ng cch t? mn quan st ??n m?t ph?ng hai khe l?n l??t l D+?D ho?c D -?D th kho?ng vn thu ???c trn mn t??ng ?ng l 2i v i. N?u kho?ng cch t? mn quan st ??n m?t ph?ng hai khe l D+3?D th kho?ng vn trn mn l:
A. 3 mm. B. 2,5 mm. C. 2 mm. D. 4 mm.
Cu 40: Trong th nghi?m Young v? giao thoa nh sng, cho kho?ng cch gi?a hai khe l 1mm, t? 2 khe ??n mn l 1m, ta chi?u vo 2 khe ??ng th?i b?c x? ?1 = 0,4?m v ?2, giao thoa trn mn ng??i ta ??m ???c trong b? r?ng L = 2,4mm c t?t c? 9 c?c ??i c?a ?1 v ?2 trong ? c 3 c?c ??i trng nhau, bi?t 2 trong s? 3 c?c ??i trng ? 2 ??u. Gi tr? ?2 l:
A. 0,6?m B. 0,545?m. C. 0,65?m. D. 0,5?m
Cu 41: M?t s?i dy ?n h?i di 1 m ???c treo l? l?ng ln m?t c?n rung. C?n c th? rung theo ph??ng ngang v?i t?n s? thay ??i ???c t? 100 Hz ??n 120 Hz. V?n t?c truy?n sng trn dy 8 m/s. Trong qu trnh thay ??i t?n s? rung c?a c?n, c th? t?o ra s? b?ng sng l?n nh?t
A. 26. B. 30. C. 27. D. 28.
Cu 42: M?t sng c? lan truy?n t? ngu?n O, d?c theo tr?c Ox v?i bin ?? sng khng ??i, chu k sng T v b??c sng ?. Bi?t r?ng t?i th?i ?i?m t = 0, ph?n t? t?i O qua v? tr cn b?ng theo chi?u d??ng v t?i th?i ?i?m t = \f(5T,6 ph?n t? t?i ?i?m M cch O m?t ?o?n d = \f(,6 c li ?? l -2 cm. Bin ?? sng l
A. 4/ cm B. 2 C. 2 cm D. 4 cm
Cu 43: Hai ngu?n sng k?t h?p A, B trn m?t thong ch?t l?ng dao ??ng theo ph??ng trnh u A= uB =4cos(10?t) mm. Coi bin ?? sng khng ??i, t?c ?? sng v = 15cm/s. Hai ?i?m M1, M 2 cng n?m trn m?t elip nh?n A, B lm tiu ?i?m c AM1 - BM1 = 1cm v AM2 - BM 2 = 3,5 cm. T?i th?i ?i?m li ?? c?a M1 l 3 mm th li ?? c?a M2 t?i th?i ?i?m ? l
A. 3 mm. B. -3 mm. C. - mm. D. -3 mm.
Cu 44: Hai ngu?n sng trn m?t n??c S1, S2 cch nhau 7? (? l b??c sng ) dao ??ng v?i ph??ng trnh u1 = asin?t v u2 = acos?t, bin ?? sng khng ??i. ?i?m M trn m?t n??c, trn ???ng trung tr?c S1, S2, g?n nh?t dao ??ng cng pha v?i S1 cch S1 m?t kho?ng
A: \f(,8 B. \f(,8 C. \f(,8 D. \f(,8
Cu 45: B??c sng c?a nh sng ?? trong chn khng b?ng 640nm, b??c sng c?a nh sng lam trong chn khng b?ng 500nm. Khi truy?n vo m?t mi tr??ng trong su?t, nh sng ?? lan truy?n nhanh h?n nh sng lam 1,2 l?n. T? s? n?ng l??ng photon c?a nh sng lam v nh sng ?? trong mi tr??ng ? l
A. 1,067 B. 1,280 C. 1,536 D. 0,938
Cu 46: C??ng ?? c?a m?t chm sng h?p ??n s?c c b??c sng 0,5?m khi chi?u vung gc t?i b? m?t c?a m?t t?m kim lo?i l I (W/m2), di?n tch c?a b? m?t kim lo?i nh?n ???c nh sng t?i l 32 mm2. C? 50 ph tn t?i b? m?t t?m kim lo?i th gi?i phng ???c 2 electron quang ?i?n v s? electron b?t ra trong 1s l 3,2.1013. Gi tr? c?a I l
A. 9,9375 W/m2. B. 9,9735 W/m2. C. 8,5435 W/m2. D. 8,9435 W/m2.
Cu 47: H?t nhn Ra ??ng yn phn r ra m?t h?t ? v bi?n ??i thnh h?t nhn X. Bi?t r?ng ??ng n?ng c?a h?t ? trong phn r trn b?ng 4,8 MeV v coi kh?i l??ng c?a h?t nhn tnh theo u x?p x? b?ng s? kh?i c?a chng. N?ng l??ng t?a ra trong m?t phn r l
A. 4,886 MeV. B. 5,216 MeV. C. 5,867 MeV. D. 7,812 MeV.
Cu 48: ?? phng x? tnh cho m?t gam c?u m?u cc bon t? hi c?t c 2000 tu?i l bao nhiu? Bi?t chu k? bn r c?u C14 l 5730 n?m. Cho bi?t t? s? ??i v?i c? th? s?ng, v NA= 6,02.1023/mol.
A. 2,55 Bp B. 0,196Bq C. 1,84 Bq D. 1,36Bq
Cu 49: M?ch ch?n sng c?a m?t my thu v tuy?n ?i?n g?m m?t t? C0 m?c song song v?i t? xoay CX
?i?n dung c?a t? xoay bi?n thin theo cng th?c CX= 10+2? (?F )v?i (0 ? ? ? 1200 ) nh? ? m?ch thu ???c sng ?i?n t? c b??c sng t? 10m ??n 30m. ?i?n dung c?a t? C0 c gi tr? l
A. 36F B. 120F C. 20F D. 40F
Cu 50: M?t t? ?i?n c ?i?n dung C = F ???c n?p ?i?n ??n ?i?n tch c?c ??i. N?i hai b?n t? ?i?n v?i m?t cu?n dy thu?n c?m c ?? t? c?m L = \f(1, H. B? qua ?i?n tr? dy n?i. Sau kho?ng th?i gian ng?n nh?t bao nhiu giy (k? t? lc n?i) n?ng l??ng t? tr??ng c?a cu?n dy b?ng 3 l?n n?ng l??ng ?i?n tr??ng trong t?.
A. 1/300(s) B. 1/100(s) C. 4/300(s) D. 5/300(s)

?? THI TH? ??I H?C - N?M H?C 2015
- MN V?T L -
Th?i gian lm bi 90 pht, khng k? th?i gian pht ?? - ?? s? 04
Cho bi?t: h?ng s? Pl?ng h = 6,625.10-34 J.s; ?? l?n ?i?n tch nguyn t? e = 1,6.10-19 C; t?c ?? nh sng trong chn khng c = 3.108 m/s; 1u = 931,5 MeV/c2.
Cu 1: Po210 l ??ng v? phng x? ? v bi?n ??i thnh h?t nhn ch c chu k? bn r 138 ngy. Ban ??u ngu?i ta nh?p v? 210g. H?i sau ? 276 ngy lu?ng ch?t trong m?u cn l?i kh?i lu?ng l bao nhiu?
A. 52,5g B. 154,5g C. 210 D. 207g
Cu 2: Khi t?ng hi?u ?i?n th? c?a m?t ?ng tia X ln n l?n (n > 1) , th b??c sng c?c ti?u c?a tia X m ?ng pht ra gi?m m?t l??ng ??. Hi?u ?i?n th? ban ??u c?a ?ng l:
A. . B. . C. . D. .
Cu 3: T?i m?t ?i?m trn tri ??t c sng ?i?n t? truy?n qua. T?i ? vc t? c??ng ?? ?i?n tr??ng h??ng th?ng ??ng t? d??i ln, vc t? c?m ?ng t? B n?m ngang h??ng t? Nam ??n B?c. H??ng truy?n sng ?i?n t? c chi?u
A. t? ?ng ??n. B. t? Nam ??n. C. t? Ty ??n. D. t? B?c ??n.
Cu 4: Hai ngu?n sng A v B dao ??ng cng pha v cng t?n s?, n?m trn m?t ch?t l?ng, gi? s? bin ?? sng khng ??i trong qu trnh truy?n sng. Khi c giao thoa, quan st th?y trn ?o?n AB c 11 ?i?m dao ??ng v?i bin ?? c?c ??i. Trn ???ng th?ng Ax vung gc v?i AB c hai ?i?m M v N dao ??ng v?i bin ?? c?c ??i, v?i M l c?c ??i g?n A nh?t v N l c?c ??i xa A nh?t. Bi?t AM = 1,5cm. V AN = 31,02cm . Kho?ng cch gi?a hai ngu?n A, B l
A. 8,2 cm. B. 11,2cm. C. 10,5cm. D. 12,25cm.
Cu 5: Hai CLLX c cng kh?i l??ng, cng bin ?? dao ??ng, c chu k l?n l??t l T1 v T2 = 3T1. T? s? ??ng n?ng c?c ??i c?a hai con l?c l
A. B. C. D.
Cu 6: M?t con l?c l xo dao ??ng ?i?u ha theo ph??ng ngang v?i n?ng l??ng dao ??ng 1J v l?c ?n h?i c?c ??i l 10N. I l ??u c? ??nh c?a l xo. Kho?ng th?i gian ng?n nh?t gi?a hai l?n lin ti?p ?i?m I ch?u tc d?ng c?a l?c ko 5 N l 0,1s. Qung ???ng di nh?t m v?t ?i ???c trong 0,4s l
A. 84cm. B. 115cm. C. 64cm. D. 60cm.
Cu 7: Ch?n cu sai khi ni v? tnh ch?t v ?ng d?ng c?a cc lo?i quang ph?
A. D?a vo quang ph? v?ch h?p th? v v?ch pht x? ta bi?t ???c thnh ph?n c?u t?o ngu?n sng.
B. M?i nguyn t? ho h?c ???c ??c tr?ng b?i m?t quang ph? v?ch pht x? v m?t quang ph? v?ch h?p th?.
C. D?a vo quang ph? lin t?c ta bi?t ???c nhi?t ?? ngu?n sng.
D. D?a vo quang ph? lin t?c ta bi?t ???c thnh ph?n c?u t?o ngu?n sng.
Cu 8: M?t my bi?n th? li ??i x?ng g?m ba nhnh c ti?t di?n b?ng nhau, hai nhnh ???c cu?n hai cu?n dy. Khi m?c m?t hi?u ?i?n th? xoay chi?u vo m?t cu?n th cc ???ng s?c do n sinh ra khng b? thot ra ngoi v ???c chia ??u cho hai nhnh cn l?i. Khi m?c cu?n 1 vo m?t hi?u ?i?n th? xoay chi?u c gi tr? hi?u d?ng l 240V th cu?n 2 ?? h? c hi?u ?i?n th? U2. H?i khi m?c vo cu?n 2 m?t hi?u ?i?n th? U2 th ? cu?n 1 ?? h? c hi?u ?i?n th? bao nhiu? Bi?t r?ng ?i?n tr? c?a cc cu?n dy khng ?ng k?.
A. 40V B. 60V C. 120V D. 30V
Cu 9: M?t my bi?n p l t??ng c m?t cu?n s? c?p v hai cu?n th? c?p ???c qu?n trn m?t l?i thp chung hnh khung ch? nh?t. Cu?n s? c?p c N1 = 1320 vng dy; cu?n th? c?p th? hai c N3 = 25 vng dy. Khi m?c vo hai ??u cu?n s? c?p m?t ?i?n p xoay chi?u c gi tr? hi?u d?ng U1 = 220 V th hi?u ?i?n th? hi?u d?ng ? hai ??u cu?n th? c?p th? nh?t l U2 = 10 V; c??ng ?? dng ?i?n ch?y trong cu?n th? c?p th? nh?t v th? hai c gi tr? l?n l??t l I2 = 0,5 A v I3 = 1,2 A. Coi h? s? cng su?t c?a m?ch ?i?n l 1. C??ng ?? dng ?i?n hi?u d?ng ch?y trong cu?n s? c?p c gi tr? l
A. 1/44 A B. 3/16 A C. 1/22 A D. 2/9 A
Cu 10: Pht bi?u no d??i ?y v? nh sng ??n s?c l ?ng?
A. nh sng ??n s?c l nh sng khng b? l?ch ???ng truy?n khi ?i qua l?ng knh
B. nh sng ??n s?c l nh sng c t?n s? hon ton xc ??nh.
C. ??i v?i nh sng ??n s?c, gc l?ch c?a tia sng ??i v?i cc l?ng knh khc nhau ??u c cng gi tr?
D. ??i v?i cc mi tr??ng khc nhau nh sng ??n s?c lun c cng b??c sng
Cu 11: M?t con l?c ??n c v?t n?ng m = 10g. N?u ??t d??i con l?c m?t nam chm th chu k dao ??ng b c?a n thay ??i ?i \f(1,1000 so v?i khi khng c nam chm. Tnh l?c ht c?a nam chm tc d?ng vo con l?c. L?y g =10m/s2.
A. f = 2.103N B. f = 2.10-4 N C. f = 0,2 N D. f = 0,02 N
Cu 12: M?t sng truy?n trong m?t mi tr??ng ???c m t? b?i ph??ng trnh y = 0,03sin?(2t- 0,01x). Trong ? y v x ?o b?ng mt, t ?o b?ng giy. T?i m?t th?i ?i?m ? cho ?? l?ch pha dao ??ng c?a hai ph?n t? mi tr??ng cch nhau 12,5m l
A. \f(,2. B. \f(,4 C. \f(,8 D. ?
Cu 13: Trong th nghi?m giao thoa v?i hai ngu?n pht sng gi?ng nhau t?i S1, S2 trn m?t n??c. Kho?ng cch hai ngu?n l S1S2 = 8cm. Hai sng truy?n ?i c b??c sng ? = 2cm. Trn ???ng th?ng xx' song song v?i S1S2, cch S1S2 m?t kho?ng 2cm, kho?ng cch ng?n nh?t gi?a giao ?i?m C c?a xx' v?i ???ng trung tr?c S1S2 ??n ?i?m dao ??ng v?i bin ?? c?c ti?u l:
A. 0,56cm B. 1cm C. 0,5cm D. 0,64cm
Cu 14: M?t ch?t ?i?m dao ??ng ?i?u ho trn tr?c Ox c v?n t?c b?ng 0 t?i hai th?i ?i?m lin ti?p t1=2,6 s v t2= 3,4 s v v?n t?c trung bnh trong kho?ng th?i gian ?t = t2 - t1 l 10 cm/s. To? ?? ch?t ?i?m t?i th?i ?i?m t = 0 (s) l
A. - 4cm. B. - 2 cm. C. 0 cm. D. 2 cm.
Cu 15: Trong th nghi?m giao thoa nh sng I ng, bi?t kho?ng cch gi?a hai khe l 0,6 mm v kho?ng cch t? hai khe t?i mn l 1,8 m. Chi?u sng hai khe b?ng nh sng c hai thnh ph?n ??n s?c ?1 = 0,45 ?m v ?2. Ng??i ta ?o ???c kho?ng cch t? vn trung tm ??n vn cng mu v?i n g?n nh?t l 8,1mm. B??c sng ?2 c gi tr? l
A. 0,42 ?m B. 0,54 ?m C. 0,60 ?m D. 0,63?m
Cu 16: M?ch RLC n?i ti?p khi ??t vo ?i?n p xoay chi?u c t?n s? gc ? (m?ch c tnh c?m khng) v cho ? bi?n ??i th ta ch?n ???c m?t gi tr? c?a ? lm cho c??ng ?? hi?u d?ng c tr? s? l?n nh?t l Imax v 2 tr? s? ?1, ?2 v?i ?1 - ?2 = 200?(rad/s) th c??ng ?? lc ny l I v?i I = \f(Imax, , cho L = \f(3,( H ) . ?i?n tr? c tr? s? no sau ?y?
A. 150? B. 200? C. 50? D. 100?
Cu 17: M?t con l?c l xo ??t n?m ngang dao ??ng ?i?u ha d??i tc d?ng c?a m?t ngo?i l?c c??ng b?c. Khi ??t l?n l??t l?c c??ng f1 = F0cos(10?t+?1); f2 = F0cos(12?t+?2) v f3 = F0cos(14?t+?3) th v?t dao ??ng theo cc ph??ng trnh l?n l??t l ; v . H? th?c no sau ?y l ?ng?
A. A ' = A B. A ' < A C. A ' > A D. A ' = A
Cu 18: M?t con l?c ??n c chi?u di khng ??i, g?i ?T1 l ?? bi?n thin chu k dao ??ng ?i?u ha khi ??a con l?c t? m?t ??t ln ?? cao h (h << R, v?i R l bn knh Tri ??t), ?T2 l ?? bi?n thin chu k dao ??ng ?i?u ha khi ??a con l?c t? m?t ??t xu?ng ?? su h. Lin h? gi?a ?T1 v ?T2 l
A. ?T1=2.?T2. B. ?T1=4. ?T2. C. 2. ?T1= ?T2. D. ?T1= ?T2.
Cu 19: M?t m?ch dao ??ng ?i?n t?, g?m m?t ?ng dy c h? s? t? c?m L = 3.10-5H. M?c n?i ti?p v?i t? ?i?n c di?n tch b?n t? l S = 100 cm2. Kho?ng cch gi?a hai b?n l d = 0,1mm. M?ch c?ng h??ng v?i sng c b??c sng ? = 750m. H?i h?ng s? ?i?n mi gi?a hai b?n l bao nhiu? Cho h?ng s? t??ng tc ?i?n k = 9.109 Nm2/C2.
A. 9. B. 6. C. 4. D. 3.
Cu 20: M?ch ch?n sng c?a m?t my thu thanh v tuy?n ?i?n l m?t m?ch dao ??ng g?m m?t cu?n c?m c ?? t? c?m L v m?t b? g?m t? ?i?n c ?i?n dung C0 m?c song song v?i t? ?i?n c ?i?n dung Cx thay ??i ???c t? C1 = 1 pF ??n C2 = 25 pF. My thu thu ???c sng ?i?n t? c b??c sng trong d?i t? 10 m ??n 30 m. ?? l?n c?a C0 v L l
A. C0 = 11 pF v L = 2,3 ?H. B. C0 = 2 pF v L = 0,926 ?H .
C. C0 = 11 pF v L = 0,23 ?H. D. C0 = 2 pF v L = 9,26 ?H .
Cu 21: ??ng v? Na phng x? ?- t?o thnh h?t nhn con Mg. Kh?i l??ng ban ??u c?a Na l 2,4g. Sau 30 gi? ch? cn l?i 0,6g NA. Khi nghin c?u ? th?i ?i?m t1 th t? s? gi?a kh?i l??ng Mg v Na l 0,25. H?i sau th?i ?i?m t1 bao lu th t? s? ? b?ng 9.
A. 30 gi?. B. 40 gi?. C. 45 gi?. D. 35 gi?
Cu 22: Trong th nghi?m v?i t? bo quang ?i?n, v?i m?t kim lo?i lm cat?t, thay ??i b??c sng b?c x? chi?u t?i cat?t. ? th? hi?u ?i?n th? hm Uh trong hi?n t??ng quang ?i?n x?y ra v?i t? bo quang ?i?n theo b??c sng nh sng kch thch c d?ng
A. ???ng th?ng. B. ???ng trn. C. ???ng elp. D. ???ng hypebol.
Cu 23: M?t con l?c l xo ??t n?m ngang g?m v?t M c kh?i l??ng 400g v l xo c h? s? c?ng 40N/m ?ang dao ??ng ?i?u ha xung quanh v? tr cn b?ng v?i bin ?? 5cm. Khi M qua v? tr cn b?ng ng??i ta th? nh? v?t m c kh?i l??ng 100g ln M (m dnh ch?t ngay vo M), sau ? h? m v M dao ??ng v?i bin ??
A. 2 cm B. 4,25cm C. 3 cm D. 2 cm
Cu 24: M?t th?u knh hai m?t l?i, cng bn knh v ???c lm th?y tinh crao c tiu c? 100 mm ??i v?i nh sng mu vng. Bi?t chi?t su?t c?a th?y knh ??i v?i nh sng ??, vng, lam l?n l??t l n1 = 1,5076; n2 = 1,5100 v n3 = 1,51565. Kho?ng cch gi?a hai tiu ?i?m c?a th?u knh ??i v?i hai nh sng ?? l lam l
A. 1,5685 mm B. 0,532 mm C. 2,4334 mm D. 1,276 mm
Cu 25: M?t khung dy d?n ph?ng, hai ??u dy khp kn quay ??u v?i t?c ?? gc ? quanh m?t tr?c n?m trong m?t ph?ng v?i khung v vung gc v?i cc ???ng s?c t? c?a m?t t? tr??ng ??u . G?i ?0 v I0 l?n l??t l gi tr? c?c ??i c?a t? thng qua m?ch v c??ng ?? dng ?i?n trong m?ch. Th?i ?i?m m t? thng qua m?ch c gi tr? ? = -0, 8.?0 v ?ang gi?m th c??ng ?? dng ?i?n trong m?ch c gi tr?
A. i = 0,4I0 v ?ang gi?m. B. i = 0,6I0 v ?ang t?ng.
C. i = 0,4I0 v ?ang t?ng. D. i = 0,6I0 v ?ang gi?m.
Cu 26: M?ch ?i?n xoay chi?u g?m bi?n tr? m?c n?i ti?p v?i cu?n dy thu?n c?m v t? ?i?n. M?c vo m?ch ?i?n ny m?t hi?u ?i?n th? xoay chi?u ?n ??nh. Ng??i ta ?i?u ch?nh gi tr? c?a bi?n tr? ??n khi cng su?t c?a m?ch l 100 W th khi ? dng ?i?n tr? pha v?i hi?u ?i?n th? hai ??u m?ch gc ?/3. Ti?p t?c ?i?u ch?nh gi tr? c?a bi?n tr? sao cho cng su?t c?a m?ch ??t gi tr? c?c ??i. Gi tr? c?c ??i c?a cng su?t l ?
A. 300W B. 100 W C. 200W D. 250W
Cu 27: Pht bi?u no sau ?y sai khi ni v? sng ?i?n t??
A. Sng ?i?n t? c b??c sng trong kho?ng t? 0,01 m ??n 10 m ???c ?ng d?ng ?? truy?n thng qua v? tinh.
B. Trong qu trnh truy?n sng, vect? c??ng ?? ?i?n tr??ng v vect? c?m ?ng t? t?i m?i ?i?m ??u bi?n thin tu?n hon theo th?i gian v lun vung pha nhau.
C. Sng ?i?n t? l sng ngang, lan truy?n ???c trong chn khng.
D. Khi m?t ?i?n tch ?i?m dao ??ng ?i?u ho trong khng gian s? sinh ra ?i?n t? tr??ng lan truy?n trong khng gian d??i d?ng sng.
Cu 28: Cho ph??ng trnh phng x? c?a 1 h?t: XA ? YA1 + ZA2 + ? + ?E. Bi?t ph?n ?ng khng km theo tia ? v kh?i l??ng cc h?t l?y b?ng s? kh?i. ?E l n?ng l??ng t?a ra t? ph?n ?ng trn, K1; K2 l ??ng n?ng c?a cc h?t sau ph?n ?ng. Tm h? th?c ?ng.
A. K1 = B. K1 = C. K1= D. K1=
Cu 29: Kh?i l??ng ring c?a cc h?t nhn khc nhau th
A. h?t nhn cng b?n s? cng l?n. B. ph? thu?c vo s? kh?i.
C. h?t nhn cng km b?n s? cng l?n. D. x?p x? b?ng nhau.
Cu 30: Nguyn t? hi?r ?ang ? tr?ng thi c? b?n, n?u kch thch sao cho nguyn t? chuy?n ln qu? ??o Q th s? v?ch ph? trong dy Laiman, Banme, Pasen m n c th? pht ra l?n l??t l:
A. 4, 5, 6. B. 6, 5, 4. C. 5, 6, 7. D. 7, 6, 5.
Cu 31: M?t phtn c n?ng l??ng , truy?n trong m?t mi tr??ng v?i b??c sng ?. V?i h l h?ng s? Pl?ng, c l v?n t?c nh sng truy?n trong chn khng. Chi?t su?t tuy?t ??i c?a mi tr??ng ? l:
A. n = c/(h?). B. n = c/(?). C. n = hc/(?). D. n = ?/(hc).
Cu 32: Cho bn knh Bo ro=0,53.10-10m. Nguyn t? Hidro ? tr?ng thi c? b?n ???c kch thch th c bn knh qu? ??o t?ng ln 25 l?n. Pht bi?u ?ng l:
A. Qu? ??o ? tr?ng thi kch thch l qu? ??o N
B. N c?n h?p th? m?t n?ng l??ng 13,056J ?? chuy?n ln tr?ng thi kch thch ? t? tr?ng thi c? b?n
C. Khi e chuy?n v? qu? ??o d?ng bn trong th quang ph? v?ch pht x? c?a n g?m 10 v?ch
D. Khi e chuy?n v? qu? ??o d?ng bn trong th quang ph? n pht ra t?t c? thu?c vng t? ngo?i
Cu 33: Bi?t A v B l 2 ngu?n sng gi?ng nhau trn m?t n??c cch nhau 4cm. C l m?t ?i?m trn m?t n??c, sao cho AC AB. Gi tr? l?n nh?t c?a ?o?n AC ?? C n?m trn ???ng c?c ??i giao thoa l 4,2cm. D c?ng l m?t ?i?m trn m?t n??c, sao cho AD AB . Gi tr? nh? nh?t c?a AD ?? D thu?c c?c ?ai giao thoa l:
A. 0,8cm. B. 3,2cm. C. 0,9cm. D. 2,4cm.
Cu 34: Hai ?i?m M, N n?m trn cng m?t ph??ng truy?n sng cch nhau m?t kho?ng ?/3, sng c bin ?? l A, t?i m?t th?i ?i?m t1 = 0 c uM = a v uN = -a (bi?t A > a > 0). Th?i ?i?m t2 li?n sau ? c uM = A l (cho bi?t sng truy?n t? M sang N)
A. T/12. B. T/3. C. 11T/12. D. T/6.
Cu 35: Sng d?ng trn m?t s?i dy c bin ?? ? b?ng l 5cm. Gi?a hai ?i?m M, N c bin ?? 2.5cm cch nhau 20cm cc ?i?m lun dao ??ng v?i bin ?? l?n h?n 2,5cm. Tm b??c sng.
A. 120cm B. 60cm C. 90cm D. 108cm
Cu 36: Trong cc k?t lu?n sau, tm k?t lu?n sai.
A. Nh?c m l nh?ng m c t?n s? xc ??nh. T?p m l nh?ng m khng c t?n s? xc ??nh.
B. m s?c l m?t ??c tnh sinh l c?a m ph? thu?c vo cc ??c tnh v?t l l t?n s? v bin ??.
C. ?? cao l ??c tnh sinh l c?a m ph? thu?c vo ??c tnh v?t l t?n s? v n?ng l??ng m.
D. ?? to c?a m l ??c tnh sinh l c?a m ph? thu?c vo c??ng ?? v t?n s? m.
Cu 37: V?t c kh?i l??ng m = 100g r?i t? ?? cao h = 70cm ln m?t ??a nh? kh?i l??ng khng ?ng k? g?n ? ??u m?t l xo ??t th?ng ??ng trn sn n?m ngang, ?? c?ng k = 80 \f(N,m, chi?u di t? nhin c?a l xo l l0 = 20cm. Tnh l?c nn c?c ??i c?a l xo ln sn. L?y g = 10 m/s2.
A. 10 N. B. 5,4 N. C. 25 N. D. 12,5 N.
Cu 38: Kh?i g? M= 3990g n?m trn m?t ph?ng ngang nh?n khng ma st, n?i v?i t??ng b?ng m?t l xo c ?? c?ng 1N/cm. Vin ??n m=10g bay theo ph??ng ngang v?i v?n t?c v0 = 60m/s song song v?i l xo ??n ??p vo kh?i g? v dnh trong g?. Sau va ch?m h? v?t dao ??ng v?i bin ?? l
A. 30 cm B. 20 cm C. 2 cm D. 3 cm
Cu 39: M?t con l?c l xo treo th?ng ??ng. Nng v?t ln ?? l xo khng bi?n d?ng r?i th? nh? th v?t dao ??ng ?i?u ha theo ph??ng th?ng ??ng quanh v? tr cn b?ng O. Khi v?t ?i qua v? tr c t?a ?? x = 2,5 cm th c v?n t?c 50 cm/s. L?y g = 10m/s2. Tnh t? lc th? v?t, th?i gian v?t ?i ???c qung ???ng 27,5 cm l
A. 5,5s. B. 5s. C. 2? /15 s. D. ?/12 s.
Cu 40: M?t con l?c l xo treo th?ng ??ng g?m v?t nh? m g?n vo ??u m?t l xo c chi?u di l, l xo ? ???c c?t ra t? m?t l xo c chi?u di t? nhin l0>l v ?? c?ng ko. V?y ?? gin c?a l xo khi v?t ? v? tr cn b?ng v chu k dao ??ng c?a con l?c l xo ? l:
A. B.
C. D. ?p n khc
Cu 41: Trong th nghi?m I ng v? giao thoa nh sng ng??i ta s? d?ng ??ng th?i ba nh sng ??n s?c c b??c sng l?n l??t l ?1 = 0,48?m; ?2 = 0,64?m v ?3 = 0,72?m. S? vn sng ??n s?c quan st ???c ? gi?a hai vn sng g?n nh?t cng mu v?i vn sng trung tm l
A. 26 B. 21 C. 16 D. 23
Cu 42: Trong th nghi?m Y-ng v? giao thoa nh sng, hai khe ???c chi?u b?ng ngu?n S pht nh sng laze ??n s?c, kho?ng cch gi?a hai khe l 0,16 mm. Kho?ng vn trn mn quan st ?o ???c l 1,4cm. N?u d?ch chuy?n m?t khe ra xa khe kia trong khi v?n gi? c? ??nh mn v ngu?n th th?y kho?ng vn m?i l 0,8cm. Tnh ?? d?ch chuy?n khe.
A. 0,16mm B. 0,28mm C. 0,12mm D. 0,04mm
Cu 43: ??t vo hai ??u cu?n s? c?p c?a m?t my bi?n p l t??ng (b? qua hao ph) m?t ?i?n p xoay chi?u c gi tr? hi?u d?ng khng ??i th ?i?n p hi?u d?ng gi?a hai ??u cu?n th? c?p ?? h? l 100 V. ? cu?n th? c?p, n?u gi?m b?t n vng dy th ?i?n p hi?u d?ng gi?a hai ??u ?? h? c?a n l U, n?u t?ng thm n vng dy th ?i?n p ? l 2U. N?u t?ng thm 3n vng dy ? cu?n th? c?p th ?i?n p hi?u d?ng gi?a hai ??u ?? h? c?a cu?n ny b?ng
A. 100 V. B. 110 V. C. 220 V. D. 200 V.
Cu 44: ??t ?i?n p xoay chi?u (V ) (t tnh b?ng giy) vo hai ??u ?o?n m?ch g?m ?i?n tr? R = 50(?), cu?n c?m thu?n L = \f(1,( H ) v t? ?i?n (F) m?c n?i ti?p. Trong m?t chu k?, kho?ng th?i gian ?i?n p hai ??u ?o?n m?ch th?c hi?n cng m l
A. 12,5ms B. 17,5ms C. 15ms D. 5ms
Cu 45: ??t m?t hi?u ?i?n th? (V) vo hai ??u ?o?n m?ch n?i ti?p g?m ?i?n tr? R, cu?n dy c ?i?n tr? thu?n r = 0,5R v m?t t? ?i?n c ?i?n dung thay ??i, th th?y gi tr? c?c ti?u c?a hi?u ?i?n th? hi?u d?ng hai ??u ?o?n m?ch c cu?n dy n?i ti?p v?i t? C l:
A. 40V. B. 60 V. C. 60V. D. 40 V.
Cu 46: M?t ng??i ??nh qu?n m?t my h? p t? ?i?n p U1 = 220 (V) xu?ng U2 =110 (V) v?i li khng phn nhnh, xem my bi?n p l l t??ng, khi my lm vi?c th su?t ?i?n ??ng hi?u d?ng xu?t hi?n trn m?i vng dy l 1,25 Vn/vng. Ng??i ? qu?n ?ng hon ton cu?n th? c?p nh?ng l?i qu?n ng??c chi?u nh?ng vng cu?i c?a cu?n s? c?p. Khi th? my v?i ?i?n p U1 = 220V th ?i?n p hai ??u cu?n th? c?p ?o ???c l 121(V). S? vng dy b? qu?n ng??c l:
A. 9 B. 8 C. 12 D. 10
Cu 47: ?o?n m?ch ?i?n xoay chi?u c R, cu?n thu?n c?m L v t? C khng ??i m?c n?i ti?p nhau vo ngu?n ?i?n xoay chi?u c ?i?n p hi?u d?ng khng ??i nh?ng t?n s? thay ??i. Khi f = f1 hay f = f2 = f1 - 50 (Hz) th m?ch tiu th? cng cng su?t, cn khi f = f0 = 60 Hz ?i?n p hai ??u m?ch ??ng pha v?i c??ng ?? dng ?i?n trong m?ch. Gi tr? f1 b?ng:
A. 100 Hz B. 100 Hz C. 120 Hz D. 90 Hz
Cu 48: N?u ??t ?i?n p u1 = U0cos100?t vo hai ??u m?t cu?n dy c ?? t? c?m L khng ??i v ?i?n tr? thu?n r khc khng th cng su?t tiu th? trong cu?n dy l P. N?u ??t ?i?n p u2 = 2U0cos100?t vo hai ??u cu?n dy trn th cng su?t tiu th? trn cu?n dy l:
A. 2P B. P C. P/4 D. 4P
Cu 49: Hai cu?n dy n?i ti?p v?i nhau trong m?t m?ch ?i?n xoay chi?u. Cu?n 1 c ?i?n tr? thu?n r1 l?n g?p l?n c?m khng ZL1 c?a n, ?i?n p trn cu?n 1 v 2 c cng gi tr? hi?u d?ng nh?ng l?ch pha nhau ?/3. T? s? ?? t? c?m L1/L2 c?a 2 cu?n dy
A. 3/2 B. 1/3 C. 1/2 D. 2/3
Cu 50: ?o?n m?ch xoay chi?u AB g?m ?i?n tr? R n?i ti?p cu?n dy thu?n c?m c L thay ??i ???c, ?i?n p hai ??u cu?n c?m ???c ?o b?ng m?t vn k? c ?i?n tr? r?t l?n. Khi L = L1 th vn k? ch? V1, ?? l?ch pha gi?a ?i?n p hai ??u ?o?n m?ch v?i dng ?i?n l ?1, cng su?t c?a m?ch l P1. Khi L = L2 th vn k? ch? V2, ?? l?ch pha gi?a ?i?n p hai ??u ?o?n m?ch v dng ?i?n l ?2, cng su?t c?a m?ch l P2. Bi?t ?1 + ?2 = ?/2 v V1 = 2V2. T? s? P1/P2 l:
A. 5 B. 8 C. 4 D. 6

?? THI TH? ??I H?C - N?M H?C 2015
- MN V?T L -
Th?i gian lm bi 90 pht, khng k? th?i gian pht ?? - ?? s? 05
Cho bi?t: h?ng s? Pl?ng h = 6,625.10-34 J.s; ?? l?n ?i?n tch nguyn t? e = 1,6.10-19 C; t?c ?? nh sng trong chn khng c = 3.108 m/s; 1u = 931,5 MeV/c2.

Cu 1: M?t con l?c ??n c chi?u di dy treo b?ng 49 cm, dao ??ng t?i m?t n?i trn m?t ??t c gia t?c tr?ng tr??ng g = 9,8 m/s2 v?i bin ?? gc ?0 = 7,20. L?c c?n mi tr??ng nh? khng ?ng k?. T?i th?i ?i?m ban ??u, con l?c ?i qua v? tr c li ?? gc ? = - ?0/2 theo chi?u d??ng. Li ?? gc c?a con l?c bi?n thin theo ph??ng trnh
A. rad. B. rad .
C. rad. D. rad .
Cu 2: M?t CLLX g?m l xo c ?? c?ng k = 100N/m v v?t nh? c kh?i l??ng m = 100g. Do c l?c c?n c?a mi tr??ng nn con l?c dao ??ng t?t d?n. ?? duy tr dao ??ng ng??i ta tc d?ng vo qu? c?u c?a con l?c m?t ngo?i l?c bi?n thin ?i?u ha c bin ?? khng ??i, t?n s? thay ??i ???c v c ph??ng d?c theo tr?c l xo. Khi t?n s? ngo?i l?c l f1 = 4Hz con l?c c bin ?? A1, khi t?n s? ngo?i l?c l f2 = 4, 5Hz
con l?c c bin ?? A2. So snh A1 v A2 th
A. A1 = A2 B. A1 > A2 C. A1 ? A2 D. A1 < A2
Cu 3: ??t ?i?n p xoay chi?u u = Ucos?t (V) vo hai ??u ?o?n m?ch RLC m?c n?i ti?p, cu?n dy thu?n c?m. Khi n?i t?t t? C th ?i?n p hi?u d?ng gi?a hai ??u ?i?n tr? R t?ng 2 l?n v dng ?i?n trong hai tr??ng h?p vung pha nhau. H? s? cng su?t c?a ?o?n m?ch lc sau l
A. \f(1, B. \f(2, C. \f(1, D. \f(2,.
Cu 4: Chi?u chm b?c x? ??n s?c c b??c sng ? = 102,5nm qua ch?t kh hi?r ? nhi?t ?? v p su?t thch h?p th ch?t kh ? pht ra 3 b?c x? c b??c sng ?1; ?2; ?3, v?i ?1 < ?2 < ?3, trong ? ?3 = 0,6563?m. Gi tr? c?a ?1 v ?2 l
A. ?1 = 102,5nm v ?2 = 121,6nm. B. ?1 = 97,5nm v ?2 = 121,6nm .
C. ?1 = 102,5nm v ?2 = 410,6nm. D. ?1 = 97,3nm v ?2 = 410,6nm .
Cu 5: Cho ?o?n m?ch AB g?m h?p X v Y ch? ch?a hai trong ba ph?n t?: ?i?n tr? thu?n, cu?n dy thu?n c?m v t? ?i?n m?c n?i ti?p. Cc vn k? V1, V2 v ampe k? ?o ???c c? dng xoay chi?u v m?t chi?u, ?i?n tr? cc vn k? r?t l?n, ?i?n tr? ampe k? khng ?ng k?. Khi m?c vo hai ?i?m A v M hai c?c c?a ngu?n ?i?n m?t chi?u, ampe k? ch? 2A, V1 ch? 60V. Khi m?c A v B vo ngu?n ?i?n xoay chi?u, t?n s? 50Hz th ampe k? ch? 1A, cc vn k? ch? cng gi tr? 60V nh?ng uAM v uMB l?ch pha nhau \f(,2. Hai h?p X v Y ch?a nh?ng ph?n t? no? Tnh gi tr? c?a chng.
A. H?p X ch?a R = 30 ? n?i ti?p C = 1,06.10-4 F; h?p Y ch?a R = 30 ? n?i ti?p L= 0,165H.
B. H?p X ch?a R = 30? n?i ti?p L = 0,135H; h?p Y ch?a R = 30 ? n?i ti?p C = 1,06.10-5 F.
C. H?p X ch?a R = 30? n?i ti?p L= 0,165H ; h?p Y ch?a R = 30 ? n?i ti?p C = 1,06.10-4 F.
Cu 6: M?t ngu?n pht nh sng ??n s?c t?n s? f hon ton xc ??nh. Khi nh sng truy?n trong chn khng th cc l??ng t? nh sng pht ra t? ngu?n ?y
A. c v?n t?c khng ??i nh?ng n?ng l??ng gi?m d?n khi ?i xa ngu?n
B. c n?ng l??ng khng ??i nh?ng v?n t?c gi?m d?n khi ?i xa ngu?n
C. c n?ng l??ng v v?n t?c thay ??i khi ?i xa ngu?n
D. c n?ng l??ng v v?n t?c khng ??i khi ?i xa ngu?n
Cu 7: Trong m?t bu?i ho nh?c m?t nh?c cng g?y n?t La3 th m?i ng??i ??u nghe ???c n?t La3. Hi?n t??ng ny c ???c l do tnh ch?t no sau ?y ?
A. Khi sng truy?n qua, m?i ph?n t? c?a mi tr??ng ??u dao ??ng v?i cng t?n s? b?ng t?n s? c?a ngu?n.
B. Trong m?i mi tr??ng, v?n t?c truy?n m c gi tr? nh? nhau theo m?i h??ng khng ph? thu?c vo t?n s?.
C. Trong qu trnh truy?n sng m n?ng l??ng sng ???c b?o ton khng ph? thu?c vo b?n ch?t c?a mi tr??ng.
D. Trong qu trnh truy?n sng b??c sng khng thay ??i.
Cu 8: M?t m?ch dao ??ng ?i?n t? t? do LC c dng ?i?n c?c ??i trong m?ch l I0, t?i th?i ?i?m m ?i?n tch trn t? ?i?n c gi tr? q, c??ng ?? dng ?i?n trong m?ch c gi tr? i th t?n s? gc ? tho? mn bi?u th?c
A. B. C. D.
Cu 9: Ng??i ta dng h?t protn b?n vo h?t nhn 9 Be ??ng yn ?? gy ra ph?n ?ng p+ Be ? X + Li. Bi?t ??ng n?ng c?a cc h?t p, X v Li l?n l??t l 5,45 MeV; 4 MeV v 3,575 MeV. L?y kh?i l??ng cc h?t nhn theo ??n v? u g?n ?ng b?ng kh?i s? c?a chng. Gc l?p b?i h??ng chuy?n ??ng c?a cc h?t p v X l:
A. 45 0 B. 60 0 C. 90 0 D. 120 0
Cu 10: Hai m?i nh?n S1, S2 cch nhau 8cm g?n vo m?t c?u rung c t?n s? f = 100Hz, ??t ch?m nh? vo m?t m?t ch?t l?ng. V?n t?c truy?n sng trn m?t ch?t l?ng v = 0,8m/s. Hai ngu?n S1, S2 dao ??ng theo ph??ng th?ng ??ng s1 = s2 = acos?t. Bi?t ph??ng trnh dao ??ng c?a ?i?m M1 trn m?t ch?t l?ng cch ??u S1, S2 1 kho?ng d = 8cm v sM1 = 2acos(200? t-20? ). Tm trn ???ng trung tr?c c?a S1, S2 v?i M1 m?t ?i?m M2 g?n M1 nh?t v dao ??ng cng pha
A. M1M2= 0,2cm; M1M2 '= 0,4cm B. M1M2= 0,91cm; M1M2 '= 0,94cm
C. M1M2= 9,1cm; M1M2 '= 9,4cm D. M1M2= 2cm; M1M2 '= 4cm
Cu 11: Pht bi?u no d??i ?y l sai?
A. Tia h?ng ngo?i c b?n ch?t l sng ?i?n t?.
B. V?t nung nng ? nhi?t ?? th?p ch? pht ra tia h?ng ngo?i. Nhi?t ?? c?a v?t trn 500oC m?i b?t ??u pht ra nh sng kh? ki?n.
C. Tia h?ng ngo?i kch thch th? gic lm cho ta nhn th?y mu h?ng.
D. Tia h?ng ngo?i n?m ngoi vng nh sng kh? ki?n, t?n s? c?a tia h?ng ngo?i nh? h?n t?n s? c?a nh sng ??.
Cu 12: Ngu?n sng th? nh?t c cng su?t P1 pht ra nh sng ??n s?c c b??c sng ?1 = 450nm. Ngu?n sng th? hai c cng su?t P2 pht ra nh sng ??n s?c c b??c sng ?2 = 0,60?m. Trong cng m?t kho?ng th?i gian, t? s? gi?a s? photon m ngu?n th? nh?t pht ra so v?i s? photon m ngu?n th? hai pht ra l 3:1. T? s? P1 v P2 l:
A. 4. B. 9/4 C. 4/3. D. 3.
Cu 13: C??ng ?? dng quang ?i?n bo h?a trong t? bo quang ?i?n
A. ph? thu?c vo b??c sng c?a nh sng k?ch th?ch m kh?ng ph? thu?c vo c??ng ?? c?a chm nh sng kch thch.
B. t?ng khi t?ng c??ng ?? c?a chm nh sng kch thch.
C. kh?ng ph? thu?c vo b?n ch?t c?a kim lo?i lm cat?t v b??c sng c?a chm sng kch thch.
D. ph? thu?c vo b?n ch?t c?a kim lo?i dng lm cat?t m khng ph? thu?c vo b??c sng c?a chm sng kch thch.
Cu 14: ??t m?t ?i?n p xoay chi?u c gi tr? hi?u d?ng U khng ??i v t?n s? f thay ??i ???c vo hai ??u ?o?n m?ch RLC m?c n?i ti?p th?a mn ?i?u ki?n CR2 < 2L. ?i?u ch?nh f ??n gi tr? f1 ho?c f2 th ?i?n p hi?u d?ng gi?a hai ??u cu?n thu?n c?m c gi tr? b?ng nhau. ?? ?i?n p hi?u d?ng gi?a hai ??u cu?n dy c?c ??i th ph?i ?i?u ch?nh t?n s? f t?i gi tr?:
A. f2 = 2( f+ f) B. f2 = ( f+ f)/2 C. 2/f2 = 1/ f+ 1/f) D. 1/2f2 = 1/ f+1/ f)
Cu 15: M?t my bi?n th? c hi?u su?t H = 80%, cu?n s? c?p c 150 vng, cu?n th? c?p c 300 vng. Hai ??u cu?n th? c?p n?i v?i m?t cu?n dy c ?i?n tr? r = 100?, ?? t? c?m L= 318mH. H? s? cng su?t trong m?ch s? c?p b?ng 1. hai ??u cu?n s? c?p ???c n?i v?i ngu?n xoay chi?u c U= 100, t?n s? f = 50Hz. Tnh c??ng ?? dng ?i?n trong m?ch s? c?p?
A. 2,5A B. 1,8A C. 2A D. 1,5A
Cu 16: Con l?c l xo treo th?ng ??ng. Kch thch cho con l?c dao ??ng ?i?u ha v?i t?n s? f = 2,5 Hz v bin ?? A = 8 cm. Ch?n tr?c t?a ?? th?ng ??ng, chi?u d??ng h??ng ln, g?c t?a ?? ? v? tr cn b?ng, g?c th?i gian khi v?t ?i qua v? tr cn b?ng v chuy?n ??ng ng??c chi?u d??ng. L?y g = ?2 (m/s2). Kho?ng th?i gian ng?n nh?t k? t? th?i ?i?m ban ??u t?i th?i ?i?m l xo khng bi?n d?ng l?n th? nh?t l
A. 3/10 s. B. 4/15 s. C. 1/30 s. D. 7/30 s.
Cu 17: M?t ch?t ?i?m dao ??ng trn tr?c 0x c ph??ng trnh dao ??ng l x = 1+2cos(2?t+0,25?); (x ?o b?ng cm v t ?o b?ng s). Gia t?c c?a ch?t ?i?m c?c ??i t?i t?a ??
A. x =-1cm B. x = 2cm C. x =-2cm D. x = 3cm
Cu 18: ?o?n m?ch RLC n?i ti?p (v?i L l cu?n dy thu?n c?m) ???c m?c vo ?i?n p xoay chi?u c U khng ??i, t?n s? f thay ??i. Khi f = fo th trong m?ch c c?ng h??ng v cng su?t c tr? s? 220W. Thay ??i f cho ??n khi h? s? cng su?t gi?m cn m?t n?a th cng su?t tiu th? c?a ?o?n m?ch c tr? s? l:
A. 55W. B. 80W. C. 100W. D. 110W.
Cu 19: Chi?u nh sng ??n s?c c b??c sng 0,30 ?m vo m?t ch?t th th?y ch?t ? pht ra nh sng c b??c sng 0,50?m. Cho r?ng cng su?t c?a chm sng pht quang ch? b?ng 0,01 cng su?t c?a chm sng kch thch. Hy tnh t? s? gi?a s? phtn nh sng pht quang v s? phtn nh sng kch thch pht trong cng m?t kho?ng th?i gian. Ch?n k?t qu? ?NG.
A. 1,7% B. 60%. C. 6% D. 17%
Cu 20: M?t con l?c l xo treo th?ng ??ng g?m m?t v?t nh? c kh?i l??ng 200g v l xo c h? s? c?ng 50N/m. T? v? tr cn b?ng ko v?t xu?ng 8cm theo ph??ng th?ng ??ng r?i bung nh? ?? v?t dao ??ng ?i?u ha. Kho?ng th?i gian l xo c chi?u di ng?n h?n khi n t? do trong m?i chu k? l
A. 0,198s B. 0,099s C. 0,133s D. 0,265s
Cu 21: M?t con l?c l xo ??t n?m ngang g?m l xo c h? s? c?ng 40N/m v qu? c?u nh? A c kh?i l??ng 100g ?ang ??ng yn, l xo khng bi?n d?ng. Dng m?t qu? c?u B (gi?ng h?t qu? c?u A) b?n vo qu? c?u A v?i v?n t?c c ?? l?n 1m/s d?c theo tr?c l xo, va ch?m gi?a hai qu? c?u l ?n h?i xuyn tm. H? s? ma st tr??t gi?a A v m?t ph?ng ?? l = 0,1; l?y g = 10m/s2. Sau va ch?m th qu? c?u A c bin ?? dao ??ng l?n nh?t l
A. 5cm B. 4,756cm C. 4,525cm D. 3,759cm
Cu 22: M?t ch?t ?i?m tham gia ??ng th?i hai dao ??ng ?i?u ha cng ph??ng. Ph??ng trnh c?a cc dao ??ng thnh ph?n v dao ??ng t?ng h?p l x1 = A1cos(?t)cm; x2 = 6cos(?t+? )cm; x = Acos(?t+ \f(,6)cm . Bin ?? dao ??ng A1 c gi tr? l?n nh?t l
A. 8cm B. 12cm C. 14cm D. 9cm
Cu 23: Dao ??ng c?a m?t v?t l t?ng h?p c?a hai dao ??ng cng ph??ng c ph??ng trnh l?n l??t l x1 =6cos(10t + \f(,3) (cm); x2 =8cos(10t - \f(,6) (cm). Lc li ?? dao ??ng c?a v?t x=8 cm v ?ang gi?m th li ?? c?a thnh ph?n x1 lc ?
A. b?ng 6 v ?ang t?ng. B. b?ng 0 v ?ang t?ng. C. b?ng 6 v ?ang gi?m. D. b?ng 0 v ?ang gi?m.
Cu 24: Bin ?? dao ??ng c??ng b?c khng thay ??i khi thay ??i
A. pha ban ??u c?a ngo?i l?c tu?n hon. B. t?n s? c?a ngo?i l?c tu?n hon.
C. bin ?? c?a ngo?i l?c tu?n hon. D. l?c ma st c?a mi tr??ng.
Cu 25: M?t v?t dao ??ng ?i?u ho v?i ph??ng trnh x = Acos( \f(,Tt+\f(,3)cm. Sau th?i gian \f(25,12T k? t? th?i ?i?m ban ??u v?t ?i ???c qung ???ng 51 cm. Bin ?? dao ??ng l:
A. 2 cm B. 6 cm C. 4 cm D. 8 cm
Cu 26: M?t con l?c l xo kh?i l??ng m, dao ??ng ?i?u ho v?i chu k T = 0,5s. N?u b? b?t m?t ph?n kh?i l??ng c?a v?t b?ng m' = 400g th chu k dao ??ng c?a con l?c m?i l T' = 0,3s. L?y ?2 = 10. ?? c?ng k c?a l xo b?ng:
A. 120 N/m B. 100 N/m C. 60 N/m D. 40 N/m
Cu 27: ??t ?i?n p xoay chi?u c gi tr? hi?u d?ng v c t?n s? khng thay ??i vo hai ??u ?o?n m?ch g?m ?i?n tr? R, cu?n c?m thu?n L v t? ?i?n C ghp n?i ti?p. Gi tr? c?a R v C khng ??i. Thay ??i gi tr? c?a L nh?ng lun c R2 < \f(2L,C th khi L = L1 = \f(1,(H), ?i?n p hi?u d?ng gi?a hai ??u cu?n c?m thu?n c bi?u th?c l (V ); khi L = L2 = \f(1,(H) th ?i?n p hi?u d?ng gi?a hai ??u cu?n c?m thu?n c bi?u th?c l (V); khi L = L3 = \f(2,(H) th ?i?n p hi?u d?ng gi?a hai ??u cu?n c?m thu?n c bi?u th?c l (V). So snh U1 v U2 ta c h? th?c ?ng l
A. U1 < U2 B. U1 > U2 C. U1 = U2 D. U2 = U1
Cu 28: ??t ?i?n p xoay chi?u c gi tr? hi?u d?ng U khng ??i vo hai ??u ?o?n m?ch RLC m?c n?i ti?p. Bi?t cu?n dy thu?n c?m v R thay ??i ???c. Khi ?i?u ch?nh R = R1 ho?c R = R2 th th?y m?ch tiu th? cng cng su?t P. G?i ZL, ZC, Pmax l?n l??t l c?m khng, dung khng v cng su?t c?c ??i m m?ch c th? ??t ???c khi ?i?u ch?nh R. H? th?c no sau ?y l sai?
A. B. C. R1+R2 = ZL+ZC D. R1R2 = (ZL -ZC)2 ?
Cu 29: ??t hi?u ?i?n th? xoay chi?u u= U0cos2?ft ?o?n m?ch xoay chi?u g?m ?i?n tr? R, cu?n thu?n c?m L = \f(1,H v t? C= m?c n?i ti?p, f c th? thay ??i ???c, U0 khng ??i. Khi cho f bi?n thin t? 40Hz t?i 60Hz th hi?u ?i?n th? hi?u d?ng gi?a hai ??u ?i?n tr? R
A. gi?m r?i t?ng B. Khng thay ??i C. t?ng r?i gi?m D. Lun t?ng
Cu 30: Trn ?o?n m?ch n?i ti?p c 4 ?i?m theo th? t? M,N,P,Q sao cho gi?a M v N c ?i?n tr? R, gi?a N v P c cu?n dy khng thu?n c?m, gi?a P v Q c t? ?i?n. ??t vo 2 ??u M v Q ?i?n p xoay chi?u c t?n s? f, m?ch c tnh c?m khng. Lc ny, trong 4 ?o?n m?ch:NP, MN, MP, NQ, ?o?n m?ch c h? s? cng su?t nh? nh?t l:
A. NP. B. MP. C. NQ. D. MN.
Cu 31: M?t my pht ?i?n xoay chi?u m?t pha c ?i?n tr? trong khng ?ng k?. N?i hai c?c c?a my pht v?i m?t ?o?n m?ch g?m cu?n c?m thu?n m?c n?i ti?p v?i ?i?n tr? thu?n. Khi rto c?a my quay ??u v?i t?c ?? gc 3n vng/s th dng ?i?n trong m?ch c c??ng ?? hi?u d?ng 3 A v h? s? cng su?t c?a ?o?n m?ch b?ng 0,5. N?u rto quay ??u v?i t?c ?? gc n vng/s th c??ng ?? hi?u d?ng c?a dng ?i?n trong m?ch b?ng
A. 2 A. B. A. C. A. D. 3A .
Cu 32: Cho ?o?n m?ch AB g?m hai ?o?n m?ch AM v MB m?c n?i ti?p nhau. ?o?n m?ch AM g?m ?i?n tr? R = 60(?) m?c n?i ti?p v?i t? C = (F), ?o?n m?ch MB ch? ch?a cu?n thu?n c?m c ?? t? c?m thay ??i ???c. ??t gi?a hai ??u ?o?n m?ch AB ?i?n p xoay chi?u c bi?u th?c khng ??i u = 150cos(100?t)(V ). ?i?u ch?nh L ?? uAM v uAB vung pha nhau. Khi ? ?i?n p hi?u d?ng gi?a hai ??u cu?n dy b?ng bao nhiu?
A. 35(V) B. 250(V) C. 200(V) D. 237(V)
Cu 33: Cho m?ch ?i?n xoay chi?u g?m ?i?n tr? R n?i ti?p v?i m?t cu?n dy c ?? t? c?m L v ?i?n tr? trong r. ?i?n p gi?a hai ??u R ???c ?o b?i vn k? V1 v ?i?n p gi?a hai ??u cu?n dy ???c ?o b?i vn k? V2. ?i?n p gi?a hai ??u m?ch c bi?u th?c uAB = 200cos100?t(V). S? ch? cc vn k? V1 = 100V v V2 = 150 V. H? s? cng su?t c?a m?ch l:
A. 0,65 B. 0,75 C. 11/16 D. 9/16
Cu 34: M?t ?o?n m?ch g?m cu?n c?m c ?? t? c?m L v ?i?n tr? thu?n r m?c n?i ti?p v?i t? ?i?n c ?i?n dung C thay ??i ???c. ??t vo hai ??u m?ch m?t hi?u ?i?n th? xoay chi?u c gi tr? hi?u d?ng U v t?n s? f khng ??i. Khi ?i?u ch?nh ?? ?i?n dung c?a t? ?i?n c gi tr? C=C1 th ?i?n p hi?u d?ng gi?a hai ??u t? ?i?n v hai ??u cu?n c?m c cng gi tr? v b?ng U, c??ng ?? dng ?i?n trong m?ch khi ? c bi?u th?c i1 = 2cos(100?t+\f(,4)( A). Khi ?i?u ch?nh ?? ?i?n dung c?a t? ?i?n c gi tr? C=C2 th ?i?n p hi?u d?ng gi?a hai b?n t? ?i?n ??t gi tr? c?c ??i. C??ng ?? dng ?i?n t?c th?i trong m?ch khi ? c bi?u th?c l
A. (A) B. ?
C. (A) D. (A)
D. H?p X ch?a R = 30? n?i ti?p L=0,165H; h?p Y ch?a R = 30 ? n?i ti?p C = 1,06.10-3 F.
Cu 35: Nguyn t? hidr ?ang ? tr?ng thi c? b?n h?p th? phtn c n?ng l??ng thch h?p chuy?n sang tr?ng thi kch thch th? 3.S? b?c x? m nguyn t? c th? pht ra l:
A. 6 B. 3 C. 10 D. 15
Cu 36: Pht bi?u no sau ?y khng chnh xc?
A. Cng thot c?a kim lo?i l?n h?n cng c?n thi?t ?? gi?i phng cc lectron lin k?t trong ch?t bn d?n.
B. Ch? c cc t? bo quang ?i?n c cat?t lm b?ng kim lo?i ki?m m?i ho?t ??ng ???c trong vng nh sng nhn th?y.
C. Ph?n l?n t? bo quang ?i?n ho?t ??ng ???c v?i tia h?ng ngo?i.
D. Ph?n l?n quang tr? (LDR) ho?t ??ng ???c v?i nh sng h?ng ngo?i.
Cu 37: Khi r?i vo ca t?t ph?ng c?a t? bo quang ?i?n m?t b?c x? c b??c sng ? th c th? lm dng quang ?i?n tri?t tiu hon ton v?i hi?u ?i?n th? UAK = -0,3125V.A n?t c?a t? bo quang ?i?n c?ng c d?ng b?n ph?ng song song v?i ca t?t, ??t ??i di?n v?i ca t?t, cch ca t?t d = 1cm.Khi r?i chm b?c x? trn vo tm ca t?t v ??t UAK = 4,55V th bn knh l?n nh?t c?a vng trn b? m?t a n?t m cc electron t?i ??p vo l:
A. 6,36mm. B. 5,24mm. C. 5,1mm. D. 6,2mm
Cu 38: Trong th nghi?m giao thoa sng, ng??i ta t?o ra trn m?t n??c hai ngu?n sng A,B dao ??ng v?i ph??ng trnh uA = uB = 5cos10?t cm.T?c ?? truy?n sng trn m?t n??c l 20cm/s. M?t ?i?m N trn m?t n??c v?i AN - BN = - 10cm n?m trn ???ng c?c ??i hay c?c ti?u th? m?y, k? t? ???ng trung tr?c c?a AB?
A. C?c ti?u th? 3 v? pha A B. C?c ti?u th? 4 v? pha A
C. C?c ti?u th? 4 v? pha B D. C?c ??i th? 4 v? pha A
Cu 39: Cho l?ng knh c gc chi?t quang A ??t trong khng kh. Chi?u chm tia sng ??n s?c mu l?c theo ph??ng vung gc v?i m?t bn th? nh?t th tia l ra kh?i l?ng knh n?m st m?t bn th? hai. N?u chi?u tia sng g?m 3 nh sng ??n s?c cam, chm, tm vo l?ng knh theo ph??ng nh? trn th cc tia l ra kh?i l?ng knh ? m?t bn th? hai
A. g?m hai tia chm v tm. B. ch? c tia tm.
C. ch? c tia cam. D. g?m hai tia cam v tm.
Cu 40: Trong th nghi?m giao thoa nh sng v?i khe I-ng, khi dng nh sng c b??c sng 600 nm trn m?t ?o?n r?ng L thu?c mi?n giao thoa trn mn ng??i ta ??m ???c 7 vn sng m ? 2 mp l hai vn sng. N?u dng nh sng c b??c sng 400 nm th s? vn sng quan st ???c trn ?o?n ? l
A. 10. B. 13. C. 11. D. 12.
Cu 41: Th?c hi?n th nghi?m I-ng v? giao thoa nh sng. Kho?ng cch gi?a hai khe 1 mm, mn quan st ??t song song v?i m?t ph?ng ch?a hai khe v cch hai khe 2 m. Chi?u sng hai khe b?ng nh sng tr?ng c b??c sng 0,400?m ? ? ? 0,750?m. B??c sng l?n nh?t c?a cc b?c x? cho vn t?i t?i ?i?m N trn mn, cch vn trung tm 12 mm, l
A. 0,685 ?m. B. 0,735 ?m. C. 0,635 ?m. D. 0,705 ?m.
Cu 42: Hai ngu?n sng k?t h?p S1 v S2 cch nhau 12cm dao ??ng theo ph??ng th?ng ??ng, cng t?n s?, ng??c pha nhau t?o ra trn m?t n??c hai h? sng trn c b??c sng 2cm. Hai ?i?m MN cch nhau 6cm n?m trn ???ng th?ng song song v?i ?o?n S1S2 cch ?o?n S1S2 6cm sao cho S1S2NM l m?t hnh thang cn. S? ?i?m dao ??ng v?i bin ?? c?c ??i trn ?o?n MN l
A. 4 ?i?m B. 3 ?i?m C. 6 ?i?m D. 8 ?i?m
Cu 43: M?t c?n ??ng ??t pht ??ng th?i hai sng trong ??t : Sng ngang S v sng d?c P. V?n t?c truy?n sng S l 34,5km/s, sng P l 8km/s. M?t my ghi ??a ch?n ghi ???c c? sng d?c v ngang cho th?y sng S ??n s?m h?n P l 4 pht. Tm ch?n cch my ghi kho?ng l:
A. 25 km. B. 2500km. C. 5000km. D. 250km.
Cu 44: Hai ngu?n k?t h?p A, B cch nhau 50 mm dao ??ng theo ph??ng trnh x = Acos 200?t (mm) trn m?t thong c?a thu? ngn, coi bin ?? khng ??i. Bu?c sng 8mm. Trn ???ng th?ng xx' song song v?i AB cch AB 10m. D?ng trung tr?c IO c?a AB c?t xx' t?i O. ?i?m g?n O nh?t dao ??ng v?i bin ?? b?ng 0 l:
A. 0,8m. B. 4mm. C. 8mm. D. 1,6m.
Cu 45: Ch?n cu sai trong cc cu sau:
A. C?m gic nghe m to hay nh? ch? ph? thu?c vo c??ng ?? m.
B. ??i v?i tai con ng??i, c??ng ?? m cng l?n th m cng to.
C. Ng??ng nghe thay ??i theo t?n s? c?a m.
D. Cng m?t c??ng ?? m tai con ng??i nghe m cao to h?n nghe m tr?m.
Cu 46: ? m?t ch?t l?ng c hai ngu?n sng c? A, B cch nhau 18 cm, dao ??ng theo ph??ng th?ng ??ng v?i ph??ng trnh l uA = uB = acos50?t (v?i t tnh b?ng s). T?c ?? truy?n sng c?a m?t ch?t l?ng l 50 cm/s. C l m?t ?i?m ? m?t ch?t l?ng t?o thnh tam gic ABC vung cn t?i B. S? ?i?m t?i ? ph?n t? ch?t l?ng khng dao ??ng trn ?o?n BC l
A. 5. B. 7. C. 8. D. 6.
Cu 47: M?ch dao ??ng LC l t??ng, c??ng ?? dng ?i?n t?c th?i trong m?ch bi?n thin theo ph??ng trnh: i = 0,04sin?t(A). Bi?t c? sau nh?ng kho?ng th?i gian ng?n nh?t 0,25 (?s) th n?ng l??ng ?i?n tr??ng v n?ng l??ng t? tr??ng b?ng nhau b?ng \f(,(?J). ?i?n dung c?a t? ?i?n l:
A. \f(120, (pF) B. \f(125,( pF) C. \f(100, (pF) D. \f(25, (pF)
Cu 48: B?n khung dao ??ng ?i?n t? c cc cu?n c?m gi?ng h?t nhau, cn cc t? ?i?n th khc nhau. ?i?n dung c?a t? ?i?n trong khung th? nh?t l C1, c?a khung th? hai l C2 < C1, c?a khung th? ba l b? t? ?i?n g?m C1, C2 ghp n?i ti?p, c?a khung th? t? l b? t? ?i?n g?m C1, C2 ghp song song. T?n s? dao ??ng ring c?a khung th? ba l f3=5MHz, c?a khung th? t? l f4= 2,4MHz. H?i khung th? nh?t v th? hai c th? b?t ???c cc sng c b??c sng l?n l??t l ?1 v ?2 b?ng bao nhiu? Cho c = 3.108m/s.
A. ?1 = 75m; ?2= 100m. B. ?1 = 100m; ?2= 75m. C. ?1=750m;?2=1000m. D. ?1=1000m; ?2= 750m.
Cu 49: Ban ??u c m?t l??ng ch?t phng x? kh?i l??ng mo sau th?i gian 6gi? ??u th 2/3 l??ng ch?t ? ? b? phn r. Trong 3 gi? ??u th l??ng ch?t phng x? ? b? phn r l
A. m0 =. B. m0 = . C. m0 = . D. m0 = .
Cu 50: Bi?t Po phng x? ? t?o nn Pb v?i chu k bn r 138 ngy. Ban ??u c 105gam Po r?n, sau m?t kho?ng th?i gian ?T cn l?i th?y kh?i l??ng ch?t r?n l 104 g. Tnh ?T.
A. 61 ngy B. 2 ngy C. 138 ngy D. 69 ngy
?? THI TH? ??I H?C - N?M H?C 2015
- MN V?T L -
Th?i gian lm bi 90 pht, khng k? th?i gian pht ?? - ?? s? 06
Cho bi?t: h?ng s? Pl?ng h = 6,625.10-34 J.s; ?? l?n ?i?n tch nguyn t? e = 1,6.10-19 C; t?c ?? nh sng trong chn khng c = 3.108 m/s; 1u = 931,5 MeV/c2.

Cu 1: Hai ch?t ?i?m A v B c kh?i l??ng b?ng nhau m = 100g n?i v?i nhau b?ng s?i dy khng dn di 20cm, ch?t ?i?m A g?n vo ??u d??i c?a l xo nh? c h? s? c?ng k = 100N/m, ??u kia c?a l xo treo vo m?t ?i?m c? ??nh. Cho g =?2 = 10. Khi h? ?ang cn b?ng, ??t ??t dy n?i A v B, tnh ??n th?i ?i?m A ?i ???c qung ???ng 10cm v B ?ang r?i th kho?ng cch gi?a hai ch?t ?i?m khi ? l
A. 21,25m B. 22,25m C. 23,25m D. 31,25m
Cu 2: M?t h?t nhn D(H ) c ??ng n?ng 4MeV b?n vo h?t nhn Li ??ng yn t?o ra ph?n ?ng: H+Li ? 2He. Bi?t r?ng v?n t?c c?a hai h?t ???c sinh ra h?p v?i nhau m?t gc 1570. L?y t? s? gi?a hai kh?i l??ng b?ng t? s? gi?a hai s? kh?i. N?ng l??ng to? ra c?a ph?n ?ng l
A. 22,4MeV B. 21,2MeV C. 24,3MeV D. 18,6MeV
Cu 3: M?t l xo nh? c ?? c?ng k, ??u d??i c? ??nh, ??u trn n?i v?i m?t s?i dy nh? khng dn. S?i dy ???c v?t qua m?t rng r?c c? ??nh, nh? v b? qua ma st. ??u cn l?i c?a s?i dy g?n v?i v?t n?ng kh?i l??ng m. Khi v?t n?ng cn b?ng, dy v tr?c l xo ? tr?ng thai th?ng ??ng. T? v? tr cn b?ng cung c?p cho v?t m?t v?n t?c ??u vo theo ph??ng th?ng ??ng. Tm ??u ki?n v? gi tr? c?a vo ?? v?t n?ng dao ??ng ?i?u ha
A. vo ? g B. vo ? . C. vo ? g D. vo ? g.
Cu 4: ??t ?i?n p xoay chi?u c bi?u th?c u = U cos? (trong ? U v ? khng ??i) vo hai ??u AB c?a m?t ?o?n m?ch g?m ?o?n m?ch AM n?i ti?p v?i ?o?n m?ch MB. ?o?n m?ch AM c cu?n c?m thu?n c ?? t? c?m L v bi?n tr? R m?c n?i ti?p, ?o?n m?ch MB ch? c t? ?i?n c ?i?n dung C. Bi?t r?ng ? =. Khi thay ??i bi?n tr? ??n cc gi tr? R1=50?, R2=100? v R3= 150? th ?i?n p hi?u d?ng gi?a hai ?i?m AM c gi tr? l?n l??t l U1, U2, U3. K?t lu?n no sau ?y l ?ng?
A. U1U2>U3 C. U1=U3 >U2. D. U1=U2=U3.
Cu 5: ??t ?i?n p u = U 2 cos?t vo hai ??u ?o?n m?ch g?m bi?n tr? R m?c n?i ti?p v?i t? ?i?n C. Bi?t t?n s? c th? thay ??i ???c. Khi t?n s? dao ??ng l f1=50Hz th UR=30V, UC=30V, khi t?n s? dao ??ng l f2=50 th hi?u ?i?n th? hai ??u R v hai ??u t? C l?n l??t l:
A. 30V; 30V B. 30V;30V C. 35V; 40V D. ?p n khc
Cu 6: Trong ?ng R?nghen: gi? s? c 40% ??ng n?ng c?a m?t electron khi ??n ??i cat?t bi?n thnh nhi?t lm nng ??i cat?t, ph?n cn l?i chuy?n thnh n?ng l??ng c?a phton tia X pht ra. B? qua ??ng n?ng ban ??u c?a electron khi v?a b?t ra kh?i catt. Hi?u ?i?n th? gi?a hai c?c an?t v cat?t c?a ?ng R?nghen ny ?? c th? s?n xu?t ra tia X c b??c sng b?ng 1,8.10-10m l :
A. 17453,5V. B. 12562,5V. C. 11501,7V. D. 8508,3V.
Cu 7: Trong m?ch dao ??ng l t??ng LC c dao ??ng ?i?n t? t? do v?i C = 2 nF. T?i th?i ?i?m t1 c??ng ?? dng ?i?n trong m?ch i = 5 mA, sau ? m?t ph?n t? chu k? hi?u ?i?n th? gi?a hai b?n t? l u = 10V. ?? t? c?m c?a cu?n dy l
A. 40 ?H B. 8 mH C. 2,5 mH D. 80 ?H.
Cu 8: M?t ?o?n m?ch xoay chi?u n?i ti?p l?n l??t g?m R, cu?n dy thu?n c?m c ?? t? c?m L v h?p X ch?a hai trong ba ph?n t? RX, LX, CX. ??t vo hai ??u ?o?n m?ch m?t hi?u ?i?n th? xoay chi?u c chu k? dao ??ng T, lc ? Z L = R. Vo th?i ?i?m no ? th?y uRL ??t c?c ??i, sau ? th?i gian T /12 th th?y hi?u ?i?n th? hai ??u h?p X l uX ??t c?c ??i. H?p X ch?a
A. RX, LX . B. CX, LX . C. RX, CX . D.Khng xc ??nh ???c.
Cu 9: M?t con l?c ??n ???c treo t?i n?i c gia t?c tr?ng tr??ng 10m/s2, ?2 = 10. Th?c hi?n dao ??ng ?i?u ha v?i ph??ng trnh: ? = 0,05cos(?t)rad. Th?i ?i?m l?n ??u tin gia t?c h??ng tm nh?n gi tr? c?c ??i th t?c ?? di nh?n gi tr? no sau ?y:
A. 0.05?m/s B. 0.025?m/s C. 0.05?cm/s D. 0.25?m/s
Cu 10: C??ng ?? dng ?i?n t?c th?i qua m?ch xoay chi?u RLC n?i ti?p l i = I0cos(?t) khi ??t vo hai ??u ?o?n m?ch ? m?t ?i?n p xoay chi?u u = U0cos(?t+?). Cng su?t t?c th?i c?a ?o?n m?ch ???c xc ??nh theo cng th?c:
A. p = B. p = 0,5
C. p = D. p =
Cu 11: Trn ?o?n m?ch xoay chi?u khng phn nhnh c b?n ?i?m theo ?ng th? t? A, B, C v D. Gi?a hai ?i?m A v B ch? c t? ?i?n, gi?a hai ?i?m B v C ch? c ?i?n tr? thu?n, gi?a hai ?i?m C v D ch? c cu?n dy thu?n c?m. ?i?n p hi?u d?ng hai ?i?m A v D l 100 V v c??ng ?? hi?u d?ng ch?y qua m?ch l 1A. ?i?n p t?c th?i trn ?o?n AC v trn ?o?n BD l?ch pha nhau \f(,3 nh?ng gi tr? hi?u d?ng th b?ng nhau. Dung khng c?a t? ?i?n l
A. 40 ?. B. 100 ?. C. 50 ?. D. 200 ?.
Cu 12: ?i?n n?ng ???c t?i t? tr?m t?ng p t?i tr?m h? p b?ng ???ng dy t?i ?i?n m?t pha c ?i?n tr? R = 30 ?. Bi?t ?i?n p hi?u d?ng ? hai ??u cu?n s? c?p v th? c?p c?a my h? p l?n l??t l 2200 V v 220 V, c??ng ?? dng ?i?n ch?y trong cu?n th? c?p c?a my h? p l 100 A. B? qua t?n hao n?ng l??ng ? cc my bi?n p. Coi h? s? cng su?t b?ng 1. ?i?n p hi?u d?ng ? hai ??u cu?n th? c?p c?a my t?ng p l
A. 2500 V. B. 2420 V. C. 2200 V. D. 4400 V.
Cu 13: Trn m?t n??c c 2 ngu?n dao ??ng k?t h?p S1 v S2 dao ??ng v?i ph??ng trnh u = cos(50?t) cm. T?c ?? truy?n sng trn m?t n??c l 5m/s. Xem bin ?? sng khng thay ??i trong qu trnh truy?n ?i. Bin ?? dao ??ng t?i ?i?m M trn m?t n??c cch S1 v S2 l?n l??t l d1 = 15cm v d2 = 10cm l
A. 0cm. B. 2 cm. C. 2cm. D. /2cm.
Cu 14: Giao thoa nh sng v?i khe Y-ng. Khi chi?u b?c x? ?1 th ?o?n MN trn mn h?ng vn ??m ???c 10 vn t?i v?i M, N ??u l vn sng. Khi chi?u b?c x? ?2 = \f(5,3?1 th
A. M v?n l v? tr c?a vn sng v s? vn t?i trn kho?ng MN l 6.
B. M v?n l v? tr c?a vn sng v s? vn t?i trn kho?ng MN l 5.
C. M l v? tr c?a vn t?i v s? vn sng trn kho?ng MN l 6.
D. M v?n l v? tr c?a vn sng v s? vn sng trn kho?ng MN l 6.
Cu 15: Hai dao ??ng ?i?u ha cng ph??ng, cng t?n s?, c bin ?? A1 = 10 cm, pha ban ??u ?1 = \f(,6 v bin ?? A2, pha ban ??u ?2 = - \f(,2. Bin ?? A2 thay ??i ???c. Bin ?? dao ??ng t?ng h?p A c gi tr? nh? nh?t l
A. 10 cm B. 5 cm C. 0 D. 5 cm
Cu 16: M?t ch?t ?i?m dao ??ng trn tr?c 0x c ph??ng trnh dao ??ng l x = A.sin2(wt + j ). Dao ??ng c?a ch?t ?i?m c
A. chu k T = \f(, B. gia t?c c?c ??i l w2A C. bin ?? A D. t?c ?? c?c ??i l ?A.
Cu 17: M?t con l?c ??n treo trong m?t thang my ??ng yn ?ang dao ??ng ?i?u ha v?i bin ?? gc 0,1rad. T?i th?i ?i?m con l?c ?i qua v? tr cn b?ng th thang my ??t ng?t ?i ln nhanh d?n ??u v?i gia t?c a = \f(g,2 = 4,9m/s2. Ngay sau ? con l?c dao ??ng c bin ?? gc l
A. 0,141rad B. 0,071rad C. 0,082rad D. 0,122rad
Cu 18: Cho m?t v?t dao ??ng ?i?u ho v?i bin ?? A = 5 cm. Cho bi?t kho?ng th?i gian ng?n nh?t ?? v?t ?i qung ???ng 25 cm l \f(7,3 s. L?y ?2 = 10. ?? l?n gia t?c c?a v?t khi ?i qua v? tr c ??ng n?ng g?p 3 l?n th? n?ng l
A. 0,5 m/s2 B. 0,25 m/s2 C. 2 m/s2 D. 1 m/s2
Cu 19: Hai con l?c ??n c cng ?? di, cng kh?i l??ng. Hai v?t n?ng c?a hai con l?c ? mang ?i?n tch l?n l??t l q1 v q2. Chng ???c ??t vo trong ?i?n tr??ng ??u c ph??ng th?ng ??ng h??ng xu?ng th chu k dao ??ng b c?a cc con l?c l?n l??t l T1 = 2T0 v T2= \f(2,3T0, v?i T0 l chu k c?a chng khi khng c ?i?n tr??ng. T? s? \f(q1,q2 c gi tr? l bao nhiu?
A. - \f(3,5 B. - \f(5,3 C. \f(2,3 D. - \f(1,3
Cu 20: V?t nh? treo d??i l xo nh?, khi v?t cn b?ng l xo gin 12cm. Ban ??u v?t ?ang ? v? tr cn b?ng, ng??i ta truy?n cho v?t m?t v?n t?c theo ph??ng th?ng ??ng xu?ng d??i ?? v?t dao ??ng ?i?u ho. Bi?t trong qu trnh dao ??ng l xo lun gin v l?c ?n h?i c gi tr? l?n nh?t b?ng 2 l?n gi tr? nh? nh?t. Bin ?? dao ??ng c?a v?t l
A. 5 cm B. 8 cm C. 2,5 cm D. 4 cm
Cu 21: M?t con l?c l xo treo th?ng ??ng g?m l xo nh? c ?? c?ng k = 10 N/m, v?t c kh?i l??ng m = 20 g dao ??ng t?t d?n ch?m trn m?t ph?ng n?m ngang, h? s? ma st tr??t gi?a v?t v m?t ph?ng ngang l 0,1. Ban ??u gi? v?t sao cho l xo b? nn 10cm r?i bung nh?. L?y g = 10 m/s2. ??ng n?ng m v?t ??t ???c khi v?t ? v? tr l xo khng bi?n d?ng l?n ??u tin l:
A. 46 mJ. B. 15mJ. C. 48mJ. D. 30mJ.
Cu 22: M?t con l?c l xo ??t trn m?t ph?ng n?m ngang g?m l xo nh? c ?? c?ng k = 100 N/m v v?t nh? m c kh?i l??ng 200 g ?ang ??ng yn ? v? tr cn b?ng. Ng??i ta dng m?t v?t nh? M c kh?i l??ng 50 g b?n vo m theo ph??ng ngang v?i v?n t?c vo = 2 m/s. Sau va ch?m hai v?t g?n vo v?i nhau v dao ??ng ?i?u ha. Bin ?? v chu k dao ??ng c?a con l?c l xo l
A. 2 cm; 0,280 s. B. 4 cm; 0,628 s. C. 2 cm; 0,314 s. D. 4 cm; 0,560 s.
Cu 23: M?t v?t kh?i l??ng M ???c treo trn tr?n nh b?ng s?i dy nh? khng dn. Pha d??i v?t M c g?n m?t l xo nh? ?? c?ng k, ??u cn l?i c?a l xo g?n v?t m. Bin ?? dao ??ng th?ng ??ng c?a m t?i ?a b?ng bao nhiu ?? dy treo khung b? chng.
A. B. C. D.
Cu 24: M?t con l?c ??n di l = 25cm, hn bi c kh?i l??ng m = 10g v mang ?i?n tch q = 10-4C. Treo con l?c vo gi?a hai b?n kim lo?i th?ng ??ng, song song cch nhau d = 22cm. ??t vo hai b?n hi?u ?i?n th? m?t chi?u U = 88V, l?y g = 10 m/s2. Chu k dao ??ng ?i?u ha v?i bin ?? nh? l:
A. 0,897s B. 0,956 s C. 0,659s D. 0,983 s
Cu 25: N?ng l??ng c?a nguyn t? hi?r ? tr?ng thi d?ng th? n ???c tnh: En= -E0/n2(eV ) (n = 1, 2, 3,...). K hi?u b??c sng ng?n nh?t trong dy Laiman l ?L. Hi?u gi?a b??c sng ng?n nh?t c?a dy Pasen v b??c sng ng?n nh?t c?a dy Banme l
A. 4?L. B. 8?L. C. 3?L. D. 5?L.
Cu 26: Ng??i ta dng h?t proton b?n vo h?t nhn Li ??ng yn ?? gy ra ph?n ?ng: p+Li ? 2?. Bi?t ph?n ?ng trn l ph?n ?ng t?a n?ng l??ng v hai h?t ? t?o thnh c cng ??ng n?ng. L?y kh?i l??ng cc h?t nhn theo ??n v? u g?n ?ng b?ng s? kh?i c?a chng. Gc ? gi?a h??ng chuy?n ??ng c?a cc h?t ? c th?
A. c gi tr? b?t k. B. b?ng 60o. C. b?ng 160o. D. b?ng 120o.
Cu 27: Trong phng x? ?- lun c s? b?o ton
A. s? nucln. B. s? n?trn. C. ??ng n?ng. D. kh?i l??ng.
Cu 28: Gi? s? hai h?t nhn X v Y c ?? h?t kh?i b?ng nhau v s? nucln c?a h?t Y b h?n s? s? nucln c?a h?t X th :
A. n?ng l??ng lin k?t c?a h?t nhn X l?n h?n n?ng l??ng lin k?t c?a h?t nhn Y.
B. n?ng l??ng lin k?t c?a hai h?t nhn b?ng nhau.
C. h?t nhn X b?n v?ng h?n h?t nhn Y.
D. h?t nhn Y b?n v?ng h?n h?t nhn X.
Cu 29: ??t ?i?n p u = V vo hai ??u m?t t? ?i?n c ?i?n dung \f(2,.10-4F. ? th?i ?i?m ?i?n p gi?a hai ??u t? ?i?n l 150V th c??ng ?? dng ?i?n l 4A. Bi?u th?c c?a c??ng ?? dng ?i?n qua m?ch c d?ng l:
A. i = 4A B. i = 5A.
C. i = 5A D. i = 4A
Cu 30: Khi ??t ?i?n p xoay chi?u 220V vo m?t d?ng c? P, th th?y dng ?i?n trong m?ch c gi tr? hi?u d?ng b?ng 0,25A v s?m pha so v?i ?i?n p ??t vo l \f(,2. N?u c?ng ?i?n p trn m?c vo d?ng c? Q th c??ng ?? dng ?i?n c?ng b?ng 0,25A nh?ng cng pha v?i dng ?i?n ??t vo. Cho P v Q ch? ch?a 1 trong 3 linh ki?n: ?i?n tr? thu?n, cu?n dy thu?n c?m ho?c t? ?i?n. Khi ??t ?i?n p trn vo m?ch c P m?c n?i ti?p v?i Q th dng ?i?n trong m?ch s? c c??ng ?? v ?? l?ch pha so v?i ?i?n p hai ??u m?ch l :
A. I = \f(1,4 (A)v s?m pha \f(,2. B. I = \f(1,4(A)v tr? pha \f(,4.
C. I = \f(1,4(A)v tr? pha \f(,2 D. I = \f(1,4(A)v s?m pha \f(,4.
Cu 31: ?o?n m?ch AB g?m m?t ??ng c? ?i?n m?c n?i ti?p v?i m?t cu?n dy. Khi ??t vo hai ??u AB m?t ?i?n p xoay chi?u th ?i?n p hai ??u ??ng c? c gi tr? hi?u d?ng b?ng U v s?m pha so v?i dng ?i?n l \f(,12. ?i?n p hai ??u cu?n dy c gi tr? hi?u d?ng b?ng 2U v s?m pha so v?i dng ?i?n l \f(,12. ?i?n p hi?u d?ng gi?a hai ??u ?o?n m?ch AB c?a m?ng ?i?n l
A. U . B. U . C. U . D. U ..
Cu 32: ?o?n m?ch RLC khng phn nhnh m?c vo m?ng ?i?n t?n s? ?1 th c?m khng l ZL1 v dung khng ZC1. N?u m?c vo m?ng ?i?n c t?n s? ?2 th trong m?ch x?y ra c?ng h??ng. Ch?n h? th?c ?ng?
A. . B. . C. . D. .
Cu 33: Trong m?t my pht ?i?n xoay chi?u m?t pha, n?u t?c ?? quay c?a rto t?ng thm 60 vng/pht th t?n s? c?a dng ?i?n xoay chi?u do my pht ra t?ng t? 50 Hz ??n 60 Hz v su?t ?i?n ??ng hi?u d?ng c?a my thay ??i 40 V so v?i ban ??u. N?u ti?p t?c t?ng t?c ?? quay c?a rto thm 60 vng/pht n?a th su?t ?i?n ??ng hi?u d?ng do my pht ra khi ? l
A. 280V. B. 320V. C. 240V. D. 400V
Cu 34: M?c n?ng l??ng trong nguyn t? hi?r ???c xc ??nh b?ng bi?u th?c E = -(eV) v?i n N*, tr?ng thi c? b?n ?ng v?i n = 1. Khi nguyn t? chuy?n t? m?c n?ng l??ng O v? N th pht ra m?t phtn c b??c sng ?o. Khi nguyn t? h?p th? m?t phtn c b??c sng ? n chuy?n t? m?c n?ng l??ng K ln m?c n?ng l??ng M. So v?i ?o th ?
A. nh? h?n \f(3200,81 l?n. B. l?n h?n \f(81,1600 l?n. C. nh? h?n 50 l?n. D. l?n h?n 25 l?n.
Cu 35: Theo l thuy?t c?a Bo v? nguyn t? th
A. khi ? cc tr?ng thi d?ng, ??ng n?ng c?a electron trong nguyn t? b?ng 0.
B. khi ? tr?ng thi c? b?n, nguyn t? c n?ng l??ng cao nh?t.
C. nguyn t? b?c x? ch? khi chuy?n t? tr?ng thi c? b?n ln tr?ng thi kch thch.
D. tr?ng thi kch thch c n?ng l??ng cng cao ?ng v?i bn knh qu? ??o c?a electron cng l?n.
Cu 36: M?t ngu?n sng ??n s?c ???c ??t cch t? bo quang ?i?n m?t ?o?n d, ?? tri?t tiu dng quang ?i?n c?n c hi?u ?i?n th? hm b?ng 1V. Khi ??a ngu?n sng ra xa cch t? bo quang ?i?n m?t ?o?n d' = 3d th hi?u ?i?n th? hm c?n thi?t l
A. 3V B. -3V C. 1/3 V D. 1V
Cu 37: M?t electron ?ang chuy?n ??ng v?i t?c ?? 0,6c (c l t?c ?? nh sng trong chn khng). N?u t?c ?? c?a n t?ng ln 4/3 l?n so v?i ban ??u th ??ng n?ng c?a electron s? t?ng thm m?t l??ng:
A. (5/12)m0c2. B. (2/3)m0c2. C. (5/3)m0c2. D. (37/120)m0c2.
Cu 38: Trong th nghi?m Ing v? giao thoa nh sng, ng??i ta chi?u nh sng tr?ng (0,38m ? ? ? 0,75m) vo hai khe. H?i t?i v? tr ?ng v?i vn sng b?c ba c?a nh sng vng, v?i b??c sng ?v = 0,60?m, cn c vn sng c?a nh sng ??n s?c no?
A. 0,75m. B. 0,68m. C. 0,50m. D. 0,45m.
Cu 39: Cho m?t chm nh sng tr?ng pht ra t? m?t ?n dy tc truy?n qua m?t ?ng th?y tinh ch?a kh hi?ro ? p su?t th?p r?i chi?u vo khe c?a m?t my quang ph?. Trn mn quan st c?a knh quang ph? trong bu?ng t?i s? thu ???c
A. M?t quang ph? lin t?c
B. Quang ph? lin t?c nh?ng trn ? c m?t s? v?ch t?i.
C. B?n v?ch mu trn m?t n?n t?i.
D. Mn quan st hon ton t?i.
Cu 40: M?t ch?t pht quang ???c kch thch b?ng nh sng c b??c sng 0,26 ?m th pht ra nh sng c b??c sng 0,52 ?m. Gi? s? cng su?t c?a chm sng pht quang b?ng 20% cng su?t c?a chm sng kch thch. T? s? gi?a s? phtn nh sng pht quang v s? phtn nh sng kch thch trong cng m?t kho?ng th?i gian l
A. \f(4,5 B: \f(1,10 C: \f(1,5 D. \f(2,5.
Cu 41: Trong th nghi?m giao thoa Y-ng, ngu?n S pht b?c x? c b??c sng 500nm , kho?ng cch gi?a hai khe 1,5mm, mn quan st E cch m?t ph?ng hai khe 2,4m. D?ch chuy?n m?t m?i hn c?a c?p nhi?t ?i?n trn mn E theo ???ng vung gc v?i hai khe, th c? sau m?t kho?ng b?ng bao nhiu kim ?i?n k? l?i l?ch nhi?u nh?t?
A. 0,4 mm. B. 0,8 mm. C. 0,6 mm. D. 0,3 mm.
Cu 42: Trong th nghi?m giao thoa Y-ng, kho?ng cch gi?a hai khe l 0,9 mm, kho?ng cch t? m?t ph?ng hai khe ??n mn l 1 m. Khe S ???c chi?u b?ng nh sng tr?ng c b??c sng 0, 38?m ? ? ? 0,76?m. B?c x? ??n s?c no sau ?y khng cho vn sng t?i ?i?m cch vn trung tm 3 mm?
A. ? = 0,45?m. B. ? = 0,65?m. C. ? = 0,54?m. D. ? = 0,675?m.
Cu 43: ? m?t ch?t l?ng c hai ngu?n sng c? A, B cch nhau 14 cm, dao ??ng theo ph??ng th?ng ??ng v?i ph??ng trnh l uA = uB = acos60?t (v?i t tnh b?ng s). T?c ?? truy?n sng c?a m?t ch?t l?ng l 60 cm/s. C l trung ?i?m c?a AB, ?i?m M ? m?t ch?t l?ng n?m trn ???ng trung tr?c c?a AB v g?n C nh?t sao cho ph?n t? ch?t l?ng t?i M dao ??ng cng pha v?i ph?n t? ch?t l?ng t?i C. Kho?ng cch CM l
A. 7 cm. B. 10 cm. C. 8 cm. D. 4 cm.
Cu 44: Xt hi?n t??ng giao thoa sng v?i hai ngu?n pht sng n??c cng pha S1, S2 v?i S1S2 = 4,2cm, kho?ng cch ng?n nh?t gi?a hai ?i?m dao ??ng c?c ??i trn ?o?n S1S2 l 0,5cm. ?i?m di ??ng C trn m?t n??c sao cho CS1 lun vung gc v?i CS2. Kho?ng cch l?n nh?t t? S1 ??n C khi C n?m trn m?t vn giao thoa c?c ??i l
A. 4,205 cm B. 4,315cm. C. 4,195cm. D. 4,435cm
Cu 45: Pht bi?u no sau ?y v? m l khng ?ng?
A. M?t nh?c m ???c g?i l m giu m s?c ph?i l nh?c m c nhi?u ho? m.
B. ?? to c?a m ph? thu?c vo c??ng ?? v t?n s? c?a m ?.
C. ?? cao c?a m ???c ?o b?ng t?n s? c?a m.
D. ?? to c?a m ???c ?o b?ng m?c c??ng ?? m L = 10 lg( I/I0) (dB) ch?ng t? ?? to khng ph? thu?c t?n s?
Cu 46: M?t s?i dy ?n h?i di 1,2m ???c treo l? l?ng ln m?t c?n rung. C?n c th? rung theo ph??ng ngang v?i t?n s? thay ??i ???c t? 100Hz ??n 125Hz. T?c ?? truy?n sng trn dy l 6m/s. Trong qu trnh thay ??i t?n s? rung c?a c?n, c th? t?o ra ???c bao nhiu l?n sng d?ng trn dy? (Bi?t r?ng khi c sng d?ng, ??u n?i v?i c?n rung l nt sng)
A. 10 l?n. B. 12 l?n. C. 5 l?n. D. 4 l?n.
Cu 47: Hai ngu?n sng k?t h?p trn m?t n??c S1, S2 dao ??ng v?i ph??ng trnh: u1 = asin(?t), u2 =acos(?t) S1S2 = 9?. ?i?m M g?n nh?t trn trung tr?c c?a S1S2 dao ??ng cng pha v?i u1 cch S1, S2 bao nhiu.
A. 39?/8 B. 41?/8 C. 45?/8 D. 43?/8
Cu 48: Hy ch? ra pht bi?u ?NG trong cc pht bi?u sau:
A. Dao ??ng ?i?n t? trong my pht dao ??ng ?i?n t? ?i?u ha LC l dao ??ng c?ng h??ng.
B. Trong m?t ?ng ten thu sng ?i?n t?, cc electrn dao ??ng c??ng b?c
C. Trong m?ch dao ??ng h? LC, n?ng l??ng m m?ch nh?n ???c b?ng n?ng l??ng m?t ?i do hi?u ?ng Jun-Lenx?.
D. ?? c th? nghe ???c m t? radio, sng v tuy?n ?i pht thanh truy?n ?i l sng m t?n.
Cu 49: Ch?n cu ?ng khi ni v? m?i quan h? gi?a n?ng l??ng ?i?n tr??ng W?t v n?ng l??ng t? tr??ng Wtt trong m?ch dao ??ng LC l t??ng c dao ??ng ?i?n t? t? do v?i chu k? dao ??ng T v n?ng l??ng ?i?n t? W = Q/2C ( Q0 l gi tr? c?c ??i ?i?n tch c?a t? ?i?n)
A. W?t, Wtt bi?n thin ?i?u ho theo th?i gian v?i chu k? T, cng bin ?? W v cng pha
B. W?t, Wtt bi?n thin ?i?u ho theo th?i gian v?i chu k? T, cng bin ?? 2W v cng pha
C. W?t, Wtt bi?n thin ?i?u ho theo th?i gian v?i chu k? 2T, cng bin ?? 2W v ng??c pha
D. W?t, Wtt bi?n thin ?i?u ho theo th?i gian v?i chu k? T/2, cng bin ?? W/2 v ng??c pha
Cu 50: M?t m?ch dao ??ng LC l t??ng g?m t? c ?i?n dung C v cu?n c?m c ?? t? c?m L. N?i 2 c?c c?a ngu?n ?i?n m?t chi?u c su?t ?i?n ??ng E ?i?n tr? trong r vo 2 ??u cu?n c?m. Sau khi dng ?i?n trong m?ch ?n ??nh, c?t ngu?n th trong m?ch LC c dao ??ng ?i?n t? v?i ?i?n p c?c ??i gi?a hai b?n t? l Uo. Bi?t L = 25r2C. T? s? gi?a Uo v E l
A. 10 B. 100 C. 5 D. 25

?? THI TH? ??I H?C - N?M H?C 2015
- MN V?T L -
Th?i gian lm bi 90 pht, khng k? th?i gian pht ?? - ?? s? 07
Cho bi?t: h?ng s? Pl?ng h = 6,625.10-34 J.s; ?? l?n ?i?n tch nguyn t? e = 1,6.10-19 C; t?c ?? nh sng trong chn khng c = 3.108 m/s; 1u = 931,5 MeV/c2.

Cu 1: M?t con l?c ??n c kh?i l??ng qu? c?u nh? l 2 g dao ??ng ?i?u ho trong ?i?n tr??ng ??u m cc ???ng s?c ?i?n c ph??ng ngang, c??ng ?? ?i?n tr??ng E = 4,9.104 V/m. Bi?t ban ??u qu? c?u ch?a tch ?i?n, sau ? tch ?i?n q = 2.10-7 C, gia t?c tr?ng tr??ng g = 9,8 m/s2. T? s? chu k dao ??ng c?a con l?c tr??c v sau khi tch ?i?n cho qu? c?u l
A. \f(,2. B. \f(,2 C. . D.
Cu 2: H?t nhn U ??ng yn phn r h?t ? v bi?n ??i thnh h?t nhn con X. Bi?t r?ng ban ??u c m0 gam U. H?i sau th?i gian b?n chu k? bn r th t? s? kh?i l??ng h?t nhn con v h?t nhn m? trong m?u ch?t b?ng:
A. 15,26 B. 15 C. 14,75 D. 14,25
Cu 3: M?ch dao ??ng c?a m?t my pht sng v tuy?n g?m cu?n c?m v m?t t? ?i?n ph?ng m kho?ng cch gi?a hai b?n t? c th? thay ??i. Khi kho?ng cch gi?a hai b?n t? l 4,8 mm th my pht ra sng c b??c sng 300m , ?? my pht ra sng c b??c sng 240 m th kho?ng cch gi?a hai b?n ph?i t?ng thm
A. 6,0 mm. B. 7,5 mm. C. 2,7 mm. D. 1,2 mm.
Cu 4: ??t ?i?n p u = 100cos(100?t) (V) vo hai ??u ?o?n m?ch RLC n?i ti?p. Bi?t cu?n c?m thu?n c ?? t? c?m thay ??i ???c. ?i?u ch?nh ?? t? c?m L ?? ?i?n p hi?u d?ng gi?a hai ??u cu?n c?m ??t gi tr? c?c ??i th ?i?n p hi?u d?ng gi?a hai ??u t? ?i?n l 200 V. Gi tr? c?c ??i ? l
A. 100 V. B. 250 V. C. 300 V. D. 150 V.
Cu 5: ??t ?i?n p xoay chi?u c gi tr? hi?u d?ng U vo hai ??u ?o?n m?ch R, L, C m?c n?i ti?p (L l cu?n thu?n c?m),thay ??i ?i?n dung C c?a t? ?i?n ??n gi tr? C0 khi ? dung khng c gi tr? l v ?i?n p hi?u d?ng gi?a hai b?n t? ?i?n ??t gi tr? c?c ??i UCmax = 2U. C?m khng c?a cu?n c?m l:
A. ZL= \f(3,4 B. ZL = \f(4,3 C. ZL = D. ZL = ZC
Cu 6: Trong th nghi?m Ing v? giao thoa v?i nh sng, ng??i ta ??t mn quan st cch hai khe m?t kho?ng D th kho?ng vn l 1mm; khi t?nh ti?n mn xa hai khe thm m?t kho?ng ?D th kho?ng vn l 2i; khi t?nh ti?n mn quan st l?i g?n hai khe m?t kho?ng ?D th kho?ng vn l i. Khi t?nh ti?n mn xa hai khe thm m?t kho?ng 6?D th kho?ng vn l
A. 1,5mm B. 4mm. C. 3mm. D. 2mm.
Cu 7: M?ch dao ??ng ?i?n t t? do. ? th?i ?i?m t = 0, hi?u ?i?n th? gi?a 2 b?n t? l u = Uo/2 v ?ang gi?m. Sau kho?ng th?i gian ng?n nh?t ?t = 2.10-6s th hi?u ?i?n th? gi?a hai b?n t? ??t ?? l?n c?c ??i. T?n s? ring c?a m?ch dao ??ng l
A. 3.106Hz. B. 6.106Hz. C. 106/6 Hz. D. 106/3 Hz.
Cu 8: Katt c?a m?t t? bo quang ?i?n c cng thot electron A = 1,188eV. Chi?u m?t chm nh sng c b??c sng ? vo katt ny th hi?n t??ng quang ?i?n x?y ra. ?? tri?t tiu hon ton dng quang ?i?n th hi?u ?i?n th? hm c ?? l?n 1,15V. N?u cho UAK = 4V th ??ng n?ng l?n nh?t c?a electron khi t?i ant b?ng bao nhiu? Bi?t h = 6,625.10-34Js ; c = 3.108m/s; = 1,6.10-19C; 1eV = 1,6.10-19J.
A. 5,45eV. B. 0,515eV. C. 51,5eV. D. 5,15eV.
Cu 9: T?i hai ?i?m A v B trn m?t n??c cch nhau 8 cm c hai ngu?n k?t h?p dao ??ng v?i ph??ng trnh: u1 = u2 = acos 40?t(cm), t?c ?? truy?n sng trn m?t n??c l 30cm/s. Xt ?o?n th?ng CD = 4cm trn m?t n??c c chung ???ng trung tr?c v?i AB. Kho?ng cch l?n nh?t t? CD ??n AB sao cho trn ?o?n CD ch? c 3 ?i?m dao d?ng v?i bin ?? c?c ??i l:
A. 8,9 cm. B. 3,3 cm. C. 6 cm. D. 9,7 cm.
Cu 10: M?t sng ngang truy?n trn m?t dy r?t di theo chi?u d??ng c?a tr?c Ox t? ?i?m ngu?n O trn dy v?i ph??ng trnh: u = 6cos(4?t + 0,02x), trong ? u v x ???c tnh b?ng xentimet (cm) v t tnh b?ng giy (s), x l kho?ng cch t?i ?i?m ngu?n O. M v N l 2 ?i?m n?m trn dy ? cng pha so v?i O sao OM - ON = 4/3 mt v ??u ? c sng truy?n t?i. T?i th?i ?i?m t no ?, ph?n t? dy t?i ?i?m M c li ?? u = 3cm v ?ang t?ng, khi ? ph?n t? dy t?i N c li ?? b?ng:
A. -6cm; B. -3 cm C. 3 cm. D. 3cm.
Cu 11: ??t vo hai ??u m?t t? ?i?n ?i?n p xoay chi?u c bi?u th?c u = U0cos?t. ?i?n p v c??ng ?? dng ?i?n qua t? ?i?n t?i th?i ?i?m t1, t2 t??ng ?ng l?n l??t l: u1= 60V; i1 = A; u2 = 60V; i2 = A. Bin ?? c?a ?i?n p gi?a hai b?n t? v c??ng ?? dng ?i?n qua b?n t? l?n l??t l:
A. Uo = 120 V, Io = 3A B. Uo = 120 V, Io =2
C. Uo = 120V, Io = 3 A D. Uo = 120V, Io =2A
Cu 12: M?t ?o?n m?ch xoay chi?u AB g?m hai ?o?n m?ch AM m?c n?i ti?p v?i ?o?n m?ch MB; trong ? ?o?n AM ch?a cu?n dy v t? ?i?n m?c n?i ti?p, cn ?o?n MB ch?a ?i?n tr? thu?n R = 25 ?. ??t vo hai ??u ?o?n m?ch AB m?t ?i?n p xoay chi?u u = 50cos100?t(V) th ?o ???c c??ng ?? dng ?i?n hi?u d?ng trong m?ch b?ng 2A v ?i?n p t?c th?i hai ??u cu?n dy vung pha so v?i ?i?n p t?c th?i hai ??u ?o?n AM; ?i?n p t?c th?i hai ??u ?o?n AM l?ch pha \f(,6 so v?i ?i?n p t?c th?i hai ??u ?o?n m?ch AB. ?i?n dung c?a t? ?i?n c gi tr? l
A. F B. F C. F D. F
Cu 13: ??t hi?u ?i?n th? xoay chi?u c bi?u th?c u = Ucos??t( trong ? U tnh b?ng vn) vo hai ??u ?o?n m?ch g?m ?i?n tr? thu?n R n?i ti?p v?i t? ?i?n c ?i?n dung C. Hi?u ?i?n th? gi?a hai b?n t? ?i?n c gi tr? hi?u d?ng b?ng 100 V v l?ch pha \f(,6 so v?i ?i?n p ??t vo hai ??u m?ch. Hi?u ?i?n th? hi?u d?ng U trong bi?u th?c trn c gi tr? b?ng
A. 150V B. 200 3V C. 200V D. 150 V
Cu 14: Cho prtn c ??ng n?ng KP = 2,5 MeV b?n ph h?t nhn Li ??ng yn. Bi?t mp = 1,0073u, mLi = 7,0142u, mX = 4,0015u, 1u = 931,5 MeV/c. Sau ph?n ?ng xu?t hi?n hai h?t X gi?ng nhau c cng ??ng n?ng v c ph??ng chuy?n ??ng h?p v?i ph??ng chuy?n ??ng c?a prtn m?t gc ? nh? nhau. Coi ph?n ?ng khng km theo b?c x? ?. Gi tr? c?a ? l:
A. 39,450. B. 41,350. C. 82,70. D. 78,90.
Cu 15: M?t con l?c l xo g?m l xo c ?? c?ng k=50(N/m) v v?t n?ng c kh?i l??ng m=200(g) treo th?ng ??ng. T? v? tr cn b?ng, ng??i ta ??a v?t d?c theo tr?c l xo ??n v? tr l xo b? nn ?o?n 4(cm) r?i bung nh? cho v?t dao ??ng ?i?u ha. Xc ??nh th?i ?i?m ??u tin l?c ?n h?i c?a l xo c ?? l?n b?ng n?a gi tr? c?c ??i v ?ang gi?m (tnh t? th?i ?i?m bung v?t). L?y g = ?2 (m/s2)
A. 0,116(s) B. 0,100(s) C. 0,300(s) D. 0,284(s)
Cu 16: M?t con l?c l xo ???c ??t n?m ngang g?m l xo c ?? c?ng k = 40 N/m v v?t n?ng kh?i l??ng m = 400 g. T? v? tr cn b?ng ko v?t ra m?t ?o?n 8 cm r?i th? nh? cho v?t dao ??ng. Sau khi th? v?t \f(,30 s th gi? ??t ng?t ?i?m chnh gi?a c?a l xo khi ?. Bin ?? dao ??ng c?a v?t sau khi gi? l xo l
A. 2 cm B. 4 cm C. 2 cm D. 2 cm
Cu 17: M?t v?t dao ??ng ?i?u ho v?i ph??ng trnh cm) ( t tnh b?ng giy). S? l?n v?t ?i qua v? tr c ??ng n?ng b?ng 8 l?n th? n?ng t? th?i ?i?m t1 = \f(1,6 s ??n th?i ?i?m t2 = \f(13,3 s l
A. 8 l?n B. 9 l?n C. 10 l?n D. 11 l?n
Cu 18: M?t con l?c l xo c ?? c?ng k g?n v?t m = 100g treo th?ng ??ng. T? v? tr cn b?ng ko m xu?ng d??i m?t ?oan ?? l xo dn ra 7,5 cm r?i th? kh?ng v?n t?c ??u, m dao ??ng ?i?u ho. Ch?n tr?c to? ?? g?c t?i v? tr cn b?ng chi?u d??ng t? trn xu?ng g?c th?i gian lc b?t ??u dao ??ng. Bi?t r?ng c? n?ng trong dao ??ng l 50 mJ. L?y g = 10 m/s2. L?c h?i ph?c c?c ??i c ?? l?n l:
A. 2 N. B. 3N. C. 1N. D. 0.
Cu 19: Xt ba con l?c l xo gi?ng nhau, m?t ??t n?m ngang, m?t treo th?ng ??ng, m?t ??t trn m?t ph?ng nghing v ??u ch?n g?c O ? v? tr cn b?ng, Ox trng tr?c l xo. B? qua ma st v s?c c?n. C? ba tr??ng h?p, ko v?t theo chi?u d??ng ??n cng t?a ?? v truy?n cho cc v?t v?n t?c nh? nhau. Ch?n ?p n Sai khi ni v? dao ??ng c?a cc con l?c ?
A. V?n t?c c?c ??i b?ng nhau. B. Cng chu k?.
C. L?c ?n h?i c?c ??i gi?ng nhau. D. Bi?u th?c l?c ph?c h?i nh? nhau.
Cu 20: M?t ch?t ?i?m tham gia ??ng th?i hai dao ??ng ?i?u ha cng ph??ng, cng t?n s? v?i ph??ng trnh (cm) v (cm) v?i 0 < ?1 < ?. Bi?t ph??ng trnh dao ??ng t?ng h?p (cm). Gi tr? c?a ?2 b?ng
A. ?/6. B. -?/3. C. -?/6. D. ?/3.
Cu 21: M?t con l?c ??n c chi?u di l = 40cm v v?t treo c kh?i l??ng m = 100g. T? v? tr cn b?ng ko con l?c l?ch kh?i ph??ng th?ng ??ng m?t gc 80. Do c l?c c?n c?a khng kh nn sau 4 dao ??ng bin ?? gi?m ch? cn 60. Bi?t bin ?? gi?m theo c?p s? nhn li v h?n. ?? dao ??ng ???c duy tr th n?ng l??ng c?n cung c?p sau m?i dao ??ng l
A. 0,522mJ B. 1,045mJ C. 0,856mJ D. 1,344mJ
Cu 22: Qu trnh bi?n ??i phng x? c?a m?t ch?t phng x?
A. ph? thu?c vo ch?t ? ? d?ng ??n ch?t hay h?p ch?t.
B. ph? thu?c vo ch?t ? ? cc th? r?n, l?ng hay kh.
C. ph? thu?c vo nhi?t ?? cao hay th?p.
D. x?y ra nh? nhau ? m?i ?i?u ki?n.
Cu 23: Ph?n ?ng no trong nh?ng ph?n ?ng h?t nhn sau l ph?n ?ng phn h?ch?
A. . B.
C. D.
Cu 24: Poloni Po l ch?t phng x? pht ra h?t ? v chuy?n thnh h?t nhn ch PB. Chu k? bn r Po l 138 ngy. Ban ??u c 1g Po nguyn ch?t, sau 1 n?m (365 ngy) l??ng kh Hli gi?i phng ra c th? tch ? ?i?u ki?n tiu chu?n b?ng: (? ?i?u ki?n tiu chu?n 1 mol kh chi?m m?t th? tch V0 = 22,4l ).
A. 68,9cm3. B. 89,6cm3. C. 22,4 cm3. D. 48,6 cm3.
Cu 25: C??ng ?? dng ?i?n qua m?t ?o?n m?ch l i = 2cos(100?t) ( A). ?i?n l??ng qua m?t ti?t di?n th?ng c?a ?o?n m?ch trong th?i gian 0,005s k? t? lc t=0 l
A. B. C. D.
Cu 26: ?i?u no sau ?y sai khi ni v? con l?c ??n c kh?i l??ng v?t n?ng l m, chi?u di dy treo l l, dao ??ng ?i?u ho v?i bin ?? gc ?0, chu k T, t?i n?i c gia t?c tr?ng tr??ng g? Khi con l?c ?i qua v? tr c li ?? cong s, li ?? gc ? < ?0, l?c c?ng dy ? th

A. B. C. s// + D. ? ? mgcos?.
Cu 27: M?t m?ch dao ??ng ?i?n t? g?m cu?n dy thu?n c?m c ?? t? c?m L, t? ?i?n c ?i?n dung C. Hi?u ?i?n th? c?c ??i trn t? l U0. C??ng ?? dng ?i?n trong m?ch khi n?ng l??ng ?i?n tr??ng g?p hai l?n n?ng l??ng t? tr??ng l
A. B. C. D.
Cu 28: M?t ?o?n m?ch AB g?m ?o?n AM v MB m?c n?i ti?p. ?o?n AM c ?i?n tr? thu?n R1 n?i ti?p v?i t? ?i?n c ?i?n dung C1. ?o?n m?ch MB c ?i?n tr? thu?n R2 n?i ti?p t? ?i?n c ?i?n dung C2. Khi ??t ?i?n p u = U0cos?t (U0, ? khng ??i) vo hai ??u ?o?n m?ch AB th t?ng tr? ZAB = ZAM + ZMB. H? th?c lin h? gi?a R1, C1, R2, C2 l
A. R1 + R2 = C1 + C2. B. R2C2 = R1C1. C. R2C1 = R1C2. D. R1R2 = C1C2.
Cu 29: Cho m?t chm sng tr?ng h?p chi?u t? khng kh t?i m?t trn c?a m?t t?m th?y tinh theo ph??ng xin. Hi?n t??ng no sau ?y khng x?y ra ? b? m?t :
A. Ph?n x?. B. Khc x?. C. Ph?n x? ton ph?n. D. Tn s?c
Cu 30: Th?c hi?n th nghi?m v?i t? bo quang ?i?n b?ng nh sng thch h?p, ng??i ta th?y khi hi?u ?i?n th? gi?a An?t v Cat?t b?ng khng th v?n t?n t?i m?t dng quang ?i?n nh? khc khng, ?i?u ny gi?i thch l do:
A. V?n c electron c v?n t?c l?n ??n ???c An?t B. B??c sng nh sng b?ng gi?i h?n quang ?i?n C. Dng quang ?i?n ??t gi tr? bo ha D. Hi?u ?i?n th? hm b?ng khng
Cu 31: S? hnh thnh dao ??ng ?i?n t? t? do trong m?ch dao ??ng l do:
A. Hi?n t??ng c?ng h??ng x?y ra trong m?ch dao ??ng.
B. Hi?n t??ng c?m ?ng ?i?n t?.
C. Hi?n t??ng t? c?m.
D. Ngu?n ?i?n khng ??i tch ?i?n cho t? ?i?n.
Cu 32: Pht bi?u no sau ?y l sai khi ni v? ?i?n t? tr??ng? A. Khi m?t ?i?n tr??ng bi?n thin theo th?i gian, n sinh ra m?t ?i?n tr??ng xoy.
B. ?i?n tr??ng xoy l ?i?n tr??ng c ???ng s?c l nh?ng ???ng cong khng kn.
C. Khi m?t ?i?n tr??ng bi?n thin theo th?i gian, ni sinh ra m?t t? tr??ng xoy.
D. ?i?n tr??ng xoy l ?i?n tr??ng c ???ng s?c l nh?ng ???ng cong kn.
Cu 33: Trn b? m?t ch?t l?ng c hai ngu?n dao ??ng uS1 = uS2 = 4cos(40?t)mm, t?c ?? truy?n sng l 120cm/s. G?i I l trung ?i?m c?a S1S2, l?y hai ?i?m A, B n?m trn S1S2 l?n l??t cch I m?t kho?ng 0,5cm v 2cm. T?i th?i ?i?m t v?n t?c c?a ?i?m A l 12 cm/s th v?n t?c dao ??ng t?i ?i?m B c gi tr? l:
A. 12 cm/s B. -12 cm/s C. -12 cm/s D. 4 cm/s
Cu 34: Hai ngu?n dao ??ng k?t h?p S1, S2 cch nhau 5cm trn m?t n??c dao ??ng v?i cc ph??ng trnh: (mm), (mm), b??c sng ?=3cm. Tm bin ?? dao ??ng t?i
?i?m M cch S1 4,6cm v cch S2 3,7cm.
A. 6,0mm B. 7,2mm C. 7,0mm D. 6,4mm
Cu 35: Cu?n dy c ?i?n tr? thu?n R v ?? t? c?m L m?c vo ?i?n p xoay chi?u (V ) th c??ng ?? dng ?i?n hi?u d?ng qua cu?n dy l 5A v dng ?i?n ny l?ch pha \f(,3 so v?i ?i?n p u. M?c n?i ti?p cu?n dy v?i ?o?n m?ch X ?? t?o thnh ?o?n m?ch AB r?i l?i ??t vo hai ??u ?o?n m?ch AB ?i?n p u ni trn th c??ng ?? dng ?i?n hi?u d?ng qua m?ch l 3A v ?i?n p hai ??u cu?n dy vung pha v?i ?i?n p hai ??u X. Cng su?t tiu th? trn ?o?n m?ch X l
A. 200 W. B. 300 W. C. 200 W. D. 300 W.
Cu 36: Hai ch?t ?i?m dao ??ng trn cng ???ng th?ng, cng v? tr cn b?ng c ph??ng trnh dao ??ng l?n l??t l: ,. Trong 1s ??u tin, s? l?n g?p nhau c?a hai ch?t ?i?m l:
A. 5 l?n B. 4 l?n C. 6 l?n D. 7 l?n
Cu 37: L?c ko v? tc d?ng ln m?t v?t dao ??ng ?i?u ho c bi?u th?c f = cos10t (N). Khi l?c tc d?ng c gi tr? t?c th?i l 0,5N th v?n t?c t?c th?i lc ? l 30cm/s. Bin ?? dao ??ng c?a v?t l:
A. x=3,86cm B. x=4,20cm C. x=3,00cm D. x=3,46cm
Cu 38: M?t m?ch dao ??ng LC l t??ng c t?n s? dao ??ng ring f0 = 90MHz. M?ch ny n?i v?i m?t anten ?? thu sng ?i?n t?. Gi? s? 2 sng ?i?n t? c cng n?ng l??ng nh?ng c cc t?n s? t??ng ?ng f1 = 92MHz, f2 = 95MHz truy?n vo cng anten. G?i bin ?? dao ??ng c?a m?ch ?ng v?i 2 t?n s? l I1, I2 th m?i quan h? gi?a hai dng ?i?n trn l:
A. I1< I2 B. I1 = 2I2 C. I1 > I2 D. I1 = I2
Cu 39: ?o?n m?ch AB g?m ?o?n m?ch AM n?i ti?p v?i ?o?n m?ch MB. ?o?n m?ch AM ch? c t? ?i?n c ?i?n dung C, ?o?n m?ch MB g?m cu?n c?m thu?n c ?? t? c?m L= \f(1, H v ?i?n tr? thu?n R m?c n?i ti?p. ??t vo hai ??u AB ?i?n p xoay chi?u c gi tr? hi?u d?ng U v t?n s? khng ??i th dng ?i?n trong m?ch c bi?u th?c ( A), ??ng th?i ?i?n p hi?u d?ng gi?a hai ??u cc ?o?n m?ch AM v MB c cng gi tr? v b?ng U. Bi?u th?c ?i?n p ??t vo hai ??u m?ch ?i?n AB l
A. (V ) B. (V )
C. (V ) D. (V )
Cu 40: ??t ?i?n p u = Ucos?t vo hai ??u m?t m?ch ?i?n R-L-C n?i ti?p th c??ng ?? dng ?i?n qua n c gi tr? hi?u d?ng l I, cc gi tr? ?i?n p hi?u d?ng l?n l??t l UR, UL, UC. T?i th?i ?i?m t, ?i?n p ? hai ??u t? ?i?n l uC, hai ??u cu?n c?m l uL, hai ??u ?i?n tr? l uR v c??ng ?? dng ?i?n qua n l i. H? th?c no d??i ?y l SAI?
A. B. C. D.
Cu 41: M?ch ?i?n xoay chi?u g?m bi?n tr?,cu?n dy v t? ?i?n ghp n?i ti?p.??t vo hai ??u ?o?n m?ch ?i?n p c bi?u th?c: (V?i U, ? khng ??i). Khi bi?n tr? c gi tr? R = 75 (?) th cng su?t tiu th? trn bi?n tr? ??t gi tr? l?n nh?t. Xc ??nh ?i?n tr? thu?n c?a cu?n dy v t?ng tr? c?a m?ch AB (Bi?t r?ng chng ??u c gi tr? nguyn).
A. r = 15(?), ZAB = 100(?) B. r = 12(?), Z AB = 157(?)
C. r = 21(?), ZAB = 120(?) D. r = 35(?), ZAB = 150(?)
Cu 42: M?ch ?i?n xoay chi?u R, L, C m?c n?i ti?p. ?i?n p ? hai ??u ?o?n m?ch . Ch? c ? thay ??i ???c. ?i?u ch?nh ? th?y khi gi tr? c?a n l ?1 ho?c ?2 ( v?i ?1 >?2) th dng ?i?n hi?u d?ng ??u nh? h?n c??ng ?? hi?u d?ng c?c ??i n l?n ( v?i n > 1). Bi?u th?c tnh R l:
A. B. C. D.
Cu 43: Trn m?t n??c c hai ngu?n sng gi?ng nhau A v B, cch nhau kho?ng AB = 12cm dao ??ng vung gc v?i m?t n??c t?o ra sng c b??c sng ? = 1,6cm. C v D l hai ?i?m khc nhau trn m?t n??c, cch ??u hai ngu?n v cch trung ?i?m O c?a AB m?t kho?ng 8(cm). S? ?i?m dao ??ng cng pha v?i ngu?n ? trn ?o?n CD l :
A. 3. B. 6. C. 10. D. 5.
Cu 44: Trn m?t n??c yn t?nh, hai ngu?n k?t h?p S1 v S2 cch nhau m?t kho?ng 11 (cm) cng dao ??ng theo ph??ng vung gc v?i m?t n??c v c ph??ng trnh l u = acos(20?t) (mm). Bi?t t?c ?? truy?n sng trn m?t n??c l 0,4 m/s v bin ?? sng khng ??i khi truy?n ?i. Trong cc ?i?m sau ?i?m no g?n nh?t dao ??ng cng pha v?i cc ngu?n n?m trn ???ng trung tr?c c?a S1S2 cch ngu?n S1 l:
A. 8 cm. B. 32 cm. C. 14 cm. D. 24 cm.
Cu 45: Chi?u xin m?t chm nh sng h?p, ??n s?c ?i t? khng kh vo n??c n?m ngang th chm tia khc x? ?i qua m?t phn cch
A. khng b? l?ch so v?i ph??ng c?a tia t?i v khng ??i mu.
B. b? l?ch so v?i ph??ng c?a tia t?i v khng ??i mu.
C. khng b? l?ch so v?i ph??ng c?a tia t?i v ??i mu.
D. v?a b? l?ch so v?i ph??ng c?a tia t?i, v?a ??i mu.
Cu 46: Giao thoa khe Y-ng v?i nh sng ??n s?c c b??c sng ?. Hai khe sng S1, S2 cch nhau 2mm. Cc vn giao thoa ???c quan st trn mn song song v cch hai khe kho?ng D. N?u ta d?ch chuy?n mn ra xa thm 0,4 m theo ph??ng vung gc v?i m?t ph?ng ch?a hai khe sng S1, S2 th kho?ng vn t?ng thm 0,15mm. B??c sng ? b?ng
A. 0,40 ?m. B. 0,60 ?m. C. 0,50 ?m. D. 0,75 ?m.
Cu 47: Th?c hi?n giao thoa nh sng v?i hai khe Ing (Young) cch nhau a = 1 mm. Di chuy?n mn ?nh (E) ra xa hai khe thm m?t ?o?n 50 cm th kho?ng vn trn mn t?ng thm 0,3 mm. B??c sng c?a b?c x? dng trong th nghi?m l:
A. 0,40 ?m. B. 0,50 ?m. C. 0,54 ?m. D. 0,60 ?m.
Cu 48: M?ch dao ??ng LC ?ang dao ??ng t? do v?i chu k l T. Th?i gian ng?n nh?t k? t? lc n?ng l??ng t? tr??ng b?ng ba l?n n?ng l??ng ?i?n tr??ng ??n lc n?ng l??ng ?i?n tr??ng b?ng n?ng l??ng t? tr??ng l
A. B. C. D.
Cu 49: Trong m?ch dao ??ng t? ?i?n ???c c?p m?t n?ng l??ng 1J t? ngu?n ?i?n m?t chi?u c su?t ?i?n ??ng 4 V. C? sau nh?ng kho?ng th?i gian nh? nhau 1s th n?ng l??ng trong t? ?i?n v trong cu?n c?m l?i b?ng nhau. ?? t? c?m c?a cu?n dy l:
A. H. B. H. C. H. D. H.
Cu 50: Khi elctrn ? qu? ??o d?ng th? n th n?ng l??ng c?a nguyn t? hi?r ???c xc ??nh b?i En= -13,6/n2 (eV), v?i n N *. M?t ?m kh hi?r h?p th? n?ng l??ng chuy?n ln tr?ng thi d?ng c n?ng l??ng cao nh?t l E3 ( ?ng v?i qu? ??o M). T? s? gi?a b??c sng di nh?t v ng?n nh?t m ?m kh trn c th? pht ra l
A. 27/8. B. 32/5. C. 32/27. D. 32/3.?? THI TH? ??I H?C - N?M H?C 2015
- MN V?T L -
Th?i gian lm bi 90 pht, khng k? th?i gian pht ?? - ?? s? 08
Cho bi?t: h?ng s? Pl?ng h = 6,625.10-34 J.s; ?? l?n ?i?n tch nguyn t? e = 1,6.10-19 C; t?c ?? nh sng trong chn khng c = 3.108 m/s; 1u = 931,5 MeV/c2.

Cu 1: M?t con l?c ??n c chi?u di dy treo l = 1m, ?ang dao ??ng ?i?u ha t?i n?i c gia t?c tr?ng tr??ng l g = 10 m/s2. Cho bi?t l?c c?ng dy nh? nh?t b?ng 0,97 l?n l?c c?ng dy l?n nh?t. V?n t?c c?c ??i c?a con l?c ??n trong qu trnh dao ??ng l
A. 0,452 m/s B. 0,358 m/s C. 0,648 m/s D. 0,854 m/s
Cu 2: G?i aM, vM v xM l gi tr? c?c ??i c?a gia t?c, v?n t?c v li ?? trong dao ??ng ?i?u ho. Bi?u th?c no sau ?y khng ?ng?
A. vM = ?xM. B. aM = - ?2xM. C. aM = ?vM. D. aM = ?2xM.
Cu 3: Cho m?t ?o?n m?ch g?m m?t ?i?n tr? thu?n R = 100?; m?t cu?n dy thu?n c?m c ?? t? c?m L = \f(1,2 H v m?t t? ?i?n c ?i?n dung C = 100 F m?c n?i ti?p. Bi?t bi?u th?c ?i?n p gi?a hai ??u ?o?n m?ch g?m ?i?n tr? v cu?n dy l uRL = 100cos100?t (V), bi?u th?c ?i?n p gi?a hai ??u ?o?n m?ch l :
A. B.
C. D.
Cu 4: Trong ph?n ?ng t?ng h?p hli Li?H ? 2(He)+15,1MeV, n?u t?ng h?p hli t? 1g Li th n?ng l??ng t?a ra c th? ?un si bao nhiu kg n??c c nhi?t ?? ban ??u l 00C ? L?y nhi?t dung ring c?a n??c C = 4200( J /kg.K ) .
A. 4,95.105kg. B. 1,95.105kg. C. 3,95.105kg. D. 2,95.105kg.
Cu 5: Ta quan st ???c hi?n t??ng g khi trn s?i dy c sng d?ng:
A. T?t c? cc ph?n t? trn dy ??u ??ng yn.
B. Trn dy c cc b?ng sng v nt sng xen k? cch ??u nhau n?a b??c sng.
C. Cc ?i?m n?m trn dy trong kho?ng gi?a hai nt sng lin ti?p dao ??ng cng pha.
D. Cc ?i?m n?m trn dy trong kho?ng gi?a hai b?ng sng lin ti?p dao ??ng ng??c pha
Cu 6: Trong th nghi?m giao thoa Ing, n?u chi?u b?c x? c b??c sng ?1 = 0,4 ?m th trn b? r?ng L ng??i ta th?y 31 vn sng, n?u thay b??c sng ?1 b?ng b?c x? c b??c sng ?2 = 0,6?m th ng??i ta th?y c 21 vn sng. Bi?t trong c? hai tr??ng h?p th ? hai ?i?m ngoi cng c?a kho?ng L ??u l vn sng. N?u chi?u ??ng th?i hai b?c x? th trn b? r?ng L quan st ???c
A. 41 vn sng; B. 40 vn sng; C. 52 vn sng; D. 36 vn sng;
Cu 7: Dng ph??ng php Ion ho khng pht hi?n ???c b?c x?
A. h?ng ngo?i. B. tia X. C. t? ngo?i. D. tia gama
Cu 8: Bn d??i m?t n??c ?? r?ng c m?t ngu?n sng tr?ng kch th??c nh?. Trn m?t n??c quan st th?y
A. m?t vng sng trn, ph?n gi?a mu tr?ng, mp ngoi mu tm.
B. m?t vng sng trn, mp ngoi mu tm.
C. m?t vng sng trn, ph?n gi?a mu tr?ng, mp ngoi mu ??.
D. cc vng trn c?u v?ng ??ng tm.
Cu 9: M?t ngu?n S pht sng m ??ng h??ng ra khng gian, ba ?i?m S, A, B n?m trn m?t ph??ng truy?n sng (A, B cng pha so v?i S v AB = 61,2 m). ?i?m M l trung ?i?m AB v cch S 50 m c m?c c??ng ?? m 10dB. Bi?t v?n t?c m trong khng kh l 340 m/s v cho r?ng mi tr??ng khng h?p th? m (c??ng ?? m chu?n I0 = 10-12W/m2). N?ng l??ng c?a sng m trong khng gian gi?i h?n b?i hai m?t c?u tm S qua A v B l
A. 5,655. 0-8 J B. 5,655 mJ C. 5,655 J D. 5,655 ?J
Cu 10: Trong m?ch dao ??ng l t??ng c dao ??ng ?i?n t? t? do v?i ?i?n tch c?c ??i c?a m?t b?n t? l q0 v dng ?i?n c?c ??i qua cu?n c?m l I0. Khi dng ?i?n qua cu?n c?m b?ng I0/n (v?i n > 1) th ?i?n tch c?a t? c ?? l?n
A. B. C. D.
Cu 11: Dng h?t prtn c ??ng n?ng Kp = 5,58 MeV b?n vo h?t nhn Na ??ng yn, ta thu ???c h?t ? v h?t X c ??ng n?ng t??ng ?ng l K? = 6,6 MeV; KX = 2,64 MeV. Coi r?ng ph?n ?ng khng km theo b?c x? gamma, l?y kh?i l??ng h?t nhn tnh theo u x?p x? b?ng s? kh?i c?a n. Gc gi?a vect? v?n t?c c?a h?t ? v h?t X l:
A. 1700. B. 1500. C. 700. D. 300.
Cu 12: M?t ???ng dy t?i ?i?n xoay chi?u m?t pha ??n n?i tiu th? ? xa 3 km. Gi? thi?t dy d?n lm b?ng nhm c ?i?n tr? su?t (?.m) v c ti?t di?n S = 0,5 cm2. ?i?n p v cng su?t truy?n ?i ? tr?m pht ?i?n l?n l??t l U = 4 kV; P = 540 kW. H? s? cng su?t c?a m?ch ?i?n l cos? = 0,9. Hi?u su?t truy?n t?i ?i?n l:
A. 93,75%. B. 87,5%. C. 12,5%. D. 6,25%.
Cu 13: Dao ??ng c?a m?t v?t l t?ng h?p c?a hai dao ??ng thnh ph?n cng ph??ng, cng t?n s?; (cm) ; (cm). Bi?t t?c ?? c?a v?t t?i th?i ?i?m ??ng n?ng b?ng 3 l?n th? n?ng l 0,3 (m/s). Bin ?? A2 b?ng
A. 7,2 cm. B. 6,4 cm. C. 3,2 cm. D. 3,6 cm.
Cu 14: ??t ?i?n p xoay chi?u c bi?u th?c (V ) vo hai ??u AB c?a m?t ?o?n m?ch g?m ?o?n m?ch AN m?c n?i ti?p v?i ?o?n m?ch NB. ?o?n m?ch AN ch? ch?a ?i?n tr? thu?n R=100?, ?o?n m?ch NB c cu?n c?m thu?n v?i ?? t? c?m L thay ??i ???c v t? ?i?n c ?i?n dung C m?c n?i ti?p. ?i?u ch?nh L ??n gi tr? L1= \f(1,H th ?i?n p hi?u d?ng gi?a hai ?i?m NB c gi tr? b?ng 0. Bi?u th?c ?i?n p t?c th?i hai ??u t? ?i?n khi ? l
A. (V ) B. (V )
C. (V ) D. (V )
Cu 15: M?t khung dao ??ng g?m t? C = 10?F v cu?n dy thu?n c?m L. M?ch dao ??ng khng t?t d?n v?i bi?u th?c dng ?i?n l: i = 0,01.sin(1000t)(A), t ?o b?ng giy. ?i?n p gi?a hai b?n c?c c?a t? vo th?i ?i?m t = ?/6000 giy c ?? l?n b?ng bao nhiu?
A. ? 0,876 V B. ? 0,0866 V C. ? 0,0876 V D. ? 0,866 V
Cu 16: M?t m?ch xoay chi?u AB g?m hai ?o?n AM v MB n?i ti?p. ?o?n AM c tnh c?m khng c h? s? cng su?t 0,80 v cng su?t 120W. ?o?n MB c tnh dung khng c h? s? cng su?t 0,90 v cng su?t 90W. Tnh h? s? cng su?t trn ?o?n AB
A. 0,89 B. 0,98 C. 0,79 D. 0,96
Cu 17: Khi c sng d?ng trn m?t s?i dy ?n h?i th
A. kho?ng th?i gian ng?n nh?t gi?a hai l?n s?i dy du?i th?ng l m?t n?a chu k sng.
B. kho?ng cch gi?a ?i?m nt v ?i?m b?ng li?n k? l m?t n?a b??c sng.
C. hai ?i?m ??i x?ng v?i nhau qua m?t ?i?m nt lun dao ??ng cng pha
D. t?t c? cc ph?n t? trn dy ??u ??ng yn.
Cu 18: Gi?i h?n quang ?i?n c?a m?t kim lo?i l 600nm. Chi?u vo kim lo?i ? b?c x? ??n s?c c b??c sng 0,3m th cc quang electron c t?c ?? ban ??u c?c ??i l v. ?? quang electron b?n ra t? kim lo?i ? c t?c ?? ban ??u c?c ??i l 2v th b?c x? chi?u vo kim lo?i ? c b??c sng
A. 280nm B. 120nm C. 210nm D. 240nm
Cu 19: Con l?c l xo treo ? tr?n thang my, ?ang th?c hi?n dao ??ng ?i?u ho. Cho thang my chuy?n ??ng nhanh d?n ??u ln trn v?i gia t?c a = g/2 th:
A. Chu k? t?ng hai l?n. B. Chu k? gi?m hai l?n. C. Chu k? khng ??i. D. Bin ?? t?ng g?p ?i.
Cu 20: M?t con l?c ??n g?m m?t v?t nh? ???c treo vo ??u d??i c?a m?t s?i dy khng dn, ??u trn c?a s?i dy ???c bu?c c? ??nh. B? qua ma st v l?c c?n khng kh. Ko con l?c l?ch kh?i ph??ng th?ng ??ng m?t gc 0,08 rad r?i th? nh?. T? s? gi?a ?? l?n gia t?c c?a v?t t?i v? tr bin v ?? l?n gia t?c t?i v? tr cn b?ng l:
A. 0,5 B. 0 C. 12,5 D. 1
Cu 21: Hai v?t A v B dn li?n nhau mB = 2mA = 200g , treo vo m?t l xo c ?? c?ng k = 50 N/m. Nng hai v?t ln ??n v? tr l xo c chi?u di t? nhin l0 = 30 cm th th? nh?. Hai v?t dao ??ng ?i?u ho theo ph??ng th?ng ??ng, ??n v? tr l?c ?n h?i c?a l xo c ?? l?n l?n nh?t th v?t B b? tch ra. Chi?u di ng?n nh?t c?a l xo sau ? l
A. 26 cm. B. 24 cm. C. 30 cm. D. 22 cm.
Cu 22: M?t con l?c l xo g?m hai l xo ?? c?ng k1, k2 (k1 = 2k2) ghp n?i ti?p. V?t treo c kh?i l??ng m, t?i n?i c g = 10m/s2. Khi con l?c dao ??ng ?i?u ha th chu k? dao ??ng l T = 0,1? (s). T?i v? tr cn b?ng, l xo ?? c?ng k1 dn.
A. 7,5cm. B. 10cm. C. 2,5cm. D. 5cm.
Cu 23: M?t con l?c l xo n?m ngang g?m l xo c ?? c?ng k ? 100N / m, v?t c kh?i l??ng m = 400g. H? s? ma st v?t v m?t ngang ? = 0,1. T? v? tr v?t ?ang n?m yn v l xo khng bi?n d?ng, ng??i ta truy?n cho v?t v?n t?c v = 100cm/s theo chi?u lm l xo dn v v?t dao ??ng t?t d?n. Bin ?? dao ??ng c?c ??i c?a v?t l
A. 6,3cm. B. 6,8cm. C. 5,5cm. D. 5,9cm.
Cu 24: M?t v?t dao ??ng ?i?u ho c? sau 1/8 s th ??ng n?ng l?i b?ng th? n?ng. Qung ???ng v?t ?i ???c trong 0,5s l 16cm. Ch?n g?c th?i gian lc v?t qua v? tr cn b?ng theo chi?u m. Ph??ng trnh dao ??ng c?a v?t l:
A. cm; B. cm; C. cm; D. cm
Cu 25: M?t v?t dao ??ng ?i?u ha lc ban ??u t=0 c li ?? x=3cm. T?i th?i ?i?m t=0,75s li ?? l x=4cm. Chu k dao ??ng l 1s. Bin ?? dao ??ng l:
A. 5 cm B. 5cm C. 4cm D. 4 cm
Cu 26: Qu? c?u nh? c kh?i l??ng 100g treo vo l xo nh? c ?? c?ng 50N/m. T?i v? tr cn b?ng, truy?n cho qu? n?ng m?t ??ng n?ng ban ??u 0,0225 J ?? qu? n?ng dao ??ng ?i?u ho theo ph??ng th?ng ??ng. L?y g = 10m/s2. T?i v? tr m ?? l?n l?c ?n h?i c?a l xo c ?? l?n nh? nh?t th v?t ? v? tr cch v? tr cn b?ng m?t ?o?n:
A. 5cm B. 0 cm C. 3cm D. 2cm
Cu 27: ??t ?i?n p xoay chi?u c bi?u th?c u = Ucos?t ( U khng ??i, ? c th? thay ??i ???c) vo hai ??u ?o?n m?ch g?m bi?n tr? R c gi tr? h?u h?n, cu?n c?m thu?n L v t? ?i?n c ?i?n dung C m?c n?i ti?p. ?i?u ch?nh ?? ?= \f(1,. Khi thay ??i gi tr? c?a bi?n tr? R th k?t lu?n no sau ?y l sai?
A. ?i?n p hi?u d?ng gi?a hai ??u bi?n tr? thay ??i.
B. H? s? cng su?t c?a m?ch khng ??i.
C. Cng su?t ?i?n c?a m?ch thay ??i.
D. T?ng ??i s? ?i?n p t?c th?i gi?a hai ??u cu?n c?m v hai ??u t? ?i?n lun b?ng khng.
Cu 28: ??t hi?n ?i?n th? khng ??i 50V vo hai ??u cu?n c?m c ?? t? c?m L v ?i?n tr? thu?n r th dng ?i?n trong m?ch l dng m?t chi?u c c??ng ?? 1A. N?i cu?n c?m ni trn v?i m?t t? ?i?n c ?i?n dung C ?? ???c ?o?n m?ch AB. B? qua ?i?n tr? c?a dy n?i. ??t vo hai ??u ?o?n m?ch AB ?i?n p xoay chi?u c bi?u th?c (V) th ?i?n p gi?a hai b?n t? ?i?n c gi tr? hi?u d?ng 120 V v l?ch pha \f(,6 so v?i ?i?n p hai ??u m?ch. Bi?u th?c ?i?n p hai ??u cu?n c?m l
A. (V ) B. (V )
C. (V ) D. (V )
Cu 29: ?o?n m?ch theo th? t? R, C, cu?n dy khng thu?n c?m; ?i?m N ? gi?a R, C; ?i?m M ? gi?a C v cu?n dy; R v C thay ??i ???c. ??t vo hai ??u ?o?n m?ch m?t hi?u ?i?n th? xoay chi?u (V). Ban ??u ?i?u ch?nh R = R1 v C r?t l?n th th?y UAN = UMB =120V. Sau ? ?i?u ch?nh R = R2, C = C2 th th?y UAN = 90V, UMB = 180V, h? s? cng su?t ?o?n m?ch AM lc ny b?ng
A. 1/2. B. /2. C. 3/4. D. /2.
Cu 30: ??t m?t ?i?n p u = U0 cos?t (V ) vo hai ??u m?t cu?n dy thu?n c?m c L = 0,5/? (H ) th th?y ? th?i ?i?m m ?i?n p u c ?? l?n 32V; 24V th c??ng ?? dng ?in i c ?? l?n t??ng ?ng l 1,2A; 1,6A.U0 v ? c gi tr? b?ng
A. U0 = 30V ; ? = 60? (rad/s) B. U0 = 40V; ?= 40? (rad/s)
C. U0 = 30 V; ?= 80? (rad/s) D. U0 = 40 V;? = 50? (rad / s)
Cu 31: ??t vo hai ??u ?o?n m?ch ch? c t? ?i?n m?t ?i?n p xoay chi?u ?n ??nh c t?n s? f = 50 Hz. Khi ?i?n p t?c th?i hai ??u ?o?n m?ch c cc gi tr? u1 = 100 V v u2 = 60 V th c??ng ?? dng ?i?n t?c th?i trong m?ch c gi tr? t??ng ?ng l i1 = A v i2 = A. ?i?n dung c?a t? ?i?n c gi tr? l
A. B. C. D.
Cu 32: M?t ??ng c? ?i?n c ghi 200(V) - 50(Hz), cos?=0,85. Cng su?t tiu th? ?i?n c?a ??ng c? l 1200(W). ?i?n tr? thu?n R = 1(?). Tnh hi?u su?t ??ng c?, coi cng su?t hao ph c?a ??ng c? do hi?u ?ng nhi?t trn R.
A. 99,5% B. 95,8% C. 90,5% D. 93,8%
Cu 33: ?o?n m?ch xoay chi?u AB g?m hai ?o?n m?ch nh? m?c n?i ti?p: ?o?n AM l ?i?n tr? thu?n R, ?o?n MB g?m cu?n c?m thu?n L m?c n?i ti?p v?i t? ?i?n C . ??t vo hai ??u ?o?n m?ch AB m?t ?i?n p xoay chi?u, khi ? bi?u th?c c?a ?i?n p trn ?i?n tr? R l (V ) v ?i?n p trn ?o?n MB tr? pha \f(,3 so v?i ?i?n p gi?a hai ??u AB. Bi?u th?c c?a ?i?n p ? ??t vo hai ??u ?o?n m?ch AB l
A. (V ). B. (V ) .
C. (V ). D. (V ) .
Cu 34: ?o?n m?ch AB g?m ?i?n tr? R, cu?n thu?n c?m c ?? t? c?m L v t? ?i?n c ?i?n dung C m?c n?i ti?p theo ?ng th? t? trn. G?i M l ?i?m n?i gi?a cu?n dy v t? ?i?n. Vn k? c ?i?n tr? v cng l?n m?c gi?a A v M. ?i?n p ? hai ??u m?ch AB l u ? 100 2cos?t (V ) . Bi?t 2LC?2 = 1. S? ch? c?a vn k? b?ng
A. 80 V. B. 200 V. C. 100 V. D. 120 V.
Cu 35: S? phng x? v s? phn h?ch khng c cng ??c ?i?m no sau ?y:
A. bi?n ??i h?t nhn. B. ph?n ?ng h?t nhn t?a n?ng l??ng.
C. t?o ra h?t nhn b?n v?ng h?n. D. x?y ra m?t cch t? pht.
Cu 36: Ban ??u c N0 h?t nhn A phn gi t?o thnh h?t nhn X. Chu k? bn r c?a A l 20h. Th?i gian ?? t? s? l??ng ch?t X v A b?ng 5 l
A. 20h. B. 31,2h. C. 40h. D. 51,7h.
Cu 37: Sng ?i?n t? truy?n d?c theo chi?u d??ng c?a tr?c Ox, bi?t tr?c Oz h??ng th?ng ??ng ln, tr?c Ox h??ng sang ph?i, tr?c Oy h??ng t? sau ra tr??c, th h??ng c?a vect? c??ng ?? ?i?n tr??ng nh? th? no? v vect? c?m ?ng t? ???c xc ??nh
A. Vect? h??ng ng??c tr?c Oz, vect? h??ng ng??c tr?c Oy
B. Vect? h??ng d?c theo tr?c Oy, vect? h??ng d?c theo tr?c Oz
C. Vect? h??ng d?c theo tr?c Oz, vect? h??ng d?c theo tr?c Oy
D. Vect? h??ng ng??c tr?c Oy, vect? h??ng d?c theo tr?c Oz
Cu 38: M?ch dao ??ng LC ?ang th?c hi?n dao ??ng ?i?n t? t? do v?i chu k? T. T?i th?i ?i?m no ? dng ?i?n trong m?ch c c??ng ?? 8? (mA) v ?ang t?ng, sau ? kho?ng th?i gian 3T/4 th ?i?n tch trn b?n t? c ?? l?n 2.10-9C. Chu k? dao ??ng ?i?n t? c?a m?ch b?ng
A. 0,5ms. B. 0,25ms. C. 0,5?s. D. 0,25?s.
Cu 39: Trn b? m?t ch?t l?ng cho hai ngu?n A, B dao ??ng vung gc v?i b? m?t ch?t l?ng c ph??ng trnh dao ??ng uA = 2cos20?t (cm); uB = 2cos(20?t + ?/2) (cm). T?c ?? truy?n sng v = 30 cm/s, AB = 20 cm. Cho ?i?m C trn ?o?n AB cch A 12 cm, cch B 8 cm. Trn m?t ch?t l?ng, v? vng trn tm C, ???ng knh 8 cm. S? ?i?m dao ??ng v?i bin ?? c?c ??i trn vng trn l:
A. 10. B. 5. C. 6. D. 12.
Cu 40: M?t ngu?n pht m ?i?m N, pht sng m ??u theo m?i ph??ng. Hai ?i?m A, B n?m trn cng m?t ???ng th?ng qua ngu?n, cng m?t bn so v?i ngu?n. Cho bi?t AB = 3NA v m?c c??ng ?? m t?i A l 5,2B, th m?c c??ng ?? m t?i B l
A. 4B. B. 3,6B. C. 2B. D. 3B.
Cu 41: m c? b?n c?a m?t chi?c ?n ghita c chu k 2.10-3s. Trong cc m c t?n s? sau ?y, m no khng ph?i l h?a m c?a m c? b?n ??
A. 1500Hz. B. 5000Hz. C. 1000Hz. D. 1200Hz.
Cu 42: Quang ph? lin t?c
A. khng ph? thu?c b?n ch?t v nhi?t ?? c?a v?t.
B. dng ?? xc ??nh thnh ph?n c?u t?o c?a cc v?t pht sng.
C. dng ?? xc ??nh nhi?t ?? c?a cc v?t pht sng do b? nung nng.
D. dng ?? xc ??nh b??c sng c?a nh sng.
Cu 43: H?i Natri c p su?t l?n, nng sng ? nhi?t ?? cao pht ra quang ph?
A. v?ch h?p th?. B. lin t?c C. v?ch pht x?. D. lin t?c v v?ch h?p th?.
Cu 44: Giao thoa nh sng v?i 3 nh sng ??n s?c ? = 0,5?m, ?1 = 0,6?m v hai vn sng cng m?u vn sng trung tm. S? vn sng quan st ???c l ?2 = 0,8?m . Trong kho?ng gi?a
A. 44 B. 47 C. 50 D. 53
Cu 45: Trong th nghi?m giao thoa nh sng Yng, ng??i ta dng hai b?c x? ??n s?c ?1 = 300nm v ?2 = 400nm. Trong kho?ng gi?a vn sng b?c 4 v vn sng b?c 8 ? m?t bn vn trung tm c?a b?c x? ?1 quan st ???c c bao nhiu vn sng?
A. 5 B. 7 C. 2 D. 9
Cu 46: Trong quang ph? c?a nguyn t? hi?r, n?u bi?t ???c ba b??c sng di nh?t c?a cc v?ch trong dy Laiman th c th? tnh ???c bao nhiu gi tr? b??c sng c?a cc v?ch trong dy Banme?
A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.
Cu 47: Ch?n ?p n ?ng. Ng??i ta chi?u m?t ngu?n sng thch h?p vo Catot c?a t? bo quang ?i?n v ?i?u ch?nh hi?u ?i?n th? gi?a Ant v Catot sao cho c??ng ?? dng quang ?i?n ??t gi tr? bo ha. N?u ti?p t?c t?ng c??ng ?? c?a ngu?n sng th:
A. C??ng ?? dng bo ha khng ??i B. Hi?u su?t quang ?i?n khng ??i
C. Hi?u ?i?n th? gi?a Ant v Catot t?ng ln D. S? photon t?i Catot khng ??i
Cu 48: Chi?u m?t b?c x? ?i?n t? b??c sng ? vo catt c?a m?t t? bo quang ?i?n. Bi?t cng thot ?i?n t? kh?i kim lo?i lm catt l A = 3eV v cc ?i?n t? b?n ra v?i v?n t?c ban ??u c?c ??i v = 3.105 m/s. L?y h = 6,6.10-34 J.s; m = 9.10-31 kg ; c = 3.108m/s; 1eV = 1,6.10-19J. B?c x? trn thu?c
A. vng h?ng ngo?i. B. vng ?? c?a nh sng trng th?y.
C. vng tm c?a nh sng trng th?y. D. vng R?n-ghen c?ng.
Cu 49: Chi?u m?t chm nh sng c hai nh sng ??n s?c c b??c sng l?n l??t l ?1 v ?2 vo m?t t?m kim lo?i c gi?i h?n quang ?i?n ?0. Bi?t ?1 = 5?2 = ?0/2. T? s? t?c ?? ban ??u c?c ??i c?a cc quang lectron t??ng ?ng v?i b??c sng ?2 v ?1 l
A. 1/3. B. 1/ . C. D. 3.
Cu 50: ?? b?o v? m?t: trnh tia t? ngo?i v gi?m c??ng ?? cc tia kh? ki?n cho ?? chi m?t,ng??i th? hn ph?i dng knh b?o v? l:
A. t?m th?ch anh dy mu tr?ng. B. t?m th?y tinh dy khng mu.
C. t?m th?y tinh dy mu tm. D. t?m th?ch anh dy mu tm.


?? THI TH? ??I H?C - N?M H?C 2015
- MN V?T L -
Th?i gian lm bi 90 pht, khng k? th?i gian pht ?? - ?? s? 09
Cho bi?t: h?ng s? Pl?ng h = 6,625.10-34 J.s; ?? l?n ?i?n tch nguyn t? e = 1,6.10-19 C; t?c ?? nh sng trong chn khng c = 3.108 m/s; 1u = 931,5 MeV/c2.

Cu 1: M?t ch?t ?i?m dao ??ng ?i?u ho trn tr?c Ox v?i chu k 0,2 s. L?y g?c th?i gian l lc ch?t ?i?m ?i qua v? tr c li ?? 2 cm theo chi?u m v?i t?c ?? l 20? cm/s. Ph??ng trnh dao ??ng c?a ch?t ?i?m l

A. B.
C. D.
Cu 2: Cho ?o?n m?ch AB g?m hai ?o?n m?ch AM v MB m?c n?i ti?p nhau. ?o?n m?ch AM g?m ?i?n tr? R = 60(?)m?c n?i ti?p v?i t? C = \f(10-4, ( F ), ?o?n m?ch MB ch? ch?a cu?n thu?n c?m c ?? t? c?m thay ??i ???c. ??t gi?a hai ??u ?o?n m?ch AB ?i?n p xoay chi?u c bi?u th?c khng ??i u = 150cos(100?t)(V ). ?i?u ch?nh L ?? uAM v uAB vung pha nhau. Khi ? ?i?n p hi?u d?ng gi?a hai ??u cu?n dy b?ng bao nhiu?
A. 35(V) B. 250(V) C. 200(V) D. 237(V)
Cu 3: M?t con l?c l xo ??t trn m?t ph?ng n?m ngang g?m l xo nh? c ?? c?ng 2 N/m v v?t nh? kh?i l??ng 40 g. H? s? ma st tr??t gi?a v?t v m?t ph?ng ngang l 0,1. Ban ??u gi? v?t ? v? tr l xo b? gin 20 cm r?i bung nh? ?? con l?c dao ??ng t?t d?n. L?y g = 10 m/s2. K? t? lc ??u cho ??n th?i ?i?m t?c ?? c?a v?t b?t ??u gi?m, th? n?ng c?a con l?c l xo ? gi?m m?t l??ng b?ng
A. 39,6 mJ. B. 24,4 mJ. C. 79,2 mJ. D. 240 mJ.
Cu 4: Cho m?ch ?i?n RLC, t? ?i?n c ?i?n dung C thay ??i. ?i?u ch?nh ?i?n dung sao cho ?i?n p hi?u d?ng c?a t? ??t gi tr? c?c ??i, khi ? ?i?n p hi?u d?ng trn R l 75V. Khi ?i?n p t?c th?i hai ??u m?ch l 75V th ?i?n p t?c th?i c?a ?o?n m?ch RL l 25V. ?i?n p hi?u d?ng c?a ?o?n m?ch l
A. 75 V. B. 75V. C. 150 V. D. 150V .
Cu 5: Trong th nghi?m I-ng v? giao thoa nh sng, ng??i ta ?o ???c kho?ng cch t? vn t?i th? 2 ??n vn sng b?c 7 (? cng v? m?t pha so v?i vn sng trung tm) l 5mm. Cho kho?ng cch gi?a hai khe l 1,1 mm; kho?ng cch t? mn quan st ??n hai khe l D = 2,5 m. Ngu?n sng ??n s?c s? d?ng trong th nghi?m c b??c sng ? l:
A. 0,54 ?m. B. 0,40 ?m. C. 0,49 ?m. D. 0,60 ?m.
Cu 6: M?t sng ngang t?n s? 50Hz truy?n trn m?t s?i dy n?m ngang v?i v?n t?c 30m/s. M v N l hai ?i?m trn dy cch nhau 0,75m v sng truy?n theo chi?u t? M t?i N. Ch?n tr?c bi?u di?n li ?? cho cc ?i?m c chi?u d??ng h??ng ln trn. T?i m?t th?i ?i?m no ? M c li ?? m v ?ang chuy?n ??ng ?i xu?ng. T?i th?i ?i?m ? N s? c li ?? v chi?u chuy?n ??ng t??ng ?ng l :
A. m, ?i xu?ng B. m, ?i ln C. D??ng, ?i xu?ng D. D??ng, ?i ln
Cu 7: Tm k?t lu?n sai.
A. Trong sng ?i?n t? th dao ??ng ?i?n tr??ng v t? tr??ng t?i m?t ?i?m lun cng pha
B. Sng ?i?n t? mang n?ng l??ng.
C. Vc t? c??ng ?? ?i?n tr??ng v c?m ?ng t? trong sng ?i?n t? cng ph??ng v vung gc v?i ph??ng truy?n sng.
D. Sng ?i?n t? khi g?p m?t phn cch gi?a hai mi tr??ng n b? khc x? nh? sng nh sng.
Cu 8: Trong th nghi?m Hcx?, n?u chi?u nh sng tm vo l nhm tch ?i?n m ( gi?i h?n quang ?i?n c?a nhm n?m trong vng t? ngo?i) th
A. ?i?n tch m c?a l nhm m?t ?i B. t?m nhm s? trung ha v? ?i?n
C. ?i?n tch c?a t?m nhm khng thay ??i. D. t?m nhm tch ?i?n d??ng
Cu 9: M?t v?t c kh?i l??ng ngh? l 1kg. ??ng n?ng c?a v?t b?ng 6.1016J. T?c ?? c?a v?t l
A. 0,6c B. 0,7c C. 0,8c D. 0,9c
Cu 10: M?t m?ch dao ??ng ?i?n t? LC, g?m cu?n dy c li thp s?t t?, ban ??u t? ?i?n ???c tch ?i?n Q0 no ?, r?i cho dao ??ng t? do. Dao ??ng c?a dng ?i?n trong m?ch l dao ??ng t?t d?n l v:
A. Do c? ba nguyn nhn. B. Do dng Fuc trong li thp c?a cu?n dy.
C. B?c x? sng ?i?n t?. D. To? nhi?t do ?i?n tr? thu?n c?a cu?n dy.
Cu 11: M?t ngu?n m S l ngu?n ?i?m pht m ??ng h??ng trong mi tr??ng khng c s? h?p th? v ph?n x? m. T?i ?i?m M cch ngu?n m MS=8m, m?c c??ng ?? m l 50dB. M?c c??ng ?? m t?i ?i?m N cch ngu?n m NS=16m l
A. 44 dB. B. 42dB. C. 46dB. D. 40dB.
Cu 12: Trong th nghi?m Ing v? giao thoa nh sng, khi ngu?n sng pht ra nh sng ??n s?c c b??c sng ?1 = 0,640?m th trn mn quan st ta th?y t?i M v N l 2 vn sng, trong kho?ng gi?a MN cn c 7 vn sng khc n?a. Khi ngu?n sng pht ra ??ng th?i hai nh sng ??n s?c c b??c sng ?1 v ?2 th trn ?o?n MN ta th?y c 19 v?ch sng, trong ? c 3 v?ch sng c mu gi?ng mu v?ch sng trung tm v 2 trong 3 v?ch sng ny n?m t?i M v N. B??c sng ?2 c gi tr? b?ng
A. 0,450 ?m. B. 0,478 ?m. C. ?p s? khc D. 0,427 ?m .
Cu 13: Trong th nghi?m v?i t? bo quang ?i?n, khi t?ng ?i?n p gi?a an?t v cat?t ??n gi tr? Ub th c??ng ?? dng quang ?i?n ??t gi tr? bo ha IB. N?u sau ? ta ti?p t?c t?ng ?i?n p gi?a an?t v cat?t th
A. s? electron v? ???c an?t trong 1 ??n v? th?i gian t?ng.
B. ??ng n?ng c?a cc quang electron khi ??n an?t t?ng.
C. ??ng n?ng ban ??u c?c ??i c?a cc quang electron khi ??n an?t t?ng.
D. ??ng n?ng ban ??u c?c ??i c?a cc quang electron khi ??n an?t gi?m.
Cu 14: M?t ch?t ?i?m dao ??ng ?i?u ho trn tr?c Ox c v?n t?c b?ng 0 t?i hai th?i ?i?m lin ti?p t1= 1,75 v t2 = 2,5s, t?c ?? trung bnh trong kho?ng th?i gian ? l 16cm/s. To? ?? ch?t ?i?m t?i th?i ?i?m t = 0 l
A. -8 cm B. -4 cm C. 0 cm D. -3 cm
Cu 15: ?i?u kh?ng ??nh no sau ?y l sai khi ni v? sng c??
A. Trong mi tr??ng ch?t r?n truy?n ???c c? sng d?c v sng ngang.
B. Trong mi tr??ng ch?t l?ng v ch?t kh ch? c th? truy?n ???c sng d?c
C. Trong mi tr??ng ch?t l?ng truy?n ???c c? sng d?c v sng ngang.
D. Trong mi tr??ng ch?t kh khng truy?n ???c sng ngang.
Cu 16: H?t nhn U ?ang ??ng yn th pht ra h?t ? v bi?n ??i thnh Th ph?n ?ng khng pht ra tia ? . Cho bi?t kh?i l??ng cc h?t mU = 233,9904u; mTh = 229,9737u; m? = 4,00151u; u = 931,5MeV/c2. ??ng n?ng c?a h?t ? ngay sau khi ph?n ?ng x?y ra l
A. 0,28MeV B. 12,25MeV C. 14,15MeV D. 13,91MeV
Cu 17: M?t con l?c l xo treo th?ng ??ng g?m l xo nh? c h? s? c?ng 40N/m g?n v?i m?t v?t nh? c kh?i l??ng 100g. Con l?c ???c kch thch dao ??ng b?ng cch nng v?t ln trn v? tr? cn b?ng 5cm theo ph??ng th?ng ??ng r?i th? nh?. B? qua m?i l?c c?n th t?c ?? trung bnh nh? nh?t c?a v?t trong kho?ng th?i gian \f(,30s l
A. 30,5cm/s B. 47,7cm/s C. 82,7cm/s D. 67,52cm/s
Cu 18: Pht bi?u no sau ?y v? l sai khi ni v? dao ??ng c?a con l?c ??n?
A. N?u b? qua l?c c?n c?a mi tr??ng th dao ??ng c?a con l?c ??n l dao ??ng ?i?u ho
B. N?u chi?u di c?a dy treo con l?c l khng ??i th chu k dao ??ng ?i?u ho c?a con l?c ??n s? t?ng khi ??a n ln cao theo ph??ng th?ng ??ng
C. Trong qu trnh dao ??ng ?i?u ho c?a con l?c ??n th chuy?n ??ng c?a con l?c t? v? tr cn b?ng ra v? tr bin l chuy?n ??ng ch?m d?n
D. N?u chi?u di c?a dy treo con l?c l khng ??i th chu k dao ??ng ?i?u ho c?a con l?c ??n s? thay ??i theo v? ??.
Cu 19: Hai con l?c ??n gi?ng nhau v? chi?u di dy treo v kh?i l??ng v?t n?ng dao ??ng cng bin ?? trong hai thang my chuy?n ??ng ??u trong cng m?t to nh t?i n?i c gia t?c r?i t? do g.
- Khi con l?c 1 ? v? tr cn b?ng th thang my 1 ???c gia t?c h??ng ln v?i ?? l?n a
- Khi con l?c 2 ? bin th thang my 2 ???c gia t?c h??ng xu?ng cng ?? l?n a
Tm pht bi?u SAI trong cc pht bi?u sau v? cc con l?c trong qu trnh cc thang my ???c gia t?c.
A. Bin ?? con l?c 2 l?n h?n l?n h?n bin ?? con l?c 1.
B. Con l?c 2 c c? n?ng l?n h?n c? n?ng con l?c 1.
C. C? n?ng con l?c 1 khng ??i so v?i tr??c khi gia t?c.
D. Bin ?? con l?c 2 khng ??i so v?i tr??c khi gia t?c
Cu 20: M?t v?t dao ??ng ?i?u ha v?i chu k T=1,8s v bin ?? A=8,0cm. Tm qung ???ng di nh?t v?t ?i ???c trong 3s.
A. 54,0cm B. 52,0cm C. 50,1cm D. 56,0cm


Cu 21: Hai ch?t ?i?m dao ??ng ?i?u ha trn cng m?t tr?c Ox theo ph??ng trnh v . Coi r?ng trong qu trnh dao ??ng hai ch?t ?i?m khng va ch?m vo nhau. Trong qu trnh dao ??ng kho?ng cch l?n nh?t gi?a hai ch?t ?i?m l
A. 4 cm B. 6 cm C. 8 cm D. 4( - 1) cm
Cu 22: M?ch ?i?n xoay chi?u g?m ?i?n tr? thu?n R = 30 ? m?c n?i ti?p v?i cu?n dy. ??t vo hai ??u m?ch m?t ?i?n p xoay chi?u u = 60cos(100?t) (V ). Dng ?i?n trong m?ch l?ch pha \f(,6 so v?i u v l?ch pha \f(,3 so v?i uD. ?i?n tr? ho?t ??ng c?a cu?n dy c gi tr?
A. 30 ?. B. 10 ?. C. 15 ?. D. 17,3 ?.
Cu 23: Quang ph? lin t?c
A. Ph? thu?c vo thnh ph?n c?u t?o c?a ngu?n sng
B. khng ph? thu?c vo nhi?t ?? c?a ngu?n sng
C. khi nhi?t ?? c?a ngu?n t?ng, trong quang ph? lin t?c s? c cc b?c x? v?i b??c sng cng t?ng
D. khi nhi?t ?? c?a ngu?n t?ng, trong quang ph? lin t?c s? c cc b?c x? v?i b??c sng cng gi?m
Cu 24: Pht bi?u sai khi ni v? thuy?t ?i?n t? c?a M?c - xoen:
A. Dng ?i?n d?ch gy ra bi?n thin ?i?n tr??ng trong t? ?i?n.
B. Khng c s? t?n t?i ring bi?t c?a ?i?n tr??ng v t? tr??ng.
C. T? tr??ng bi?n thin cng nhanh th c??ng ?? ?i?n tr??ng xoy cng l?n.
D. ?i?n tr??ng bi?n thin theo th?i gian lm xu?t hi?n t? tr??ng.
Cu 25: Kim lo?i lm cat?t c?a t? bo quang ?i?n c cng thot A= 3,45eV. Khi chi?u vo 4 b?c x? ?i?n t? c ?1= 0,25m, ?2= 0,4 m, ?3= 0,56 m, ?4= 0,2 m th b?c x? no x?y ra hi?n t??ng quang ?i?n
A. ?3, ?2 B. ?1, ?4. C. ?1, ?2, ?4 D. c? 4 b?c x? trn
Cu 26: Ch?n ph??ng n SAI khi ni v? ph?n ?ng h?t nhn.
A. T?ng kh?i l??ng c?a cc h?t nhn sau ph?n ?ng khc t?ng kh?i l??ng c?a cc h?t nhn tr??c ph?n ?ng.
B. Cc h?t sinh ra, c t?ng kh?i l??ng b h?n t?ng kh?i l??ng ban ??u, l ph?n ?ng to? n?ng l??ng.
C. Cc h?t sinh ra c t?ng kh?i l??ng l?n h?n t?ng kh?i l??ng cc h?t ban ??u, l ph?n ?ng thu n?ng l??ng.
D. Ph?n ?ng h?t nhn t?a hay thu n?ng l??ng ph? thu?c vo cch tc ??ng ph?n ?ng
th c thm m?y v? tr c?a m?c n??c cho m ???c khu?ch ??i m?nh?
Cu 27: M?t m thoa c t?n s? dao ??ng ring 850Hz ???c ??t st mi?ng m?t ?ng nghi?m hnh tr? ?y kn ??t th?ng ??ng cao 1 m. ?? d?n n??c vo ?ng nghi?m ??n ?? cao 30cm th th?y m ???c khu?ch ??i ln r?t m?nh. Bi?t t?c ?? truy?n m trong khng kh c gi tr? n?m trong kho?ng 300m/s ? v ? 350m/s. H?i khi ti?p t?c ?? n??c thm vo ?ng
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Cu 28: Pht bi?u no sau ?y l ?NG khi ni v? nh sng ??n s?c :
A. B??c sng nh sng ??n s?c khng ph? thu?c vo b?n ch?t c?a mi tr??ng nh sng truy?n qua
B. Chi?t su?t c?a mi tr??ng trong su?t ??i v?i nh sng vng nh? h?n ??i v?i nh sng ??.
C. Chi?t su?t c?a mi tr??ng trong su?t ph? thu?c vo t?n s? c?a sng nh sng ??n s?c
D. Cc sng nh sng ??n s?c c ph??ng dao ??ng trng v?i ph??ng v?i ph??ng truy?n nh.
Cu 29: N?u ??t m?t ?i?n p xoay chi?u vo m?ch ?i?n 1 c tnh dung khng th c??ng ?? dng ?i?n hi?u d?ng I1 = 1A v cos?1 = \f(,2, n?u ??t cng ?i?n p xoay chi?u ? vo m?ch ?i?n 2 c tnh c?m khng th c??ng ?? dng ?i?n hi?u d?ng I2 = 1A v cos?2 = \f(1,2, cc m?ch ?i?n ch? ch?a cc lo?i linh ki?n ?i?n tr?, t? ?i?n hay cu?n c?m v ???c m?c n?i ti?p. N?u m?c n?i ti?p hai m?ch ?i?n trn v ??t cng ?i?n p xoay chi?u ? vo m?ch thu ???c th bin ?? dng ?i?n qua m?ch b?ng bao nhiu?
A. 1A B. 1/A C. 0,5A D. A
Cu 30: M?t v?t dao ??ng ?i?u ho v?i bin ?? 4cm, chu k? b?ng 2?(s) v t?i th?i ?i?m ban ??u v?t ?i qua v? tr cn b?ng (g?c to? ??) theo chi?u d??ng th t?i th?i ?i?m t = 5,5? (s) n c v?n t?c
A. 8? cm/s B. 0cm/s. C. - 4cm/s D. 4cm/s
Cu 31: Khi m?c l?n l??t ?i?n tr? thu?n R, cu?n c?m thu?n L, t? ?i?n C vo m?t ?i?n p xoay chi?u ?n ??nh th c??ng ?? dng ?i?n hi?u d?ng trong m?ch l?n l??t l 2A, 1A, 3A. Khi m?c n?i ti?p ba ph?n t? R,L,C ? r?i m?c vo ?i?n p xoay chi?u trn th c??ng ?? dng ?i?n hi?u d?ng trong m?ch l
A. 3 A B. 6 A C. 1,20 A D. 1,25 A
Cu 32: ??t m?t ?i?n p xoay chi?u c gi tr? hi?u d?ng U v t?n s? f khng ??i vo hai ??u ?o?n m?ch g?m bi?n tr? R m?c n?i ti?p v?i t? ?i?n c ?i?n dung C. G?i ?i?n p hi?u d?ng gi?a hai ?u bi?n tr?, gi?a hai ??u t? ?i?n v h? s? cng su?t c?a ?o?n m?ch khi bi?n tr? c gi tr? R1 l?n l??t l , , cos?1. Khi bi?n tr? c gi tr? R2 th cc gi tr? t??ng ?ng ni trn l?n l??t l , , cos?2 bi?t r?ng s? lin h?: v . Gi tr? c?a cos?1 l:
A. 1 B. \f(1, C. 0,49 D. \f(,2
Cu 33: Hai dao ??ng ?i?u ha cng ph??ng, cng t?n s? c ph??ng trnh (cm) v
(cm). Dao ??ng t?ng h?p c ph??ng trnh (cm). ?? bin ?? A2 c gi tr? c?c ??i th A1 c gi tr?
A. 15 cm. B. 9 cm. C. 7 cm. D. 18 cm.
Cu 34: M?t tn l?a b?t ??u bay ln theo ph??ng th?ng ??ng v?i gia t?c a = 3g. Trong tn l?a c treo m?t con l?c ??n di l = 1m, khi b?t ??u bay th ??ng th?i kch thch cho con l?c th?c hi?n dao ??ng nh?. B? qua s? thay ??i gia t?c r?i t? do theo ?? cao. L?y g = 10m/s2 ; ?2 = 10. ??n khi ??t ?? cao h = 1500 m th con l?c ? th?c hi?n ???c s? dao ??ng l:
A. 20. B. 14. C. 10. D. 18.
Cu 35: M?t my bi?n p l t??ng, cu?n s? c?p c 900 vng dy m?c vo ngu?n ?i?n xoay chi?u c gi tr? hi?u d?ng 120V t?n s? 50Hz. Cu?n th? c?p m?c vo hai ??u m?ch tiu th? g?m hai ?n dy tc lo?i 6V-3W m?c song song. Hai ?n sng bnh th??ng. S? vng dy cu?n th? c?p v c??ng ?? dng ?i?n c?c ??i ch?y qua cu?n s? c?p l
A. 45 vng & 50 m A B. 45 vng & 50m A C. 90 vng & 25m A D. 23 vng & 15m A
Cu 36: ?o?n m?ch AB g?m: ?o?n m?ch AM l m?t ?i?n tr? thu?n R = 60W m?c n?i ti?p v?i ?o?n m?ch MB c cu?n c?m thu?n c ?? t? c?m L = \f(1, H n?i ti?p v?i t? ?i?n. ??t vo hai ??u m?ch ?i?n p xoay chi?u u = 100sin(120pt )V. Dng m?t vn k? l t??ng m?c ? hai ??u m?ch AM, vn k? ch? 60V, m?c vn k? vo hai ??u m?ch MB th s? ch? c?a vn k? l
A. 80V B. 100V C. 60V D. 40V
Cu 37: M?t m?ch tiu th? ?i?n l cu?n dy c ?i?n tr? thu?n r = 8?, tiu th? cng su?t P = 32W v?i h? s? cng su?t cos? = 0,8. ?i?n n?ng ???c ??a t? my pht ?i?n xoay chi?u m?t pha nh? dy d?n c ?i?n tr? R = 4?. ?i?n p hi?u d?ng hai ??u ???ng dy n?i my pht l
A. 10 V. B. 28V. C. 12 V. D. 24V .
Cu 38: ??t m?t hi?u ?i?n th? xoay chi?u vo ?o?n m?ch PMQ n?i ti?p theo th? t? PM ch?a R, C v MQ ch?a h?p ?en X. Khi c bi?u th?c c?a gi tr? hi?u d?ng UPQ = UPM+UMQ th ta lun c k?t lu?n:
A. ?i?n p uPM v uX cng pha.
B. X khng th? ch?a ??y ?? cc ph?n t? RLC m?c n?i ti?p.
C. t?ng tr? ?o?n m?ch RC b?ng t?ng tr? h?p X.
D. cng su?t ?o?n m?ch RC b?ng cng su?t h?p X.
Cu 39: Cho ?o?n mach g?m t? ?i?n m?c n?i ti?p v?i m?t cu?n dy, ?i?n p gi?a hai ??u cu?n dy l?ch pha m?t gc ?/3 so v?i c??ng ?? dng ?i?n v l?ch pha m?t gc ?/2 so v?i ?i?n p hai ??u ?o?n m?ch. Bi?t ?i?n p hi?u d?ng hai ??u ?o?n m?ch b?ng 100V, khi ? ?i?n p hi?u d?ng trn t? ?i?n v trn cu?n dy l?n l??t l:
A. 200V, 100 V B. 100 V, 200V C. 60 V, 100V D. 60V, 60 V
Cu 40: Cho ?o?n m?ch n?i ti?p theo th? t? g?m ?i?n tr? R, t? ?i?n c ?i?n dung C v cu?n dy c ?? t? c?m L, ?i?n tr? r. Bi?t L = CR2 = Cr2. ??t vo ?o?n m?ch ?i?n p xoay chi?u u = Ucos?t(V ) th ?i?n p hi?u d?ng c?a ?o?n m?ch RC g?p 3 l?n ?i?n p hi?u d?ng hai ??u cu?n dy. H? s? cng su?t c?a ?o?n m?ch l
A. 0,866. B. 0,657. C. 0,785. D. 0,5.
Cu 41: nh sng mu ?? c t?c ?? khi truy?n t? khng kh vo th?y tinh l?n l??t l 3.108m/s v 3.108m/s. Khi nh sng truy?n t? th?y tinh ra khng kh th
A. t?n s? t?ng l?n B. b??c sng t?ng 3 l?n
C. b??c sng gi?m l?n D. b??c sng t?ng l?n
Cu 42: Php phn tch quang ph? l
A. php phn tch m?t chm sng nh? hi?n t??ng tn s?c nh sng.
B. php ?o nhi?t ?? c?a m?t v?t d?a trn quang ph? do v?t pht ra
C. php phn tch thnh ph?n c?u t?o c?a m?t ch?t d?a trn vi?c nghin c?u quang ph? do n pht ra
D. php ?o v?n t?c v b??c sng c?a nh sng t? quang ph? thu ???c
Cu 43: Trong th nghi?m Yng v? giao thoa c?a nh sng ??n s?c. Khi ??t vo m?t trong hai khe m?t b?n m?t song song c chi?t su?t n1 = 1,5 th vn trung tm d?ch chuy?n m?t ?o?n xo , n?u thay b?n m?t song song b?ng m?t b?n m?t song song c cng kch th??c nh?ng chi?t su?t n2 = 1,25 th vn trung tm d?ch chuy?n m?t ?o?n tnh theo xo l:
A. 0,5xo B. 2xo C. 1,2 xo D. 0,83xo
Cu 44: Chi?u chm nh sng tr?ng vo khe my quang ph?. Chm tia sng l ra kh?i l?ng knh c?a my quang ph? tr??c khi ?i qua th?u knh c?a bu?ng ?nh
A. L m?t chm phn k? , tia phn k? c nhi?u mu khc nhau
B. L m?t chm tia phn k? mu tr?ng
C. G?m nhi?u chm tia sng ??n s?c song song.
D. L m?t chm tia sng mu song song
Cu 45: A, B cng ph??ng truy?n sng, cch nhau 14,0cm. Trn ?o?n AB c 3 ?i?m A1, A2, A3 dao ??ng ng??c pha v?i A, 3 ?i?m B1, B2, B3 dao ??ng ng??c pha v?i B. Sng truy?n theo th? t? A, B1, A1, B2, A2, B3, A3, B; A1B1=1cm. Tm b??c sng.
A. 4,5cm B. 4,8cm C. 3,5cm D. 5,0cm
Cu 46: M?t ngu?n m S pht ra m c t?n s? xc ??nh. N?ng l??ng m truy?n ?i phn ph?i ??u trn m?t c?u tm S bn knh R. B? qua s? ph?n x? c?a sng m trn m?t ??t v cc v?t c?n. T?i ?i?m A cch ngu?n m S 100 m, m?c c??ng ?? m l 20 dB. V? tr ?i?m B m t?i ? m?c c??ng ?? m b?ng 0 l:
A. 1000 m. B. 500 m. C. 50 m. D. 100 m.
Cu 47: M?t s?i dy ?n h?i c?ng ngang, ?ang c sng d?ng ?n ??nh. Trn dy, A l m?t ?i?m nt, B l ?i?m b?ng g?n A nh?t v?i AB = 18 cm, M l m?t ?i?m trn dy cch B m?t kho?ng 12 cm. Bi?t r?ng trong m?t chu k? sng, kho?ng th?i gian m ?? l?n v?n t?c dao ??ng c?a ph?n t? B nh? h?n v?n t?c c?c ??i c?a ph?n t? M l 0,1s. T?c ?? truy?n sng trn dy l:
A. 3,2 m/s. B. 5,6 m/s. C. 4,8 m/s. D. 2,4 m/s.
Cu 48: Hai ngu?n pht sng k?t h?p A, B v?i AB = 16 cm trn m?t thong ch?t l?ng, dao ??ng theo ph??ng trnh uA = 5cos(30?t) mm; uB = 5cos(30?t+?/2) mm. Coi bin ?? sng khng ??i, t?c ?? sng v = 60 cm/s. G?i O l trung ?i?m c?a AB, ?i?m ??ng yn trn ?o?n AB g?n O nh?t v xa O nh?t cch O m?t ?o?n t??ng ?ng l
A. 1cm; 8 cm. B. 0,25 cm; 7,75 cm. C. 1 cm; 6,5 cm. D. 0,5 cm; 7,5 cm.
Cu 49: M?ch dao ??ng LC th?c hi?n dao ??ng ?i?n t? t? do v?i ?i?n p c?c ??i trn t? l 12V . T?i th?i ?i?m ?i?n tch trn t? c gi tr? q = 6.10-9C th c??ng ?? dng ?i?n qua cu?n dy l i = 3 mA. Bi?t cu?n dy c ?? t? c?m 4mH. T?n s? gc c?a m?ch l:
A. 5.105 rad/s. B. 25.104 rad/s. C. 25.105 rad/s. D. 5.104 rad/s.
Cu 50: Pht bi?u no sau ?y khng ?ng cho cc ph?n ?ng h?t nhn?
A. Phn h?ch v nhi?t h?ch l ph?n ?ng h?t nhn t?a n?ng l??ng.
B. Ph?n ?ng x?y ra do ta cung c?p n?ng l??ng cho cc h?t nhn ban ??u ??u l ph?n ?ng thu n?ng l??ng.
C. Ph?n ?ng t?o ra cc h?t c t?ng kh?i l??ng l?n h?n cc h?t ban ??u l ph?n ?ng thu n?ng l??ng.
D. Phng x? thu?c lo?i ph?n ?ng h?t nhn t?a n?ng l??ng.
Cu 51: P phng x? ? v bi?n ??i thnh Pb c chu k? bn r l 138 ngy ?m. Ban ??u c 1g P0 nguyn ch?t, ?? t? l? kh?i l??ng Pb v P0 l 103:35 th c?n m?t kho?ng th?i gian l
A. 276 ngy ?m. B. 345 ngy ?m. C. 60 ngy ?m. D. 207 ngy ?m.
Cu 52: N?ng l??ng cc tr?ng thi d?ng c?a nguyn t? hidro cho b?i En = eV. V?i n = 1,2,3??ng v?i cc qu? ??o K,L,M ?Bi?t h = 6,625.10-34 Js; c = 3.108 m/s. Nguyn t? ?ang ? tr?ng thi c? b?n th h?p th? photon c n?ng l??ng =12,09eV.h = 6,625.10-34Js; c = 3.108 m/s. Trong cc v?ch quang ph? c?a nguyn t? c th? c v?ch v?i b??c sng.
A. ? = 0,116?m B. ? = 0,103?m C. ? = 0,628?m. D. ? = 0,482?m

?? THI TH? ??I H?C - N?M H?C 2015
- MN V?T L -
Th?i gian lm bi 90 pht, khng k? th?i gian pht ?? - ?? s? 10
Cho bi?t: h?ng s? Pl?ng h = 6,625.10-34 J.s; ?? l?n ?i?n tch nguyn t? e = 1,6.10-19 C; t?c ?? nh sng trong chn khng c = 3.108 m/s; 1u = 931,5 MeV/c2.

Cu 1: Cat?t c?a t? bo quang ?i?n chn khng l m?t t?m kim lo?i ph?ng c gi?i h?n quang ?i?n l ?0 = 3600A0. Chi?u vo cat?t nh sng c b??c sng ? = 0,33?m. An?t c?ng l t?m lim lo?i ph?ng cch cat?t 1cm. Gi?a chng c m?t hi?u ?i?nth? 18,2V. Tm bn knh l?n nh?t trn b? m?t an?t c quang electron ??p t?i.
A. R = 2.62 mm B. R = 2.62 cm C. R = 6,62 cm D. R = 26,2 cm
Cu 2: Nh my ?i?n h?t nhn c cng su?t pht ?i?n 182.107 W, dng n?ng l??ng phn h?ch c?a h?t nhn U235 v?i hi?u su?t 30%. Trung bnh m?i h?t U235 phn h?ch to? ra n?ng l??ng 200 MeV.NA = 6,022.1023 /mol. Trong 365 ngy ho?t ??ng nh my tiu th? m?t kh?i l??ng U235 nguyn li?u l bao nhi?u. Bi?t Uranni ? lm giu ??n t? l? 25%.
A. 2333 kg B. 9332 kg C. 2362 kg D. 2263 kg
Cu 3: M?t con l?c l xo dao ??ng ?i?u ha t? do theo ph??ng ngang. Chu k? dao ??ng c?a con l?c l T = ? (s). Th?i gian ?? gi tr? v?n t?c khng v??t qu m?t n?a gi tr? c?c ??i l
A. ?/6(s). B. 2?/3(s). C. ?/3(s). D. ?/4(s).
Cu 4: Con l?c ??n g?m qu? c?u c kh?i l??ng m mang ?i?n tch q, dy treo nh?, khng dn, khng d?n ?i?n. Khi khng c ?i?n tr??ng, con l?c dao bng b v?i chu k T1 = 2s, khi c ?i?n tr??ng theo ph??ng th?ng ??ng con l?c dao ??ng b v?i chu k T2 = s bi?t ?? l?n l?c ?i?n tr??ng lun b h?n tr?ng l?c tc d?ng vo qu? c?u. ??o chi?u ?i?n tr??ng con l?c dao ??ng b v?i chu k:
A. \f(4,s B. \f(,2 C. s D. \f(2, s
Cu 5: ??t vo hai ??u m?t ?o?n m?ch xoay chi?u n?i ti?p g?m bi?n tr? R, t? ?i?n C, cu?n dy khng thu?n c?m c ?i?n tr? r, th th?y ZL = 20?, ZC = 10?. ?i?u ch?nh R ?? cng su?t trn ton m?ch c?c ??i; t? gi tr? R ny ?? cng su?t trn bi?n tr? ??t c?c ??i c?n ph?i ?i?u ch?nh ?? bi?n tr? t?ng thm 10? n?a. Gi tr? c?a r b?ng
A. 2,5?. B. 10?. C. 5?. D. 7,5?.
Cu 6: ??t m?t ?i?n p u = U0cos?t (V ) vo hai ??u ?o?n m?ch g?m cu?n dy n?i ti?p v?i m?t t? ?i?n C c ?i?n dung thay ??i ???c. Ban ??u t? ?i?n c dung khng 100?, cu?n dy c c?m khng 50?. Gi?m ?i?n dung m?t l??ng ?C = 10-3/(8?)(F ) m?ch l th t?n s? gc dao ??ng ring c?a m?ch l 80?(rad/s). T?n s? gc ? c?a dng ?i?n trong
A. 100? (rad/s) B. 50? (rad/s) C. 60? (rad/s) D. 40? (rad/s)
Cu 7: Trong th nghi?m giao thoa I-ng, kho?ng cch 2 khe a = 1mm, kho?ng cch t? hai khe t?i mn D = 1m. Chi?u vo khe S nh sng tr?ng c b??c sng th?a mn 0,39?m ? ? ? 0,76?m. Trn b? r?ng L = 2,34mm c?a mn ?nh (vn tr?ng trung tm ? chnh gi?a), s? vn sng mu c ? = 0,585?m quan st th?y l:
A. 3 B. 2 C. 4 D. 5
Cu 8: M?t t? xoay c ?i?n dung t? l? theo hm b?c nh?t v?i gc quay cc b?n t?. T? c ?i?n dung bi?n ??i t? C1 =150pF ??n C2 =750pF ?ng v?i gc quay c?a b?n t? l t?ng d?n t? 300 t?i 1800. T? ?i?n m?c v?i m?t cu?n dy thu?n c?m c L=2 ?H ?? lm m?ch dao ??ng l?i vo my thu v tuy?n ?i?n. ?? b?t ???c b??c sng 67,96m th ph?i quay cc b?n t? thm bao nhiu ?? k? t? m?c t? C1.
A. 1250 B. 1200 C. 162,50 D. 1000
Cu 9: Khi chi?u chm sng tr?ng h?p vo m?t l?ng knh th chm sng mu tm b? l?ch nhi?u nh?t. Nguyn nhn l
A. chi?t su?t c?a ch?t lm l?ng knh ??i v?i nh sng tm c gi tr? l?n nh?t.
B. nh sng tm b? ht v? pha ?y c?a l?ng knh m?nh h?n so v?i cc mu khc
C. nh sng tm l mu cu?i cng trong quang ph? c?a nh sng tr?ng.
D. chi?t su?t c?a ch?t lm l?ng knh ??i v?i nh sng tm c gi tr? nh? nh?t.
Cu 10: ??t m?t hi?u ?i?n th? u = 120cos?t (V ) vo hai ??u ?o?n m?ch n?i ti?p g?m ?i?n tr? R, cu?n dy c ?i?n tr? thu?n r = 0,5R v m?t t? ?i?n c ?i?n dung thay ??i, th th?y gi tr? c?c ti?u c?a hi?u ?i?n th? hi?u d?ng hai ??u ?o?n m?ch c cu?n dy n?i ti?p v?i t? C l
A. 60 V B. 40 V C. 60V D. 40V
Cu 11: Cho ?o?n m?ch g?m m?t ?i?n tr? thu?n R ? 30? , m?t cu?n thu?n c?m c h? s? t? c?m L = \f(, H v m?t t? ?i?n C = F m?c n?i ti?p. ?o?n m?ch ???c m?c vo m?t ngu?n ?i?n xoay chi?u c t?n s? ? c th? thay ??i ???c. Khi cho ? bi?n thin t? 50? rad/s ??n 150? rad/s, c??ng ?? dng ?i?n hi?u d?ng trong m?ch s?:
A. T?ng. B. Gi?m.
C. T?ng r?i sau ? gi?m. D. Gi?m r?i sau ? t?ngM?ch
Cu 12: Con l?c l xo dao ??ng ?i?u ho theo ph??ng n?m ngang v?i bin ?? A. Khi v?t ?i qua v? tr cn b?ng, ng??i ta gi? ch?t l xo t?i ?i?m cch ??u c? ??nh c?a n m?t ?o?n b?ng 1/3 chi?u di t? nhin c?a l xo. Bin ?? A' c?a con l?c by gi? b?ng bao nhiu l?n bin ?? A lc ??u?
A. \f(2,3 B. \f(2,3 C. \f(1,3 D. \f(1,
Cu 13: Ban ??u c hai m?u phng x? nguyn ch?t c cng s? h?t, nh?ng c chu k? bn r t??ng ?ng T1, T2 (T1 > T2). H?i sau bao lu th t? l? s? h?t nhn phng x? cn l?i trong hai m?u b?ng 2 ?
A. T1 - T2. B. T1T2/(T1 - T2). C. T1T2/(T1 + T2). D. T1 + T2.
Cu 14: Trong quang ph? v?ch c?a hy?ro, b??c sng c?a v?ch th? nh?t trong dy Laiman ?ng v?i s? chuy?n c?a lectron t? qu? ??o L v? qu? ??o K l 0,1217 ?m, v?ch th? nh?t c?a dy Banme l 0,6563 ?m. B??c sng c?a v?ch quang ph? th? hai trong dy Laiman l
A. 0,5346 ?m B. 0,7780 ?m C. 0,1027 ?m D. 0,3890 ?m
Cu 15: M?t chm sng ??n s?c chi?u ??n m?t t?m kim lo?i gy ra hi?n t??ng quang ?i?n. Gi? cho c??ng ?? nh sng khng thay ??i, m?i quan h? gi?a s? lectrn pht ra trong m?t ??n v? th?i gian v th?i gian chi?u sng ???c bi?u di?n b?ng ?? th? d?ng no?
A. ???ng th?ng song song tr?c th?i gian B. ???ng th?ng ?i qua g?c t?a ??.
C. ???ng parabol. D. ???ng cong ?i qua g?c t?a ??.
Cu 16: M?t qu? c?u b?ng kim lo?i c gi?i h?n quang ?i?n l 0,277?m ???c ??t c l?p v?i cc v?t khc. Chi?u vo qu? c?u nh sng ??n s?c c ? < ?0 th qu? c?u nhi?m ?i?n & ??t t?i ?i?n th? c?c ??i l 5,77V. Tnh ??
A. 0,1211 ?m B. 1,1211 ?m C. 2,1211 ?m D. 3,1211 ?m
Cu 17: L?n l??t chi?u vo cat?t c?a m?t t? bo quang ?i?n cc b?c x? ?i?n t? g?m b?c x? c b??c sng ?1=0,26 ?m v b?c x? c b??c sng ?2=1,2.?1 th v?n t?c ban ??u c?c ??i c?a cc lectrn quang ?i?n b?t ra t? cat?t l?n l??t l v1 v v2 v?i v2=\f(3,4 .v1. Gi?i h?n quang ?i?n ?0 c?a kim lo?i lm cat?t ny l
A. 0,42 ?m. B. 1,45 ?m. C. 1,00 ?m. D. 0,90 ?m.
Cu 18: Po210 l ??ng v? phng x? ? v bi?n ??i thnh h?t nhn ch c chu k? bn r 138 ngy. Ban ??u ngu?i ta nh?p v? 210g. H?i sau ? 276 ngy lu?ng ch?t trong m?u c kh?i lu?ng gi?m ?i bao nhiu so v?i ban ??u.
A. 52,5g B. 3g C. Khng ??i D. 157,5g
Cu 19: Cho ph?n ?ng h?t nhn sau : ? + N ? p + O. H?t ? chuy?n ??ng v?i ??ng n?ng 9,7MeV ??n b?n vo h?t N ??ng yn, sau ph?n ?ng h?t p c ??ng n?ng Kp = 7 MeV. Cho bi?t mN = 14,003074u ; mp = 1,007825u; mO = 16,999133u ; m?= 4,002603u. Xc ??nh gc gi?a cc ph??ng chuy?n ??ng c?a h?t ? v h?t p ?
A. 41o B. 60o C. 25o D. 52o
Cu 20: M?t con l?c ??n dao ??ng ?i?u ha t? do v?i chu k? T. By gi? v?t ???c tch ?i?n q d??ng r?i treo vo m?t thang my, trong thang my ng??i ta t?o ra m?t ?i?n tr??ng ??u c vc t? c??ng ?? ?i?n tr??ng h??ng xu?ng v c ?? l?n E. H?i thang my ph?i ?i ln nh? th? no ?? con l?c v?n dao ??ng nh? trong ? v?i chu k? T ?
A. Nhanh d?n ??u v?i gia t?c a = qE/m. B. Ch?m d?n ??u v?i gia t?c c ?? l?n a = qE/m.
C. Ch?m d?n ??u v?i gia t?c c ?? l?n a=g+qE/m. D. Nhanh d?n ??u v?i gia t?c a = g+qE/m.
Cu 21: M?t con l?c l xo n?m ngang g?m v?t n?ng tch ?i?n q=20?C v l xo c ?? c?ng k=10N.m-1. Khi v?t ?ang n?m cn b?ng, cch ?i?n, trn m?t bn ngang nh?n, th xu?t hi?n t?c th?i m?t ?i?n tr??ng ??u E trong khng gian bao quanh c h??ng d?c theo tr?c l xo. Sau ? con l?c dao ??ng trn m?t ?o?n th?ng di 8,0cm. ?? l?n c??ng ?? ?i?n tr??ng E l.
A. 2,5.104 V.m-1 B. 4,0.104 V.m-1 C. 3,0.104 V.m-1 D. 2,0.104 V.m-1
Cu 22: Hai cu?n dy m?c n?i ti?p trong m?t m?ch ?i?n xoay chi?u, ?i?n p trn chng c cng gi tr? hi?u d?ng nh?ng l?ch pha nhau l ?/3. Cu?n 1 c ?i?n tr? thu?n r1 l?n g?p l?n c?m khng c?a n th cu?n 2 c
A. = 2; r2 = 0,5r1 B. =; r2 = r1 C. = r2 D. =2 ; r2 = 0
Cu 23: Cho ?o?n m?ch LRC. Cu?n dy thu?n c?m c c?m khng ZL = 80 ?. H? s? cng su?t c?a ?o?n RC b?ng h? s? cng su?t c?a c? m?ch v b?ng 0,6. ?i?n tr? thu?n R c gi tr?
A. 40? B. 50? C. 100? D. 30?
Cu 24: Giao thoa sng n??c v?i hai ngu?n gi?ng h?t nhau A, B cch nhau 20cm c t?n s? 50Hz. T?c ?? truy?n sng trn m?t n??c l 1,5m/s. Trn m?t n??c xt ???ng trn tm A, bn knh AB. ?i?m trn ???ng trn dao ??ng v?i bin ?? c?c ??i cch ???ng th?ng qua A, B m?t ?o?n g?n nh?t l
A. 18,67mm. B. 17,96mm. C. 19,97mm. D. 15,34mm.
Cu 25: Khi ni v? giao thoa nh sng, tm pht bi?u sai.
A. Trong mi?n giao thoa, nh?ng v?ch t?i ?ng v?i nh?ng ch? hai sng t?i khng g?p ???c nhau
B. Hi?n t??ng giao thoa nh sng l m?t b?ng ch?ng th?c nghi?m quan tr?ng kh?ng ??nh nh sng c tnh ch?t sng
C. Trong mi?n giao thoa, nh?ng v?ch sng ?ng v?i nh?ng ch? hai sng g?p nhau t?ng c??ng l?n nhau.
D. Hi?n t??ng giao thoa nh sng ch? gi?i thch ???c b?ng s? giao thoa c?a hai sng k?t h?p
Cu 26: M?t ??ng c? ?i?n ba pha ???c m?c theo ki?u tam gic vo m?ng ?i?n ba pha hnh sao c ?i?n p pha 220V, h? s? cng su?t c?a ??ng c? cos?=0,85. ??ng c? tiu th? 45kWh trong th?i gian 1h. C??ng ?? dng ?i?n hi?u d?ng qua m?i dy pha c?a ngu?n l:
A. 70A B. 139A C. 58A D. 80
Cu 27: ??t ?i?n p xoay chi?u c gi tr? hi?u d?ng U vo hai ??u ?o?n m?ch AB g?m hai ?o?n AM v MB m?c n?i ti?p. Bi?t ?i?n p hi?u d?ng UAM = UMB = U1. C??ng ?? dng ?i?n trong m?ch tr? pha ?/6 so v?i ?i?n p uAM v s?m pha ?/3 so v?i ?i?n p uMB. Ta c
A. ?i?n p uAB tr? pha ?/12 so v?i c??ng ?? dng ?i?n.
B. U = 2U1.
C. h? s? cng su?t c?a ?o?n m?ch AM b?ng 0,5.
D. h? s? cng su?t c?a ?o?n m?ch MB b?ng 0,5.
Cu 28: M?t v?t m = 100g chuy?n ??ng trn tr?c Ox d??i tc d?ng c?a l?c F =-2,5x (x l t?a ?? c?a v?t ?o b?ng m, F ?o b?ng N). K?t lu?n no sau ?y l Sai?
A. V?t ny dao ??ng ?i?u ha.
B. Gia t?c c?a v?t ??i chi?u khi v?t c t?a ?? x = A (A l bin ?? dao ??ng).
C. Gia t?c c?a v?t a = -25x (m/s2).
D. Khi v?n t?c c?a v?t c gi tr? b nh?t, v?t ?i qua v? tr cn b?ng.
Cu 29: M?t ch?t phng x? m h?t nhn c?a n pht ra m?t h?t ? r?i bi?n ??i thnh h?t nhn X b?n v?ng. Trong 1 pht ??u tin c n1 h?t ? b?n ra v sau ? 24 gi? th trong 1 pht c n2 = 0,3294n1 h?t ? b?n ra. Chu k? bn r c?a ch?t ? x?p x? b?ng:
A. 15gi?. B. 138ngy. C. 3,8ngy. D. 50gi?.
Cu 30: Con l?c ??n c chi?u di l treo trong tr?n m?t thang my. Khi thang my chuy?n ??ng nhanh d?n ??u ?i ln v?i gia t?c c ?? l?n a (a < g) th dao ??ng v?i chu k? T1. Khi thang my chuy?n ??ng ch?m d?n ??u ?i ln v?i gia t?c c ?? l?n a th dao ??ng v?i chu k? T2 = 2T1. ?? l?n gia t?c a b?ng
A. g/5. B. 2g/3. C. 3g/5. D. g/3.
Cu 31: Hai ngu?n sng A, B cch nhau 10 cm trn m?t n??c t?o ra giao thoa sng, dao ??ng t?i ngu?n c ph??ng trnh uA=acos(100?t) v uB=bcos(100?t), t?c ?? truy?n sng trn m?t n??c l 1 m/s. S? ?i?m trn ?o?n AB c bin ?? c?c ??i v dao ??ng cng pha v?i trung ?i?m I c?a ?o?n AB l
A. 9. B. 5. C. 11. D. 4.
Cu 32: M?t con l?c l xo dao ??ng ?i?u ha t? do v?i chu k? T. Kho?ng th?i gian trong m?t chu k? m ??ng n?ng l?n h?n 3 l?n th? n?ng l
A. T/3. B. T/6. C. T/12. D.T/4
Cu 33: M?t v?t nh? kh?i l??ng m = 200g treo vo s?i dy AB khng dn v treo vo m?t l xo. Ch?n g?c t?a ?? ? v? tr cn b?ng, chi?u d??ng h??ng xu?ng, v?t m dao ??ng ?i?u ho v?i ph??ng trnh x = Acos(10t) cm. L?y g = 10(m/s2). Bi?t dy AB ch? ch?u ???c l?c ko t?i ?a l 3N th bin ?? dao ??ng A ph?i th?a mn ?i?u ki?n no ?? dy AB lun c?ng m khng ??t?
A. 0 < A ? 8 cm B. 0 < A ? 10 cm C. 0 < A ? 5 cm D. 5 cm ? A ? 10 cm
Cu 34: M?t con l?c ??n g?m v?t n?ng kh?i l??ng 100 g, dao ??ng ?i?u ho v?i chu k? 2 s. Khi v?t ?i qua v? tr cn b?ng l?c c?ng c?a s?i dy l 1,0025 N. Ch?n m?c th? n?ng ? v? tr cn b?ng, l?y g=10m/s2, ?2 = 10. C? n?ng dao ??ng c?a v?t l:
A. 25.10-4 J. B. 25.10-3 J. C. 125.10-5 J. D. 125.10-4 J.
Cu 35: Hai dao ??ng ?i?u ha c bin ?? khc nhau cng t?n s? v dao ??ng vung pha nhau. Con l?c th? nh?t c ly ?? x1 dao ??ng v?i bin ?? A1, con l?c th? hai dao ??ng v?i ly ?? x2 dao ??ng v?i bin ??
A2. Ch?n ?p n ?ng v? m?i lin h? gi?a hai dao ??ng ny:
A. B. C. D.
Cu 36: M?t v?t c kh?i l??ng m=100g chuy?n ??ng v?i ph??ng trnh x = (4+A cos?t ) (cm;s). Trong ? A, ? l nh?ng h?ng s?. Bi?t r?ng c? sau m?t kho?ng th?i gian ng?n nh?t \f(,30 s th v?t l?i cch v? tr cn b?ng 4 cm. Xc ??nh t?c ?? v?t v h?p l?c tc d?ng ln v?t t?i v? tr x1= -4cm
A. 0 cm/s v 1,8N B. 120cm/s v 0 N C. 80 cm/s v 0,8N D. 32cm/s v 0,9N.
Cu 37: T? thng qua m?i vng dy d?n c?a m?t my pht ?i?n xoay chi?u m?t pha c bi?u th?c =2.10-2cos(100?t+5?/3)/?(Wb). V?i stato c 4 cu?n dy n?i ti?p, m?i cu?n c 25 vng, bi?u th?c c?a su?t ?i?n ??ng xu?t hi?n trong my pht l
A. e = -200 sin(100? - 5?/3)(V). B. e = -2 sin(100?t+5?/3)(V).
C. e = 200 sin(100?t-?/3)(V ). D. e = 2 sin(100?t+5?/3)(V ).
Cu 38: M?t ?n ?ng m?c trong m?ch ?i?n xoay chi?u c ?i?n p u = U0cos100?t(V). ?n ch? sng khi ?i?n p ? 2 c?c c?a n c ?? l?n khng nh? h?n U0/2, th nh?n xt no sau ?y l khng ?ng?
A. M?i l?n ?n t?t ko di 1/150(s) B. M?i l?n ?n t?t ko di 1/300(s)
C. Trong 1s c 100 l?n ?n t?t D. M?t chu k? c 2 l?n ?n t?t
Cu 39: Trong m?ch ?i?n xoay chi?u RCL m?c n?i ti?p, c ?i?n p uRC c?a ?o?n m?ch R n?i ti?p C vung pha v?i ?i?n p u ton m?ch, cu?n dy thu?n c?m, th ta c
A. B. C. D.
Cu 40: Cho m?ch R-L-C n?i ti?p v?i ZL=50 ?. V?i hai gi tr? c?a bi?n tr? R1 v t? c ?i?n dung bi?n thin C1, ng??i ta nh?n th?y r?ng: khi cho R bi?n thin t?ng ho?c gi?m th ??u th?y cng su?t gi?m ?i; khi cho C bi?n thin t?ng ho?c gi?m th ??u th?y UC gi?m ?i. Tm R1, ZC1.
A. R1=50?, ZC1=200?. B. R1=100?, ZC1=50? C. R1=100?, ZC1=100? D. R1=50?, ZC1=100?
Cu 41: M?ch ?i?n xoay chi?u khng phn nhnh g?m RLC n?i ti?p, t? ?i?n c ?i?n dung C thay ??i ???c. Bi?t UR = 50V; UL = 100V; UC = 50V. Thay ??i ?i?n dung C ?? hi?u ?i?n th? hi?u d?ng ? hai ??u t? U'C = 30V, th hi?u ?i?n th? hi?u d?ng hai ??u ?i?n tr? R l :
A. 21,5V B. 43V C. 19V D. 10V.
Cu 42: M?t ?o?n m?ch xoay chi?u g?m ?i?n tr? thu?n v t? ?i?n m?c n?i ti?p. Bi?t ?i?n p hi?u d?ng c?a m?i ph?n t? l?n l??t l UR = 60 V v UC = 80 V. T?i th?i ?i?m ?i?n p t?c th?i c?a t? c ?? l?n b?ng 40 V th ?i?n p t?c th?i trn ?i?n tr? c ?? l?n b?ng
A. 30 V B. 30 V C. 30 V D. 20 V
Cu 43: M?ch RLC c u = 150cos100?t (V); L = \f(2, H; C = F. Cng su?t tiu th? c?a m?ch l P = 90W. R c th? c bao nhiu gi tr? v ? l gi tr? no?
A. M?t gi tr?: R = 160?. B. Hai gi tr?: R = 80? v R = 180?.
C. Hai gi tr?: R = 160? ho?c R = 90?. D. M?t gi tr?: R = 90?.
Cu 44: ??c ?i?m no sau ?y khng ph?i c?a tia h?ng ngo?i v tia t? ngo?i ?
A. L sng ?i?n t? B. ??u c tc d?ng nhi?t
C. C t?n s? xc ??nh ring D. Gy ra hi?n t??ng quang ?i?n ngoi
Cu 45: Chi?u m?t chm tia sng tr?ng vo khe c?a my quang ph? th khi ? trn mn my quang ph? thu ???c
A. Quang ph? lin t?c B. Quang ph? v?ch h?p th?
C. Quang ph? v?ch pht x? D. M?t s? v?ch mu
Cu 46: m do m?t chi?c ?n b?u pht ra
A. nghe cng tr?m khi bin ?? m cng nh? v t?n s? m cng l?n.
B. nghe cng cao khi m?c c??ng ?? m cng l?n.
C. c m s?c ph? thu?c vao d?ng ?? th? dao ??ng c?a m.
D. c ?? cao ph? thu?c vo hnh d?ng v kch th??c h?p c?ng h??ng.
Cu 47: Ngu?n dao ??ng O c t?n s? f t?o sng truy?n trn m?t n??c. N?u t?ng t?n s? c?a ngu?n ln 2 l?n th
A. t?c ?? truy?n sng khng ??i, b??c sng t?ng 2 l?n.
B. b??c sng khng ??i, t?c ?? truy?n sng t?ng 2 l?n.
C. t?c ?? truy?n sng khng ??i, b??c sng gi?m 2 l?n.
D. b??c sng khng ??i, t?c ?? truy?n sng gi?m 2 l?n.
Cu 48: Dy ?n h?i AB c ??u B c? ??nh, ??u A dao ??ng ?i?u ha v?i bin ?? 6 mm, trn dy c sng d?ng. T?i ?i?m trn dy cch b?ng b?ng 1/12 l?n b??c sng th dao ??ng bin ?? b?ng:
A. 3 mm B. 6 mm C. 6 mm D. 6 mm
Cu 49: Ph??ng trnh m t? m?t sng d?ng c d?ng y = 10cos(0,2?x)sin(20?t+ \f(,4), x v y ?o b?ng cm, t ?o b?ng giy. Kho?ng cch t? m?t nt sng, qua 4 b?ng sng ??n m?t nt sng khc l
A. 40 cm. B. 25 cm. C. 10 cm. D. 20 cm.
Cu 50: ??t m?t h?p kn b?ng s?t trong m?t vng khng gian c ?i?n t? tr??ng. Trong h?p kn s?
A. khng c ?i?n t? tr??ng. B. c ?i?n tr??ng.
C. c t? tr??ng. D. c ?i?n t? tr??ng.
?? THI TH? ??I H?C - N?M H?C 2015
- MN V?T L -
Th?i gian lm bi 90 pht, khng k? th?i gian pht ?? - ?? s? 11
Cho bi?t: h?ng s? Pl?ng h = 6,625.10-34 J.s; ?? l?n ?i?n tch nguyn t? e = 1,6.10-19 C; t?c ?? nh sng trong chn khng c = 3.108 m/s; 1u = 931,5 MeV/c2.

Cu 1: M?t con l?c ??n c kh?i l??ng v?t treo d??i s?i dy l 200g, ?ang dao ??ng ?i?u ho t?i m?t n?i c gia t?c r?i t? do g = 10m/s2, bin ?? gc c?a dao ??ng l 0,1rad. Khi v?t ?i qua v? tr c li ?? di 3,2cm th c ??ng n?ng 1,44.10-3J. Chi?u di dy treo v?t l
A. 40cm B. 100cm C. 80cm D. 160cm
Cu 2: M?t my pht ?i?n xoay chi?u m?t pha c m?t c?p c?c, m?ch ngoi ???c n?i v?i m?t m?ch RLC n?i ti?p g?m cu?n thu?n c?m c ?? t? c?m L= \f(10, H, t? ?i?n C v ?i?n tr? R. Khi my pht ?i?n quay v?i t?c ?? 750 vng/pht th dng ?i?n hi?u d?ng qua m?ch l A; khi my pht ?i?n quay v?i t?c ?? 1500 vng/pht th trong m?ch c c?ng h??ng v dng ?i?n hi?u d?ng qua m?ch l 4A. Gi tr? c?a ?i?n tr? thu?n R v t? ?i?n C l?n l??t l
A. R=30?; C= F B. R=25?; C= F C. R=15?; C=F D. R=30?; C=F
Cu 3: M?t v?t dao ??ng ?i?u ha v?i t?n s? f = 5Hz. T?i th?i ?i?m t1 v?t c ??ng n?ng b?ng ba l?n th? n?ng. T?i th?i ?i?m t2 = (t1+ \f(1,30)s ??ng n?ng c?a v?t
A. b?ng ba l?n th? n?ng B. b?ng \f(3,4 th? n?ng C. b?ng \f(1,3 th? n?ng D. b?ng \f(2,3 l?n th? n?ng
Cu 4: ??t vo hai ??u m?t ?o?n m?ch ch? c m?t cu?n dy (c ?? t? c?m L v ?i?n tr? thu?n r) m?t ?i?n p xoay chi?u c ?i?n p hi?u d?ng l U = 100V, c??ng ?? dng ?i?n ch?y trong m?ch c gi tr? hi?u d?ng l 2A. Khi ?i?n p t?c th?i ? hai ??u ?o?n m?ch l -50 V th c??ng ?? t?c th?i qua m?ch l -A. Cng su?t c?a m?ch ?i?n l
A. 100 W. B. 200W. C. 100W. D. 100W
Cu 5: T?c ?? truy?n sng c? trong m?t mi tr??ng v?t ch?t khng ph? thu?c vo
A. b?n ch?t c?a mi tr??ng B. l?c lin k?t c?a cc ph?n t? v?t ch?t
C. t?n s? v bin ?? sng D. nhi?t ?? mi tr??ng
Cu 6: M?ch ch?n sng c?a my thu v tuy?n ?i?n g?m cu?n dy thu?n c?m c L = 2.10-5 (H) v m?t t? xoay c ?i?n dung bi?n thin t? C1 = 10pF ??n C2 = 500pF khi gc xoay bi?n thin t? 00 ??n 1800. Khi gc xoay c?a t? b?ng 450 th m?ch thu sng ?i?n t? c b??c sng l:
A. 190,40m B. 134,60m C. 67,03m D. 97,03m
Cu 7: Trong th nghi?m Ing v? giao thoa nh sng. L?n th? nh?t, nh sng dng trong th nghi?m c 2 lo?i b?c x? ?1=0,56 ?m v ?2 v?i 0,67?m < ?2 < 0,74?m, th trong kho?ng gi?a hai v?ch sng g?n nhau nh?t cng mu v?i v?ch sng trung tm c 6 vn sng mu ?? ?2. L?n th? 2, nh sng dng trong th nghi?m c 3 lo?i b?c x? ?1, ?2 v ?3, v?i ?3 = \f(7,12?2, khi ? trong kho?ng gi?a 2 v?ch sng g?n nhau nh?t v cng mu v?i v?ch sng trung tm cn c bao nhiu v?ch sng ??n s?c khc ?
A. 25 B: 23 C: 21 D: 19.
Cu 8: Hi?u ?i?n th? gi?a anot v catot c?a m?t ?ng tia X l U = 18kV, c??ng ?? dng ?i?n qua ?ng l I = 5mA. B? qua ??ng n?ng lc e lectron b?t ra kh?i catot. Bi?t r?ng c 95% s? electron ??n catot ch? c tc d?ng nhi?t. Nhi?t l??ng ? lm nng ??i catot trong m?t pht l?
A. Q = 3260J B. Q = 5130J C. Q = 8420J D. Q = 1425J
Cu 9: M?t ?i?n c?c ph?ng b?ng nhm ???c chi?u b?i b?c x? c b??c sng ? = 83nm. H?i quang electron c th? r?i xa b? m?t nhm m?t kho?ng t?i ?a b?ng bao nhiu, n?u ngoi ?i?n c?c c m?t ?i?n tr??ng c?n E=7,5V/cm. Bi?t gi?i h?n quang ?i?n c?a nhm l ?0 = 332nm.
A. l ? 1,5mm B. l ? 0,15mm C. l ? 15mm D. l ? 5,1mm
Cu 10: Trong th?i k ho?t ??ng m?nh, c khi m?t tr?i phng v? pha tri ??t m?t dng h?t ?i?n tch gy ra hi?n t??ng bo t? trn tri ??t. Trong tr?n bo t?, cc kim c?a la bn ??nh h??ng h?n lo?n v s? truy?n sng v tuy?n b? ?nh h??ng r?t m?nh. S? d? bo t? ?nh h??ng ??n s? truy?n sng v tuy?n v? n lm thay ??i
A. ?i?n tr??ng trn m?t ??t. B. t? tr??ng trn m?t ??t.
C. kh? n?ng ph?n x? sng ?i?n t? trn m?t ??t. D. kh? n?ng ph?n x? sng ?i?n t? trn t?ng ?i?n li.
Cu 11: T?c ?? truy?n m trong m?t mi tr??ng s?:
A. gi?m khi kh?i l??ng ring c?a mi tr??ng t?ng. B. c gi tr? c?c ??i khi truy?n trong chn khng.
C. c gi tr? nh? nhau v?i m?i mi tr??ng. D. t?ng khi ?? ?n h?i c?a mi tr??ng cng l?n.
Cu 12: Quan st nh sng ph?n x? trn cc vng d?u m? ho?c bong bng x phng, ta th?y nh?ng v?ng mu s?c s?. ? l hi?n t??ng no sau ?y ?
A. Giao thoa nh sng B. Nhi?u x? nh sng C. Tn s?c nh sng D. Khc x? nh sng
Cu 13: M?t ?o?n m?ch xoay chi?u g?m 3 ph?n t? m?c n?i ti?p: ?i?n tr? thu?n R, cu?n dy c ?? t? c?m L v ?i?n tr? thu?n r, t? ?i?n c ?i?n dung C. ??t vo hai ??u ?o?n m?ch m?t ?i?n p xoay chi?u, khi ? ?i?n p t?c th?i ? hai ??u cu?n dy v hai ??u t? ?i?n l?n l??t c bi?u th?c ud = 80 cos(??t+?/6V, uC = 40cos(?t-2?/3)V, ?i?n p hi?u d?ng ? hai ??u ?i?n tr? l UR = 60 3 V. H? s? cng su?t c?a ?o?n m?ch trn l
A. 0,862. B. 0,908. C. 0,753. D. 0,664.
Cu 14: M?t ?o?n m?ch bao g?m ?i?n tr? thu?n R, h?p ?en X1, h?p ?en X2 th? t? m?c n?i ti?p nhau. H?p ?en X1, X2 g?m m?t linh ki?n trong s? cc linh ki?n R, L, C. Khi ??t ?i?n p xoay chi?u vo hai ??u ?o?n m?ch th ?i?n p hai ??u X1 l?ch pha so v?i ?i?n p hai ??u X2 m?t gc ?/2. Khi ??t ?i?n p m?t chi?u vo hai ??u ?o?n m?ch th c??ng ?? dng ?i?n qua m?ch b?ng 0. H?p ?en X1 v X2 ch?a cc ph?n t? l?n l??t l:
A. R v C B. R v L C. L v C D. R v R
Cu 15: Con l?c l xo treo th?ng ??ng t?i v? tr cn b?ng l xo dn m?t ?o?n 4cm. Bi?t trong m?t chu k? dao ??ng c?a v?t kho?ng th?i gian l xo b? nn l 1/15s. Bin ?? dao ??ng c?a v?t tnh theo ??n v? cm l:
A. 8 B: \f(8,3 C. 4 D. 4
Cu 16: Xt hai dao ??ng ?i?u ha. Dao ??ng th? nh?t (D?1) l t?ng h?p c?a hai ?ao ??ng cng ph??ng, cng t?n s? v l?ch pha nhau m?t gc 600 v dao ??ng th? hai l t?ng h?p c?a hai ?ao ??ng cng ph??ng, cng t?n s? v l?ch pha nhau m?t gc 900. T?i th?i ?i?m t: li ?? t?c th?i c?a cc dao ??ng thnh ph?n c?a c? hai dao ??ng l?n l??t ??u l 3cm v 4cm. T? s? gi?a li ?? t?c th?i Dao ??ng th? nh?t (D?1) v giao ??ng th? hai (D?2) l:
A. 1 B. /4 C. 4/w D. 7
Cu 17: ??t ?i?n p xoay chi?u ?n ??nh c u = Usin(?t+?/3) vo 2 ??u A v B c?a ?o?n m?ch m?c n?i ti?p theo th? t? g?m ?i?n tr? R = 100?, cu?n c?m thu?n L v t? ?i?n C. Gi?a hai ?i?m M, N ch?a hai ph?n t? no ? trn ?o?nm?ch s? c ?i?n p . Gi tr? c?a ZL v ZC l?n l??t l:
A. 250 ? v 200 ?. B. 200 ? v 100 ?. C. 150 ? v 250 ?. D. 200 ? v 250 ?.
Cu 18: Trn m?t n??c c hai ?i?m A v B ? trn cng m?t ph??ng truy?n sng, cch nhau m?t ph?n t? b??c sng. T?i th?i ?i?m t m?t thong ? A v B ?ang cao h?n v? tr cn b?ng l?n l??t l 0,3 mm v 0,4 mm, m?t thong ? A ?ang ?i ln cn ? B ?ang ?i xu?ng. Coi bin ?? sng khng ??i trn ???ng truy?n sng. Sng c
A. bin ?? 0,5 mm, truy?n t? A ??n B. B. bin ?? 0,5 mm, truy?n t? B ??n A.
C. bin ?? 0,7 mm, truy?n t? B ??n A. D. bin ?? 0,7 mm, truy?n t? A ??n B.
Cu 19: ?i?u no sau ?y l sai khi ni v? tia anpha?
A. Tia anpha th?c ch?t l chm cc h?t nhn nguyn t? Hli( He).
B. Tia anpha phng ra t? h?t nhn v?i t?c ?? nh sng.
C. Tia anpha b? l?ch v? b?n m c?a t? ?i?n khi ?i qua ?i?n tr??ng c?a t? ?i?n ph?ng.
D. Khi ?i trong khng kh, tia anpha lm ion ho khng kh, m?t d?n n?ng l??ng.
Cu 20: Cat?t c?a t? bo quang ?i?n chn khng l m?t t?m kim lo?i ph?ng c gi?i h?n quang ?i?n l ?0 = 3600A0. Chi?u vo cat?t nh sng c b??c sng ? = 0,33?m . An?t c?ng l t?m lim lo?i ph?ng cch cat?t 1cm. Gi?a chng c m?t hi?u ?i?nth? 18,2V. Tm bn knh l?n nh?t trn b? m?t an?t c quang electron ??p t?i.
A. R = 2.62 mm B. R = 2.62 cm C. R = 6,62 cm D. R = 26,2 cm
Cu 21: M?t con l?c l xo th?ng ??ng v m?t con l?c ??n ???c tch ?i?n c cng kh?i l??ng m, ?i?n tch q. Khi dao ??ng ?i?u ha khng c ?i?n tr??ng th chng c cng chu k T1 = T2. Khi ??t c? hai con l?c trong cng ?i?n tr??ng ??u c vect? c?m ?ng t? n?m ngang th ?? gin c?a con l?c l xo t?ng 1,44 l?n, con l?c ??n dao ??ng ?i?u ha v?i chu k l 5/6 s. Chu k dao ??ng c?a con l?c l xo trong ?i?n tr??ng l
A. 1,2s. B. 1,44s C. 5/6s. D. 1s
Cu 22: Hai v?t dao ??ng ?i?u ha trn hai ?o?n th?ng song song li?n k? nhau c cng bin ?? A. Bi?t v?t 1 dao ?ng v?i t?n s? f1 = 1 Hz, V?t th? hai dao ??ng v?i t?n s? f2 = 1/3 Hz. Bi?t t?i th?i ?i?m t khi hai v?t g?p th li ?? c?a chng l A/2. H?i l?n g?p nhau g?n nh?t ti?p theo sau th?i gian t bao lu:
A. 0,15s B. 0,2s C. 0,25s D. 0,3s
Cu 23: M?t con l?c l xo dao ??ng ?i?u ha trn m?t ph?ng n?m ngang v?i chu k? T = 2? (s), qu? c?u nh? c kh?i l??ng m1. Khi l xo c ?? di c?c ??i v v?t m1 c gia t?c l - 2(cm/s2) th m?t v?t c kh?i l??ng m2 v?i (m1 = 2m2) chuy?n ??ng d?c theo tr?c c?a l xo ??n va ch?m ?n h?i xuyn tm v?i v?t m1, c h??ng lm l xo nn l?i. Bi?t t?c ?? chuy?n ??ng c?a v?t m2 ngay tr??c lc va ch?m l 3(cm/s). Qung ???ng m v?t m1 ?i ???c t? lc va ch?m ??n khi v?t m1 ??i chi?u chuy?n ??ng l?n ??u tin l:
A. 4 cm. B. 6 cm. C. 6,5 cm. D. 2 cm.
Cu 24: M?t con l?c l xo g?m m?t l xo c kh?i l??ng khng ?ng k?, c ?? c?ng K=18N/m, v?t c kh?i l??ng M=100g c th? dao ??ng khng ma st trn m?t ph?ng ngang. ??t ln v?t M m?t v?t m=80g r?i kch thch cho h? v?t dao ??ng theo ph??ng ngang. Tm ?i?u ki?n c?a bin ?? A c?a dao ??ng ?? trong qu trnh dao ??ng v?t m khng tr??t trn v?t M. H? s? ma st gi?a hai v?t l ? = 0,2.
A. A ? 1 cm B. A ? 2cm C. A ? 2,5cm D. A ? 1,4cm
Cu 25: M?t l xo c ?? c?ng k treo m?t v?t c kh?i l??ng M. Khi h? ?ang cn b?ng, ta ??t nh? nhng ln v?t treo m?t v?t kh?i l??ng m th chng b?t ??u dao ??ng ?i?u ha. Nh?n xt no sau ?y khng ?ng?
A. Bin ?? dao ??ng c?a h? 2 v?t l mg/k.
B. Sau th?i ?i?m xu?t pht b?ng m?t s? nguyn l?n chu k?, n?u nh?c m kh?i M th dao ??ng t?t h?n lun.
C. Nh?c v?t m kh?i M t?i th?i ?i?m chng ? ?? cao c?c ??i th v?t M v?n ti?p t?c dao ??ng.
D. T?n s? gc c?a dao ??ng ny l ? = .
Cu 26: M?t v?t c kh?i l??ng M = 250g, ?ang cn b?ng khi treo d??i m?t l xo c ?? c?ng 50N/m. Ng??i ta ??t nh? nhng ln v?t treo m?t v?t kh?i l??ng m th c? 2 b?t ??u dao ??ng ?i?u ha trn ph??ng th?ng ??ng v khi cch v? tr ban ??u 2cm th chng c t?c ?? 40cm/s. L?y g = 10m/s2. H?i kh?i l??ng m b?ng bao nhiu?
A. 150g B. 200g C. 100g D. 250g
Cu 27: V?t dao ??ng ?i?u ha v?i t?n s? 2,5Hz. Khi v?t c li ?? 1,2cm th ??ng n?ng c?a n chi?m 96% c? n?ng ton ph?n. T?c ?? trung bnh c?a v?t dao ??ng trong m?t chu k l
A. 20cm/s B. 30cm/s C. 60cm/s D. 12cm/s
Cu 28: M?t con l?c dao ??ng ?i?u ha v?i ph??ng trnh x = cos(?t)cm. Ph?i m?t 11s ??u tin ?? n c th? qua v? tr cn b?ng 4 l?n.V?n t?c c?a v?t khi ?i qua v? tr cn b?ng l
A. 18.84cm/s B. 0.99cm/s C. 1.911cm/s D. 0.5cm/s
Cu 29: M?ch g?m m?t cu?n dy c ?i?n tr? thu?n R v ?? t? c?m L n?i ti?p v?i m?t t? ?i?n bi?n ??i c ?i?n dung C thay ??i ???c. Hi?u ?i?n th? xoay chi?u ? hai ??u m?ch l u = Ucos(100?t) (V). Khi C = C1 th cng su?t m?ch l P = 240W v c??ng ?? dng ?i?n qua m?ch l i = Icos(100?t +\f(,3) (A). Khi C = C2 th cng su?t m?ch c?c ??i. Tnh cng su?t m?ch khi C = C2.
A. 960W B. 720W C. 480W D. 360W
Cu 30: Dng ?i?n xoay chi?u c bi?u th?c i = 2cos(100?t-?/2) ( A) ch?y qua m?t dy d?n. ?i?n l??ng chuy?n qua ti?t di?n c?a dy d?n trong kho?ng th?i gian t? t1=0 ??n t2=0,75s l
A. 0. B. \f(3, C. C. \f(4, C. D. \f(6,C.
Cu 31: M?t my bi?n p l t??ng, cu?n s? c?p c N1=1100 vng ???c n?i vo ?i?n p xoay chi?u c gi tr? hi?u d?ng 220 V. Th? c?p g?m hai cu?n: N2=55 vng, N3=110 vng. Gi?a hai ??u N2 ??u v?i ?i?n tr? R1=11?, gi?a hai ??u N3 ??u v?i ?i?n tr? R2=44?. C??ng ?? dng ?i?n hi?u d?ng ch?y trong cu?n s? c?p b?ng
A. 0,1 A B. 0,1125 A C. 0,05 A D. 0,15 A
Cu 32: ??t m?t ?i?n p xoay chi?u u = U0cos(100?t+ ?) vo hai ??u m?t ?o?n m?ch g?m R, L, C m?c n?i ti?p (L l cu?n c?m thu?n). Bi?t C = F; R khng thay ??i, L thay ??i ???c. Khi L = \f(2, H th bi?u th?c c?a dng ?i?n trong m?ch l i = I1cos(100?t-?/12) A. Khi L = \f(4,H th bi?u th?c c?a dng ?i?n trong m?ch l i = I2cos(100?t - ?/4) A. ?i?n tr? R c gi tr? l
A. 100 ?. B. 100?. C. 200?. D. 100 ?.
Cu 33: M?t m?ch ?i?n xoay chi?u g?m cc linh ki?n l t??ng m?c n?i ti?p theo th? t? R, C v L. ??t vo hai ??u ?o?n m?ch m?t ?i?n p xoay chi?u u = U0cos(?t-?/6). Bi?t U0, C, ? l cc h?ng s?. Ban ??u ?i?n p hi?u d?ng ? hai ??u ?i?n tr? R l 220V v uL = U0Lcos(?t+?/3), sau ? t?ng R v L ln g?p ?i, khi ? URC b?ng
A. 220V. B. 220 V. C. 110V. D. 110.
Cu 34: Trong th nghi?m giao thoa nh sng v?i hai khe Yng, trong vng MN trn mn quan st, ng??i ta ??m ???c 13 vn sng v?i M v N l hai vn sng ?ng v?i b??c sng ?1 = 0,45?m. Gi? nguyn ?i?u ki?n th nghi?m, thay ngu?n sng ??n s?c b?ng b??c sng ?2 = 0,60?m th s? vn sng trong mi?n ? l:
A. 12 B. 11 C. 10 D. 9
Cu 35: M?t ngu?n sng g?m c b?n b?c x? ?1 = 1?m; ?2 = 0,43?m; ?3 = 0,25?m; ?4 = 0,9?m, chi?u chm sng t? ngu?n ny vo my quang ph? ta th?y:
A. 4 v?ch sng B. M?t s?c mu t?ng h?pC. M?t v?ch sng D. 4 v?ch t?i
Cu 36: Th?c hin giao thoa nh sng v?i ngu?n g?m hai thnh ph?n ??n s?c nhn th?y c b??c sng ?1 = 0,64?m; ?2. Trn mn h?ng cc vn giao thoa, gi?a hai vn g?n nh?t cng mu v?i vn sng trung tm ??m ???c 11 vn sng. Trong ?, s? vn c?a b?c x? ?1 v c?a b?c x? ?2 l?ch nhau 3 vn, b??c sng c?a ?2 l:
A. 0,4?m. B. 0,45?m C. 0,72?m D. 0,54?m
Cu 37: Cho hai bng ?n ?i?n (s?i ??t) hon ton gi?ng nhau cng chi?u sng vo m?t b?c t??ng th:
A. ta c th? quan st ???c m?t h? vn giao thoa
B. khng quan st ???c vn giao thoa v nh sng pht ra t? hai ngu?n t? nhin, ??c l?p khng bao gi? l sng k?th?p.
C. khng quan st ???c vn giao thoa v nh sng do ?n pht ra khng ph?i l nh sng ??n s?c
D. khng quan st ???c vn giao thoa v nh sng v ?n khng ph?i l ngu?n sng ?i?m.
Cu 38: M?t nh sng ??n s?c truy?n t? mi tr??ng trong su?t X sang mi tr??ng trong su?t Y th t?c ?? nh sng gi?m ?i m?t n?a. nh sng ??n s?c ? truy?n t? mi tr??ng trong su?t Y sang mi tr??ng trong su?t X th
A. b??c sng khng ??i, t?n s? t?ng g?p ?i. B. t?n s? khng ??i, b??c sng gi?m m?t n?a
C. b??c sng khng ??i, t?n s? gi?m m?t n?a D. t?n s? khng ??i, b??c sng t?ng g?p ?i.
Cu 39: Giao thoa sng n??c v?i hai ngu?n A, B gi?ng h?t nhau c t?n s? 40Hz v cch nhau 10cm. T?c ?? truy?n sng trn m?t n??c l 0,6m/s. Xt ???ng th?ng By n?m trn m?t n??c v vung gc v?i AB. ?i?m trn By dao ??ng v?i bin ?? c?c ??i g?n B nh?t l
A. 10,6mm. B. 11,2mm. C. 12,4mm. D. 14,5mm.
Cu 40: Khi ni v? sng c? h?c, nh?n xt no sau ?y ch?a chnh xc:
A. T?c ?? truy?n pha dao ??ng bi?n thin tu?n hon.
B. Tu?n hon theo khng gian.
C. V?n t?c dao ??ng c?a cc ph?n t? bi?n thin tu?n hon.
D. Tu?n hon theo th?i gian.
Cu 41: Khi c hi?n t??ng giao thoa sng c? trn b? m?t ch?t l?ng th k?t lu?n no sau ?y l khng ?ng ?
A. Hai ?i?m dao ??ng c?c ??i v c?c ti?u g?n nh?t cch nhau ?/4.
B. Khi hai ngu?n giao ??ng cng pha, s? ?i?m dao ??ng c?c ??i v c?c ti?u trn kho?ng S1S2 h?n km nhau m?t ??n v?.
C. Khi hai ngu?n giao ??ng ng??c pha, s? ?i?m dao ??ng c?c ??i trn kho?ng S1S2 l l?.
D. Hai ngu?n pht sng ph?i dao ??ng cng t?n s? v c ?? l?ch pha khng ??i theo th?i gian.
Cu 42: M?ch dao ??ng g?m cu?n dy c ?? t? c?m L = 1,2.10-4 H v m?t t? ?i?n c ?i?n dung C = 3 nF. ?i?n tr? c?a m?ch l R = 0,2 ?. ?? duy tr dao ??ng ?i?n t? trong m?ch v?i hi?u ??n th? c?c ??i gi?a hai b?n t? ?i?n l U0 = 6 V th trong m?i chu k dao ??ng, c?n cung c?p cho m?ch m?t n?ng l??ng b?ng
A. 1,5 mJ. B. 0,09 mJ. C. 0,06?.10-10J. D. 1,08?.10-10J.
Cu 43: M?t m?ch dao ??ng ?i?n t? LC c t? C = 9nF, cu?n dy thu?n c?m L = 1mH. Bi?t r?ng th?i ?i?m ta ch?n lm m?c c?a dao ??ng, c??ng ?? trong m?ch c gi tr? c?c ??i v b?ng 0,2A. Bi?u th?c ?i?n tch trn b?n c?c c?a t? l:
A. B.
C. D.
Cu 44: Tr??ng h?p no sau ?y khng lm xu?t hi?n sng ?i?n t? ?
A. Dng ?i?n xoay chi?u. B. Tia l?a ?i?n.
C. Dng ?i?n khng ??i. D. ?ng ho?c ng?t c?u dao ?i?n.
Cu 45: M?t ch?t phng x? m h?t nhn c?a n pht ra m?t h?t ? r?i bi?n ??i thnh h?t nhn X b?n v?ng. Trong 1 pht ??u tin c n1 h?t ? b?n ra v sau ? 24 gi? th trong 1 pht c n2 = 0,3294n1 h?t ? b?n ra. Chu k? bn r c?a ch?t ? l
A. 138ngy B. 50gi? C. 15gi? D. 3,8ngy
Cu 46: ??ng v? Na 24 phng x? ?- v?i chu k T = 15 gi?, t?o thnh h?t nhn con l Mg. Khi nghin c?u m?t m?u ch?t ng??i ta th?y ? th?i ?i?m b?t ??u kh?o st th t? s? kh?i l??ng Mg24 v Na 24 l 0.25, sau ? m?t th?i gian ?t th t? s? ?y b?ng 9. Tm ?t ?
A. ?t =4,83 gi? B. ?t =49,83 gi? C. ?t =54,66 gi? D. ?t = 45,00 gi?
Cu 47: T?i th?i ?i?m t = 0 s? h?t nhn c?a m?u ch?t phng x? l N0. Trong kho?ng th?i gian t? t1 ??n t2 (t2>t1) c bao nhiu h?t nhn c?a m?u ch?t ? phng x??
A. B. C. D.
Cu 48: V?ch quang ph? v? th?c ch?t l
A. b?c x? ??n s?c tch ra t? nh?ng chm sng ph?c t?p.
B. nh?ng v?ch sng, t?i trn cc quang ph?.
C. ?nh th?t c?a khe my quang ph? t?o b?i chm sng ??n s?c
D. thnh ph?n c?u t?o c?a m?i quang ph?.
Cu 49: V?n t?c c?a electron khi ??p vo ??i catot c?a ?ng tia X l 8.107m/s. Bi?t e = 1,6.10-19C; me = 9,1.10-31kg; ?? v?n t?c t?i ??i catot gi?m 6.106 m/s th hi?u ?i?n th? gi?a hai c?c c?a ?ng ph?i
A. Gi?m 5200V B. T?ng 2628V C. Gi?m 2628V D. Gi?m 3548V
Cu 50: Qu? c?u kim lo?i c bn knh R= 10cm ???c chi?u sng b?i nh sng c b??c sng ?=2.10-7m. Qu? c?u ph?i tch ?i?n bao nhiu ?? gi? khng cho quang lectron thot ra? Cho bi?t cng thot c?a lectron ra kh?i kim lo?i ? l 4,5eV. Bi?t h?ng s? Pl?ng h = 6,625.10-34J.s, e = 1,6.10-19C, c = 3.108m/s.
A. 1,6.10-13C. B. 1,9.10-11C. C. 1,87510-11C. D. 1,875.10-13C

- MN V?T L -
Th?i gian lm bi 90 pht, khng k? th?i gian pht ?? - ?? s? 12
Cho bi?t: h?ng s? Pl?ng h = 6,625.10-34 J.s; ?? l?n ?i?n tch nguyn t? e = 1,6.10-19 C; t?c ?? nh sng trong chn khng c = 3.108 m/s; 1u = 931,5 MeV/c2.

Cu 1: M?t con l?c ??n ???c treo vo m?t ?i?n tr??ng ??u c ???ng s?c th?ng ??ng. Khi qu? n?ng c?a con l?c ???c tch ?i?n q1 th chu k? dao ??ng ?i?u ha c?a con l?c l 1,6 s. Khi qu? n?ng c?a con l?c ???c tch ?i?n q2 = - q1 th chu k? dao ??ng ?i?u ha c?a con l?c l 2,5 s. Khi qu? n?ng c?a con l?c khng mang ?i?n th chu k dao ??ng ?i?u ha c?a con l?c l
A. 2,84 s. B. 2,78 s. C. 2,61 s. D. 1,91 s.
Cu 2: ??t m?t ?i?n p xoay chi?u c d?ng u =Ucos?t(V) vo hai ??u ?o?n m?ch g?m ?i?n tr? thu?n R, cu?n dy thu?n c?m v t? ?i?n C m?c n?i ti?p. V?i R thay ??i ???c v ?2 1/LC. Khi h? s? cng su?t c?a m?ch ?ang b?ng /2, n?u t?ng R th
A. cng su?t ton m?ch t?ng B. h? s? cng su?t c?a m?ch gi?m
C. t?ng tr? c?a m?ch gi?m D. ?i?n p hi?u d?ng ? hai ??u ?i?n tr? R t?ng.
Cu 3: ??t ?i?n p xoay chi?u u = 100cos100?t (V) vo hai ??u ?o?n m?ch m?c n?i ti?p g?m ?i?n tr? thu?n R, cu?n c?m thu?n c ?? t? c?m L v t? ?i?n c ?i?n dung C thay ??i ???c. ?i?u ch?nh C ?? ?i?n p hi?u d?ng ? hai ??u t? ??t gi tr? c?c ??i th th?y gi tr? c?c ??i ? b?ng 200 V. ?i?n p hi?u d?ng ? hai ??u cu?n c?m l
A. 100 V. B. 50 V. C. 80 V. D. 60 V.
Cu 4: Hai ngu?n sng c? h?c c cng t?n s? v cng bin ?? 4mm dao ??ng l?ch pha nhau ?/2. Bi?t v?n t?c truy?n sng l 40cm/s, t?n s? 20Hz. M?t ?i?m n?m trn ph??ng truy?n sng cch hai ngu?n l?n l??t nh?ng ?o?n 7cm v 16cm s? dao ??ng v?i bin ?? b?ng:
A. 0 mm B. 4 cm C. 8mm D. 4 mm
Cu 5: M?ch dao ??ng LC trong my thu v tuy?n c ?i?n dung C0 =8,00.10-8F v ?? t? c?m L = 2.10-6 H, thu ???c sng ?i?n t? c b??c sng 240? m. ?? thu ???c sng ?i?n t? c b??c sng 18? m ng??i ta ph?i m?c thm vo m?ch m?t t? ?i?n c ?i?n dung C b?ng bao nhiu v m?c nh? th? no ?
A. M?c n?i ti?p v C = 4,53.10-10F B. M?c song song v C = 4,53.10-10F
C. M?c song song v C = 4,53.10-8F D. M?c n?i ti?p v C = 4,53.10-8F
Cu 6: Tnh tu?i m?t c? v?t b?ng g? bi?t ?? phng x? ? c?a n b?ng 3/5 ?? phng x? c?a kh?i l??ng g? cng lo?i v?a m?i ch?t. Chu k? bn r c?a C14 l 5730 n?m.
A. ? 3438 n?m. B. ? 4500 n?m. C. ? 9550 n?m. D. ? 4223 n?m.
Cu 7: Chi?u b?c x? c b??c sng 0,25?m v m?t ch?t pht quang th n pht ra nh sng c b??c sng 0,6 ?m. Bi?t cng su?t c?a chm sng pht quang b?ng 0,05 cng su?t c?a chm sng kch thch. N?u c 1000 phtn kch thch chi?u vo ch?t ? th s? phtn pht quang ???c t?o ra l:
A. 120 B. 50 C. 24 D. 500
Cu 8: M?t dy AB = 50 cm treo l? l?ng ??u A c? ??nh, ??u B dao ??ng v?i t?n s? f = 50 Hz th trn dy c 12 b sng nguyn. Xt cc ?i?m M1, M2, M3, M4, M5 cch ??u A m?t ?o?n l?n l??t l 5cm, 18cm, 29cm, 37cm v 43cm. Trong cc ?i?m ?, nh?ng ?i?m dao ??ng cng pha v?i M1 l:
A. M2, M3 B. M2, M4, M5 C. M3, M5 D. M3, M4
Cu 9: M?t sng c? h?c lan truy?n trn m?t thong ch?t l?ng n?m ngang v?i t?n s? 10 Hz, t?c ?? truy?n sng 1,2 m/s. Hai ?i?m M v N thu?c m?t thong, trn cng m?t ph??ng truy?n sng, cch nhau 26 cm (M n?m g?n ngu?n sng h?n). T?i th?i ?i?m t, ?i?m N h? xu?ng th?p nh?t. Kho?ng th?i gian ng?n nh?t sau ? ?i?m M h? xu?ng th?p nh?t l
A. 11/120s. B. 1/60s. C. 1/120s. D. 1/12s.
Cu 10: M?t chm nh sng ?? c b??c sng 0,6563m trong chn khng, chi?t su?t c?a n??c ??i v?i chm sng l 1,3311. Trong n??c chm sng ny c mu
A. lam v b??c sng l 0,4931m B. l?c v b??c sng l 0,4931m
C. ?? v b??c sng l 0,4931m D. vng v b??c sng l 0,5947m
Cu 11: N?i hai c?c c?a m?t my pht ?i?n xoay chi?u m?t pha (rto g?m m?t c?p c?c t?) vo hai ??u ?o?n m?ch AB g?m ?i?n tr? R = 72?, t? ?i?n C = \f(1, F v cu?n c?m thu?n L m?c n?i ti?p. B? qua ?i?n tr? cc cu?n dy c?a my pht. Khi rto c?a my quay ??u v?i t?c ?? n1 = 45 vng/giy ho?c n2 = 60 vng/giy th c??ng ?? dng ?i?n hi?u d?ng trong ?o?n m?ch l nh? nhau. Cu?n dy L c h? s? t? c?m l
A. \f(,H. B. \f(2, H. C. \f(1,H. D. \f(1,H.
Cu 12: ??t m?t ?i?n p xoay chi?u u = U0 cos?t (V) vo hai ??u m?ch ?i?n AB m?c n?i ti?p theo th? t? g?m ?i?n tr? R, cu?n dy khng thu?n c?m (L, r) v t? ?i?n C v?i R = r. G?i N l ?i?m n?m gi?a ?i?n tr? R v cu?n dy, M l ?i?m n?m gi?a cu?n dy v t? ?i?n. ?i?n p t?c th?i uAM v uNB vung pha v?i nhau v c cng m?t gi tr? hi?u d?ng l 30 V. Gi tr? c?a U0 b?ng:
A. 120 V. B. 120 V. C. 60 V. D. 60 V.
Cu 13: M?t l xo nh? c ?? c?ng k, ??u d??i c? ??nh, ??u trn n?i v?i m?t s?i dy nh? khng dn. S?i dy ???c v?t qua m?t rng r?c c? ??nh, nh? v b? qua ma st. ??u cn l?i c?a s?i dy g?n v?i v?t n?ng kh?i l??ng m. Khi v?t n?ng cn b?ng, dy v tr?c l xo ? tr?ng thi th?ng ??ng. T? v? tr cn b?ng cung c?p cho v?t n?ng v?n t?c theo ph??ng th?ng ??ng. Tm ?i?u ki?n v? gi tr? v0 ?? v?t n?ng dao ??ng ?i?u ha?
A. B. C. D.
Cu 14: M?t ch?t ?i?m tham gia ??ng th?i 2 dao ??ng ?i?u ha cng ph??ng trn tr?c Ox c ph??ng trnh v . Ph??ng trnh dao ??ng t?ng h?p , v?i ?2 - ? = ?/3. Bin ?? v pha ban ??u c?a dao ??ng thnh ph?n 2 l:
A. A2 = 4cm; ?2 = ?/6 B. A2 = 2 cm; ?2=?/4 C. A2 = 4cm; ?2 = ?/3 D. A2 = 4cm; ?2 = ?/3
Cu 15: M?t con l?c l xo ??t trn m?t ph?ng n?m ngang g?m l xo nh? c m?t ??u c? ??nh, ??u kia g?n v?i v?t ch?t v?i v?t nh? th? nh?t c kh?i l??ng m1. Ban ??u gi? v?t m t?i v? tr m l xo b? nn m?t ?o?n A ??ng th?i ??t v?t nh? th? hai c kh?i l??ng m2(m2 =m1) trn tr?c l xo v st v?i v?t m. Bung nh? ?? hai v?t b?t ??u chuy?n ??ng theo ph??ng d?c tr?c l xo. B? qua m?i ma st. ? th?i ?i?m l xo c chi?u di c?c ??i l?n ??u tin th kho?ng cch gi?a hai v?t m1 v m2 l
A. B. C. D.
Cu 16: M?t con l?c l xo dao ??ng theo ph??ng th?ng ??ng g?m l xo c ?? c?ng k=20N/m v v?t c kh?i l??ng m=100g. C? n?ng c?a con l?c l xo W=0,1J. L?y g=10m/s2 v ?2 = 10. Th?i gian l xo b? nn trong m?i chu k? l bao nhiu?
A. 0,148s B. 1,86s C. 0,186s D. 0,589s
Cu 17: M?ch ?i?n g?m RLC n?i ti?p cu?n dy thu?n c?m v?i ?? t? c?m thay ??i ???c.M?c vo m?ch ?i?n m?t hi?u ?i?n th? xoay chi?u ?n ??nh. Ng??i ta ?i?u ch?nh ?? t? c?m ??n khi c?m khng c gi tr? 200? th hi?u ?i?n th? hi?u d?ng hai ??u cu?n dy c?c ??i. Lc ? s? ch? c?a vn k? ?o hi?u ?i?n th? gi?a hai ??u t? ?i?n l?n g?p l?n s? ch? c?a vn k? ?o hi?u ?i?n th? gi?a hai ??u ?i?n tr?. Gi tr? c?a ?i?n tr? thu?n v dung khng l:
A. R = 50 ?; ZC = 150? B. R = 150 ?; ZC = 300?
C. R = 50?; ZC = 50 ? D. R = 150?; ZC = 50 ?
Cu 18: Trong th nghi?m Ing v? giao thoa nh sng: kho?ng cch gi?a 2 khe l 2 mm, kho?ng cch t? hai khe ??n mn l 1,5 m. Ngu?n S pht ra nh sng tr?ng c b??c sng t? 380 nm ??n 760 nm. Vng ch?ng ln nhau gi?a quang ph? nh sng tr?ng b?c hai v b?c ba trn mn c b? r?ng l
A. 0,760 mm. B. 0,285 mm. C. 0,380 mm. D. 0,250 mm.
Cu 19: Ba ?i?m A,B,C trn m?t n??c l 3 ??nh c?a 1 tam gic vung v vung ? A, trong ? A v B l 2 ngu?n sng n??c gi?ng nhau v cch nhau 2cm. Kho?ng cch ng?n nh?t gi?a 2 ???ng c?c ??i giao thoa l 0,5cm. ?? c ???ng c?c ti?u giao thoa ?i qua C th kho?ng cch AC ph?i b?ng
A. 3,75cm ho?c 0,68cm B. 3,25cm ho?c 0,48cm. C. 2,75cm ho?c 0,58cm. D. 3,75cm ho?c 0,58cm
Cu 20: Nguyn t? Hi?r ?ang ? m?t tr?ng thi kch thch no ? th b?c x? ra m?t ph tn thu?c vng nh sng nhn th?y ??ng th?i chuy?n v? tr?ng thi d?ng c m?c n?ng l??ng th?p h?n lm bn knh qu? ??o d?ng gi?m 4 l?n. Cc chuy?n d?i qu? ??o c th? x?y ra l:
A. t? N xu?ng L B. t? L v? K C. t? P v? M D. t? P v? N
Cu 21: Tnh n?ng l??ng t?a ra khi c 1 mol U235 tham gia ph?n ?ng: . Cho bi?t: Kh?i l??ng c?a = 235,04 u, c?a = 93,93 u; c?a = 138,91 u; c?a = 1,0063 u; 1u = 1,66.10-27; c =2,9979.108 m/s; h?ng s? Avogadro: NA = 6,02.1023 mol.
A. 1,8.1011kJ B. 0,9.1011kJ C. 1,68.1010kJ D. 1,1.109KJ
M?t ch?t ?i?m th?c hi?n ??ng th?i hai dao ??ng ?i?u ha cng ph??ng c cc ph??ng trnh l?n l??t v . Bi?t ph??ng trnh dao ??ng t?ng h?p . Bin ?? b c?a dao ??ng thnh ph?n x2 c gi tr? c?c ??i khi a b?ng
A. 5cm. B. 5 cm. C. 5 cm. D. \f(5, cm.
Cu 22: Trn m?t con ???ng lt g?ch, m?t ng??i li t trn ?o?n ???ng ? hai l?n: m?t l?n xe khng t?i v?i v?n t?c v1, v m?t l?n xe c t?i v?i v?n t?c v2. So snh t?c ?? v1, v2 ?ng v?i hai tr??ng h?p trn, khi b?t ??u xu?t hi?n s? xc m?nh nh?t trn nhp xe?
A. v1 = v2. B. v1 > v2. C. v1 < v2. D. v1 = 2v2.
Cu 23: Hai v?t cng kh?i l??ng g?n vo hai l xo dao ??ng cng t?n s? v ng??c pha nhau.C bin ?? l?n l??t l A1 v A2 bi?t A1 = 2A2,khi dao ??ng 1 c ??ng n?ng W?1 = 0,48J th dao ??ng 2 c th? n?ng Wt2 = 0,04J .H?i khi dao ??ng 1 c ??ng n?ng W?1 = 0,04J th dao ??ng 2 c th? n?ng l bao nhiu?
A. 0,32J B. 0,16J C. 0,12J D. 0,15J
Cu 24: M?t nh my ?i?n pht ra m?t cng su?t P khng ??i, cng su?t ny ???c truy?n ??n n?i tiu th? b?ng cc dy nhm. H?i n?u t?ng ???ng knh c?a cc dy nhm ln g?p ?i th cng su?t hao ph thay ??i nh? th? no?
A. gi?m 2 l?n. B. gi?m 4 l?n. C. t?ng 2 l?n. D. t?ng 4 l?n.
Cu 25: M?t s?i dy ?n h?i di 60 cm , t?c ?? truy?n sng trn dy 8 m/s, treo l? l?ng trn m?t c?n rung. C?n dao ??ng theo ph??ng ngang v?i t?n s? f thay ??i t? 80 Hz ??n 120 Hz. Trong qu trnh thay ??i t?n s?, c bao nhiu gi tr? t?n s? c th? t?o sng d?ng trn dy?
A. 15. B. 8. C. 7. D. 6.
Cu 26: Trong quang ph? v?ch c?a hi?r (quang ph? c?a hi?r), b??c sng c?a v?ch th? nh?t trong dy Laiman ?ng v?i s? chuy?n c?a lectrn (lectron) t? qu? ??o L v? qu? ??o K l 0,1217?m, v?ch th? nh?t c?a dy Banme ?ng v?i s? chuy?n M v? L l 0, 6563?m. B??c sng c?a v?ch quang ph? th? hai trong dy Laiman ?ng v?i s? chuy?n M v? K b?ng
A. 0, 7780?m B. 0,1027?m C. 0, 3890?m D. 0,1234?m
Cu 27: Chu k? bn r c?a U238 l 4,5.109 n?m. Cho bi?t v?i x <<1 th e-x = 1-x v NA = 6,02.1023 mol-1. S? nguyn t? b? phn r trong 1 n?m c?a 1 g U238 l?
A. X = 3,9.1011 B. X = 5,4.1014 C. X = 1,8.1012 D. 8,2.1010
Cu 28: M?t con l?c ??n dao ??ng nh? t?i n?i c gia t?c tr?ng tr??ng 9,8 m/s2 v?i dy di 1 m, qu? c?u con l?c c kh?i l??ng 80 g. Cho con l?c dao ??ng v?i bin ?? gc 0,15 rad trong mi tr??ng c l?c c?n tc d?ng th n ch? dao ??ng ???c 200 s th ng?ng h?n. Duy tr dao ??ng b?ng cch dng m?t h? th?ng ln dy ct sao cho n ch?y ???c trong m?t tu?n l?