Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

10 câu trắc nghiệm đơn điệu

a38406eee65a245e133f7f0b9d96c014
Gửi bởi: Võ Hoàng 28 tháng 12 2018 lúc 5:12:38 | Được cập nhật: 23 giờ trước (21:50:14) Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 499 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

101:BD BDB BCADDS GD ĐT HÀ TĨNHỞ 10 CÂU TR NGHI ĐI UẮ ỆTR NG THPT KỲ ANHƯỜ MÔN GI TÍCHẢTh gian làm bài 15 phút (10 câu tr nghi m)ờ ệH Tên :.......................................................S báo danh :.....................ọ ốMã 101ềHãy ch ph ng án tr đúng nh cho câu.ọ ươ ỗCâu 01: Hàm ố3 22 12 4y x= ng bi trên kho ng nào?ồ A. ()1;+¥ B. ()1;- và ()2;+¥ C. ()1 2; D. ()2;- Câu 02: Hàm nào sau đây ng bi trên ế¡ A. -3y 3x B. +=+3x 2yx C. =4y D. =3y Câu 03: Cho hàm y=f(x) xác nh liên trên và có ng bi thiên :ố ếKh ng nh nào sau đây là kh ng nh đúng ?ẳ A. Hàm ng bi trong các kho ng ả()- -; và ()0;1 B. Hàm ng bi trong các kho ng ả()-1;0 và ()+¥1; C. Hàm ngh ch bi trênố ế()+¥1; D. Hàm ngh ch bi trong kho ng ả()-1;0 Câu 04: Hàm nào đây ng bi trên kho ng ướ ả();- +¥ A. 33y =- -. B. 13xyx+=+ C. 12xyx-=- D. 3y x= .Câu 05: Hàm nào sau đây ngh ch bi trên A. 33y x= B. 33 1y x=- C. 4y x= D. 21xyx+=+ Câu 06: Cho hàm y=f(x) xác nh liên trên ụ{}\\ 1-¡ và có ng bi thiên :ả ếKh ng nh nào sau đây là kh ng nh đúng ?ẳ A. Hàm ng bi trong kho ng ả()- -; B. Hàm ngh ch bi trong các kho ng ả()- -; và ()- +¥1; C. Hàm ngh ch bi trên ế¡ D. Hàm ng bi trênố ế()- +¥1; Mã đề: 101 Trang 2101:BD BDB BCADDCâu 07: Hàm ố=- +3 21y 2x 3x 13 ng bi trên kho ng nào? A. ()-1;3 B. ()- ¥;1 C. ()1;3 D. ()+¥3; Câu 08: Cho hàm y=f(x) xác nh liên trên ụ{}\\ 1-¡ và có ng bi thiên :ả ếKh ng nh nào sau đây là kh ng nh đúng ?ẳ A. Hàm ng bi trong các kho ng ả()- -; và ()- +¥1; B. Hàm ng bi trên ế¡ C. Hàm ngh ch bi trong kho ng ả()- +¥1; D. Hàm ngh ch bi trong kho ng ả()- -; Câu 09: Hàm ố4 218 24y x= ng bi trên kho ng nào? A. ()4;- -và()4 0;- B. ()2;- -và ()2 0;- C. ()4 0;-và ()0 4; D. ()4 0;-và ()4;+¥ Câu 10: Hàm ố33y x= ngh ch bi trên kho ng nào? A. ()1;+¥ B. (); 0- C. ()0;1 D. ()1;1- -----------------------H T----------------------ẾMã đề: 101 Trang